Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 55: Quản lý doanh nghiệp hay, ngắn gọn

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 55: Quản lý doanh nghiệp hay, ngắn gọn

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 55: Quản lý doanh nghiệp hay, ngắn gọn

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

I – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Xác lập cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của doanh nghiệp :

a) Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức triển khai của doanh nghiệp gồm những bộ phận, cá thể khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc vào nhau, được chuyên môn hóa để thực thi tiềm năng xác lập cua doanh nghiệp .
Có hai đặc trưng cơ bản là : Tính tập trung chuyên sâu và tính tiêu chuẩn hóa
– Tính tập trung chuyên sâu : Thể hiện quyền lực tối cao của tổ chức triển khai tập trung chuyên sâu vào một cá thể hay bộ phận .
– Tính tiêu chuẩn hóa : Đòi hỏi những bộ phận, những cá thể trong doanh nghiệp hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi nội quy, quy định của doanh nghiệp .
b ) Mô hình cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ thường có quy mô trúc đơn thuần với những đặc thù sau :
Quyền quản lí tập trung chuyên sâu vào một người – Giám đốc doanh nghiệp xử lí thông tin và quyết định hành động mọi yếu tố doanh nghiệp
Ít đầu mối quản lí, số lượng nhân viên cấp dưới ít .
Cấu trúc gọn nhẹ, dễ thích nghi với đổi khác môi trường tự nhiên xung quanh .

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 55: Quản lý doanh nghiệp hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Doanh nghiệp có quy mô kinh doanh thương mại vừa và lớn sẽ có quy mô cấu trúc phức tạp hơn, đó là những loại cấu trúc theo công dụng trình độ, cấu trúc theo ngành hàng kinh doanh thương mại .

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 55: Quản lý doanh nghiệp hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

2. Tổ chức thực hiện kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp

Là khâu quan trọng, nó góp thêm phần thực thi những tiềm năng xác lập của doanh nghiệp thành những tác dụng trong thực tiễn
a ) Phân chia nguồn lực .
Nguồn lực của doanh nghiệp gồm :
– Tài chính : tùy thuộc vào nhu yếu mua và bán sản phẩm & hàng hóa và tổ chức triển khai dịch vụ người mua của doanh nghiệp .
– Nhân lực : doanh nghiệp phân công nhân lực dựa trên :
Xuất phát từ việc làm dùng người
Sử dụng đúng người phát huy hiệu quả
– Các nguồn lực khác ( trang thiết bị, máy móc … ) sử dụng theo nguyên tắc có hiệu suất cao .
b ) Theo dõi triển khai kế hoạch
Phân công người theo dõi từng việc làm
Kiểm tra, nhìn nhận mức độ thực thi kế hoạch

3. Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh

Là việc làm quan trọng tương quan đến sự thành bại của doanh nghiệp .
Nếu xác lập vốn quá thấp so với nhu yếu thì sẽ dẫn đến việc thiếu vốn kinh doanh thương mại không thực thi được kế hoạch đặt ra .
Nếu xác lập vốn quá cao dẫn đến thừa, tiêu tốn lãng phí, giảm hiệu suất cao kinh doanh thương mại, giảm doanh thu doanh nghiệp
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể kêu gọi vốn từ :
– Vốn của chủ doanh nghiệp là vốn riêng của chủ doanh nghiệp hoặc do tích góp được từ quy trình kinh doanh thương mại để tái đầu tư .
– Vốn do những thành viên góp phần
– Vốn vay từ ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán. Huy động nguồn vốn vây cần trả lãi, cần thống kê giám sát hợp lý khi vay
– Vốn của nhà đáp ứng cho doanh nghiệp
Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch trả chậm so với những nhà cung ứng nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa. Sử dụng nguồn vốn này, doanh nghiệp có được khoản vốn cho kinh doanh thương mại mà không cần vay mượn .

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 55: Quản lý doanh nghiệp hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

II – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hạch toán kinh tế

a ) Hạch toán kinh tế tài chính là gì ?
Là việc đo lường và thống kê ngân sách và lệch giá của doanh nghiệp bằng đơn vị chức năng tiền tệ
Thực tế người ta thường dùng đơn vị chức năng tiền tệ để giám sát ngân sách và tác dụng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp
b ) Ý nghĩa :
Giúp chủ doanh nghiệp có giải pháp kiểm soát và điều chỉnh kinh doanh thương mại cho tương thích .
Nếu mức chênh lệch giữa lệch giá và ngân sách là số dương, kinh doanh thương mại lãi
Nếu mức chênh lệch giữa lệch giá và ngân sách là số âm, kinh doanh thương mại lỗ
c ) Nội dung hạch toán kinh tế tài chính trong doanh nghiệp
Nội dung cơ bản hạch toán kinh tế tài chính trong doanh nghiệp là xác lập lệch giá, ngân sách và doanh thu kinh doanh thương mại

Doanh thu là lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá hoặc tiền thu từ hoạt động dịch vụ doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (1 tháng, 1 quý, 1 năm)

giá thành doanh nghiệp là những khoản mà chủ doanh nghiệp phải giàn trải trong thời kì kinh doanh thương mại để đạt được lượng lệch giá xác lập .
Lợi nhuận kinh doanh thương mại của doanh nghiệp là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng ngân sách kinh doanh thương mại
d ) Phương pháp hạch toán
Phương pháp xác lập danh thu của doanh nghiệp :
Doanh thu của doanh nghiệp = số lượng mẫu sản phẩm bán được x giá bán một loại sản phẩm
Phương pháp xác lập ngân sách kinh doanh thương mại :
– Ngân sách chi tiêu mua nguyên, vật tư
– giá thành tiền lương .
– Chi tiêu mua sản phẩm & hàng hóa .
– giá thành cho quản lí doanh nghiệp .

2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 55: Quản lý doanh nghiệp hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

a ) Doanh thu và thị trường là phản ánh tác dụng kinh doanh thương mại về quy mô
Doanh thu lớn và có năng lực tăng trưởng bộc lộ quy mô tăng trưởng của doanh nghiệp
Thị phần là phần thị trường của doanh nghiệp hay bộ phận người mua hiện tại của doanh nghiệp. Thị phần lớn biểu lộ sự ngày càng tăng người mua của doanh nghiệp trên thị trường .
b ) Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh hiệu suất cao kinh doanh thương mại. Lợi nhuận bộc lộ mối quan hệ giữa lệch giá và ngân sách của doanh nghiệp bỏ ra để có được lệch giá đó .
c ) Mức giảm ngân sách
Mức giảm ngân sách là chỉ tiêu nhìn nhận hiệu suất cao quản lí hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp
Khi lệch giá không có năng lực tăng, giảm ngân sách vẫn cho doanh thu
Doanh thu thường tăng nhanh hơn vận tốc tăng ngân sách nên lệch giá tăng, ngân sách tăng cũng tăng được doanh thu .
d ) Tỉ lệ sinh lời là sự so sánh giữa doanh thu thu được và vốn góp vốn đầu tư, cho biết 1 đồng vốn ứng với bao nhiêu đống lời trong 1 thời hạn nhất định
e ) Các chỉ tiêu khác
Việc làm và thu nhập cho người lao động
Mức góp phần cho ngân sách
Mức độ cung ứng nhu yếu tiêu dùng .

III – MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp

Là điều kiện kèm theo quan trọng với doanh nghiệp
Làm nhiều nhà kinh doanh tăng trưởng không ngừng về quy mô và tăng doanh thu. Ngược lại, xác đinh không đúng thời cơ kinh doanh thương mại làm nhiều nhà kinh doanh phải trả giá .

2. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Tổ chức và sử dụng có hiệu suất cao nguồn nhân lực
Nâng cao hiệu suất cao sử dụng vốn kinh doanh thương mại
Sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị doanh nghiệp

3. Đổi mới công nghệ kinh doanh

4. Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm ngân sách vật chất
Tiết kiệm tiêu tốn bằng tiền
Tiết kiệm trong sử dụng những dịch vụ điện, nước, dịch vụ viễn thông, …
Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác :

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-cong-nghe-10.jsp

Giải bài tập lớp 10 sách mới những môn học

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.