Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation) là gì?

Vụ Hợp tác quốc tế ( tiếng Anh : Department of International Cooperation ) là đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, hoạt động giải trí trong nghành hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và hợp tác kinh tế tài chính quốc tế .Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chínhHình minh họa ( Nguồn : baochinhphu.vn )

Vụ Hợp tác quốc tế

Khái niệm

Vụ Hợp tác quốc tế trong tiếng Anh gọi là: Department of International Cooperation.

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế và hợp tác tài chính quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Tài chính; 

Quản lí các chương trình hợp tác, dự án của Bộ có sự tài trợ của nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Bộ Tài chính.

Cơ cấu tổ chức

Vụ Hợp tác quốc tế có Vụ trưởng và một số ít Phó Vụ trưởng theo lao lý .Vụ trường Vụ Hợp tác quốc tế chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về hàng loạt hoạt động giải trí của Vụ ; quản lí công chức, gia tài được giao theo pháp luật .Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Vụ trưởng về trách nhiệm được phân công .

Vụ Hợp tác quốc tế có các phòng:

– Phòng Hợp tác tăng trưởng ;

– Phòng Hội nhập tài chính song phương;

– Phòng Hội nhập kinh tế tài chính khu vực ;- Phòng Hội nhập kinh tế tài chính đa phương .Nhiệm vụ đơn cử của những phòng do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế lao lý .Vụ Hợp tác quốc tế thao tác theo tổ chức triển khai phòng tích hợp với chính sách nhân viên. Đối với việc làm triển khai theo chính sách nhân viên, Vụ trưởng phân công trách nhiệm cho công chức tương thích với chức vụ, tiêu chuẩn và năng lượng trình độ để bảo vệ hoàn thành xong trách nhiệm được giao .Biên chế của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hành động .

Trách nhiệm, quyền hạn của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

1. Tổ chức, chỉ huy, tiến hành triển khai những trách nhiệm theo pháp luật tại Điều 2 Quyết định số 2428 / QĐ-BTC .

2. Yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ cung cấp các thông tin, tài liệu, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác tài chính quốc tế, quản lí chương trình, dự án và công tác đối ngoại của Bộ Tài chính.

3. Trực tiếp thanh toán giao dịch hoặc kí những công văn thanh toán giao dịch với những đối tác chiến lược quốc tế để triển khai những trách nhiệm được giao theo pháp luật .4. Kí những văn bản hướng dẫn, lý giải, vấn đáp vướng mắc trong việc thực thi những văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính và những văn bản kí thừa lệnh, chuyển nhượng ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định thao tác của Bộ Tài chính .

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 2428/QĐ-BTC Qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.