TÀI KHOẢN 3387 – DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện : Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như : Số tiền của người mua đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê gia tài ; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua những công cụ nợ ; Và những khoản doanh thu chưa thực hiện khác như : Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho người mua trong chương trình người mua truyền thống lịch sử …

Không hạch toán vào tài khoản này các khoản:

+ Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung ứng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;

+ Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ (doanh thu nhận trước chỉ được ghi nhận khi đã thực thu được tiền, không được ghi đối ứng với TK 131 – Phải thu của khách hàng).

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

– Khi bán hàng, hoặc phân phối dịch vụ theo phương pháp trả chậm, trả góp thì doanh thu được ghi nhận theo giá bán trả ngay tại thời gian ghi nhận doanh thu .
Giá bán trả ngay được xác lập bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của những khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tiễn tại thời gian ghi nhận doanh thu theo tỷ suất lãi suất vay hiện hành. Phần lãi bán hàng trả chậm, trả góp là chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả ngay được ghi nhận vào tài khoản “ Doanh thu chưa thực hiện ”. Doanh thu chưa thực hiện sẽ được ghi nhận là doanh thu của kỳ kế toán theo lao lý tại đoạn 25 ( a ) của Chuẩn mực “ Doanh thu và thu nhập khác ” .
– Khi nhận trước tiền cho thuê gia tài của nhiều năm, thì số tiền nhận trước được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện. Trong những năm kinh tế tài chính tiếp sau sẽ ghi nhận doanh thu tương thích với doanh thu của từng năm kinh tế tài chính .

1. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động

doanh thu của kỳ kế toán được xác lập bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động giải trí TSCĐ, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động giải trí TSCĐ, Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư ( trừ trường hợp được ghi nhận doanh thu một lần so với hàng loạt số tiền nhận trước ) :
– Khi nhận tiền của người mua trả tr ­ ước về cho thuê TSCĐ, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư trong nhiều năm, kế toán phản ánh doanh thu chưa thực hiện theo giá ch ­ ưa có thuế GTGT, ghi :
Nợ những TK 111, 112, … ( tổng số tiền nhận trư ­ ớc )
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện ( giá ch ­ ưa có thuế GTGT )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
– Khi tính và ghi nhận doanh thu của từng kỳ kế toán, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ( 5113, 5117 ) .
– Tr ­ ường hợp hợp đồng cho thuê gia tài không đ ­ ược thực hiện phải trả lại tiền cho người mua, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện ( giá cho thuê ch ­ ưa có thuế GTGT )
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( số tiền trả lại cho ng ­ ười đi thuê về thuế GTGT của hoạt động giải trí cho thuê TSCĐ không thực hiện được )
Có những TK 111, 112, … ( số tiền trả lại ) .

2. Hạch toán trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp:

– Khi bán hàng trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ. của kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm ,. trả góp với giá bán trả tiền ngay ghi vào tài khoản 3387 “ Doanh thu chưa thực hiện ”, ghi :
Nợ những TK 111, 112,131, …
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT )
Co TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện ( phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT )
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( 3331 ) .
– Hàng kỳ, tính, xác lập và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, ghi :
Nợ những TK 111, 112, …
Có TK 131 – Phải thu của người mua .
– Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán :
+ Nếu bán loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có những TK 154 ( 631 ), 155, 156, 157, …
+ Nếu thanh lý, bán BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( giá trị còn lại của BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( 2147 ) ( số hao mòn lũy kế – nếu có )
Có TK 217 – BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư .

3. Trường hợp bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính có giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại:

– Khi hoàn tất thủ tục bán gia tài, địa thế căn cứ vào hóa đơn và những chứng từ tương quan, ghi :
Nợ những TK 111, 112, … ( tổng giá thanh toán giao dịch )
Có TK 711 – Thu nhập khác ( giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại )
Co TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện ( chênh lệch giữa giá cả lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp .
Đồng thời ghi giảm TSCĐ :
Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác ( giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( giá trị hao mòn ) ( nếu có )
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình ( nguyên giá TSCĐ ) .
– Định kỳ, kết chuyển chênh lệch lớn hơn ( lãi ) giữa giá bán. và giá trị còn lại của gia tài cố định và thắt chặt bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất ,. kinh doanh thương mại trong kỳ tương thích với thời hạn thuê gia tài, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có những TK 623, 627, 641, 642, …

4. Các doanh nghiệp chưa phân bổ hết khoản lãi chênh lệch tỷ giá của giai đoạn trước hoạt động

Lãi chênh lệch tỷ giá trước hoạt động. (đang phản ánh trên tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện). phải kết chuyển toàn bộ số lãi chênh lệch tỷ giá vào doanh thu hoạt động tài chính. để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ Đại lý thuế – kế toán chọn gói của KTQN,. xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.