Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì? Cách xác định và hạch toán – MISA AMIS

Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là chủ đề khá khó cho sinh viên chuyên ngành kế toán, truy thuế kiểm toán cũng như những người mới đi làm. Bài viết san sẻ cho người đọc những kiến thức và kỹ năng cơ bản, có mạng lưới hệ thống về tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại gồm có : khái niệm tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, phân biệt thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả với tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, đồng thời trình diễn cách xác lập và hướng dẫn chi tiết cụ thể hạch toán 1 số ít nhiệm vụ có tương quan đến tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại .

1. Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì?

Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là thuế TNDN sẽ được hoàn trả trong tương lai tính trên những khoản :

 • Chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ ;
 • Giá trị được khấu trừ chuyển sang những năm sau của những khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng ;
 • Giá trị được khấu trừ chuyển sang những năm sau của những khoản khuyễn mãi thêm thuế chưa sử dụng .


Như vậy, tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cần được ghi nhận cho tổng thể những chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ, khi chắc như đinh trong tương lai sẽ có doanh thu tính thuế để sử dụng những chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận bắt đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một thanh toán giao dịch mà thanh toán giao dịch này không có tác động ảnh hưởng đến doanh thu kế toán hoặc doanh thu tính thuế thu nhập ( lỗ tính thuế ) tại thời gian thanh toán giao dịch .

2. Cách xác định tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Theo điều 48 – Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác lập theo công thức :

Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại = Chênh lệchtrong thời điểm tạm thời được khấu trừ + Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của những khoản lỗ tính thuế và khuyễn mãi thêm thuế chưa sử dụng x Thuế suất thuế TNDN hiện hành ( % )

Trường hợp tại thời gian ghi nhận tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã biết trước có sự biến hóa về thuế suất thuế TNDN trong tương lai, nếu việc hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả nằm trong thời hạn thuế suất mới đã có hiệu lực thực thi hiện hành thì thuế suất vận dụng để ghi nhận tài sản thuế được tính theo thuế suất mới .
Cụ thể :

 • Chênh lệch tạm thời được khấu trừ là những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời làm phát sinh những khoản được khấu trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế trong tương lai khi giá trị ghi sổ của những khoản mục tài sản được tịch thu hoặc nợ phải trả được thanh toán giao dịch .

 • Cơ sở tính thuế của tài sản làgiá trị sẽ được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi tịch thu giá trị ghi sổ của tài sản. Nếu thu nhập không phải chịu thuế thì cơ sở tính thuế của tài sản bằng giá trị ghi sổ của tài sản đó .

 • Cơ sở tính thuế thu nhập của nợ phải trả làgiá trị ghi sổ của nó trừ đi giá trị sẽ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế khi giao dịch thanh toán nợ phải trả trong những kỳ tương lai. Đối với doanh thu nhận trước, cơ sở tính thuế là giá trị ghi sổ của nó trừ đi phần giá trị của lệch giá không phải chịu thuế trong tương lai .

>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn xử lý chênh lệch tạm thời trên quyết toán thuế TNDN khi thu nhập chịu thuế lớn hơn (>) lợi nhuận kế toán

Ví dụ minh họa về việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 

Doanh nghiệp A ghi nhận một khoản nợ phải trả là ngân sách phải trả về bh loại sản phẩm 200.000.000 đ. Với mục tiêu tính thuế thu nhập, ngân sách Bảo hành loại sản phẩm chỉ được khấu trừ khi doanh nghiệp giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm bh. Giả sử thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20 % .
Giá trị ghi sổ khoản nợ phải trả này là 200.000.000 đ trừ đi phần giá trị của khoản nợ phải trả 200.000.000 đ sẽ được khấu trừ cho mục tiêu tính thuế trong tương lai. Như vậy, cơ sở tính thuế những khoản nợ phải trả này là không .
Khi giao dịch thanh toán nợ phải trả theo giá trị ghi sổ, doanh nghiệp A sẽ được giảm doanh thu tính thuế trong tương lai của mình là 200.000.000 đ. Do đó, thuế thu nhập giảm với số tiền là :
200.000.000 đ x 20 % = 40.000.000 đ .
Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ 200.000.000 đ và cơ sở tính thuế là 0, do đó chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ là 200.000.000 đ .
Như vậy, doanh nghiệp A ghi nhận tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là 40.000.000 đ với điều kiện kèm theo doanh nghiệp A chắc như đinh sẽ có được đủ doanh thu tính thuế trong tương lai để hoàn toàn có thể hưởng lợi từ việc giảm thuế trong tương lai .

>>> Có thể bạn quan tâm: 4 lưu ý về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán cần nắm rõ

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

TK 243 “Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”

– Giá trị tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng . – Giá trị tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm .

SDCK: Giá trị tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại còn lại cuối kỳ .

 

>>> Đọc thêm: Báo cáo quản trị, cách lập và các lưu ý

4. Một số quy định cần được tôn trọng khi hạch toán vào tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Theo điều 48 – Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

⮚ Nếu doanh nghiệp dự trù chắc như đinh có được doanh thu tính thuế thu nhập trong tương lai để sử dụng những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ, những khoản lỗ tính thuế và khuyễn mãi thêm thuế chưa sử dụng, kế toán được ghi nhận tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại so với :

 • Tất cả những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ ( ngoại trừ chênh lệch trong thời điểm tạm thời phát sinh từ việc ghi nhận khởi đầu của tài sản hoặc nợ phải trả từ một thanh toán giao dịch mà không phải là thanh toán giao dịch hợp nhất kinh doanh thương mại ; và không có ảnh hưởng tác động đến cả doanh thu kế toán và thu nhập chịu thuế ( hoặc lỗ tính thuế ) tại thời gian thanh toán giao dịch ) .
 • Giá trị còn được khấu trừ của khoản lỗ tính thuế và khuyễn mãi thêm về thuế chưa sử dụng chuyển sang năm sau .

⮚ Cuối năm, doanh nghiệp phải lập “ Bảng xác lập chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ ”, “ Bảng theo dõi chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng ”, giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của những khoản lỗ tính thuế và khuyễn mãi thêm thuế chưa sử dụng làm địa thế căn cứ lập “ Bảng xác lập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ” để xác lập giá trị tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận hoặc hoàn nhập trong năm .
⮚ Việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong năm được triển khai theo nguyên tắc bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm nay với tài sản thuế TNDN đã ghi nhận từ những năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập lại, theo nguyên tắc :

 • Nếu tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch được ghi nhận là tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại .
 • Nếu tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch được ghi giảm tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi tăng ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại .


⮚ Kế toán phải hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ không còn ảnh hưởng tác động tới doanh thu tính thuế ( khi tài sản được tịch thu hoặc nợ phải trả được giao dịch thanh toán một phần hoặc hàng loạt ), khi lỗ tính thuế hoặc khuyễn mãi thêm thuế đã được sử dụng .
⮚ Khi lập Báo cáo kinh tế tài chính, nếu dự trù chắc như đinh có được doanh thu tính thuế thu nhập trong tương lai, tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận từ những năm trước được ghi nhận bổ trợ làm giảm ngân sách thuế hoãn lại .
⮚ Việc bù trừ tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả chỉ thực thi khi lập Bảng cân đối kế toán, không triển khai khi ghi nhận tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trên sổ kế toán .

5. Hướng dẫn hạch toán tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

( 1 ) Nếu tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận giá trị tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi :
Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Có TK 8212 – giá thành thuế TNDN hoãn lại
( 2 ) Nếu tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi giảm tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi :
Nợ TK 8212 – giá thành thuế TNDN hoãn lại
Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Sơ đồ kế toán:

Ví dụ: Đầu năm 20XX, công ty ABC tiến hành mua hai tài sản cố định với các thông tin cụ thể như sau:

 • Tài sản cố định và thắt chặt A có nguyên giá 150.000.000 đ, thời hạn sử dụng hữu dụng theo kế toán là 3 năm, theo thuế là 5 năm ; tài sản cố định và thắt chặt B có nguyên giá 120.000.000 đ, thời hạn sử dụng có ích theo kế toán là 2 năm, theo thuế là 4 năm .
 • Giả sử công ty chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả tương quan đến tài sản cố định và thắt chặt A, B và thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20 % .

Yêu cầu: Lập Bảng xác định tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận, tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được hoàn nhập với thời gian 5 năm và thực hiện hạch toán cho từng năm.

Đáp án:

Bảng xác định tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ năm 20XX đến 20XX +4

                                                                                     ĐVT: 1.000.000đ

Chỉ tiêu

Năm tài chính

20XX

201X+1

201X+2

201X+3

201X+4

1. TSCĐ A ( NG : 150 )
– Ngân sách chi tiêu khấu hao ( theo kế toán ) ( 50 ) ( 50 ) ( 50 )
– giá thành khấu hao ( theo thuế ) ( 30 ) ( 30 ) ( 30 ) ( 30 ) ( 30 )
– CL trong thời điểm tạm thời được khấu trừ tăng 20 20 20
– CL trong thời điểm tạm thời được khấu trừ giảm

(30)

