Điều kiện trích lập quỹ khoa học công nghệ của doanh nghiệp – Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

Điều kiện trích lập quỹ khoa học công nghệ của Doanh nghiệp; Cách hạch toán trích lập quỹ khoa học công nghệ…theo quy định về trích lập quỹ khoa học công nghệ của Bộ tài chính và Bộ khoa học công nghệ.

Căn cứ theo Thông tư 12/2016 / TTLT-BKHCN-BTC, ngày 28 tháng 6 năm năm nay của Bộ KHCN và Bộ kinh tế tài chính : Hướng dẫn nội dung chi và quản trị quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của Doanh nghiệp, đơn cử như sau :
Đối tượng vận dụng : Các doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý ( sau đây gọi chung là doanh nghiệp ), những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan. “ Quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ” là quy định do doanh nghiệp thiết kế xây dựng gồm có những nội dung đa phần như : xác lập trách nhiệm, tổ chức triển khai triển khai và nhìn nhận nghiệm thu sát hoạch những trách nhiệm khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thực thi. Quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được hướng dẫn tại Mẫu số 01 của Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư 12/2016 / TTLT-BKHCN-BTC .

I. Quy định về trích lập quỹ khoa học công nghệ của doanh nghiệp

1. Quỹ có thể tổ chức dưới một trong hai hình thức như sau

a) Thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp.

b ) Không xây dựng tổ chức triển khai Quỹ và do cán bộ của doanh nghiệp kiêm nhiệm thực thi những hoạt động giải trí .

2. Hình thức tổ chức của Quỹ do cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định.

3. Khi doanh nghiệp thành lập Quỹ theo một trong hai hình thức quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp gửi Quyết định thành lập Quỹ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Quỹ.

-> Doanh nghiệp gửi Quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Quy chế tiêu tốn, sử dụng Quỹ cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cùng thời Điểm nộp báo cáo giải trình trích, sử dụng Quỹ trong kỳ trích lập tiên phong .

4. Hàng năm doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích lập, Điều chuyển và sử dụng Quỹ theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCNBTC.

– Trường hợp những tổng công ty, công ty mẹ có Quỹ được hình thành từ nguồn Điều chuyển Quỹ của công ty con, doanh nghiệp thành viên hoặc ngược lại thì đơn vị chức năng nhận Điều chuyển và sử dụng Quỹ phải báo cáo giải trình tình hình nhận Điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được Điều chuyển. Báo cáo phải ghi rõ năm trích lập nguồn Quỹ được Điều chuyển và nhận Điều chuyển

II. Mức trích lập Qũy khoa học công nghệ

1. Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, cụ thể

a ) Đối với Doanh Nghiệp nhà nước : Từ 3 % đến 10 % thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ để lập Quỹ. Tỷ lệ trích đơn cử địa thế căn cứ vào năng lực và nhu yếu sử dụng nguồn vốn cho hoạt động giải trí khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước ;
b ) Đối với Doanh nghiệp khác ( Không phải Doanh Nghiệp nhà nước ) : Tự quyết định mức trích đơn cử nhưng tối đa không quá 10 % thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ ;
– Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác lập theo pháp luật của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành .
Điều chuyển từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ xuống Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của những công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên ; Điều chuyển từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của những công ty con, doanh nghiệp thành viên về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ .
Việc Điều chuyển và tỷ suất Điều chuyển nguồn giữa những Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ với những Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của những công ty con, doanh nghiệp thành viên và ngược lại do quản trị Hội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc ( người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ) quyết định hành động trên cơ sở tỷ suất trích Quỹ, nhu yếu góp vốn đầu tư cho hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tại những công ty con, doanh nghiệp thành viên và nhu yếu, kế hoạch tăng trưởng khoa học và công nghệ của toàn mạng lưới hệ thống .
Việc Điều chuyển Quỹ lao lý tại Khoản này chỉ vận dụng so với những công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ chiếm hữu 100 % vốn .
Việc Điều chuyển Quỹ lao lý tại Khoản này không vận dụng so với những trường hợp sau :
– Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế Điều chuyển cho công ty mẹ ở quốc tế ;
– Công ty mẹ ở Nước Ta Điều chuyển cho công ty con ở quốc tế .

III. Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng Mục đích

– Trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp ĐK nộp thuế không hết 70 % số quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển ( nếu có ) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó .
– Tùy theo mô hình doanh nghiệp, số tiền trích lập Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết 70 % trong thời hạn 05 năm kể từ năm trích lập hoặc sửdụng không đúng Mục đích sẽ được giải quyết và xử lý như sau : Đối với những doanh nghiệp khác ( Không là Doanh Nghiệp nhà nước ) :
– Các doanh nghiệp khác ( không phải là doanh nghiệp nhà nước ) được quyền góp phần vào những quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp ĐK nộp thuế .
– Trường hợp doanh nghiệp không góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố hoặc có góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố nhưng Quỹ không được sử dụng, sử dụng không hết 70 % số quỹ ( gồm có cả phần có góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố nếu có ) hoặc sử dụng Quỹ không đúng Mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà không sử dụng, sử dụng không hết 70 % hoặc sử dụng không đúng Mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó .

IV. Cách hạch toán trích lập quỹ khoa học công nghệ

a) Trong năm khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 6422 – Ngân sách chi tiêu quản trị kinh doanh thương mại ( Nếu theo TT 133 )
Nợ TK 642 – Ngân sách chi tiêu quản trị kinh doanh thương mại ( Nếu theo TT 200 )
Có TK 356 – Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ .

b) Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 356 – Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những Tài khoản 111, 112, 331 …

c) Khi sử dụng Quỹ PTKH&CN để trang trải cho hoạt động sản xuất thử sản phẩm:

– Kế toán tập hợp chi phí sản xuất thử, ghi:

Nợ TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có những TK 111, 112, 152, 331 …

– Khi bán sản phẩm sản xuất thử, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 154 – Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Có TK 333 Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( nếu có )

– Chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu từ bán sản phẩm sản xuất thử được điều chỉnh tăng, giảm Quỹ, ghi:

+ Trường hợp số thu từ việc bán loại sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phí sản xuất thử, kế toán ghi tăng Quỹ PTKH&CN, ghi :
Nợ TK 154 – Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Có TK 356 – Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
+ Trường hợp số thu từ việc bán mẫu sản phẩm sản xuất thử nhỏ hơn chi phí sản xuất thử, kế toán ghi ngược lại bút toán trên .

d) Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ:

– Khi góp vốn đầu tư, shopping TSCĐ, ghi :
Nợ những TK 211, 213 ( nguyên giá )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 331 … Đồng thời, ghi :
Nợ TK 3561 – Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ
Có TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ .
– Cuối kỳ kế toán, tính hao mòn TSCĐ góp vốn đầu tư, shopping bằng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ sử dụng cho mục tiêu điều tra và nghiên cứu, tăng trưởng khoa học và công nghệ, ghi :
Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ
Có TK 214 Hao mòn TSCĐ .
– Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ góp vốn đầu tư, shopping bằng quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ :
+ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán :
Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ ( giá trị còn lại )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( giá trị hao mòn )
Có những TK 211 – Tài sản cố định và thắt chặt
+ Ghi nhận số tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ :
Nợ những TK 111, 112, 131
Có TK 3561 – Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
+ Ghi nhận ngân sách phát sinh tương quan trực tiếp đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ :
Nợ TK 3561 – Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 331 ..
– Khi kết thúc quy trình nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng khoa học công nghệ, chuyển TSCĐ hình thành từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ sang Giao hàng cho mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại, kế toán ghi :

Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (phần giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ quỹ chưa khấu hao hết)

Có TK 711 – Thu nhập khác .
– Kể từ thời gian TSCĐ chuyển sang ship hàng mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại, hao mòn của TSCĐ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại theo lao lý của chính sách kế toán doanh nghiệp hiện hành .

Kế toán CAF chúc các bạn thành công.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.