Hướng dẫn xem nguồn gốc sử dụng đất trong Sổ đỏ

TT Nguồn gốc Cách ghi trong Giấy ghi nhận

1

Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Ghi ” Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất “ 2 Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ( kể cả trường hợp giao đất trải qua đấu giá quyền sử dụng đất ; mua nhà ở căn hộ cao cấp và trường hợp được Ban quản trị khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính giao lại đất và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ) Ghi ” Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất “ 3 Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê ( kể cả trường hợp thuê đất trải qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản trị khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ) Ghi ” Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần “ 4 Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm ( kể cả trường hợp thuê đất trải qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản trị khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ) Ghi ” Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm “ 5 Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất, kể cả hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất vào mục tiêu phi nông nghiệp thuộc chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính Ghi ” Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất “ 6 Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chính sách giao đất không thu tiền Ghi ” Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất “

7

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận do tách thửa, hợp thửa hoặc cấp lại, cấp đổi Giấy ghi nhận mà không đổi khác mục tiêu sử dụng đất . Ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy ghi nhận đã cấp lần đầu 8 Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy ghi nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền ( như nhận quy đổi ; nhận chuyển nhượng ủy quyền ; nhận thừa kế ; được khuyến mãi ngay cho ; nhận góp vốn ; trúng đấu giá ; giải quyết và xử lý nợ thế chấp ngân hàng ; xử lý tranh chấp ; do xử lý khiếu nại, tố cáo ; triển khai quyết định hành động ( hoặc bản án ) của Tòa án ; triển khai quyết định hành động thi hành án ; … ) Ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy ghi nhận đã cấp lần đầu .Ví dụ : “ Nhận chuyển nhượng ủy quyền đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất ” Lưu ý :- Trường hợp nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu khác mà phải làm thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức pháp luật tại những điểm a, b, c và d khoản 8 Điều 6 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT ( ghi như lao lý tại thứ tự 1, 2, 3, 4 ) tương thích với hình thức triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng đất .- Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất so với đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác mà đất này thuộc chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai thì ghi “ Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất ” .Ví dụ : Tổ chức A đã nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể trước năm 2005, hộ mái ấm gia đình, cá thể chưa được cấp Giấy chứng nhận, nay sử dụng vào mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại, khi công nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi trên Giấy ghi nhận là “ Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất . 9 Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận Ghi như lao lý so với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ( nếu người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất cho việc chuyển mục tiêu ) ; ghi theo pháp luật so với trường hợp Nhà nước cho thuê đất ( nếu người sử dụng đất chuyển sang thuê đất hoặc liên tục thuê đất như trước khi chuyển mục tiêu ) ; ghi như trước khi chuyển mục tiêu sử dụng đất so với trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền chuyển mục tiêu và không phải chuyển sang thuê đất 10 Trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp góp vốn đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính theo hình thức trả tiền một lần Ghi ” Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp góp vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ( hoặc cụm công nghiệp, khu công nghiệp, … ) “ Trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp góp vốn đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính theo hình thức trả tiền hàng năm

Ghi “Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất,..

Lưu ý :- Thửa đất gồm nhiều phần diện tích quy hoạnh có nguồn gốc sử dụng đất khác nhau thì lần lượt ghi từng loại nguồn gốc và diện tích quy hoạnh có nguồn gốc đó kèm theo ;

– Trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý thì ghi miễn, giảm vào Giấy ghi nhận theo lao lý .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.