( 30 )
2. TSCĐ B ( NG : 120 )
– Ngân sách chi tiêu khấu hao ( theo kế toán ) ( 60 ) ( 60 )
– Ngân sách chi tiêu khấu hao ( theo thuế ) ( 30 ) ( 30 ) ( 30 ) ( 30 )
– CL trong thời điểm tạm thời được khấu trừ tăng 30 30
– CL trong thời điểm tạm thời được khấu trừ giảm ( 30 ) ( 30 )
3. Tổng CL trong thời điểm tạm thời được khấu trừ tăng của TSCĐ A và B 50 50
4. Tổng CL trong thời điểm tạm thời được khấu trừ giảm của TSCĐ A và B ( 10 ) ( 60 ) ( 30 )
5. Tài sản thuế TNHL được ghi nhận 10 10
6. Tài sản thuế TNHL được hoàn nhập ( 2 ) ( 12 ) ( 6 )

Hạch toán cho từng năm:

 1. Năm 20XX, kế toán ghi:

Nợ TK 243 : 10.000.000 đ
Có TK 8212 : 10.000.000 đ
Kết chuyển xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại
Nợ TK 8212 : 10.000.000 đ
Có TK 911 : 10.000.000 đ

 1. Năm 20XX+1, kế toán ghi:

Nợ TK 243 : 10.000.000 đ
Có TK 8212 : 10.000.000 đ
Kết chuyển xác lập tác dụng kinh doanh thương mại
Nợ TK 8212 : 10.000.000 đ
Có TK 911 : 10.000.000 đ

 1. Năm 20XX+2, kế toán ghi:           

Nợ TK 8212 : 2.000.000 đ
Có TK 243 : 2.000.000 đ
Kết chuyển xác lập tác dụng kinh doanh thương mại
Nợ TK 911 : 2.000.000 đ
Có TK 8212 : 2.000.000 đ

 1. Năm 20XX+3, kế toán ghi:           

Nợ TK 8212 : 12.000.000 đ
Có TK 243 : 12.000.000 đ
Kết chuyển xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại
Nợ TK 911 : 12.000.000 đ
Có TK 8212 : 12.000.000 đ

 1. Năm 20XX+4, kế toán ghi:           

Nợ TK 8212 : 6.000.000 đ
Có TK 243 : 6.000.000 đ
Kết chuyển xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại
Nợ TK 911 : 6.000.000 đ
Có TK 8212 : 6.000.000 đ

6. Phân biệt tài sản thuế hoãn lại và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả 

Tài sản thuế thu  nhập hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Đối tượng ghi nhận Ghi nhận cho tổng thể những chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ Ghi nhận cho toàn bộ những chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế
Công thức tính ( Tổng chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ phát sinh trong năm + Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của những khoản lỗ tính thuế và khuyến mại thuế chưa sử dụng ) x Thuế suất thuế TNDN hiện hành Tổng chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm x Thuế suất thuế TNDN hiện hành
Nguyên tắc ghi nhận Thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm nay với tài sản thuế TNDN đã ghi nhận từ những năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập lại Thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nay với số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ những năm trước nhưng năm nay được ghi giảm ( hoàn nhập )
Tài khoản sử dụng Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Tài khoản 347 – thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

>>> Tìm hiểu ngay: Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả là gì? Cách xác định và hạch toán

MISA AMIS kỳ vọng qua bài viết, những bạn đã nắm được những yếu tố cơ bản tương quan đến kế toán tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, từ đó tự tin hơn trong việc làm của mình. Nhiệm vụ của kế toán thuế tại những doanh nghiệp là hoàn thành xong nhiệm vụ về thuế và bảo vệ doanh nghiệp nộp vừa đủ và đúng thời hạn số thuế phải nộp vào Ngân sách chi tiêu nhà nước. Để làm được điều này, kế toán viên cần có sự tỉ mỉ và cẩn trọng đồng thời có sự am hiểu thâm thúy về những nhiệm vụ thuế. Đối với trường hợp đơn thuần như những loại thuế thường thì của những doanh nghiệp Nước Ta hay so với những loại thuế phức tạp như thuế nhà thầu, sự tương hỗ của ứng dụng kế toán là rất thiết yếu. Hiểu rõ được điều này, ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS đã update phân hệ thuế, tích hợp thêm những tính năng mới, thiết yếu trong thời kỳ việc làm kế toán đang dần đi theo xu thế quy đổi số để bảo vệ nhiệm vụ về thuế đủ và đúng, công tác làm việc kế toán thuế đạt hiệu suất cao cao :

 • Tự động lập tờ khai theo mẫu biểu mới nhất
 • Tự động tổng hợp số liệu
 • Hỗ trợ kế toán viên nộp tờ khai, nộp thuế điện tử cho cơ quan thuế
 • Các tiện ích khác : kiểm tra thực trạng hoạt động giải trí của nhà sản xuất, người mua, tự động hóa khấu trừ thuế, hạch toán kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT khi lập tờ khai

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh / Chị Kế toán doanh nghiệp ĐK thưởng thức không lấy phí bản demo ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS :
Tác giả : Hoài Thương

 1,379 

Đánh giá bài viết

[Tổng số:

0

Trung bình: 0]

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *