Tích tụ tư bản là gì? Lý luận tích tụ tư bản và tập trung tư bản?

Tích tụ tư bản là gì ? Lý luận tích tụ tư bản và tập trung chuyên sâu tư bản ? Sự độc lạ giữa tích tụ tư bản và tập trung chuyên sâu tư bản ?

Tích tụ tư bản như tất cả chúng ta đã biết đây là quy trình tăng quy mô tư bản riêng biệt bằng cách tư bản hóa những giá trị thặng dư trong xí nghiệp sản xuất nào đó hay cũng hoàn toàn có thể gọi đây là quy trình của tích góp tư bản. Để hiểu rõ nhất về nội dung tích tụ tư bản là gì ? Lý luận tích tụ tư bản và tập trung chuyên sâu tư bản được đề ra như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Tích tụ tư bản là gì?

Trong một nền kinh tế tài chính có sự tích tụ tư bản chính sẽ có những mặt nào đơn cử đó là sự tăng lên về quy mô của tư bản riêng biệt bằng những giải pháp và phương pháp tư bản hóa giá trị thặng dư trong một nhà máy sản xuất nào đó, nó là hiệu quả trực tiếp của tích góp tư bản và trải qua quy trình tích góp tư bản xét về mặt làm tăng thêm quy mô của tư bản cả biệt là tích tụ tư bản. Không chỉ vậy tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu so với tích tụ tư bản một mặt là nhu yếu của tái sản xuất lan rộng ra, của sự ứng dụng tân tiến kỹ thuật ; mặt khác sự tăng lên của khối lượng giá trị thặng dư trong quy trình tăng trưởng của sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo năng lực hiện thực cho tích tụ tư bản. Việc đề cập đến tình hình quốc gia, những trách nhiệm, đặc thù của nền kinh tế tài chính, hình thức chiếm hữu cũng như cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính và vai trò có công dụng giúp tất cả chúng ta nhận thức rõ về yếu tố tích tụ và tập trung chuyên sâu tư bản so với quốc gia ta lúc bấy giờ. Tư bản chính là vốn, được nguồn vào trong sản xuất. Tích tụ và tập trung chuyên sâu tư bản thực ra là tích tụ và tập trung chuyên sâu vốn vào trong sản xuất. Rõ ràng quốc gia ta với những đặc thù như trên, cùng với nó là quy trình công nghiệp hóa văn minh hóa quốc gia thì yếu tố tích tụ và tập trung chuyên sâu tư bản vốn là một trong những yếu tố cơ bản để thực thi thành công xuất sắc kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính. Đối Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những trách nhiệm kinh tế tài chính cơ bản như : tăng trưởng lực lượng sản xuất, coi công nghiệp hóa văn minh hóa quốc gia là trách nhiệm TT của cả thời kỳ quá độ nhằm mục đích kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ cũng sống sót ba hình thức chiếm hữu là : sở hưu toàn dân, chiếm hữu tập thể và chiếm hữu tư nhân, mỗi mô hình chiếm hữu lại có nhiều hình thức chiếm hữu ở nhiều mức độ khác nhau. Vốn là một tác nhân nguồn vào không hề thiếu trong những hoạt động giải trí kinh tế tài chính. Thiếu vốn, nền kinh tế tài chính không hề tăng trưởng được. Vì vậy, để nền kinh tế tài chính tăng trưởng cao thì nhu yếu về vốn càng lớn và yên cầu phải sử dụng hiệu suất cao nguồn vốn đó. Vốn không chỉ thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính mà còn góp phần vào chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo ngành và vùng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nước Ta rất cần nguồn tư bản ( vốn ) những hình thức vốn, đặc biệt quan trọng của nó so với sự tăng trưởng của kinh tế tài chính quốc gia.

Tích tụ tư bản tiếng Anh là ” Capital accumulation”.

2. Lý luận tích tụ tư bản và tập trung tư bản:

Trong quy trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô của tư bản riêng biệt tăng lên trải qua quy trình tích tụ và tập chung tư bản. Từ khái niệm của tích tụ tư bản tất cả chúng ta cũng đã biết việc tăng quy mô tư bản riêng biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư trong một nhà máy sản xuất nào đó, nó là tác dụng trực tiếp của tích tụ tư bản. Hay đây cũng chính là một mặt là nhu yếu tái sản xuất trở lan rộng ra, của sự ứng dụng khoa học kỹ thuật và cạnh bên đó cùng với sự tăng lên của khối lượng giá trị thặng dư trong quy trình tăng trưởng của sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo năng lực triển khai cho tích góp tư bản. Tập trung tư bản cũng chính là một qua trình cạnh tranh đối đầu và tín dụng thanh toán là những đòn kích bẩy mạnh nhất thôi thúc tập trung chuyên sâu tư bản và hoàn toàn có thể từ đó cạnh tranh đối đầu mà dẫn tới sự link, sự tự nguyện hay sáp nhập những tư bản riêng biệt. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là phương tiện đi lại để tập trung chuyên sâu những khoản tiền nhàn dỗi trong xã hội vào tay những nhà tư bản. Xét về những mặt khác nhau thì tích tụ tư bản và tập trung chuyên sâu tư bản có điểm giống nhau là đều làm tăng quy mô của tư bản riêng biệt. Nhưng giữa chúng lại có điểm khác nhau đơn cử như : Đầu tiên so với một nguồn để tích tụ tư bản được xác lập trải qua giá trị thặng dư, cũng từ đó đây là lí do để tích tụ tư bản làm tăng quy mô tư bản riêng biệt đồng thời làm tăng quy mô của tư bản xã hội. Còn nguồn để tập trung chuyên sâu tư bản là những tư bản riêng biệt có sẵn trong xã hội, do đó tập trung chuyên sâu tư bản chỉ làm tăng quy mô của tư bản riêng biệt mà không làm tăng quy mô của tư bản xã hội. Không những vậy phần tích tụ tư bản phản ánh trực tiếp mối quan hệ giữa giai cấp tư sản và lao động : nhà tư bản tăng cường bóc lột lao động làm thuê để tăng quy mô của tích tụ tư bản. Còn tập trung chuyên sâu tư bản phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh đối đầu trong nội bộ giai cấp những nhà tư bản, đồng thời nó cũng ảnh hưởng tác động đến mối quan hệ giữa tư bản và lao động. Gữa những phần tích tụ tư bản và tập trung chuyên sâu tư bản quan hệ mật thiết với nhau và hỗ trợ cho nhau chính bới phần tích tụ tư bản làm tăng thêm quy mô và sức mạnh của tư bản riêng biệt, do đó cạnh tranh đối đầu nóng bức hơn, dẫn đến tập trung chuyên sâu nhanh hơn. Ben cạnh đó về phía tập trung chuyên sâu tư bản tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để tăng cường bóc lột giá trị thặng dư nên đẩy nhanh tích tụ tư bản. Ảnh hưởng qua lại nói trên của tích tụ tư bản và tập trung chuyên sâu tư bản làm cho tích góp tư bản ngày càng mạnh. Tập trung tư bản có vai trò rất lớn so với sự tăng trưởng của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ tập trung chuyên sâu tư bản mà kiến thiết xây dựng được nhà máy sản xuất lớn sử dụng được kỹ thuật và công nghệ tiên tiến văn minh.

Từ đó chúng ta có thể xác định thông qua quá trình tích lũy tư bản gắn với quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng, theo đó nên sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành nền sản xuất xã hội hóa cao độ, làm cho mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc thêm.

Như vậy có thể tóm lại từ các định nghĩa và các vấn đề liên quan đến tích tụ tư bản là gì,  chúng ta thấy giữa tích tụ tư bản và tập trung tư bản có nhiều điểm khác biệt. Sự khác biệt đó được thể hiện thông qua bảng sau:

Tiêu chí Tích tụ tư bản Tập trung tư bản
Nguồn gốc Tích tụ tư bản có nguồn gốc từ giá trị thặng dư được tư bản hóa, do đó tích tụ tư bản làm cho tăng quy mô tư bản cá biệt đồng thời làm tăng quy mô của tư bản xã hội. Tập trung tư bản có sẵn trong xã hội. Chính vì vậy, tập trung tư bản chỉ làm tăng quy mô của tư bản cá biệt mà không làm tăng quy mô của tư bản xã hội
Quan hệ Tích tụ tư bản phản ánh trực tiếp mối quan hệ giữa giai cấp tư sản và lao động, cụ thể là nhà tư bản tăng cường bóc lột lao động làm thuê để tăng quy mô của tích tụ tư bản. Tập trung tư bản phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh trong nội bộ giai cấp các nhà tư bản, đồng thời tác động đến mối quan hệ giữa tư bản và lao động.
Giới hạn Giới hạn của tích tụ tư bản là khối lượng thặng dư có được Tư bản tập trung từng ngành, khác ngành và toàn xã hội

Như vậy trải qua sự so sánh trên đây để tất cả chúng ta ta thấy rằng tích tụ tư bản và tập trung chuyên sâu tư bản có điểm giống nhau là đều làm tăng quy mô của tư bản riêng biệt và từ hai khái niệm và nội dung này dù có những điểm độc lạ, tuy nhiên chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cụ thể thì tích tụ tư bản làm tăng quy mô và sức mạnh của tư bản riêng biệt, dẫn đến cạnh tranh đối đầu nóng bức và tập trung chuyên sâu nhanh hơn. Trong khi đó, tập trung chuyên sâu tư bản tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để tăng cường bóc lột giá trị thặng dư nên đẩy nhanh tích tụ tư bản, nó hỗ trợ cho nhau nên trong nền kinh tế tài chính cần phải quan sát dựa trên cả hai yếu tố này .

Như vậy, qua việc tìm hiểu và khám phá tích tụ tư bản là gì, tất cả chúng ta đã nắm được một phần phương pháp quản lý và vận hành của chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, tích tụ tư bản và tập trung chuyên sâu tư bản ngày càng chứng minh và khẳng định vai trò của mình trong tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những vương quốc. Chính vì thế, cần vận dụng linh động, phát minh sáng tạo những lý luận này nhằm mục đích thôi thúc kinh tế tài chính tăng trưởng mà vẫn giữ được truyền thống dân tộc bản địa. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *