Giới thiệu về tâm lý học lâm sàng (Clinical Psychology)

Tâm lý học lâm sàng là phân nhánh của tâm lý học tương quan đến nhìn nhận và điều trị những bệnh lý tinh thần, những hành vi không bình thường và những yếu tố tinh thần khác. Phân ngành này lồng ghép khoa học tâm lý vào điều trị những yếu tố phức tạp ở con người, tạo nên một lựa chọn nghề nghiệp lý thú cho những người đang tìm kiếm một nghành nghề dịch vụ vừa thử thách vừa có ích .
Clinical psychology is the branch of psychology concerned with the assessment and treatment of mental illness, abnormal behavior, and psychiatric problems. This field integrates the science of psychology with the treatment of complex human problems, making it an exciting career choice for people who are looking for a challenging and rewarding field .
therapy.PNG

Lịch sử hình thành. Early History

Những tác động ảnh hưởng tiên phong lên nghành tâm lý học hành vi là khu công trình nghiên cứu và điều tra của nhà phân tâm học người Áo Sigmund Freud. Ông là một trong những người tiên phong khai thác ý tưởng sáng tạo cho rằng bệnh lý tinh thần hoàn toàn có thể được điều trị qua trò chuyện với bệnh nhân, và chính vì sự tăng trưởng liệu pháp trò chuyện này hay được trích dẫn trong nhiều văn bản, đây cũng là lần tiên phong mà thuật ngữ tâm lý học lâm sàng được sử dụng trong toàn cảnh khoa học .
Early influences on the field of clinical psychology include the work of the Austrian psychoanalyst Sigmund Freud. He was one of the first to focus on the idea that mental illness was something that could be treated by talking with the patient, and it was the development of his talk therapy approach that is often cited as the earliest scientific use of clinical psychology .
Nhà tâm lý học Lightner Witmer đã mở ra phòng khám tâm lý tiên phong vào năm 1896, tập trung chuyên sâu đặc biệt quan trọng vào trẻ gặp khiếm khuyết trong học tập. Cũng chính Witmer là người tiên phong trình làng thuật ngữ “ tâm lý học lâm sàng ” trong một bài luận năm 1907 .
American psychologist Lightner Witmer opened the first psychological clinic in 1896 with a specific focus on helping children who had learning disabilities. It was also Witmer who first introduced the term “ clinical psychology ” in a 1907 paper .
114d8967bad33237bb300741c4fee94e--psychology.jpg
Witmer, trước kia là học trò của Wilhelm Wundt, định nghĩa tâm lý học lâm sàng là “ ngành học điều tra và nghiên cứu về từng thành viên, bằng quan sát hoặc thực nghiệm, với tiềm năng khuyến khích sự đổi khác. ” Ngày nay, tâm lý học lâm sàng là một trong những nhóm ngành phổ cập nhất và là nghành nghề dịch vụ lôi cuốn nghề nghiệp lớn nhất trong tâm lý học .
Witmer, a former student of Wilhelm Wundt, defined clinical psychology as “ the study of individuals, by observation or experimentation, with the intention of promoting change. ” Today, clinical psychology is one of the most popular subfields and the single largest employment area within psychology .
Đến năm 1914, đã có thêm 26 phòng khám thực hành thực tế tâm lý học lâm sàng được xây dựng tại Hoa Kỳ .
By 1914, 26 other clinics devoted to the practice of clinical psychology had been established in the United States .

Sự phát triển của ngành trong các cuộc chiến tranh thế giới. Evolution During the World Wars

Tâm lý học lâm sàng được định hình nhiều hơn trong Thế Chiến thứ nhất khi những nhà chuyên môn miêu tả được sự hữu dụng của những bài nhìn nhận tâm lý. Năm 1917, Hiệp Hội Tâm Lý Học Lâm Sàng Hoa Kỳ được xây dựng, mặc dầu hai năm sau, nó đã bị sửa chữa thay thế bởi Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ ( APA ) .
Clinical psychology became more established during the period of World War I as practitioners demonstrated the usefulness of psychological assessments. In 1917, the American Association of Clinical Psychology was established, although it was replaced just two years later with the establishment of the American Psychological Association ( APA ) .
Trong suốt Thế Chiến thứ hai, những nhà tâm lý học lâm sàng được kêu gọi đến để giúp chữa trị căn bệnh mà thời đó gọi là sốc do đạn pháo, còn ngày này nó được gọi là Rối loạn căng thẳng mệt mỏi sau sang chấn. Hồi đó, những chuyên viên phải điều trị cho nhiều cựu chiến binh gặp yếu tố sau cuộc chiến tranh, tạo nên sự tăng trưởng cho tâm lý học lâm sàng trong quá trình này. Trong suốt những năm 1940, Mỹ không có chương trình huấn luyện và đào tạo cấp bằng chính quy nào cho ngành tâm lý học lâm sàng. Cục Đặc Trách Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đã thiết lập một số ít chương trình đào tạo và giảng dạy tiến sỹ và đến năm 1950, hơn một nửa số bằng tiến sỹ tâm lý học là được trao cho nhóm tâm lý học lâm sàng .
During World War II, clinical psychologists were called upon to help treat what was then known as shell shock, now referred to as post-traumatic stress disorder. It was the demand for professionals to treat the many returning veterans in need of care that contributed to the growth of clinical psychology during this period. During the 1940 s, the U.S. had no programs that offered a formal degree in clinical psychology. The U.S. Veterans Administration set up a number of doctoral-level training programs and by 1950, more than half of all the Ph. D. – level degrees in psychology were awarded in the area of clinical psychology .

Thay đổi trọng tâm. Changes in Focus

Mặc dù trọng tâm khởi đầu của tâm lý học lâm sàng hầu hết là khoa học và nghiên cứu và điều tra, nhưng những chương trình huấn luyện và đào tạo dành cho nghiên cứu sinh đã khởi đầu thêm vào một số ít ưu tiên, nhấn mạnh vấn đề vào tâm lý trị liệu. Trong chương trình giảng dạy tiến sỹ tâm lý học lâm sàng, quy mô này có tên gọi là nhà khoa học – bác sĩ hành nghề hay Mô hình Boulder. Sau này, bằng bác sĩ tâm lý Open, tập trung chuyên sâu nhiều hơn nữa vào thực hành thực tế trình độ thay vì nghiên cứu và điều tra. Bằng tiến sỹ tâm lý học lâm sàng khuynh hướng thực hành thực tế được gọi là bác sĩ hành nghề – học giả hay Mô hình Vail .
While the early focus in clinical psychology had been largely on science and research, graduate programs began adding an additional emphasis on psychotherapy. In clinical psychology Ph. D. programs, this approach is today referred to as the scientist-practitioner or Boulder Model. Later, the Psy. D. degree option emerged which placed a greater emphasis on professional practice rather than research. This practice-oriented doctorate degree in clinical psychology is known as the practitioner-scholar or Vail Mã Sản Phẩm .
Lĩnh vực này đã liên tục tăng trưởng mạnh và nhu yếu việc làm cho những nhà tâm lý học lâm sàng vẫn còn can đảm và mạnh mẽ. Sổ tay toàn cảnh nghề nghiệp của Cục Thống kê lao động Mỹ Dự kiến rằng những nghề nghiệp trong tâm lý học lâm sàng, tư vấn và tư vấn học đường sẽ tăng trưởng 14 % từ năm nay đến 2026, cao hơn vận tốc tăng trưởng trung bình .
The field has continued to grow tremendously and the demand for clinical psychologists today remains strong. The Bureau of Labor Statistics ’ Occupational Outlook Handbook predicts that jobs in clinical, counseling, and school psychology will grow 14 percent from năm nay to 2026, which is faster than average .

Đòi hỏi đào tạo chuyên môn. Education Requirements

Tại Hoa Kỳ, những nhà tâm lý học lâm sàng thường chiếm hữu bằng tiến sỹ tâm lý học và tiếp đón giảng dạy tại những phòng khám. Yêu cầu học vấn cho nhân sự làm trong tâm lý học lâm sàng khá khắc nghiệt, và hầu hết những nhà tâm lý học lâm sàng dành khoảng chừng từ 4 đến 6 năm đào tạo và giảng dạy sau đại học sau khi đã có một bằng cử nhân .
In the U.S., clinical psychologists usually have a doctorate in psychology and receive training in clinical settings. The educational requirements to work in clinical psychology are quite rigorous, and most clinical psychologists spend between four to six years in graduate school after earning a bachelor’s degree .
Có 2 loại bằng cấp khác nhau – bằng tiến sỹ và bác sĩ tâm lý. Nói chung, những chương trình tiến sỹ tập trung chuyên sâu vào điều tra và nghiên cứu, trong khi bác sỹ tâm lý lại đi sâu vào thực hành thực tế. Một số sinh viên cũng hoàn toàn có thể tìm đến những chương trình sau đại học cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành tâm lý học lâm sàng .
There are two different types of degrees available — a Ph. D. and a Psy. D. Generally speaking, Ph. D. programs are centered on research, while Psy. D. programs are practice-oriented. Some students may also find graduate programs that offer a terminal master’s degree in clinical psychology .
Trước khi chọn chương trình đào tạo và giảng dạy tâm lý học lâm sàng, bạn nên kiểm tra và bảo vệ rằng chương trình này được Thương Hội Tâm Lý Hoa Kỳ ghi nhận. Sau khi triển khai xong một chương trình đào tạo và giảng dạy chính thức, những nhà tâm lý học lâm sàng tiềm năng phải hoàn thành xong thêm một khóa giảng dạy và kiểm tra có giám sát nữa .
Before choosing a clinical psychology program, you should always check to be sure that the program is accredited by the American Psychological Association. After completing an accredited graduate training program, prospective clinical psychologists must also complete a period of supervised training and an examination .
Yêu cầu về chứng từ hành nghề đơn cử sẽ khác nhau tùy tiểu bang, vì thế, bạn nên kiểm tra với ủy ban cấp bằng ở bang của bạn để khám phá thêm ( chỉ vận dụng với Hoa Kỳ – ND )
Specific licensure requirements vary by state, so you should check with your state’s licensing board to learn more .
Sinh viên tại Anh Quốc hoàn toàn có thể theo học tiến sỹ về tâm lý học lâm sàng ( Tiến sỹ tâm lý lâm sàng hoặc bác sĩ tâm lý ) qua những chương trình do Cơ quan quản lý dịch vụ y tế vương quốc hỗ trợ vốn. Những chương trình này nói chung khá cạnh tranh đối đầu và tập trung chuyên sâu vào cả nghiên cứu và điều tra và thực hành thực tế. Sinh viên muốn ĐK vào một trong những chương trình này phải có một bằng cử nhân tâm lý do hiệp Hội Tâm Lý Anh Quốc chấp thuận đồng ý, chưa kể đến những nhu yếu khác về kinh nghiệm tay nghề .
Students in the United Kingdom can pursue a doctorate level degree in clinical psychology ( D.Clin.Psychol. or Clin. Psy. D. ) through programs sponsored by the National Health Service. Thes e programs are generally very competitive and are focused on both research and practice. Students interested in enrolling in one of these programs must have an undergraduate degree in a psychology program approved by the British Psychological Society in addition to experience requirements .

Môi trường làm việc và vai trò công việc. Work Settings and Job Roles

Các nhà tâm lý học lâm sàng thường thao tác trong môi trường tự nhiên y tế, những cơ sở tư nhân, hoặc vị trí học thuật tại những viện trường. Một số nhà tâm lý học lâm sàng thao tác trực tiếp với người mua, thường là người mắc nhiều dạng rối loạn tinh thần ở nhiều mức độ. Những nhà tâm lý học lâm sàng cũng hoàn toàn có thể thao tác trong những cơ sở cung ứng điều trị ngoại trú thời gian ngắn và dài hạn cho những người cần trợ giúp giải quyết và xử lý những yếu tố tâm lý. Một số người lại thao tác ở những vị trí khác như, triển khai điều tra và nghiên cứu, giảng dạy những khóa học của trường ĐH và cung ứng dịch vụ tư vấn .
Clinical psychologists often work in medical settings, private practice, or in academic positions at universities and colleges. Some clinical psychologists work directly with clients, often those who suffer from various types and degrees of psychiatric disorders. Other clinical psychologists may work in private therapeutic settings offering short-term and long-term outpatient services to clients who need help coping with psychological distress. Some clinical psychologists work in other settings, performing research, teaching university-level courses, and offering consultation services .

Một số nghề trong ngành tâm lý học lâm sàng:

Some of the job roles performed by those working in clinical psychology can include :
­ – Đánh giá và chẩn đoán những rối loạn tâm lý. Assessment and diagnosis of psychological disorders
– Điều trị những rối loạn tâm lý. Treatment of psychological disorders
– Cung cấp lời khai làm chứng trong toàn cảnh pháp lý. Offering testimony in legal settings
– Giảng dạy. Teaching
– Thực hiện điều tra và nghiên cứu. Conducting research
– Điều trị lạm dụng ma túy và rượu bia. Drug and alcohol treatment
– Tạo dựng, quản trị những chương trình can thiệp và phòng ngừa những vấn nạn xã hội. Creating and administering programs to treat and prevent social problems

Những hướng tiếp cận. Approaches

Các nhà tâm lý học lâm sàng làm ở vị trí nhà tâm lý trị liệu thường tận dụng những hướng điều trị khác nhau khi thao tác với người mua. Trong khi một số ít bác sĩ tập trung chuyên sâu vào một hướng điều trị rất đơn cử thì nhiều người khác lại sử dụng cách tiếp cận chiết trung ( tinh lọc trên khoanh vùng phạm vi rộng – ND ). Tức ta sẽ rút ra nhiều phương pháp lý thuyết khác nhau để tăng trưởng kế hoạch điều trị tốt nhất cho từng cá thể người bệnh .
Clinical psychologists who work as psychotherapists often utilize different treatment approaches when working with clients. While some clinicians focus on a very specific treatment outlook, many use what is referred to as an eclectic approach. This involves drawing on different theoretical methods to develop the best treatment plan for each individual client .
Một vài góc nhìn kim chỉ nan lớn trong ngành tâm lý học lâm sàng :
Some of the major theoretical perspectives within clinical psychology include :

– Góc nhìn tâm động học: Đây là một góc nhìn hình thành nên từ công trình của nhà phân tâm học Sigmund Freud, ông là người tin rằng tâm trí vô thức đóng một vai trò quan trọng trong hành vi của chúng ta. Các nhà tâm lý học sẽ sử dụng liệu pháp tâm động học như liên tưởng tự do để tìm hiểu những động lực vô thức, ẩn sâu bên trong của khách hàng.

Psychodynamic approach: This perspective grew out of the work of psychoanalyst Sigmund Freud, who believed that the unconscious mind plays an important role in our behavior. Psychologists who utilize psychoanalytic therapy may use techniques such as free association to investigate a client’s underlying, unconscious motivations.

– Góc nhìn nhận thức hành vi: Các tiếp cận này được phát triển từ trường phái tư tưởng hành vi và nhận thức. Các nhà tâm lý học lâm sàng sử dụng góc nhìn này để tìm hiểu tương tác giữa những cảm xúc, hành vi và suy nghĩ của khách hàng. Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) thường tập trung vào việc thay đổi những suy nghĩ và hành vi góp phần gây ra những vấn đề tâm lý.

Cognitive behavioral perspective: This approach to clinical psychology developed from the behavioral and cognitive schools of thought. Clinical psychologists using this perspective will look at how a client’s feelings, behaviors, and thoughts interact. Cognitive-behavioral therapy (CBT) often focuses on changing thoughts and behaviors that contribute to psychological distress.

– Góc nhìn nhân văn: Cách tiếp cận này hình thành từ công trình của những nhà tư tưởng nhân văn như Abraham Maslow và Carl Rogers. Ở các tiếp cận này, ta sẽ tìm hiểu khách hàng một cách toàn diện hơn và tập trung vào những thứ như sự tự khẳng định mình và giúp mọi người nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ.

Humanistic perspective: This approach to clinical psychology grew out of the work of humanist thinkers such as Abraham Maslow and Carl Rogers. This perspective looks at the client more holistically and is focused on such things as self-actualization and helping people realize their full potential.

Kết luận. A Word From Verywell

Tâm lý học lâm sàng là một trong những nghành phổ cập nhất trong tâm lý học, nhưng ta cần nhìn nhận mối chăm sóc của từng người trước khi quyết định hành động có nên đi theo ngành này hay không. Nếu bạn thích thao tác với con người và hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý căng thẳng mệt mỏi và xung đột tốt thì tâm lý học lâm sàng chính là một lựa chọn tuyệt vời. Lĩnh vực tâm lý học lâm sàng sẽ liên tục vững mạnh và biến hóa do nhu yếu đổi khác của mọi người cũng như những sự chuyển biến trong góc nhìn của vương quốc về chủ trương chăm nom sức khỏe thể chất. Nếu bạn vẫn chưa chắc như đinh đây là ngành nghề dành cho mình, hãy thử triển khai những bài tự kiểm tra nhìn nhận ẩn danh trên mạng .
Clinical psychology is one of the most popular areas in psychology, but it’s important to evaluate your interests before deciding if this area might be right for you. If you enjoy working with people and are able to handle stress and conflict well, clinical psychology may be an excellent choice. The field of clinical psychology will continue to grow and evolve thanks to the changing needs of the population, as well as shifts in the nation’s approach to healthcare policy. If you’re still unsure whether clinical psychology is right for you, this psychology career self-test ​ may help .

Tham khảo. View Article Sources

Bureau of Labor Statistics. Psychologists. U.S. Department of Labor. Occupational Outlook Handbook. Updated January 30, 2018 .
Carr A. Clinical Psychology : An Introduction. London : Routledge ; 2012 .
Trull TJ, Prinstein M. Clinical Psychology. Belmont, CA : Wadsworth ; 2013 .
Nguồn : https://www.verywellmind.com/what-is-clinical-psychology-2795000

Như Trang.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.