Những câu nhờ vả trong tiếng Anh chuẩn như Tây | Tiếng Anh Nghe Nói

Could you help me?

/ kʊd juː hɛlp miː ? /
Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi không ?

 

 Can I ask you a favor?

/ kæn aɪ ɑːsk juː ə ˈfeɪvə ? /
Tôi hoàn toàn có thể nhờ bạn một việc được không

 Would you mind turning off the light?

/ wʊd juː maɪnd ˈtɜːnɪŋ ɒf đə laɪt ? /
Bạn hoàn toàn có thể tắt đèn đi không ?

 Would you mind cooking dinner tonight?

/ wʊd juː maɪnd ˈkʊkɪŋ ˈdɪnə təˈnaɪt ? /
Bạn hoàn toàn có thể nấu bữa tối không ?

Could you do me a favor?

/ kʊd juː duː miː ə ˈfeɪvə ? /
Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi một việc không ?

Could you give me a hand?

/ kʊd juː gɪv miː ə hænd ? /
Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi một tay không ?

Please can you do me a favor?

/ pliːz kæn juː duː miː ə ˈfeɪvə ? /
Làm ơn hãy giúp tôi một việc ?

Can you give me a hand with this?

/ kæn juː gɪv miː ə hænd wɪđ đɪs ? /
Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi một tay với việc này không ?

Please help me with…

/ pliːz hɛlp miː wɪđ … /
Làm ơn hãy giúp tôi với …

 Would you mind showing me how to…?

/ wʊd juː maɪnd ˈʃəʊɪŋ miː haʊ tuː … ? /
Bạn hoàn toàn có thể chỉ cho tôi cách để … ?

 Do you know anything about…?

/ duː juː nəʊ ˈɛnɪθɪŋ əˈbaʊt … ? /
Bạn có biết gì về …. ?

 I have problem with….

/ aɪ hæv ˈprɒbləm wɪđ …. /
Tôi gặp phải yếu tố với … .

I need your help on ….

/ aɪ niːd jɔː hɛlp ɒn …. /
Tôi cần sự trợ giúp về …

 Do you think you can help me?

/ duː juː θɪŋk juː kæn hɛlp miː ? /
Bạn có nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể giúp tôi không ?

Could you please help me out with…?

/ kʊd juː pliːz hɛlp miː aʊt wɪđ … ? /
Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi thao tác này không ?

 I wonder if you could help me with this?

/ aɪ ˈwʌndər ɪf juː kʊd hɛlp miː wɪđ đɪs ? /
Tôi do dự liệu rằng bạn hoàn toàn có thể giúp tôi không ?

 Could you please explain this to me?

/ kʊd juː pliːz ɪksˈpleɪn tuː miː əˈbaʊt … ? /
Bạn hoàn toàn có thể lý giải cho tôi về … ?

Could you please explain what this is about?

/ kʊd juː pliːz ɪksˈpleɪn wɒt đɪs ɪz əˈbaʊt ? /
Bạn hoàn toàn có thể lý giải cái này là về điều gì không ?

If you don’t mind, I could really use your assistance with…?

/ɪf juː dəʊnt maɪnd, aɪ kʊd ˈrɪəli juːz jɔːr əˈsɪstəns wɪð…?/

Nếu bạn không phiền, tôi hoàn toàn có thể nhận được sự trợ giúp của bạn với … ?

If you don’t mind, I really need your help with…

/ ɪf juː dəʊnt maɪnd, aɪ ˈrɪəli niːd jɔː hɛlp wɪđ … /
Nếu bạn không phiền, tôi thực sự cần sự trợ giúp của bạn với … .

 I know you good at…, and I really could use some help.

/ aɪ nəʊ juː gʊd æt …, ænd aɪ ˈrɪəli kʊd juːz sʌm hɛlp. /
Tôi biết bạn giỏi về …, tôi thực sự cần giúp sức .

Is there any chance you have time to …?

/ ɪz đeər ˈɛni ʧɑːns juː hæv taɪm tuː … ? /
Bạn có thời hạn để … ?

Is there any chance that you could give me a hand with…?

/ ɪz đeər ˈɛni ʧɑːns đæt juː kʊd gɪv miː ə hænd wɪđ … ? /
Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi một tay với … ?

I know you have a lot of experience with…. Can you help me?

/ aɪ nəʊ juː hæv ə lɒt ɒv ɪksˈpɪərɪəns wɪđ …. kæn juː hɛlp miː ? /
Tôi biết bạn có nhiều kinh nghiệm tay nghề về … Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi không ?

I know that you’re busy, but could you help me with this project?

/ aɪ nəʊ đæt jʊə ˈbɪzi, bʌt kʊd juː hɛlp miː wɪđ đɪs ˈprɒʤɛkt ? /
Tôi biết bạn đang bận, nhưng bạn hoàn toàn có thể giúp tôi với dự án Bất Động Sản này không ?

Could I please get your help on …..?

/ kʊd aɪ pliːz gɛt jɔː hɛlp ɒn … .. ? /
Tôi hoàn toàn có thể nhận được sự trợ giúp của bạn về …

  • Cách để trả lời:

Sure, I’d be glad to .
/ ʃʊə, aɪd biː glæd tuː. /
Chắc chắn rồi, tôi rất vui khi giúp được bạn .

Ok, no problem.

/ ˈəʊˈkeɪ, nəʊ ˈprɒbləm. /
Được thôi, không thành yếu tố .

I’d be happy to help you.

/ aɪd biː ˈhæpi tuː hɛlp juː. /
Tôi rất vui khi giúp được bạn .

It would be my pleasure.

/ ɪt wʊd biː maɪ ˈplɛʒə. /
Tôi rất sẵn lòng .

I’m afraid, I can’t. I’m so sorry.

/ aɪm əˈfreɪd, aɪ kɑːnt. aɪm səʊ ˈsɒri. /
Tôi e rằng tôi không thể. Rất xin lỗi bạn .

Sorry, I’m kind of busy now.

/ ˈsɒri, aɪm kaɪnd ɒv ˈbɪzi naʊ. /
Xin lỗi, giờ đây tôi rất bận .

Unfortunately, I’m not able to do that.

/ ʌnˈfɔːʧnɪtli, aɪm nɒt ˈeɪbl tuː duː đæt. /
Thật không may, tôi không thể làm điều đó .

Nếu những bạn chăm sóc đến những khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung chuyên sâu Nghe và Nói với 100 % GV Nước Ngoài ( Anh, Mỹ, Canada … ) những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể tại : https://thaiphuongthuy.com/khoa-hoc/

tieng anh nghe noi min

Rate this post

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *