“Nội hóa” ngoại tác – Tạp chí Kinh tế Sài Gòn

“ Nội hóa ” ngoại tác
Chương trình giảng dạy kinh tế tài chính Fulbright

Bài 13:

“Nội hóa” ngoại tác

Khi ngoại tác xấu đi xảy ra, chi phí hàng loạt của sản xuất không được phản ánh trên thị trường. Điều này tạo ra chênh lệch giữa chi phí tư nhân và chi phí xã hội mà hiệu quả là nguồn lực bị phân chia quá mức cho ngành tương quan .
Một giải pháp thông dụng nhằm mục đích hạn chế tiêu dùng một mẫu sản phẩm, khi việc tiêu dùng này gây ra ngoại tác xấu đi, là làm tăng chi phí sản xuất. Mục đích là để hàng loạt chi phí – gồm có chi phí sản xuất tư nhân cộng với chi phí so với xã hội do ngoại tác – được phản ánh trên thị trường. Biện pháp này hoàn toàn có thể được thực thi trải qua những chủ trương như đánh thuế hoặc hạn chế tiêu dùng. Đơn cử là một đề xuất gần đây cho rằng nên tăng gấp đôi thuế tiêu thụ xe gắn máy và hạn chế lưu thông xe máy trên 1 số ít tuyến đường TT thành phố Hồ Chí Minh .
Để hiểu rõ hơn tác đông của một chủ trương thuế, ta xem xét đồ thị bên dưới. Đường cung Sp biểu lộ chi phí sản xuất tư nhân và chưa gồm có ngoại tác xấu đi. Đường Dp là cầu thị trường xe gắn máy. Nếu theo giải pháp thị trường thì lượng xe gắn máy bán ra là Qm tại mức giá Pm .
Tuy nhiên, nếu triển khai chủ trương thuế nhằm mục đích “ nội hóa ” ngoại tác thì đường cung sẽ dịch sang trái. Vị trí mới của đường cung là St. Kết quả là lượng tiêu thụ xe gắn máy ít hơn ( QT ) dẫn đến mức độ ô nhiễm và tiếng ồn cũng thấp hơn. Số thuế thu được hoàn toàn có thể dùng để cải tổ chất lượng không khí hay giàn trải cho những phí tổn y tế có tương quan đến việc sử dụng xe gắn máy .

 

English:

Internalizing the externality
When negative externalities occur, full costs of production are not reflected in the market. This creates a divergence between the private cost and social cost resulting in resources being over allocated to the sector involved .

One common remedy to reducing consumption of a good that has negative externalities is to increase the cost of production so full costs – private cost of production plus the cost to society due to the externalities – are reflected in the market. This can be done through policies such as imposing taxes or restricting the use of a good. An illustration of such policies is the recent suggestion to double the consumption tax on motorbikes and create “off-limits” zones in a number of downtown streets in HCMC.

To better understand the effect of a tax policy, consider the diagram below. The supply curve, Sp, represents the private costs of production and does not include the negative externalities. Curve Dp is market demand for motorbikes. The market solution would result in Qm motorbikes being purchased at price of Pm .
However, if a policy such as a tax is implemented to ” internalize ” the externalities the supply curve will shift to the left. The new supply curve will be St. This results in a lower quantity of motorbikes being consumed ( QT ) and, hence, lower level of air and noise pollution. The tax revenue could also be used to pay for improving air quality or health-related expenses of motorbike use .

( Đường dẫn tới những bài trước được đăng trong mục Tin bài khác bên dưới )

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.