Xác định ngưỡng sai sót không đáng kể trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp


Xin chào anh chị, tôi đang tại Hà Nội, tôi đang tìm hiểu các quy định về kiểm toán báo cáo tài chính. Tôi có chút vấn đề mong được giúp đỡ, anh chị cho tôi hỏi việc xác định ngưỡng sai sót không đáng kể trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 6 Hướng dẫn tiếp cận truy thuế kiểm toán dựa trên nhìn nhận rủi ro đáng tiếc và xác lập trọng điểm trong truy thuế kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính doanh nghiệp ban nhề kem theo Quyết định 01/2019 / QĐ-KTNN, thì xác lập ngưỡng sai sót không đáng kể như sau :
a ) Ngưỡng sai sót không đáng kể là mức giá trị do KTVNN xác lập mà sai sót dưới mức đó được coi là sai sót không đáng kể và tổng hợp những sai sót đó không tác động ảnh hưởng trọng điểm đến BCTCDN ;
b ) Xác định ngưỡng sai sót không đáng kể dựa trên mức trọng điểm so với toàn diện và tổng thể BCTCDN và tỷ suất Phần Trăm ( % ) tương ứng :

Ngưỡng sai sót không đáng kể

=

Tỷ lệ phần trăm (%) xác định ngưỡng sai sót không đáng kể

X

Mức trọng yếu đối với tổng thể BCTCDN

c ) KTNN thiết kế xây dựng khung tỷ suất để xác lập ngưỡng sai sót không đáng kể khi truy thuế kiểm toán BCTCDN từ 0 % – 3 % mức trọng điểm so với toàn diện và tổng thể BCTCDN ;
d ) Khung tỷ suất pháp luật ở trên cung ứng xu thế cho KTVNN khi đưa ra những xét đoán trong việc xác lập ngưỡng sai sót không đáng kể. Đối với từng cuộc truy thuế kiểm toán đơn cử, KTVNN dựa trên xét đoán lựa chọn một tỷ suất trong khung tương thích với đặc thù của cuộc truy thuế kiểm toán. Những xét đoán của KTVNN và cơ sở chọn tỷ suất đều phải phản ánh trên hồ sơ truy thuế kiểm toán ;

đ) Trong một số trường hợp, ngưỡng sai sót không đáng kể có thể vượt khung hướng dẫn nói trên nếu như KTVNN xét đoán rằng ngưỡng đó là phù hợp. KTVNN cần phản ánh trong hồ sơ kiểm toán những diễn giải chi tiết hơn về nguyên nhân xác định ngưỡng sai sót không đáng kể vượt khung và ngưỡng sai sót không đáng kể vượt khung này phải được sự đồng ý của Lãnh đạo KTNN (Đoàn kiểm toán phải nêu rõ trong tờ trình khi xét duyệt KHKT tổng quát hoặc điều chỉnh KHKT tổng quát – nếu có);

e ) Đối với khoản mục cần quan tâm : Ngưỡng sai sót không đáng kể cũng xác lập dựa trên mức trọng điểm đã xác lập so với khoản mục cần chú ý quan tâm .
Trên đây là pháp luật về xác lập ngưỡng sai sót không đáng kể trong truy thuế kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính doanh nghiệp .

Trân trọng !

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.