Nợ và Có trong kế toán có ý nghĩa gì?

Nhiều bạn học kế toán vướng mắc rằng Nợ và Có trong kế toán có nghĩa là gì ? Cũng nhiều bạn vấn đáp đó là quy ước, cứ vô tư mà gật đầu đi ! Có ai hỏi : Tại sao cái đũa lại gọi là “ cái đũa ” mà không gọi là “ cái muỗng ” ? Có ai hỏi Tại sao con người lại gọi là “ con người ” mà không gọi là “ con … ” ?
Cũng đã có nhiều người bàn về hai chữ Nợ và Có trong kế toán. Tuy nhiên nội dung trong [ 1 ] theo tôi dễ đồng ý nhất ( logic nhất ) .
Luca Pacioli ( 1446 – 1517 ) được coi là cha đẻ của kế toán văn minh kể từ khi ông xuất bản quyển “ The Collected Knowledge of Arithmetic, Geometry, Proportion and Proportionality ” ( tạm dịch là : Tổng hợp kỹ năng và kiến thức về số học, hình học, tỷ suất và tính cân đối ” ) năm 1494. Trong quyển sách này ông đã nêu lên khái niệm kế toán kép ( double-entry accounting ) và hai từ nợ, có .

Luca Pacioli tách biệt giữa chủ sở hữu doanh nghiệp và bản thân doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới là một thực thể trong thị trường (thực thể tồn tại trong môi trường kinh doanh). Cần lưu ý rằng chủ sở hữu doanh nghiệp là những người bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp, tức là các nhà đầu tư, bao gồm tất cả các cổ đông.

Luca Pacioli dùng từ La-tinh debere (viết tắt là dr) với nghĩa là “nợ” và credre (viết tắt là cr) với nghĩa là “có”. Sau này trong các tài liệu tiếng Anh dùng Debit (nợ) thay cho Debere và Credit (có) thay cho Credre nhưng vẫn viết tắt theo cách cũ là Dr và Cr.

Cũng có cách lý giải khác : DR là “ Debit Record ” ( ghi chép nợ ) và CR là “ Credit Record ” hay DR viết tắt của “ Debitor ” ( người nợ ), còn CR viết tắt của “ Creditor ” ( người cho vay ) [ 2 ] tuy nhiên cách lý giải này có vẻ như hơi vô lý vì không có địa thế căn cứ rõ ràng .

Theo [3]:
– Từ Credere có nghĩa là “to entrust”  /in´trʌst/ – giao phó, ủy thác
– Từ Debere có nghĩa là “to owe”  /ou/ – nợ, hàm ơn, có được cái gì nhờ người khác

Một trong những giả thuyết cơ bản của Luca Pacioli về thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính ( trong đó doanh nghiệp sống sót ) là một môi trường tự nhiên đóng với ý nghĩa là tiền không tự sinh ra và không tự mất đi. Như vậy khi A bỏ ra một lượng tiền M để góp vốn đầu tư thì chắc như đinh phải có B nào đó nhận lượng tiền M đó, ngược lại, khi B nhận một lượng tiền M thì chắc như đinh phải có A nào đó chi ra lượng tiền này. Đây chính là nguồn gốc của khái niệm kế toán kép .
Từ lý luận trên, Luca Pacioli cho rằng :
– Khi A góp vốn đầu tư ( entrust ) vào B một lượng tiền M thì : A đang CÓ ở B lượng tiền M và B đang NỢ A lượng tiền tương ứng .
– Hay nói cách khác : B nhận tiền vào thì B đang NỢ, A chi tiền ra thì A đang CÓ .
Tài sản là những gì đang sống sót trong doanh nghiệp, nguồn vốn là nguồn hình thành nên những gia tài của doanh nghiệp. Nói cách khác, những thông tin tài khoản gia tài bộc lộ bản thân doanh nghiệp còn những thông tin tài khoản nguồn vốn biểu lộ những đối tượng người dùng bên ngoài ( chủ sở hữu, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính ) .

ptketoan

Do đó:

– Khi tài sản tăng, doanh nghiệp nhận tải sản nên doanh nghiệp NỢ các đối tượng bên ngoài (nhà đầu tư, tổ chức tài chính).

– Khi nguồn vốn tăng, các đối tượng bên ngoài tăng lượng đầu tư ở doanh nghiệp nên ở doanh nghiệp.

[1] Basic Accounting Concepts 2 – Debits and Credits tại http://basicaccountingconcepts.wordpress.com/basic-accounting-concepts-2-debits-and-credits/
[2] Why do accountants use debits and credits instead of simple pluses and minuses? Why is the notation for a debit “DR”? tại http://www.investopedia.com/ask/answers/04/072304.asp
[3] Debits and Credits – Accounting tại http://cnx.org/content/m20547/latest/

Advertisement

Chia sẻ:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.