Người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?


Xin chào, tôi đang có một số thắc mắc liên quan đến văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Tôi muốn hỏi là văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có những quyền và nghĩa vụ gì? Người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Luật Thương mại định nghĩa như thế nào về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam?

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 6 Điều 3 Luật Thương mại 2005, văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế tại Nước Ta như sau :Văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế tại Nước Ta là đơn vị chức năng nhờ vào của thương nhân quốc tế, được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta để tìm hiểu và khám phá thị trường và thực thi một số ít hoạt động giải trí triển khai thương mại mà pháp lý Nước Ta được cho phép .

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ gì?

Về quyền của văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế, địa thế căn cứ tại Điều 17 Luật Thương mại 2005 đơn cử như sau :

– Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

– Thuê trụ sở, thuê, mua những phương tiện đi lại, đồ vật thiết yếu cho hoạt động giải trí của Văn phòng đại diện .- Tuyển dụng lao động là người Nước Ta, người quốc tế để thao tác tại Văn phòng đại diện theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .- Mở thông tin tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Nước Ta có gốc ngoại tệ tại ngân hàng nhà nước được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta và chỉ được sử dụng thông tin tài khoản này vào hoạt động giải trí của Văn phòng đại diện .- Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo lao lý của pháp lý Nước Ta .- Các quyền khác theo lao lý của pháp lý .Về nghĩa vụ và trách nhiệm của văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế, địa thế căn cứ tại Điều 18 Luật Thương mại 2005 đơn cử như sau :- Không được thực thi hoạt động giải trí sinh lợi trực tiếp tại Nước Ta .- Chỉ được triển khai những hoạt động giải trí triển khai thương mại trong khoanh vùng phạm vi mà Luật này được cho phép .- Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ trợ hợp đồng đã giao kết của thương nhân quốc tế, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của thương nhân quốc tế hoặc những trường hợp pháp luật tại những khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này .- Nộp thuế, phí, lệ phí và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo lao lý của pháp lý Nước Ta .- Báo cáo hoạt động giải trí của Văn phòng đại diện theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế tại Nước Ta 

Về người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

– Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước thương nhân quốc tế về hoạt động giải trí của mình và của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong khoanh vùng phạm vi được thương nhân quốc tế chuyển nhượng ủy quyền .- Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những hoạt động giải trí của mình trong trường hợp triển khai những hoạt động giải trí ngoài khoanh vùng phạm vi được thương nhân quốc tế chuyển nhượng ủy quyền .- Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo pháp lý khi xuất cảnh khỏi Nước Ta. Việc chuyển nhượng ủy quyền này phải được sự chấp thuận đồng ý của thương nhân quốc tế. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm đã chuyển nhượng ủy quyền .- Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo lao lý tại khoản 3 Điều này mà người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh chưa trở lại Nước Ta và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền liên tục thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong khoanh vùng phạm vi đã được chuyển nhượng ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh trở lại thao tác tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc cho đến khi thương nhân quốc tế chỉ định người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh .- Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh không hiện hữu tại Nước Ta quá 30 ngày mà không chuyển nhượng ủy quyền cho người khác triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, phán quyết tù, bị hạn chế mất năng lượng hành vi dân sự thì thương nhân quốc tế phải chỉ định người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh .- Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân quốc tế không được kiêm nhiệm những chức vụ sau :+ Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân quốc tế ;+ Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân quốc tế khác ;+ Người đại diện theo pháp lý của thương nhân quốc tế đó hoặc thương nhân quốc tế khác ;+ Người đại diện theo pháp lý của tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng theo pháp luật pháp lý Nước Ta .- Trong trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện được thương nhân quốc tế ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ trợ hợp đồng đã giao kết thì thương nhân quốc tế phải triển khai việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ trợ hợp đồng đã giao kết .- Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân quốc tế không được kiêm nhiệm những chức vụ sau :

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân quốc tế ;+ Người đại diện theo pháp lý của tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng theo lao lý pháp lý Nước Ta .

Trên đây là khái niệm về văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế tại Nước Ta, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế tại Nước Ta và người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân quốc tế tại Nước Ta .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.