Tính dân tộc – Wikipedia tiếng Việt

Tính dân tộc (tiếng Pháp: caractère national) là khái niệm thuộc phạm trù tư tưởng – thẩm mỹ chỉ mối liên hệ khắng khít giữa văn học và dân tộc, thể hiện qua tổng thể những đặc điểm độc đáo tương đối bền vững chung cho các sáng tác của một dân tộc, được hình thành trong quá trình phát triển lịch sử và phân biệt với văn học của các dân tộc khác.

Tính dân tộc biểu lộ ở mọi yếu tố từ nội dung cho đến hình thức của sáng tác văn học. Về nội dung, thuận tiện nhận thấy trước hết, tính dân tộc biểu hiện trong sự phản ánh ” sắc tố ” dân tộc của vạn vật thiên nhiên, của đời sống vật chất và niềm tin của xã hội. Đọc sáng tác của một dân tộc, ta như sống đời sống của dân tộc đó với những đặc thù của một quốc tế riêng .Tuy nhiên, tính dân tộc của văn học không bộc lộ ở những vật thể, đường nét, sắc tố hoàn toàn có thể chớp lấy được. Nội dung cơ bản của tính dân tộc là ở ý thức dân tộc biểu lộ ở tính cách dân tộc và cái nhìn dân tộc so với cuộc sống. Đó là những yếu tố tương đối bền vững và kiên cố được hình thành và tăng trưởng trong những thực trạng địa lí và con đường tăng trưởng lịch sử dân tộc riêng của dân tộc, là một phẩm chất chỉnh thể bộc lộ trong một phức tạp link những phẩm chất nhất định .

Tính dân tộc còn biểu hiện ở hình thức văn học. Mỗi nền văn học dân tộc có hệ thống thể loại truyền thống, có các phương tiệnmiêu tả, biểu hiện riêng, nhất là có ngôn ngữ dân tộc thể hiện bản sắc riêng trong tư duy và tâm hồn dân tộc mình.

Tính dân tộc còn biểu lộ ở quy trình tăng trưởng lịch sử vẻ vang độc lạ của văn học cùng những rực rỡ do quy trình lịch sử dân tộc ấy mang lại. Ví dụ hoàn toàn có thể nhận thấy sự độc lạ về văn học dân tộc giữa chủ nghĩa hiện thực Nga và chủ nghĩa hiện thực Pháp thế kỷ XIX .Tính dân tộc của văn học mang nội dung lịch sử vẻ vang và phải được xem xét theo quan điểm lịch sử vẻ vang. Nó được hình thành trong cả một quy trình lâu bền hơn mà những cái mốc quan trọng là sự hình thành dân tộc và sự vận dụng ngôn từ dân tộc làm ngôn ngữ văn học. Trong suốt quy trình ấy, nó không ngừng được phong phú và đa dạng thêm bởi sự tiếp thu tinh hoa của quốc tế. Vì vậy, một sáng tác văn học có tính dân tộc cao phải vừa thừa kế được truyền thống lịch sử văn học dân tộc, vừa thay đổi và có góp phần vào sự tăng trưởng của truyền thống cuội nguồn ấy .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.