Học tiếng Anh theo chủ đề: Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là Quốc lễ của Việt Nam vào ngày 10/3 Âm lịch, ngày Giỗ Tổ đã được tổ chức từ lâu trong lịch sử. Sự kiện trọng đại của đất nước ta đang tới gần, cùng nhau học tiếng Anh theo chủ đề này để tăng thêm nhận biết về lịch sử ý nghĩa này các bạn nhé!   

Học tiếng Anh theo chủ đề các kiến thức chung về giỗ tổ Hùng Vương  

các kiến thức chung về Giỗ Tổ Hùng Vương

Nếu như bạn đang muốn rèn luyện các kỹ năng về tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày thì hãy đến với bài chia sẻ dưới đây của trung tâm Anh ngữ Benative, không những nâng cao kiến thức về lịch sử hào hùng của các vua Hùng, mà đó còn là những bài học quan trọng về tiếng Anh cơ bản nữa đấy.

Nguồn gốc ngày giỗ tổ Hùng Vương (Origin of Hung Vuong’s Anniversary)

Ngày 10/3 âm lịch hàng năm là Ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cả dân tộc hướng về cội nguồn, tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Every year on the 10th day of the third lunar month is the National Day of the Hung Kings’ death anniversary, the whole nation is directed to its roots, commemorating the Hung kings who have built the country and kept the country.

“ Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba. ”

“Whoever goes backwards

Remember the death anniversary of the 10th of March.”

Để ghi nhớ công ơn của những Vua Hùng có công khai minh bạch thiên, lập địa, vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép và đóng dấu kiềm tại Đền Hùng, chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương .

In order to remember the merits of the Hung Kings who have made publicity, site, King Le Thanh Tong in 1470 and the reign of King Le Kinh Tong in 1601 copied and sealed in Hung Temple, choosing the 11th and 12th of the third lunar month. made the death anniversary of the Hung Kings.

Truyền thuyết kể lại rằng : Kinh Dương Vương sinh một con trai, sau nối ngôi vua cha niên hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng nở ra một trăm người con là tổ tiên của người Bách Việt. Một hôm vua Lạc Long Quân bảo bà Âu Cơ : “ Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó ” .

Legend has it that: Kinh Duong Vuong gave birth to a son, after joining his father’s throne as Lac Long Quan. Lac Long Quan took Au Co to give birth to a hundred eggs hatching a hundred children, the ancestors of the Bach Viet people. One day Lac Long Quan King told Au Co: “I am a Dragon, she is a Tien breed, hydrometeor, each other is very difficult.”

Vì vậy, năm mươi người con theo mẹ lên núi, năm mươi người con theo cha về miền biển. Lạc Long Quân phong cho con trưởng Hùng Vương nối ngôi, làm vua. Trải qua 18 đời, Hùng Vương thứ 18 đã nhường ngôi cho Thục Phán – An Dương Vương .

So, fifty children followed their mother to the mountain, fifty children followed their father to the sea. Lac Long Quan gave the eldest son Hung Vuong the throne and king. After 18 years, the 18th Hung Vuong gave way to Thuc Phan – An Duong Vuong.

Để ghi nhớ công ơn của những Vua Hùng có công khai minh bạch thiên, lập địa, vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Đến thời nhà Nguyễn – năm Khải Định thứ 2 chính thức chọn ngày 10 tháng 3 Âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng niệm những Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Nước Ta cùng tưởng niệm thờ cúng Tổ tiên .

In order to remember the merits of the Hung Kings who have made publicity, site, King Le Thanh Tong in 1470 and the reign of King Le Kinh Tong in 1601 copied and sealed in Hung Temple, choosing the 11th and 12th of the third lunar month. made the death anniversary of the Hung Kings. By the time of the Nguyen Dynasty – the second year of Khai Dinh officially selected March 10, the lunar calendar was the anniversary of the Hung Kings’ death anniversary and reminded all Vietnamese people to remember the ancestor worship.

Đến thời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ 2 chính thức chọn ngày 10 tháng 3 Âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng niệm những Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Nước Ta cùng tưởng niệm thờ cúng Tổ tiên .

By the time of the Nguyen Dynasty – the second year of Khai Dinh officially selected March 10, the lunar calendar was the anniversary of the Hung Kings’ death anniversary and reminded all Vietnamese people to remember the ancestor worship.

Vào ngày 6/12/2012, việc giỗ tổ Hùng Vương đã được cả quốc tế biết đến khi UNESCO công nhận “ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ ” là một trong những di sản văn hóa truyền thống phi vật thể đại diện thay mặt của trái đất. Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 không riêng gì bộc lộ truyền thống cuội nguồn uống nước nhớ nguồn mà còn là niềm tự hào của người Việt trước bè bạn quốc tế .

On December 6, 2012, the Hung Vuong death anniversary was known to the world when UNESCO recognized the “Hung Vuong worship belief in Phu Tho” as a representative intangible cultural heritage of mankind. On the anniversary of the Hung King’s death on March 10, not only does the tradition of drinking water remember the source, it is also the pride of Vietnamese people in front of international friends.

Hùng Vương là cách gọi những vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt. Hùng Vương thứ I là con trai của Lạc Long Quân, lên ngôi vào năm 2879 trước công nguyên, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước làm 15 bộ .

Hung Vuong is the way to call Van Lang’s kings of Lac Viet people. The first King Hung Vuong was the son of Lac Long Quan. He was enthroned in 2879 BC, having the title of Van Lang, divided the country into 15 sets.

Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, tính từ thời Kinh Dương Vương ( 2879 TCN ) cho đến hết thời Hùng Vương ( năm 258 TCN ) lê dài 2.622 năm. Nhà nước Văn Lang sống sót đến năm 258 TCN thì bị Thục Phán ( tức An Dương Vương ) thôn tính .

According to Dai Viet The Complete Book of History, from the Kinh Duong Vuong period (2879 BC) to the end of the Hung Vuong period (258 BC), lasts 2,622 years. The state of Van Lang existed until 258 BC, was annexed by Thuc Phan (An Duong Vuong).

Ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 ( The meaning of Hung Vuong’s death anniversary 10-3 )

Ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3

Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 chính là nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, công ơn của những người đi trước. Hàng năm, cứ vào ngày này thì người dân Việt Nam dù đang ở đâu cũng cùng nhau hướng về cội nguồn dân tộc.

The anniversary of Hung Vuong’s death anniversary in 10-3 is to remind children and grandchildren of their roots and thanks of those who went first. Every year, on this day, the Vietnamese people, wherever they are, head towards the nation’s origin.

Theo tục lệ hàng năm, ngày giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức triển khai tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Đây là dịp con cháu từ mọi miền quốc gia trở về đây bày tỏ lòng biết ơn với những người đi trước .

According to the annual custom, Hung Vuong’s death anniversary is held at Hung Temple, Viet Tri, Phu Tho. This is a chance for children and grandchildren from all over the country to express their gratitude to those who went before.

Vào ngày 6-12-2012, ý nghĩa của giỗ tổ Hùng Vương đã được cả quốc tế biết đến khi UNESCO công nhận “ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ ” là một Di sản văn hóa truyền thống phi vật thể đại diện thay mặt của trái đất. Giờ đây, ý nghĩa ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 không riêng gì bộc lộ truyền thống lịch sử uống nước nhớ nguồn của dân tộc bản địa mà nó còn là niềm tự hào của người Việt trước bè bạn quốc tế .

On December 6, 2012, the meaning of Hung Vuong’s death anniversary was known to the world when UNESCO recognized the “Hung Vuong Worship of Worship in Phu Tho” as a representative intangible cultural heritage of its people. species. Now, the meaning of the death anniversary of Hung Vuong 10-3 not only shows the tradition of drinking water to remember the source of the nation but it is also the pride of Vietnamese people in front of international friends.

Kể từ năm 2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức công nhận giỗ tổ Hùng Vương là Quốc lễ. Từ đó, ngày này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn với con dân người Việt .

Since 2007, the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam has officially recognized Hung Vuong’s death anniversary as the National Assembly. Since then, this day has more special meaning for Vietnamese people.

Nghi thức tế lễ giỗ tổ Hùng Vương ( Rituals of Hung King’s death anniversary )

Nghi thức tế lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Bộ Văn hóa hướng dẫn nghi thức tưởng niệm những Vua Hùng trong Công văn số 796 / HD-BVHTTDL ngày 18/3/2009 đã ghi rõ Lễ phẩm gồm có :

The Ministry of Culture guides the ceremony of commemorating Hung Kings. In Official Letter No. 796 / HD-BVHTTDL dated March 18, 2009, the following products were clearly included:

Bánh dày 18 chiếc ( dâng lên 18 đời Vua Hùng ) – Bánh chưng 18 chiếc ( dâng lên 18 đời Vua Hùng ) – Hương hoa, nước, trầu, cau, rượu và ngũ quả .

The cake is 18 pieces (up to 18 Hung Kings) – banh chung 18 pieces (up to 18 Hung King’s lifetime) – Perfume, water, betel, areca, wine and five fruits.

Bánh dày hình tròn trụ, tượng trưng cho Trời, thường không có nhân, còn bánh chưng hình vuông vắn cũng chính là tượng trưng cho Đất và bên trong có nhân mặn .

A thick round cake, symbolizing Heaven, usually has no humanity. Cake with square shape, symbolizing the Earth, inside is salty.

Bên cạnh những hướng dẫn đó thì lễ vật dâng cúng trong những buổi tế lễ Hùng Vương hầu hết ở những địa phương gần như giống nhau, đều có xôi, oản, hoa quả, rượu, hương, gạo muối, bánh chưng bánh dày, gà luộc ( bắt buộc phải là gà trống thiến ), thịt lợn ( bắt buộc là lợn đen ) .

In addition to that instruction, offerings of offerings in Hung Vuong sacrificial ceremonies are almost the same in all localities, with sticky rice, sticky rice, fruit, wine, incense, salted rice, thick rice cakes, chicken boiled (must be castrated rooster), pork (compulsory black pig).

Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ là một trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc bản địa mà đây còn là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn so với những vị vua Hùng đã có công lao kiến thiết xây dựng và bảo vệ quốc gia .

Hung Vuong’s death anniversary is not only one of the great holidays of the nation but it is also an opportunity for children and grandchildren to express their gratitude to the Hung kings who have built and protected the country.

Vì ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 là đặc biệt quan trọng quan trọng nên những nghi thức được thực thi khá cầu kỳ. Khi tế lễ Hùng Vương thường có âm nhạc, lễ vật, một ban tế lễ gồm những người có chức sắc được làm chủ tế .

Because the meaning of the death anniversary of Hung Vuong 10-3 is especially important, the rituals are carried out quite elaborately. When Hung Vuong sacrifices often have music and offerings, a sacrificial committee consists of people with dignitaries to be priests.

Ngoài ra trong ngày giỗ tổ Hùng Vương người ta thường trang trí thêm cờ xí, nhạc lễ, phẩm phục, phẩm vật tế lễ. Những loại phẩm vật thường dùng là bò, dê, heo, hoa quả, bánh chưng, bánh giầy, xôi, chè, kẹo, …

In addition, on the anniversary of Hung Vuong’s death anniversary, people often decorated with flags, music, costumes and sacrifices. Common items are cow, goat, pig, fruit, banh chung, rice cake, sticky rice, tea, candy, …

Mặc dù đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử vẻ vang, với nhiều dịch chuyển thăng trầm nhưng truyền thống cuội nguồn “ uống nước nhớ nguồn ” của người Việt không khi nào biến hóa. Giỗ tổ Hùng Vương chính là một vật chứng hùng hồn cho điều đó .

Despite the thousands of years of history, with many ups and downs but the tradition of “drinking water to remember the source” of the Vietnamese people has never changed. Hung Vuong’s death anniversary is a powerful testament to that.   

Với những bật mí trên đây giới thiệu cho chúng ta về nguồn gốc ý nghĩa cũng như những nghi thức quan trọng cho ngày Quốc Giỗ, chắn chắn các bạn đã có một bài học tiếng Anh theo chủ đề hiệu quả và bổ ích rồi đúng không?

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.