CHỌN ĐỘ DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ

Tham khảo những tiêu chuẩn hiện hành để chọn độ dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép .Độ dày của lớp bê tông cốt thép hoàn toàn có thể xác lập từ những giải pháp thống kê giám sát về năng lực Open và độ rộng vết nứt của bê tông khi bị những tác động ảnh hưởng của ngoại lực. Trong trường hợp không có giám sát thì hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những tiêu chuẩn sau đây :

 

A/ Đối với các kết cấu bê tông cốt thép công trình xây dựng:

Tiêu chuẩn TCXDVN 356 : 2005 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

I/ Đối với cốt thép dọc chịu lực (không ứng lực trước, ứng lực trước, ứng lực trước kéo trên bệ tông), chiều dày lớp bê tông bảo vệ cần được lấy không nhỏ hơn đường kính cốt thép hoặc dây cáp và không nhỏ hơn:

– Trong bản và tường có chiều dày :

+ từ 100 mm trở xuống : …………………………….. 10 mm ( 15 mm )
+ trên 100 mm : ………………………………………….. 15 mm ( 20 mm )
– Trong dầm và dầm sườn có độ cao :
+ nhỏ hơn 250 mm : …………………………………… 15 mm ( 20 mm )
+ lớn hơn hoặc bằng 250 mm : ………………….. 20 mm ( 25 mm )
– Trong cột : ………………………………………………… 20 mm ( 25 mm )
– Trong dầm móng : …………………………………… 30 mm
– Trong móng :
+ lắp ghép : ……………………………………………….. 30 mm
+ toàn khối khi có lớp bê tông lót : ……………. 35 mm
+ toàn khối khi không có lớp bê tông lót : ….. 70 mm

CHÚ THÍCH :
1. Giá trị trong ngoặc ( … ) vận dụng cho cấu trúc ngoài trời hoặc những nơi khí ẩm .
2. Trong cấu trúc một lớp làm từ bê tông nhẹ và bê tông rỗng cấp B7, 5 và thấp hơn, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cần phải không nhỏ hơn 20 mm, còn so với những panen tường ngoài ( không có lớp trát ) không được nhỏ hơn 25 mm .
3. Đối với những cấu trúc một lớp làm từ bê tông tổ ong, trong mọi trường hợp lớp bê tông bảo vệ không nhỏ hơn 25 mm .

II/ Đối với cốt thép đai, cốt thép phân bố và cốt thép cấu tạo, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cần được lấy không nhỏ hơn đường kính của các cốt thép này và không nhỏ hơn:

– khi chiều cao tiết diện cấu kiện nhỏ hơn 250 mm : ………. 10 mm ( 15 mm )
– khi chiều cao tiết diện cấu kiện bằng 250 mm trở lên : …. 15 mm ( 20 mm )

CHÚ THÍCH :
1. Giá trị trong ngoặc ( … ) vận dụng cho cấu trúc ngoài trời hoặc những nơi khí ẩm .
2. Trong những cấu kiện làm từ bê tông nhẹ, bê tông rỗng có cấp không lớn hơn B7, 5 và làm từ bê tông tổ ong, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho cốt thép ngang lấy không nhỏ hơn 15 mm, không phụ thuộc vào chiều cao tiết diện .

III/ Chiều dày lớp bê tông bảo vệ ở đầu mút các cấu kiện ứng lực trước dọc theo chiều dài đoạn truyền ứng suất cần được lấy không nhỏ hơn:

– so với thép thanh nhóm CIV, A-IV, A-IIIB : ……… 2 d
– so với thép thanh nhóm A-V, A-VI, AT-VII : …….. 3 d
– so với cốt thép dạng cáp : ……………………………… 2 d
( ở đây, d là đường kính danh nghĩa của thanh cốt thép, tính bằng mm ) .
Ngoài ra, chiều dày lớp bê tông bảo vệ ở vùng nói trên cần phải không nhỏ hơn 40 mm so với toàn bộ những loại cốt thép thanh và không nhỏ hơn 30 mm so với cốt thép dạng cáp .

B/ Đối với các kết cấu bê tông cốt thép công trình thủy lợi:

I.Tiêu chuẩn TCVN 4116:1985 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Chiều dầy lớp bê tông bảo vệ trong những cấu trúc bê tông cốt thép của những khu công trình thủy công :

Không nhỏ hơn 30 mm, so với cốt thép chịu lực và 20 mm so với cốt thép phân bổ và cốt đai trong những dầm và bản có chiều cao tới 1 m, cũng như ở những cột có cạnh ngắn tới 1 m .
Không nhỏ hơn 60 mm và không nhỏ hơn đường kính thanh cốt thép chịu lực và phân bổ ở những cấu trúc khối lớn có cạnh nhỏ nhất của mặt phẳng cắt lớn hơn 1 m .
Chiều dầy lớp bê tông bảo vệ trong những cấu trúc bê tông cốt thép của những khu công trình thủy công ở biển phải lấy không nhỏ hơn :

70 mm – so với cốt thép chịu lực dạng sợi làm thành bó ;
50 mm – so với những thanh cốt thép chịu lực ;
30 mm – so với cốt thép phân bổ và cốt đai ;
Đối với những cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép được gia công xí nghiệp sản xuất có mác phong cách thiết kế bằng và lớn hơn 200, chiều dày lớp bê tông bảo vệ hoàn toàn có thể lấy giảm 10 mm so với những trị số nói trên .

Trường hợp cấu trúc bê tông cốt thép đặt trong thiên nhiên và môi trường xâm thực chiều dầy lớp bảo vệ phải được xác lập theo lao lý riêng .

II. Tiêu chuẩn TCVN 9139:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÙNG VEN BIỂN – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bảng 1 – Các nhu yếu kỹ thuật về phong cách thiết kế cấu trúc bê tông và bê tông cốt thép khu công trình thủy lợi trong vùng mặn

Bảng 2 – Các nhu yếu kỹ thuật về phong cách thiết kế cấu trúc bê tông và bê tông cốt thép khu công trình thủy lợi trong vùng chua phèn

C/ Đối với các kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển:

Tiêu chuẩn TCVN 9346 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – YÊU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN

 

Chọn các mục sau đây để được tư vấn hoặc tìm hiểu các sản phẩmliên hệ với chúng tôi.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *