Pháp lệnh ngoại hối tiếng anh là gì?

Pháp lệnh này kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí ngoại hối tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
cac loai hinh doanh nghiep

1. Quy định pháp luật về ngoại hối

1.1. Ngoại hối là gì?

Ngoại hối gồm có 5 loại như sau :
Thứ nhất, ngoại tệ ;

Thứ hai, phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;

Thứ ba, những loại sách vở có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu nhà nước, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, CP và những loại sách vở có giá khác ;
Thứ tư, vàng thuộc Dự trữ ngoại hốì nhà nước, trên thông tin tài khoản ở quốc tế của người cư trú ; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;
Thứ năm, đồng xu tiền Nước Ta trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi chủ quyền lãnh thổ Nước Ta hoặc được sử dụng trong thanh toán giao dịch quốc tế .
Số lượng dự trữ ngoại hối nhà nước thuộc Danh mục bí hiểm nhà nước độ “ Tối mật ” trong ngành Ngân hàng ( Điều 2 Quyết định số 15/2003 / QĐ-TTg )
Ngoại hối gắn liền với hai đối tượng người dùng là người cư trú và người không cư trú tại Nước Ta. Người cư trú không được định nghĩa, mà được liệt kê đơn cử gồm 9 nhóm trong Pháp lệnh Ngoại hối ( khoản 2, 3 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 sửa đổi bổ trợ năm 2013 ). Có thể hiểu một cách khái quát, người cư trú là cá thể, pháp nhân và tổ chức triển khai khác cư trú dài hạn ( thường trú ) tại Nước Ta và người không cư trú là ngược lại .
Pháp luật pháp luật, trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, mọi thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch, niêm yết, quảng cáo, làm giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận hợp tác và những hình thức tựa như khác ( gồm có cả quy đổi hoặc kiểm soát và điều chỉnh giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận hợp tác ) của người cư trú, người không cư trú không được thực thi bằng ngoại hối, trừ những trường hợp được phép theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước ( Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối ) .

1.2. Các trường hợp người cư trú được phép giao dịch ngoại hối

Căn cứ lao lý tại Điều 4 Thông tư 32/2013 / TT-NHNN
Thứ nhất, được tự do triển khai toàn bộ những thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch và chuyển tiền so với thanh toán giao dịch vãng lai với người không cư trú ;
Thứ hai, được mua ngoại tệ tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để thanh toán giao dịch nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;
Thứ ba, được cất giữ, mang theo người, gửi vào thông tin tài khoản ngoại tệ hoặc bán cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán so với số ngoại tệ của người cư trú là cá thể thu được từ những khoản chuyển tiền một chiều ;
Thứ tư, được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra quốc tế ship hàng cho những nhu yếu hợp pháp ;
Thứ năm, được lựa chọn đồng Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi và những đồng xu tiền khác được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đồng ý làm đồng tiền giao dịch thanh toán trong thanh toán giao dịch vãng lai ;
Thứ sáu, được phép mở và sử dụng thông tin tài khoản ngoại tệ ở quốc tế của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để triển khai những hoạt động giải trí ngoại hối ở quốc tế ;
Thứ bảy, được sử dụng ngoại tệ ( kể cả tiền mặt ) để gửi tiết kiệm chi phí tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và được rút tiền gốc và nhận tiền lãi bằng ngoại tệ so với công dân Nước Ta ;
Thứ tám, được mở và sử dụng thông tin tài khoản đồng Nước Ta tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước so với người cư trú là cá thể quốc tế .

1.3. Các trường hợp cả người cư trú và người không cư trú được phép giao dịch ngoại hối

Thứ nhất, được chuyển ra quốc tế ngoại tệ trên thông tin tài khoản nếu là người quốc tế ; được mua ngoại tệ để chuyển ra quốc tế nếu có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Nước Ta ;
Thứ hai, được mang theo ngoại tệ khi xuất, nhập cư ;
Thứ ba, được quyền cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và sử dụng cho những mục tiêu hợp pháp khác so với cá thể có ngoại tệ tiền mặt ;
Thứ tư, được sử dụng thẻ quốc tế giao dịch thanh toán tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và những đơn vị chức năng gật đầu thẻ trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;
Thứ năm, được tham gia thị trường ngoại tệ giữa tổ chức triển khai tín dụng thanh toán với người mua .

1.4. Các trường hợp người cư trú phải thực hiện hoặc không được phép giao dịch ngoại hối

Thứ nhất, phải chuyển hàng loạt ngoại tệ có từ việc xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ vào thông tin tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ỏ Nước Ta ; trường hợp có nhu yếu giữ lại ngoại tệ ở quốc tế thì phải được phép của Ngân hàng Nhà nước ;
Thứ hai, phải triển khai trải qua tổ chức triển khai tín dụng thanh toán mọi thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch và chuyển tiền tương quan đến xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;
Thứ ba, phải chuyển vào thông tin tài khoản ngoại tệ hoặc bán cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán số ngoại tệ của người cư trú là tổ chức triển khai thu được từ những khoản chuyển tiền một chiều ;
Thứ tư, được mở thông tin tài khoản ngoại tệ tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và sử dụng thông tin tài khoản ngoại tệ theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .

1.5. Các trường hợp cả người cư trú và người không cư trú phải thực hiện hoặc không được phép giao dịch ngoại hối

Thứ nhất, không được gửi ngoại hối trong bưu gửi ;
Thứ hai, phải khai báo, xuất trình sách vở khi xuất, nhập cư mang số ngoại tệ trên mức pháp luật ;
Ngoài ra, người không cư trú là tổ chức triển khai, cá thể có đồng Nước Ta từ những nguồn thu hợp pháp được mở thông tin tài khoản tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và sử dụng thông tin tài khoản này theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .

2. Quy định pháp luật về hoạt động ngoại hối của ngân hàng thương mại

Hoạt động ngoại hối là hoạt động giải trí của người cư trú, người không cư trú tại Nước Ta trong những thanh toán giao dịch vãng lai, thanh toán giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ ngoại hối và những thanh toán giao dịch khác tương quan đến ngoại hối ( khoản 8 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 )
Hoạt động ngoại hối gồm có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ngoại hối, đáp ứng dịch vụ ngoại hối và hoạt động giải trí ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế, được lý giải như sau : ( Điều 3 Thông tư 21/2014 / TT-NHNN )
Thứ nhất, hoạt động giải trí ngoại hối của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ngoại hối, đáp ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép với người cư trú, người không cư trú trong thanh toán giao dịch vãng lai, thanh toán giao dịch vốn và những thanh toán giao dịch khác tương quan đến ngoại hối gồm có hoạt động giải trí ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước, quốc tế và hoạt động giải trí ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế .
Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí ngoại hối gồm có những ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế và công ty kinh tế tài chính .
Thứ hai, kinh doanh thương mại ngoại hối là việc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thực thi những hoạt động giải trí ngoại hối nhằm mục đích tiềm năng doanh thu, phòng ngừa rủi ro đáng tiếc và bảo vệ bảo đảm an toàn, thanh khoản cho hoạt động giải trí của chính tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đó ;
Thứ ba, đáp ứng dịch vụ ngoại hối là việc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đáp ứng những dịch vụ tương quan đến hoạt động giải trí ngoại hối phân phối nhu yếu của người mua .

2.1. Phạm vi hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước của ngân hàng thương mại

Phạm vi hoạt động giải trí ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước của ngân hàng nhà nước thương mại gồm có 18 hoạt động giải trí sau đây : ( Điều 5 Thông tư 21/2014 / TT-NHNN )

+ Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay;

+ Thực hiện những thanh toán giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, thanh toán giao dịch hoán đổi ngoại tệ, thanh toán giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ ;
+ Nhận tiền gửi, cho vay bằng ngoại tệ so với những người mua không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ;
+ Bao giao dịch thanh toán và bảo lãnh bằng ngoại tệ ;
+ Phát hành, đại lý phát hành thẻ ngân hàng nhà nước quốc tế, giao dịch thanh toán, đại lý thanh toán giao dịch thẻ ngân hàng nhà nước quốc tế ;
+ Cung cấp những dịch vụ chuyển tiền và thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ ;
+ Mua, bán, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền và sách vở có giá khác bằng ngoại tệ ;
+ Giao cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính làm đại lý đáp ứng 1 số ít dịch vụ ngoại hối, gồm có dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ ;
+ Cung cấp những dịch vụ quản lý, dữ gìn và bảo vệ gia tài bằng ngoại hối ; nhận ủy thác cho vay bằng ngoại tệ ;
+ Đại lý phát hành sách vở có giá bằng ngoại tệ ;
+ Cung ứng những dịch vụ tư vấn cho người mua về ngoại hối ;
+ Mở thông tin tài khoản giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ tại những ngân hàng nhà nước thương mại khác được phép hoạt động giải trí ngoại hối ;
+ Vay vốn, cho vay bằng ngoại tệ với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép khác và tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước ;
+ Gửi tiền, nhận tiền gửi bằng ngoại tệ với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép khác ;
+ Mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế ;
+ Nhận tiền gửi bằng ngoại tệ từ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế ;
+ Thực hiện những thanh toán giao dịch phái sinh lãi suất vay và những thanh toán giao dịch phái sinh khác tương quan đến ngoại hối trên thị trường trong nước ;
+ Thực hiện những hoạt động giải trí ngoại hối khác trên thị trường trong nước .

2.2. Phạm vi hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại

Phạm vi hoạt động giải trí ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của ngân hàng nhà nước thương mại gồm có 8 hoạt động giải trí sau đây : ( Điều 6 Thông tư 21/2014 / TT-NHNN )
+ Thanh toán, chuyển tiền quốc tế ;
+ Mua, bán ngoại tệ giao ngay trên thị trường quốc tế ;
+ Thực hiện những thanh toán giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, thanh toán giao dịch hoán đổi ngoại tệ với tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế nhằm mục đích mục tiêu phòng ngừa, hạn chế rủi ro đáng tiếc đốì với hợp đồng mua và bán ngoại tệ kỳ hạn, thanh toán giao dịch hoán đổi ngoại tệ đã giao kết và triển khai với người mua trong nước ;
+ Bao thanh toán giao dịch quốc tế và bảo lãnh bằng ngoại tệ ;
+ Cho vay ra quốc tế so với người mua không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ;
+ Gửi ngoại tệ ở quốc tế ( gồm có tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn ) ;
+ Thực hiện những thanh toán giao dịch phái sinh lãi suất vay và những thanh toán giao dịch phái sinh khác tương quan đến ngoại hối trên thị trường quốc tế ;

3. Pháp lệnh ngoại hối tiếng anh là gì?

Ngoại hối tiếng Anh là: “Foreign exchange”.

Đánh giá post

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *