Vốn chủ sở hữu là gì? Phân biệt với vốn điều lệ, vốn hóa thị trường

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu ( Owner’s Equity ) là quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp hoặc những thành viên cùng góp vốn so với gia tài của doanh nghiệp. Tổng vốn chủ sở hữu gồm có phần còn lại sau khi khấu trừ những khoản nợ phải trả. Có thể nói vốn chủ sở hữu là số tiền đầu tư vào doanh nghiệp trừ đi số tiền đi vay .

Nguồn vốn chủ sở hữu có liên tục và không thay đổi được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như chênh lệch giá CP, giá trị gia tài, doanh thu kinh doanh thương mại, … Khi doanh nghiệp ngừng kinh doanh thương mại hay phá sản, gia tài của doanh nghiệp sẽ được ưu tiên trả nợ, phần còn lại chia cho chủ sở hữu theo tỷ suất góp vốn .

Vốn chủ sở hữu tăng chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ doanh nghiệp đó có hoạt động kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận tốt. Ngược lại, nếu vốn chủ sở hữu giảm thì đồng nghĩa với việc nguồn tài trợ cho doanh nghiệp bị giảm, quy mô sản xuất sẽ bị thu hẹp lại, lợi nhuận thấp hoặc lỗ.

Ví dụ : Một doanh nghiệp được định giá 5 tỷ VNĐ và số khoản vay 4 tỷ VNĐ. Vậy vốn chủ sở hữu trong trường hợp này là 1 tỷ VNĐ .vốn chủ sở hữu là gì

Vốn chủ sở hữu bao gồm những gì?

Tùy theo quy mô kinh doanh thương mại mà vốn chủ sở hữu gồm có những thành phần khác nhau. Về cơ bản vốn chủ sở hữu được tạo thành từ những yếu tố sau :

 • Vốn của cổ đông: Vốn đóng góp thực tế của các cổ đông. Chi tiết về số vốn được ghi rõ với từng thành viên tham gia góp vốn trên giấy tờ theo điều lệ của công ty.

 • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa được chia cho các cổ đông và thành viên liên doanh.

 • Các quỹ doanh nghiệp: là các

  quỹ đầu tưtăng trưởng, quỹ dự trữ, quỹ dự trữ, … Được hình thành với tỷ suất không vượt quá lao lý của pháp lý .

 • Thặng dư vốn cổ phần: Chênh lệch giữa giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành và giá trị hiện tại.

 • Chênh lệch định giá tài sản: Đánh giá lại tài sản bao gồm tài sản cố định, đầu tư, hàng tồn kho,… 

 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái: Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, 

 • Nguồn khác: Cổ phiếu quỹ, nguồn tài trợ ngoài doanh nghiệp,…

Tuy nhiên, yếu tố chiếm tỷ trọng lớn nhất là vốn cổ đông và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Vốn chủ sở hữu bao gồm những gì

Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ

Theo Khoản 34, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ là tổng giá trị gia tài do những thành viên, chủ sở hữu công ty góp phần hoặc cam kết góp phần khi xây dựng công ty hợp danh hoặc công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn. Là tổng mệnh giá CP đã bán hoặc được mua tại thời gian xây dựng công ty CP .

Tiêu chí Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ
Bản chất Không phải cam kết thanh toán, được góp bởi nhiều người và hình thành từ kết quả kinh doanh Tổng giá trị tài sản khi mới thành lập hoặc đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty
Chủ sở hữu Nhà nước, tổ chức, cá nhân góp vốn Cá nhân, tổ chức góp vốn hoặc cam kết góp vốn.
Cơ chế hình thành Từ ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp góp vốn, cổ đông hoặc bổ sung từ lợi nhuận còn lại hay các nguồn thu khác của doanh nghiệp Từ số vốn các thành viên đóng góp hoặc cam kết đóng góp trong thời gian nhất định và được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp.
Đặc điểm Không phải là khoản nợ vì được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoặc kết quả kinh doanh. Nếu doanh nghiệp phá sản, vốn điều lệ được coi là khoản nợ của doanh nghiệp.
Ý nghĩa Phản ánh tình hình tăng giảm của các nguồn vốn sở hữu của doanh nghiệp hay các thành viên góp vốn. Thể hiện cơ cấu vốn trong doanh nghiệp và là cơ sở phân chia lợi nhuận hoặc rủi ro với các nhà đầu tư góp vốn.

Phân biệt Vốn chủ sở hữu và Vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường là số tiền để mua hàng loạt vốn chủ sở hữu của công ty tại thời gian mua. Ngoài ra, đây là một đặc thù quan trọng giúp nhà đầu tư xác lập rủi ro đáng tiếc và doanh thu CP của một công ty. Vốn hóa là cơ sở để nhìn nhận quy mô của công ty và nhờ vào vào giá trị của CP, sự dịch chuyển của CP theo thời hạn .Trong khi đó, vốn chủ sở hữu là cơ sở để tính giá trị thực của công ty trải qua gia tài mà không phụ thuộc vào vào giá trị của CP nên không bị dịch chuyển theo thời hạn .

Công thức tính vốn hoá thị trường:

Vốn hoá (Equity Value) = Giá của 1 cổ phiếu x tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ví dụ:  Tính vốn hoá của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Giá ngừng hoạt động của PNJ 2/11/2022 là P = 101.600 đồng .Số lượng CP đang lưu hành là : KLCP = 246.078.301 CP .

Vậy vốn hoá của PNJ là: P x KLCP = 101.600 x 246.078.301 = 25.001.555.381.600 đồng ( ~ 25.001 tỷ đồng).

Công thức tính vốn chủ sở hữu 

VCSH = Tổng tài sản (Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn) – Nợ phải trả

Trong đó: 

 • Tài sản ngắn hạn, bao gồm:

  Tiền gửi ngân hàng nhà nước, tiền đang lưu thông, tiền mặt ( tiền Nước Ta, ngoại tệ ) và những khoản tương tự tiền ( vàng, bạc, đá quý, … )

 • Tài sản dài hạn, bao gồm: Các khoản đầu tư dài hạn, các khoản phải thu dài hạn, đầu tư, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác,… 

 • Các khoản nợ phải trả, bao gồm: Phải trả người bán, thuế và các khoản nợ Nhà nước, nợ người lao động, thanh toán nội bộ, vay và nợ thuê tài chính, nhận

  ký quỹ, ký cược, người mua ứng trước tiền hàng, những khoản nợ khác, …

Ví dụ: 

Một công ty sản xuất có vốn đầu tư ước tính là 10 tỷ đồng. Tổng giá trị thiết bị của xí nghiệp sản xuất là 7 tỷ đồng. Hàng tồn dư và nguyên vật liệu hiện tại ước tính khoảng chừng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, những khoản phải thu của công ty sản xuất này là 2 tỷ đồng .Công ty hiện đang nợ khoản vay 4 tỷ đồng để mua dụng cụ ship hàng nhà xưởng, 300 triệu đồng lương nhân viên cấp dưới, 3 tỷ đồng cho một nhà cung ứng sản phẩm & hàng hóa. Vậy vốn chủ sở hữu của công ty được tính theo công thức sau : VCSH = Tổng tài sản – Tổng nợ = ( 10 + 7 + 3 + 2 ) – ( 4 + 0.3 + 3 ) = 14.7 tỷ đồng .Công thức tính vốn chủ sở hữuNguồn: res.cloudinary.com

Những yếu tố tác động đến Vốn chủ sở hữu

Trường hợp ghi nhận giảm vốn chủ sở hữu:

 • Công ty phải hoàn trả vốn góp cho những người sở hữu vốn .
 • Giá của CP phát hành thấp hơn mệnh giá .
 • Công ty ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc giải thể .
 • Phải bù lỗ vào ​ ​ những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo nhu yếu của những cấp thẩm quyền .
 • Khi công ty CP vô hiệu CP quỹ .

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận tăng trong các trường hợp sau: 

 • Chủ sở hữu đưa thêm vốn vào công ty .
 • Vốn bổ sung từ lợi nhuận của công ty hoặc từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu công ty. 

 • Giá CP đã phát hành cao hơn mệnh giá .
 • Giá trị của một khoản trợ cấp, quà khuyến mãi ngay trừ đi thuế phải nộp là một số dương và được cấp thẩm quyền được cho phép tăng vốn .

Tóm lại những doanh nghiệp muốn hoạt động giải trí thông thường cần có vốn chủ sở hữu cung ứng quy mô kinh doanh thương mại. Hiểu được những nguồn hình thành hay cách tính vốn chủ sở hữu giúp bạn kiến thiết xây dựng cơ cấu tổ chức vốn hiệu suất cao. Hy vọng những thông tin ZaloPay đã phân phối ở trên hữu dụng so với những bạn đọc chăm sóc đến yếu tố này .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *