Vốn điều lệ của hợp tác xã theo quy định của pháp luật | Luật HTX 2012

b ) Nghĩa vụ của thành viên có phần góp phần trong vốn điều lệ của hợp tác xãa ) Quyền của thành viên có phần góp phần trong vốn điều lệ của hợp tác xã7. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên có phần vốn góp trong hợp tác xã

6. Về vấn đề trích lập quỹ từ vốn điều lệ của hợp tác xã

1. Thế nào là vốn điều lệ của hợp tác xã ?Hợp tác xã là một trong những quy mô tổ chức triển khai kinh tế tài chính được nhiều tổ chức triển khai lựa chọn và dần trở nên thông dụng. Chính thế cho nên, những yếu tố của hợp tác xã ngày càng được mọi người chăm sóc, khám phá. Đặc biệt là yếu tố về vốn điều lệ của hợp tác xã. Để làm rõ hơn yếu tố này Công ty Luật Thái An – công ty luật có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề tư vấn luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã và tư vấn pháp lý kinh doanh thương mại nói chung sẽ tư vấn về vốn điều lệ của hợp tác xã trong bài viết dưới đây :

1. Thế nào là vốn điều lệ của hợp tác xã ?

Vốn điều lệ của hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên, hợp tác xã thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định .

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh

Cơ sở pháp lý kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ của hợp tác xã là :

3. Về vấn đề tài sản góp vốn điều lệ của hợp tác xã

Vốn góp là tiền đồng Nước Ta hoặc những gia tài khác mà hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền đồng Nước Ta tương tự giá trị như ngoại tệ, quyèn sử dụng đất, … hay những loại sách vở pháp lý tại thời gian góp vốn là hợp pháp .
Các loại gia tài khác không phải tiền mặt được xác lập giá trị trong thực tiễn góp vốn theo nguyên tác thỏa thuận hợp tác giữa những thành viên với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hoàn toàn có thể nhờ đến tổ chức triển khai thẩm định giá .

4. Về vấn đề tỷ lệ góp vốn điều lệ của hợp tác xã

Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên được triển khai theo sự thỏa thuận hợp tác và theo lao lý của điều lệ hợp tác xã, tuy nhiên vốn góp của thành viên không được vượt quá 20 % vốn điều lệ của hợp tác xã .

===>>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn điều lệ của hợp tác xã thành viên cũng được thực thi theo sự thỏa thuận hợp tác và theo lao lý của điều lệ, tuy nhiên pháp lý cũng khống chế tỉ lệ góp vốn này với pháp luật vốn điều lệ của hợp tác xã thành viên không được vượt quá 30 % vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã .
Các hình thức góp vốn hợp tác xã

5. Về vấn đề tăng giảm vốn điều lệ của hợp tác xã

 • Vốn góp tối thiểu là số vốn mà khi tham gia, nếu muốn trở thành các thành viên thì cá nhân, pháp nhân hay hộ gia đình phải góp vào vốn điều lệ theo quy định của điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ tăng nếu đại hội thành viên ra quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc quyết định huy động thêm vốn góp từ thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc có thể kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới.
 • Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ giảm nếu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên
 • Nếu khi vốn điều lệ giảm, có thành viên, hợp tác xã thành viên sở hữu vốn góp vượt quá mức góp tối đa là 20% với thành viên hợp tác xã và 30% hợp tác xã thành viên thì sẽ phải tiến hành trả lại phần vốn mà đã vượt mức vốn góp tối đa hoặc có thể huy động thêm vốn của thành viên, hợp tác xã thành, viên khác, kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới giảm bớt tỷ lệ này, bảo đảm phù hợp quy định của Luật và điều lệ.
 • Trường hợp ngành nghề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà pháp luật có yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm vốn cần lưu ý không được thấp hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

===>>> Xem thêm: Tăng giảm vốn hợp tác xã

vốn của hợp tác xã

6. Về vấn đề trích lập quỹ từ vốn điều lệ của hợp tác xã

Khi đã triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hàng tháng sẽ được trích lập quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng với tỷ suất không được thấp hơn 20 % trên thu nhập và trích lập quỹ dự trữ kinh tế tài chính với tỷ suất không được thấp hơn 5 % trên thu nhập ;

7. Quyền và nghĩa vụ của thành viên có phần vốn góp trong hợp tác xã

a) Quyền của thành viên có phần đóng góp trong vốn điều lệ của hợp tác xã

 • Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau mà sẽ không phụ thuộc số vốn góp khi tham gia quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các thành viên sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, các thông tin khác theo quy định của điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã một đầy đủ, kịp thời, chính xác
 • Thành viên, hợp tác xã thành viên sẽ phải trả lại số vốn góp khi rời hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã và điều lệ.

b) Nghĩa vụ của thành viên có phần đóng góp trong vốn điều lệ của hợp tác xã

 • Góp đủ, đúng thời hạn số vốn góp như đã cam kết.
 • Chịu trách nhiệm với các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn đã góp của mình.
 • Nếu các thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ, thành viên đó sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên.

8. Chuyển nhượng vốn hợp tác xã được không ?

Luật Hợp tác xã 2012 không có quy định về quyền của thành viên hợp tác xã xã viên trong chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho chủ thể khác. Như vậy, theo pháp luật hiện hành, thành viên hợp tác xã không thể chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên khác trong hợp tác xã được. Pháp luật không cho phép chuyển nhượng vốn hợp tác xã.

===>>> Xem thêm: Có thể chuyển nhượng vốn hợp tác xã?

9. Trả lại vốn hợp tác xã:

Pháp luật lao lý những trường hợp trả lại vốn điều lệ của hợp tác xã như sau :

 • Trả lại vốn góp hợp tác xã khi chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã
 • Trả lại vốn góp hợp tác xã khi phần vốn vượt quá
 • Trả lại vốn góp hợp tác xã khi hợp tác xã bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

===>>> Xem thêm: Các trường hợp trả lại vốn hợp tác xã

10. Thừa kế vốn gop trong hợp tác xã

Theo pháp luật tại khoản 2 Điều 18 Luật HTX 2012 :

 • Nếu một người là thành viên hợp tác xã qua đời thì người thừa kế của thành viên đó được hưởng thừa kế phần vốn góp trong hợp tác xã.
 • Nếu người thừa kế mong muốn trở thành thành viên hợp tác xã thì có thể làm đơn xin gia nhập.

Trường hợp người thừa kế tự nguyện để lại gia tài thừa kế cho hợp tác xã thì vốn góp đó được đưa vào gia tài không chia của hợp tác xã .
chuyen nhuong thua ke rut von hop tac xa

11. Vấn đề tài sản không chia thuộc vốn điều lệ của hợp tác xã

Tài sản không chia của hợp tác xã là một bộ phận gia tài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được chia cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm hết tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên hoặc khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm hết hoạt động giải trí .
Khi hợp tác xã giải thể, phá sản thì cần xử lý tài sản phân loại này theo pháp luật của pháp lý, đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm tới những gia tài sau :

 • Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước
 • Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm
 • Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất

===>>> Xem thêm: Tài sản không chia của hợp tác xã

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề vốn điều lệ của hợp tác xã. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý doanh nghiệp của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

===>>> Xem thêm: Các vấn đề về hợp tác xã

11. Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong toàn cảnh kinh doanh thương mại sôi động, việc ĐK kinh doanh thương mại là một nhu yếu tương đối tiếp tục của những hợp tác xã. Khi có nhu yếu này, người mua cần chớp lấy được những việc làm cần làm hoặc liên hệ với đơn vị chức năng hoàn toàn có thể thay mặt đại diện thực thi dịch vụ một cách nhanh gọn và hiệu suất cao .

= ==> >> Xem thêm : Thương Mại Dịch Vụ xây dựng hợp tác xã

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *