Phòng Sản Xuất Tiếng Anh Là Gì, Các Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra những mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhằm mục đích cung ứng tốt nhất nhu yếu của người tiêu dùng. Trước tình hình hội nhập kinh tế tài chính, cũng như những doanh nghiệp ngày càng lan rộng ra những hoạt động giải trí giao thương mua bán quốc tế thì việc phải tiếp tục tiếp xúc với đối tác chiến lược quốc tế là điều hiển nhiên. Để hoạt động giải trí giao thương mua bán quốc tế diễn ra hiệu suất cao yên cầu bạn phải hiểu rõ những thuật ngữ tiếng Anh trong nghành nghề dịch vụ sản xuất .
Bạn đang đọc : Phòng sản xuất tiếng anh là gì
Quảng Cáo

Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ tiếng Anh thường gặp trong ngành sản xuất để các bạn đang làm việc trong ngành sản xuất hoặc là yêu thích ngành sản xuất có sự chuẩn bị tốt hơn cho con đường phát triển sự nghiệp của mình.

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Quảng Cáo

Thể hiện quy trình tạo ra loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa .
The company’s new Model will be going into production early next year .
Quảng Cáo

Mẫu mới của công ty sẽ được đưa vào sản xuất vào đầu năm sau .
The company expects to resume production again after a two-month break .
Công ty dự kiến sẽ sản xuất trở lại sau hai tháng .
Số lượng loại sản phẩm do công ty sản xuất ra .
Company’s production has risen steadily over the years .
Sản lượng của công ty tăng đều trong những năm qua .
Bắt đầu / ngừng sản xuất .
This Mã Sản Phẩm is scheduled to go into / out of production by the end of the year .
Mẫu này dự kiến sẽ mở màn / ngừng sản xuất vào cuối năm .

Các cụm từ đi với production thường gặp:

Production manager : trưởng phòng sản xuất
A increase / decline / fall in production : tăng / giảm sản lượng
Go into / out of production : mở màn / ngừng sản xuất
Production cost : chi phí sản xuất, giá tiền sản xuất
Production process : quy trình tiến độ sản xuất
Production target : chỉ tiêu sản xuất
Production plan : kế hoạch sản xuất
Production schedule : lịch trình sản xuất
Production term : thời hạn sản xuất
Production activities : hoạt động giải trí sản xuất
Production step : quy trình sản xuất
Production department : xưởng sản xuất, phòng sản xuất
Production department : ảnh hưởng tác động so với sản xuất
Production materials : vật tư sản xuất
Production mode : phương pháp sản xuất
Production possibility : năng lực sản xuất
Production line : dây chuyền sản xuất sản xuất
Production equipment : thiết bị sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials to maximize returns .
Tập trung tối đa hóa hiệu suất cao sử dụng nguyên vật liệu để tối đa hóa doanh thu .
Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution .
Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu tác động ảnh hưởng bởi Chi tiêu nguyên vật liệu, cũng như chi phí sản xuất và phân phối .
We’ve got to discuss the raw materials that produce our products .
Chúng ta phải luận bàn về những nguyên vật liệu cần để sản xuất ra những mẫu sản phẩm của tất cả chúng ta .
Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials .
Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu gồm có nguyên vật liệu trực tiếp, cũng như nguồn cung ứng và nguyên vật liệu gián tiếp .
Các cụm từ đi với “ raw materials ” thường gặp :
Consumption index of raw materials : chỉ số tiêu dùng nguyên vật liệu
Inventory of raw materials : kiểm kê nguyên vật liệu tồn dư
Raw materials site : địa thế căn cứ nguyên vật liệu
Shortage / scarcity of raw materials : thiếu nguyên vật liệu
Turnover of raw materials : mức chu chuyển nguyên vật liệu
Major raw materials : nguyên vật liệu chính

3. Factory: nhà máy, xưởng sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world .
Công ty của tôi có 20 nhà máy sản xuất trên toàn quốc tế
I work in Hai Phong factory
Tôi thao tác tại xí nghiệp sản xuất TP. Hải Phòng .
The report is highly critical of safety standards at the factory .
Bản báo cáo giải trình nhìn nhận cao những tiêu chuẩn bảo đảm an toàn tại xí nghiệp sản xuất .
The company plans to shut down 3 factories and cut 5.000 jobs .
Công ty có kế hoạch đóng cửa bốn xí nghiệp sản xuất và cắt giảm 5.000 việc làm .
Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay .
Các công nhân nhà máy sản xuất đã tổ chức triển khai một cuộc đi bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi về lương .
You can order your goods directly from the factory .
Bạn hoàn toàn có thể đặt hàng trực tiếp tại nhà máy sản xuất .
Xem thêm : Vụ Án Hưng Tano Lê Trung Hưng Hào Hq Mafia Lê Trung Hưng Và Hà Văn Thắm

Các cụm từ đi với factory thường gặp:

Factory accounting : kế toán nhà máy sản xuất
Factory act : lao lý tại nhà máy sản xuất
Factory automation : tự động hóa xưởng sản xuất
Factory price : giá xuất xưởng
Factory manager : giám đốc xí nghiệp sản xuất
Factory overhead : ngân sách chung của xí nghiệp sản xuất
Factory layout : sắp xếp sắp xếp trong nhà máy sản xuất
Aggregate at factory : giá xưởng
At factory : giá giao hàng tại xưởng
Factory worker : công nhân xí nghiệp sản xuất

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys .
Tôi thao tác cho một công ty chuyên sản xuất đồ chơi .
We manufacture components for our car production plants in Europe .
Chúng tôi sản xuất những linh phụ kiện cho xí nghiệp sản xuất sản xuất xe hơi tại Châu Âu của chúng tôi .

Các cụm từ đi với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture : sản xuất quy mô lớn, sản xuất hàng loạt
Of foreign manufacture : do quốc tế sản xuất
Of home manufacture : sản xuất trong nước
Manufacture order : lệnh sản xuất
Certificate of manufacture : giấy ghi nhận sản xuất
Trial manufacture : bản chạy thử, mẫu bắt đầu
Small-scale manufacture : sự sản xuất hàng loạt ở Lever nhỏ
Date of manufacture : ngày tháng sản xuất
The cotton manufacture : ngành công nghiệp dệt, ngành dệt
Automobile manufacture : hãng sản xuất xe hơi

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new product can require two years to develop .
Một mẫu sản phẩm mới hoàn toàn có thể cần tới 2 năm để tăng trưởng .
The manufacturer had to withdraw the product because of a design fault .
Nhà sản xuất đã phải tịch thu mẫu sản phẩm vì lỗi phong cách thiết kế .
Company aims to develop more quality products over the coming year .
Công ty mong ước tăng trưởng nhiều mẫu sản phẩm chất lượng hơn trong năm tới .

End / final / finished product: sản phẩm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network product support): hỗ trợ sản phẩm mạng

UPC (universal product code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: sản phẩm không đóng bao, sản phẩm có khối lượng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High quality product: sản phẩm chất lượng cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Product family: dòng sản phẩm

Product information: thông tin sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC to ensure good quality of products.

Giữ liên hệ với QA & QC để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of quality materials.

Làm việc với các nhà cung cấp trong việc thiết lập một hệ thống nhằm đảm bảo việc cung cấp kịp thời các nguyên liệu chất lượng.

Các cụm từ đi với Quality thường gặp:

Acceptance quality level: tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy chứng nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy đảm bảo chất lượng sản phẩm

High quality goods: hàng chất lượng cao

Manufacture’s certificate of quality: giấy chứng chất lượng của nhà sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, quản lý chất lượng

Quality control department: phòng kiểm tra chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total quality control / management: quản lý chất lượng toàn diện

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control and analyze production activities to make improvement for cost efficiency to maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để cải tiến hiệu quả chi phí nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to increase company’s productivity.

Tiến hành đào tạo cho nhân viên sản xuất để nâng cao năng suất của công ty.

Các cụm từ đi với Productivity thường gặp:

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: công cụ tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs.

Sở hữu lượng lớn hàng tồn kho trong thời gian dài thường không tốt cho doanh nghiệp vì chi phí lưu trữ hàng tồn kho, lỗi thời và hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc quản lý toàn bộ hàng tồn kho là một phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month.

Công ty thường tiến hành kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào cuối tháng.

Các cụm từ đi với Inventory thường gặp:

Inventory control: kiểm soát hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê hàng tồn kho

Inventory management: quản lý hàng tồn kho

Inventory on consignment: hàng tồn kho gửi bán

Inventory pricing: cách định giá hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng máy móc, hệ thống thiết bị của nhà máy.

Các cụm từ đi với Equipment thường gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa

Automatic check out equipment: thiết bị kiểm tra tự động

Capital equipment: thiết bị sản xuất

Equipment and infrastructure: trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

Equipment funds: quỹ mua sắm thiết bị

Stand-by equipment: thiết bị dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang cố gắng làm giảm thời gian của chu kỳ sản xuất.

Plans and directs the manufacturing engineering, test engineering and engineering support departments.

Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ phận kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.