Một số điểm mới trong Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 1/8/2020 (Có hiệu lực từ ngày 20/8/2020)

1. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 90/2020 pháp luật thời gian nhìn nhận, xếp loại chất lượng CBCCVC được triển khai trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi triển khai việc nhìn nhận, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác làm việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị .

2. Không đánh giá chất lượng CBCCVC chưa công tác đủ 6 tháng

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Nghị định 90/2020 thì CBCCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

CBCCVC nghỉ không tham gia công tác làm việc theo pháp luật của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn triển khai nhìn nhận nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên .

3. Hướng dẫn xếp loại hàng năm với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thai sản

Theo đó, CBCCVC nghỉ chính sách thai sản theo pháp luật của pháp lý thì hiệu quả xếp loại chất lượng trong năm là tác dụng xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó .Khi đó, CBCCVC có nghĩa vụ và trách nhiệm làm báo cáo giải trình tự nhìn nhận, nhận mức xếp loại hiệu quả công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao, gửi cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị đang công tác làm việc để thực thi việc nhìn nhận, xếp loại chất lượng theo pháp luật tại Nghị định 90/2020 .

4. a. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

Trình tự, thủ tục nhìn nhận, xếp loại chất lượng cán bộ được triển khai theo những bước sau đây :

Bước 1: Cán bộ tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Cán bộ làm báo cáo giải trình tự nhìn nhận, nhận mức xếp loại hiệu quả công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 01 của Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định 90/2020 .

Bước 2: Nhận xét, đánh giá cán bộ

– Tổ chức cuộc họp tập thể chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai nơi cán bộ công tác làm việc để nhận xét, nhìn nhận so với cán bộ. Cán bộ trình diễn báo cáo giải trình tự nhìn nhận hiệu quả công tác làm việc tại cuộc họp, những thành viên tham gia cuộc họp góp phần quan điểm, những quan điểm phải được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .- Cấp có thẩm quyền quản trị cán bộ quyết định hành động việc lấy quan điểm nhận xét, nhìn nhận của những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị thuộc thẩm quyền chỉ huy, quản trị trực tiếp của cán bộ được nhìn nhận .

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công tác.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

Cơ quan tham mưu về công tác làm việc cán bộ của cơ quan quản trị cán bộ tổng hợp quan điểm nhận xét, nhìn nhận ở Bước 2, Bước 3 và tài liệu tương quan ( nếu có ), đề xuất kiến nghị nội dung nhìn nhận và mức xếp loại chất lượng so với cán bộ .

Bước 5: Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ theo quy định.

b. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

**Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Công chức làm báo cáo giải trình tự nhìn nhận, nhận mức xếp loại hiệu quả công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định 90/2020 .

Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức

Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị nơi công chức công tác làm việc để nhận xét, nhìn nhận so với công chức .

Thành phân tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị (hiện hành quy định thành phần tham dự ngoài công chức còn có người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị)

Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần gồm có tập thể chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị, đại diện thay mặt cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn người trẻ tuổi cùng cấp và người đứng đầu những đơn vị cấu thành ; so với cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu những đơn vị cấu thành hoàn toàn có thể tham gia quan điểm bằng văn bản .Công chức trình diễn báo cáo giải trình tự nhìn nhận tác dụng công tác làm việc tại cuộc họp, những thành viên tham gia cuộc họp góp phần quan điểm, những quan điểm phải được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

Cơ quan tham mưu về công tác làm việc cán bộ của cơ quan có thẩm quyền nhìn nhận tổng hợp quan điểm nhận xét, nhìn nhận ở Bước 2, Bước 3 và tài liệu tương quan ( nếu có ), đề xuất kiến nghị nội dung nhìn nhận và mức xếp loại chất lượng so với công chức .Cấp có thẩm quyền quyết định hành động nhìn nhận, xếp loại chất lượng so với công chức .

Bước 5: Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo quy định.

**Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý của người đứng đầu:

Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Công chức làm báo cáo giải trình tự nhìn nhận tác dụng công tác làm việc theo trách nhiệm được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định 90/2020 .

Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức

Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị nơi công chức công tác làm việc để nhận xét, nhìn nhận so với công chức .Thành phần tham gia cuộc họp gồm có toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị hoặc toàn thể công chức của đơn vị cấu thành nơi công chức công tác làm việc trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị có đơn vị cấu thành .Trường hợp công chức là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần gồm có tập thể chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị, đại diện thay mặt cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn người trẻ tuổi cùng cấp và người đứng đầu những đơn vị cấu thành ; so với cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu những đơn vị cấu thành hoàn toàn có thể tham gia quan điểm bằng văn bản .Công chức trình diễn báo cáo giải trình tự nhìn nhận tác dụng công tác làm việc tại cuộc họp, những thành viên tham gia cuộc họp góp phần quan điểm, những quan điểm phải được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác đối với cấp phó của người đứng đầu.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

Đối với công chức là cấp phó của người đứng đầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị địa thế căn cứ quan điểm nhận xét, nhìn nhận pháp luật tại Bước 2, Bước 3 và tài liệu tương quan ( nếu có ) để quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại chất lượng so với công chức .Đối với công chức thuộc quyền quản trị của người đứng đầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị địa thế căn cứ quan điểm tại cuộc họp nhận xét, nhìn nhận ở Bước 2 quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại chất lượng so với công chức .

Bước 5: Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo quy định.

c. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

**Đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu:

Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo giải trình tự nhìn nhận, mức xếp loại tác dụng công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định 90/2020 .

Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác làm việc để nhận xét, nhìn nhận so với viên chức .

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị (hiện hành quy định thành phần tham dự ngoài công chức còn có người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị).

Trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần gồm có tập thể chỉ huy đơn vị, đại diện thay mặt cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn người trẻ tuổi cùng cấp và người đứng đầu những đơn vị cấu thành ; so với đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu những đơn vị cấu thành hoàn toàn có thể tham gia quan điểm bằng văn bản .Viên chức trình diễn báo cáo giải trình tự nhìn nhận tác dụng công tác làm việc tại cuộc họp, những thành viên tham gia cuộc họp góp phần quan điểm, những quan điểm phải được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bộ phận tham mưu về công tác làm việc cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhìn nhận tổng hợp quan điểm nhận xét, nhìn nhận ở Bước 2, Bước 3 và tài liệu tương quan ( nếu có ), yêu cầu nội dung nhìn nhận và mức xếp loại chất lượng so với viên chức .Cấp có thẩm quyền quyết định hành động nhìn nhận, xếp loại chất lượng so với viên chức .

Bước 5: Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định.

**Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo giải trình tự nhìn nhận hiệu quả công tác làm việc theo trách nhiệm được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .

Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác làm việc để nhận xét, nhìn nhận so với viên chức .Thành phần tham gia cuộc họp gồm có toàn thể viên chức của đơn vị hoặc toàn thể viên chức của đơn vị cấu thành nơi viên chức công tác làm việc trong trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành .Viên chức trình diễn báo cáo giải trình tự nhìn nhận hiệu quả công tác làm việc tại cuộc họp, những thành viên tham gia cuộc họp góp phần quan điểm, những quan điểm phải được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp .

Bước 3: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền nhìn nhận, xếp loại chất lượng địa thế căn cứ quan điểm tại cuộc họp nhận xét, nhìn nhận ở Bước 2 quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại chất lượng so với viên chức .

Bước 4: Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo kết quả

5. Thông báo kết quả đánh giá CBCCVC:

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ: Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thông báo bằng văn bản cho cán bộ và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

– Thông báo tác dụng nhìn nhận, xếp loại chất lượng công chức :+ Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị : Cấp có thẩm quyền nhìn nhận công chức thông tin bằng văn bản cho công chức và thông tin công khai minh bạch về hiệu quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng ; quyết định hành động hình thức công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị nơi công chức công tác làm việc, trong đó ưu tiên vận dụng hình thức công khai minh bạch trên thiên nhiên và môi trường điện tử .+ Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản trị của người đứng đầu : Cấp có thẩm quyền nhìn nhận thông tin bằng văn bản cho công chức và thông tin công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị nơi công chức công tác làm việc về tác dụng nhìn nhận, xếp loại chất lượng ; quyết định hành động hình thức công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị nơi công chức công tác làm việc, trong đó ưu tiên vận dụng hình thức công khai minh bạch trên thiên nhiên và môi trường điện tử .- Thông báo tác dụng nhìn nhận, xếp loại chất lượng viên chức :+ Đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu : Cấp có thẩm quyền nhìn nhận, xếp loại chất lượng viên chức thông tin bằng văn bản cho viên chức về tác dụng nhìn nhận, xếp loại chất lượng ; quyết định hành động hình thức công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị nơi viên chức công tác làm việc, trong đó ưu tiên vận dụng hình thức công khai minh bạch trên thiên nhiên và môi trường điện tử .+ Đối với viên chức không giữ chức vụ quản trị : Cấp có thẩm quyền nhìn nhận, xếp loại chất lượng viên chức thông tin bằng văn bản cho viên chức và thông tin công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị nơi viên chức công tác làm việc về hiệu quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng viên chức ; quyết định hành động hình thức công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị nơi viên chức công tác làm việc, trong đó ưu tiên vận dụng hình thức công khai minh bạch trên môi trường tự nhiên điện tử .

6. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

7. Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán hộ, công chức, viên chức

Kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng được bộc lộ bằng văn bản, lưu vào hồ sơ CBCCVC, gồm có :- Biên bản cuộc họp nhận xét, nhìn nhận .- Phiếu nhìn nhận, xếp loại chất lượng CBCCVC .- Nhận xét của cấp ủy nơi công tác làm việc ( nếu có ) .- Kết luận và thông tin bằng văn bản về tác dụng nhìn nhận, xếp loại chất lượng CBCCVC của cấp có thẩm quyền .- Hồ sơ giài quyết yêu cầu về hiệu quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng CBCCVC ( nếu có ) .- Các văn bản khác tương quan ( nếu có ) .

8. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC sẽ được thực hiện theo bộ tiêu chí được quy định tại Nghị định 90/2020 như Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc,  ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bỏ các tiêu chí về sáng kiến, giải pháp, cụ thể:

– Đối với cán bộ: Không yêu cầu phải “Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.”.

– Đối với công chức: Không yêu cầu tiêu chí phải “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.”.

– Đối với viên chức: Không yêu cầu tiêu chí phải “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.”.

Nghị định 90/200 / NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 và bãi bỏ những Nghị định sau đây : Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước lao lý về nhìn nhận và phân loại so với cán bộ, công chức, viên chức ; Nghị định số 88/2017 / NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước lao lý về nhìn nhận và phân loại so với cán bộ, công chức, viên chức .

                                                                                                              PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.