Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại trong thời gian tới

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định nguyên tắc nền tảng và tư tưởng chỉ đạo của đối ngoại thời kỳ Đổi mới là: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Ý chí tự lực, tự cường và nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng.

Mục tiêu của đối ngoại được xác định là: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Phương hướng đối ngoại là: Chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại của các cấp, các ngành, các địa phương.

Nhiệm vụ cơ bản của đối ngoại là: Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Để góp thêm phần triển khai thắng lợi những tiềm năng tăng trưởng quốc gia và tiến hành thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII đã đề ra, đối ngoại cần liên tục thay đổi tư duy và phương pháp tổ chức triển khai hoạt động giải trí, tập trung chuyên sâu vào những nhiệm vụ trọng tâm sau :

Một là, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện và thống nhất của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước đối với đối ngoại và hội nhập quốc tế. Quán triệt sâu sắc, toàn diện, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng bằng các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hai là, củng cố an toàn và đáng tin cậy chính trị, lan rộng ra và làm thâm thúy hơn quan hệ với những đối tác chiến lược, nhất là những nước láng giềng, những đối tác chiến lược, đối tác chiến lược tổng lực, đối tác chiến lược quan trọng và những nước bạn hữu truyền thống cuội nguồn, trên niềm tin bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và tương thích với lao lý quốc tế .

Ba là, tiến hành can đảm và mạnh mẽ, hiệu suất cao, phát minh sáng tạo hơn nữa đối ngoại đa phương, dữ thế chủ động, tích cực phát huy vai trò, góp phần kiến thiết xây dựng, định hình những thể chế đa phương và trật tự kinh tế tài chính – chính trị quốc tế ; đặc biệt quan trọng là ASEAN, Liên hợp quốc, những chính sách hợp tác liên nghị viện quốc tế và khu vực ( như AIPA, IPU ), APEC, hợp tác tiểu vùng Mê Công, cũng như trong những yếu tố quốc tế có tầm quan trọng kế hoạch, tương thích với nhu yếu, năng lực và điều kiện kèm theo của Nước Ta .

Bốn là, liên tục phối hợp ngặt nghèo giữa những trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và giữa đối ngoại với quốc phòng, bảo mật an ninh để tạo thế chân kiềng vững chãi, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, kêu gọi nguồn lực bên ngoài cho tăng trưởng quốc gia .

Năm là, giữ gìn, thừa kế và phát huy truyền thống ngoại giao Nước Ta tích hợp với văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa, nghệ thuật và thẩm mỹ ngoại giao Hồ Chí Minh để liên tục kiến thiết xây dựng và hoàn thành xong khoa học, lý luận ngoại giao Nước Ta. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế tổng lực và sâu rộng, với trọng tâm là hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, đồng thời thôi thúc và nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế trong những nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, xã hội, thiên nhiên và môi trường, khoa học và công nghệ tiên tiến, giáo dục và huấn luyện và đào tạo, du lịch …, qua đó đưa quốc gia tăng trưởng nhanh và vững chắc hơn .

Sáu là, Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ, kết hợp hiệu quả nguồn lực bên ngoài với các nguồn lực trong nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bảy là, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức của công tác ngoại giao văn hoá, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác công tác người Việt Nam ở nước ngoài để tạo sự gắn kết chặt chẽ, phát huy được tối đa các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp cho phát triển đất nước.

Tám là, lan rộng ra, nâng cao hiệu suất cao và đưa những mối quan hệ đối ngoại Đảng đi vào chiều sâu, tạo nền tảng chính trị cho quan hệ giữa nước ta với những nước ; tạo lập sự đồng thuận và hậu thuẫn chính trị của những chính đảng và những lực lượng chính trị so với sự nghiệp thay đổi .

Củng cố, nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc đối ngoại nhân dân, tạo nền tảng xã hội hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân những nước. Tăng cường sự phối hợp giữa những tổ chức triển khai nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp những tổ chức triển khai hữu nghị Nước Ta và những tổ chức triển khai đoàn thể chính trị – xã hội khác trong hoạt động giải trí đối ngoại.

Chín là, kiện toàn và nâng cao hiệu suất cao của những chính sách phối hợp liên ngành trong nghành nghề dịch vụ đối ngoại. Nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lượng, phong thái chuyên nghiệp, thay đổi phát minh sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc đối ngoại để cung ứng tốt nhu yếu, nhiệm vụ trong tình hình mới .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *