Vai trò và nhiệm vụ của Bí thư chi bộ | Đảng bộ SPKT

Chi bộ là đơn vị lãnh đạo và chiến đấu của Đảng ở cơ sở, là nơi gắn liền Đảng với quần chúng, nơi vận động và tổ chức quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nơi phản ánh kịp thời những ý kiến, kinh nghiệm và nguyện vọng của đảng viên và quần chúng lên cấp trên. Chi bộ còn là nơi trực tiếp quản lý đảng viên, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực công tác của đảng viên, là nơi kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, nơi xuất phát để cử ra cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Để thực hiện tốt các nội dung trên thì vai trò và nhiệm vụ của Bí thư chi bộ là rất quan trọng:

1.  Vai trò của Bí thư chi bộ
Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi ủy (trung tâm lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội). Với tư cách đó, bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trước chi ủy, đề xuất và tổ chức sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; thay mặt chi ủy thường ngày trực tiếp giải quyết mối quan hệ với các đảng viên trong chi bộ, với người phụ trách đơn vị và các đoàn thể; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở.
Với trọng trách đó, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, tác phong lề lối và sự mẫu mực của người bí thư chi bộ là một nhân tố cực kỳ quan trọng, trực tiếp tạo nên chất lượng, hiệu quả của hoạt động chi ủy, chi bộ.
Bí thư chi bộ phải là hạt nhân trung tâm đoàn kết của chi ủy, chi bộ và toàn đơn vị; sự mẫu mực của người bí thư chi bộ sẽ là tấm gương sáng thu phục, lôi cuốn quần chúng, đoàn kết tập hợp quần chúng của đơn vị đi theo Đảng, tự giác, hăng hái thực hiện chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi bộ có vị trí, vai trò quang trọng đối với chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Bí thư chi bộ tốt sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của chi ủy. Từ đó, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.
Bí thư chi bộ được lựa chọn qua bầu cử dân chủ trong đại hội chi bộ, là người đứng đầu và giữ trọng trách của chi bộ, là một thành viên trong chi ủy, đồng thời là một đảng viên trong chi bộ. Vì thế, bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các công việc của chi bộ; phải tôn trọng sự lãnh đạo tập thể của chi ủy, chi bộ; phải gương mẫu chấp hành các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của tổ chức; phải cùng với chi ủy góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm cho nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh.
Bí thư chi bộ có trách nhiệm đối với những công việc quan trọng và đa dạng về chính trị, kinh tế, tư tưởng, tổ chức, an ninh, quốc phòng,… ở cơ sở. Bí thư chi bộ không chỉ có trách nhiệm với công việc của Đảng, mà còn có trách nhiệm đối với các hoạt động của các tổ chức quần chúng, tổ chức kinh tế, xã hội cơ sở. Tính chất, nội dung, phạm vi của nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công việc của chi bộ đòi hỏi người bí thư phải có những kiến thức cần thiết về nhiều lĩnh vực, phải có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, phải đi sâu các mặt công tác cơ sở. Bí thư chi bộ phải nắm chắc kiến thức về Đảng, về nghiệp vụ công tác Đảng, về các vấn đề khác nhau trong hoạt động của đời sống xã hội, thậm chí cả cuộc sống riêng của mỗi đảng viên trong chi bộ. Khi tiến hành công việc, bí thư chi bộ căn cứ nguyên tắc tập trung dân chủ để giải quyết các vấn đề phù hợp với nguyện vọng chính đáng của đông đảo đảng viên.
Sức mạnh của người bí thư chi bộ là biết cách thuyết phục và tạo sự nhất trí của mọi người vì công việc chung. Bí thư chi bộ là người tổ chức công tác tập thể, là trung tâm đoàn kết của chi bộ, tổ chức hợp lý các hoạt động của chi bộ. Điều cần có của người bí thư chi bộ là sự nhạy bén với cái mới, có năng lực đổi mới, có tinh thần mạnh dạn, dũng cảm, quyết đón, tính chủ động, sáng tạo, thật sự gương mẫu, hướng dẫn được cán bộ, đảng viên và quần chúng tạo ra bầu không khí lành mạnh, hăng say trong công tác.
Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ trước quần chúng. Vì vậy, bằng phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác và tác phong gương mẫu của bản thân thông qua hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, tổ chức kinh kế – xã hội mà người bí thư chi bộ thường xuyên giữ vững mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng.
Với những ý nghĩa đó, bí thư chi bộ có vai trò hết sức quan trọng và nhiều khi ở những thời điểm cụ thể, phức tạp, uy tín, năng lực, trình độ của bí thư chi bộ đóng vai trò quyết định trong việc làm ổn định tình hình, chuyển biến tình hình thực tế của địa phương, đơn vị theo hướng tích cực.
2.  Nhiệm vụ chủ yếu của người bí thư chi bộ
Xuất phát từ nhiệm vụ và phạm vi quyền hạn lãnh đạo của chi bộ, bí thư chi bộ phải nắm vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
a)  Bí thư chi bộ có trách nhiệm đề xuất và tổ chức các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ; đồng thời trực tiếp làm công tác tư tưởng
Muốn thực hiện tốt trọng trách này, bí thư chi bộ phải:
–       Căn cứ nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ, tình hình thực tế của đơn vị, sở trường của các chi ủy viên, bí thư chi bộ chủ động đề xuất với chi ủy, thống nhất phân công công tác cho từng chi ủy viên, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng chi ủy viên, nhất là chi ủy viên là cán bộ quản lý đơn vị, cán bộ đoàn thể.
–       Bí thư chi bộ phải thường xuyên bám sát tình hình hoạt động lãnh đạo của chi ủy, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thiết thực giúp đỡ các chi ủy viên làm tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm cho hoạt động lãnh đạo của chi bộ đạt chất lượng, hiệu quả, hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra; đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề nãy sinh, nếu có những vấn đề vượt quá khả năng, quyền hạn thì kịp thời báo cấp trên xử lý.
–       Bí thư chi bộ phải luôn gương mẫu trong mọi việc, cả trong công tác và lối sống, cả lời nói và việc làm, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết của tập thể chi ủy, chi bộ. Đó là nhân tố cực kỳ quan trọng, tạo nên sức mạnh chiến đấu, chất lượng hoạt động lãnh đạo của chi bộ. 
Để thực hiện công tác tư tưởng đạt chất lượng, hiệu quả, đòi hỏi bí thư chi bộ phải vận dụng linh hoạt các giải pháp sau:
–       Thường xuyên bám sát, nắm vững tình hình nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng đơn vị, dự báo chiều hướng phát triển để chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp ổn định tình hình tư tưởng.
–       Tăng cường tiếp xúc với quần chúng, trực tiếp đối thoại với quần chúng, “nói cho quần chúng nghe, nghe quần chúng nói”, kịp thời giải đáp những vướng mắc về nhận thức tư tưởng, uốn nắn những nhận thức tư tưởng lệch lạc.
–       Phải gần gũi, cở mở chân thành với cán bộ, đảng viên và quần chúng, hòa mình với mọi người, tạo sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó trong đơn vị.
–       Phải coi trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, thực hiện nghiêm chế độ thông tin cho các đối tượng, thường xuyên cập nhật các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
–        Phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động triển khai các hoạt động chống lại luận điệu xuyên tạc, phá hoại của lực lượng thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch.
–       Phải thường xuyên giữ vững quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và cơ quan tuyên giáo cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở, nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động công tác tư tưởng ở chi bộ vừa đúng định hướng của Đảng, vừa sát với tình hình thực tế của đất nước, địa phương và đơn vị.
b)  Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trước chi ủy, chi bộ thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi nhiệm vụ của đơn vị
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mọi chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng đều phải được Nhà nước thể chế hóa, pháp lý hóa và thông qua hệ thống quản lý, điều hành các cấp chính quyền địa phương, khi đó nghị quyết của Đảng mới đi vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi. Vì vậy, chất lượng quản lý điều hành của tổ chức chính quyền các cấp là nhân tố cực kỳ quan trọng, bảo đảm chất lượng hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa cấp ủy đảng và chính quyền, giữa bí thư và người đứng đầu chính quyền là khâu quan trọng nhất trong quá trình đưa nghị quyết lãnh đạo của Đảng vào cuộc sống.
Với ý nghĩa đó, bí thư chi bộ tất yếu phải củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho sự lãnh đạo của chi bộ và việc quản lý, điều hành trong mọi nhiệm vụ được thống nhất.
Mối quan hệ giữa bí thư chi bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, không phải là mối quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng, mà là mối quan hệ trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy vai trò của nhau để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
Thực hiện mối quan hệ này, bí thư chi bộ phải xây dựng và bám sát quy chế hoạt động của chi ủy và người đứng đầu đơn vị, bảo đảm sự thống nhất trong mọi việc.
Bí thư chi bộ phải không ngừng học tập, trau dồi nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn tham gia vào việc kiểm tra công tác của người đứng đầu đơn vị khi cần thiết
Quá trình thực hiện mối quan hệ này, nếu bí thư chi bộ và người đứng đầu đơn vị chưa thống nhất ý kiến với nhau thì báo cáo lên cấp trên xin ý kiến xử lý. Trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất không thể chờ đợi bàn bạc thống nhất thì người phụ trách đơn vị chủ động quyết định, sau đó hai bên đều có trách nhiệm báo cáo lên cấp trên xin ý kiến. Đồng thời phải báo cáo với chi ủy hoặc chi bộ trong kỳ họp gần nhất. Ngoài tình huống trên, trong mọi trường hợp, người phụ trách đơn vị đều phải bàn bạc thống nhất với bí thư chi bộ trước khi ra quyết định.
c)   Bí thư chi bộ phải chủ trì việc chuẩn bị ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.
Đảng ta lãnh đạo cách mạng bằng chủ trương, nghị quyết. Vì vậy, việc chuẩn bị nghị quyết, thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là nội dung trọng yếu trong phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp. Mặt khác, nguyên tắc hoạt động của Đảng là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, do đó bí thư chi bộ có trách nhiệm chủ trì việc chuẩn bị (dự thảo) nghị quyết, tổ chức thông qua nghị quyết và sau đó, triển khai thực hiện nghị quyết.
Đây là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng nhất của người bí thư chi bộ. Muốn hoàn thành tốt trọng trách này, bí thư chi bộ phải nắm vững nội dung, tính chất của mỗi loại hình sinh hoạt mà chuẩn bị nội dung và vận dụng các hình thức, biện pháp tiến hành cho phù hợp. Quá trình ra nghị quyết đòi hỏi bí thư chi bộ phải huy động được sức mạnh của tập thể chi ủy, bảo đảm cho nghị quyết lãnh đạo của chi bộ thực sự là sản phẩm trí tuệ tập thể. Thông thường việc ra nghị quyết được tiến hành theo các bước sau:
Bước một, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy
Chất lượng sinh hoạt chi ủy phụ thuộc rất lớn vào công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của bí thư chi bộ. Để chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi ủy, đòi hỏi bí thư chi bộ phải bám sát tình hình đơn vị, sự chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc những nội dung cốt lõi, trọng tâm của mỗi kỳ sinh hoạt để chuẩn bị nội dung đưa ra chi ủy thảo luận, quyết định. Thông thường, nội dung chuẩn bị tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:
–       Nắm vững những quy định, nguyên tắc trong Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp trên; nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ, nghị quyết đảng ủy cơ sở, của chi bộ hàng tháng.
–       Nắm vững các chủ trương, biện pháp, kế hoạch học tập về công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, công tác vận động quần chúng và công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị.
–       Nắm chắc đặc điểm, diễn biến tình hình địa phương, đơn vị, những công việc quan trọng đột xuất, những thông tin cần thiết liên quan đến tình hình nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị; những vấn đề thực tế nảy sinh về chính trị, tư tưởng, kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng đòi hỏi chi bộ phải giải quyết những vấn đề trong chi bộ, địa phương, đơn vị.
–       Trên cơ sở đó, bí thư chi bộ dự kiến chủ trương, biện pháp lớn thực hiện nhiệm vụ đặt ra và dự kiến những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. 
 Bước hai, bí thư chi bộ chủ trì sinh hoạt chi ủy
Thông thường, sinh hoạt chi ủy được tiến hành theo trình tự sau:
–       Bí thư tuyên bố lý do, nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt, phân công người ghi biên bản.
–       Bí thư trình bày những nội dung đã chuẩn bị, nêu rõ những vấn đề trọng tâm chi ủy cần tập trung thảo luận, quyết định.
–       Bí thư điều khiển chỉ ủy dân chủ thảo luận đi đến thống nhất quan điểm, mục tiêu, các phương án thực hiện.
–       Bí thư lắng nghe, tiếp thu, chọn lọc, tóm tắt, kết luận ý kiến thảo luận của chi ủy, ghi thành biên bản, lấy biểu quyết của chi ủy thông qua biên bản.
Bước ba, chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ
Bí thư chi bộ chủ trì chuẩn bị, hoặc tùy theo nội dung sinh hoạt, bí thư có thể phân công chi ủy viên chuẩn bị.
Những căn cứ xác định nội dung sinh hoạt chi bộ:
–       Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở.
–       Đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị.
–       Nghị quyết của hội nghị chi ủy đã thông qua trước đó.
–       Chi ủy thông báo trước ít nhất một ngày cho các đảng viên trong chi bộ về thời gian, địa điểm, nội dung chính, nhất là những trọng tâm cần bàn.
Bước bốn, bí thư chi bộ chủ trì sinh hoạt chi bộ, ra nghị quyết
Thông thường bí thư chi bộ chủ trì tùy theo nội dung sinh hoạt, bí thư có thể phân công chi ủy viên sinh hoạt chi bộ.
Sinh hoạt chi bộ, thông thường được tiến hành theo trình tự sau:
–       Tuyên bố lý do, nêu mục đích yêu cầu, nội dung, chương trình, thời gian và phân công người ghi biên bản.
–       Bí thư trình bày nội dung (đã được thông qua chi ủy), nêu những trọng tâm, chi bộ cần tập trung thảo luận.
–       Chi bộ dân chủ thảo luận, tranh luận; bí thư chi bộ khái quát ý kiến của chi bộ thành kết luận.
Sau khi bí thư kết luận, thư ký đọc biên bản, chi bộ biểu quyết thông qua.
Bí thư chủ trì triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết
Để thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ, bí thư chi bộ phải làm tốt những công việc sau:  
Một là, lập kế hoạch thực hiện nghị quyết
Nội dung kế hoạch phải rõ ràng: nội dung từng công việc phải làm; người phụ trách công việc đó và lực lượng tham gia; vật chất, kinh phí bảo đảm; đơn vị (bộ phận) làm trước nếu có; thời gian bắt đầu và kết thúc.
Hai là, triển khai thực hiện kế hoạch
Bí thư phải trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn thực hiện kế hoạch cho cán bộ phụ trách và lực lượng tham gia; tổ chức làm thử, làm điểm (nếu cần); bám sát quá trình thực hiện, kiểm tra đôn đốc, phát hiện điển hình, nhân điển hình và kịp thời uống nắn những lệch lạc nếu có.
Ba là, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm
Yêu cầu phải đánh giá đúng thực chất ưu khuyết điểm và những vấn đề còn tồn tại; chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và rút ra những kinh nghiệm, bổ ích, thiết thực. 

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *