Cục Kế hoạch – Tài chính (Department of Financial Planning) là gì?

Cục Kế hoạch – Tài chính ( tiếng Anh : Department of Financial Planning ) là đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính hoạt động giải trí về công tác làm việc tài chính, gia tài, góp vốn đầu tư tăng trưởng, thiết kế xây dựng và kiểm tra, truy thuế kiểm toán nội bộ trong những đơn vị chức năng của Bộ Tài chính .Cục Tài chính doanh nghiệpHình minh họa ( Nguồn : baochinhphu.vn )

Cục Kế hoạch – Tài chính

Khái niệm

Cục Kế hoạch – Tài chính trong tiếng Anh gọi là: Department of Financial Planning.

Cục Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lí thống nhất, toàn diện công tác tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị của Bộ Tài chính; thực hiện công tác tài vụ, quản trị, an toàn và an ninh cơ quan Bộ Tài chính.

Cục Kế hoạch – Tài chính có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng nhà nước theo lao lý của pháp lý .

Cơ cấu tổ chức

1. Các đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng của đơn vị dự toán cấp 1:

– Ban Tài chính- Ban Đầu tư kiến thiết xây dựng- Ban Quản lí công nghệ thông tin và vay nợ, viện trợ- Ban Quản lí tài sản- Ban Kiểm tra, truy thuế kiểm toán nội bộ- Ban quản lí những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .

2. Các đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng của đơn vị dự toán cấp 3:

– Văn phòng Cục- Phòng Tài vụ – Kế toán- Phòng Quản trị- Đội xe Bộ tài chính .Ban Quản lí những dự án Bất Động Sản đàu tư kiến thiết xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo lao lý của pháp lý .Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Ban Quản lí những dự án Bất Động Sản đàu tư thiết kế xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật .Nhiệm vụ đơn cử của Văn phòng, những Phòng, Ban và Đội xe Bộ Tài chính thuộc Cục do Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính lao lý .Cục Kế hoạch – Tài chính thao tác theo tổ chức triển khai Phòng ( Ban ) tích hợp với chính sách nhân viên. Đối với việc làm triển khai chính sách nhân viên, Cục trưởng phân công trách nhiệm cho công chức, viên chức tương thích với chức vụ, tiêu chuẩn và năng lượng trình độ để bảo vệ hoàn thành xong trách nhiệm được giao .

Cục Kế hoạch – Tài chính được bố trí kế toán trưởng tại các đơn vị dự toán theo qui định hiện hành của pháp luật và của Bộ Tài chính.

Biên chế của Cục Kế hoạch – Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hành động .

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 2166/QĐ-BTC Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch – Tài chính)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.