Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200

Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200. Trên thực tế, khi Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vào công ty con thì kế toán sẽ hạch toán ra sao? Kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200.

Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200Mời những bạn theo dõi bài viết .

Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200Trước khi tìm hiểu và khám phá Cách hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200, tất cả chúng ta sẽ khám phá một vài thông tin sau :

 

Thế nào là công ty con ?

Công ty con là công ty được một công ty khác góp vốn trên 50 % vốn điều lệ công ty .

 Đầu tư vào công ty là gì ?

Đầu tư vào công ty con là hoạt động đầu tư vốn đem lại cho nhà đầu tư (công ty mẹ) có quyền nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con tức là công ty mẹ có quyền kiểm soát công ty con.

Sau đây, mời những bạn khám phá Cách hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200 .

Cách hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200 .

Kế toán hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh đơn cử như sau :

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con .

Tùy vào hình thức đầu tư của công ty mẹ vào công ty con, hạch toán theo 2 trường hợp : Trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con dưới hình thức góp vốn ; Trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con dưới hình thức mua lại phần vốn góp. Hạch toán đơn cử như sau :

 Hạch toán trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con dưới hình thức góp vốn .

Nếu công ty mẹ mua CP hoặc đầu tư vào công ty con bằng tiền .

Kế toán địa thế căn cứ số tiền đầu tư và những ngân sách tương quan trực tiếp đến việc đầu tư vào công ty con, hạch toán :
Nợ TK 221 : Trị giá khoản tiền đầu tư vào công ty con
Có những TK 111, 112, 3411 : Trị giá khoản tiền đầu tư vào công ty con .

Nếu công ty mẹ góp vốn vào công ty con bằng gia tài phi tiền tệ .

Khi công ty mẹ đầu tư góp vốn vào công ty con bằng gia tài phi tiền tệ như : Hàng tồn dư hoặc TSCĐ. Kế toán công ty mẹ ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ ( so với vật tư, sản phẩm & hàng hóa ) hoặc giá trị còn lại ( so với TSCĐ ) và giá trị nhìn nhận lại của gia tài đem đi góp vốn do những bên nhìn nhận vào thu nhập khác hoặc ngân sách khác .
– Khi giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của gia tài đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do những bên nhìn nhận lại, hạch toán :
Nợ TK 221 : Trị giá nhìn nhận lại
Nợ TK 214 : Trị giá hao mòn TSCĐ
Có TK 211, 213, 217 : Trị giá góp vốn bằng TSCĐ hoặc Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư
Có TK 152, 153, 155, 156 : Trị giá góp vốn bằng hàng tồn dư
Có TK 711 : Trị giá phần chênh lệch nhìn nhận tăng .
– Khi giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của gia tài đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do những bên nhìn nhận lại, hạch toán :
Nợ TK 221 : Trị giá nhìn nhận lại
Nợ TK 214 : Trị giá hao mòn TSCĐ
Nợ TK 811 : Trị giá phần chênh lệch nhìn nhận giảm
Có những TK 211, 213, 217 : Trị giá góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐS Nhà Đất đầu tư
Có những TK 152, 153, 155, 156 : Trị giá góp vốn bằng hàng tồn dư .

 Hạch toán trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con dưới hình thức mua lại phần vốn góp .

Kế toán hạch toán như sau :

Khi việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh thương mại được bên mua giao dịch thanh toán bằng tiền, hoặc những khoản tương tự tiền .

Hạch toán :
Nợ TK 221 : Trị giá khoản tiền phải trả khi mua lại phần vốn góp
Có những TK 111, 112, 121, … : Trị giá khoản tiền phải trả khi mua lại phần vốn góp .

Khi việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh thương mại được thực thi bằng việc bên mua phát hành CP .

– Nếu giá phát hành ( theo giá trị hài hòa và hợp lý ) của CP tại ngày diễn ra trao đổi lớn hơn mệnh giá CP, hạch toán :
Nợ TK 221 : Trị giá phát hành CP ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Có TK 4111 : Mệnh giá CP
Có TK 4112 : Trị giá số chênh lệch giữa giá trị hài hòa và hợp lý lớn hơn mệnh giá CP .
– Nếu giá phát hành ( theo giá trị hài hòa và hợp lý ) của CP tại ngày diễn ra trao đổi nhỏ hơn mệnh giá CP, hạch toán :
Nợ TK 221 : Trị giá phát hành CP ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Nợ TK 4112 : Trị giá số chênh lệch giữa giá trị hài hòa và hợp lý nhỏ hơn mệnh giá CP
Có TK 4111 : Mệnh giá CP .
– Khi phát sinh ngân sách phát hành CP thực tiễn, hạch toán :
Nợ TK 4112 : Trị giá khoản ngân sách phát sinh
Có những TK 111, 112, … : Trị giá khoản ngân sách phát sinh .

Khi việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh thương mại được bên mua thanh toán giao dịch bằng cách trao đổi những gia tài của mình với bên bị mua .

– Nếu trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi, hạch toán :
Nợ TK 811 : Trị giá còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi
Nợ TK 2141 : Trị giá hao mòn TSCĐ
Có TK 211 : Nguyên giá TSCĐ .
Kế toán ghi tăng thu nhập khác và tăng khoản đầu tư vào công ty con do trao đổi TSCĐ, hạch toán :
Nợ TK 221 : Tổng giá giao dịch thanh toán
Có TK 711 : Trị giá hài hòa và hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi
Có TK 33311 : Tiền thuế GTGT phải nộp ( nếu có ) .

– Nếu trao đổi bằng sản phẩm, hàng hoá, khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi, hạch toán:

Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán
Có những TK 155, 156, … : Giá vốn hàng bán .
Kế toán phản ánh lệch giá bán hàng và ghi tăng khoản đầu tư vào công ty con, hạch toán :
Nợ TK 221 : Đầu tư vào công ty con
Có TK 511 : Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ
Có TK 33311 : Tiền thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

Khi việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh thương mại được bên mua giao dịch thanh toán bằng việc phát hành trái phiếu .

– Nếu giao dịch thanh toán bằng trái phiếu theo mệnh giá, hạch toán :
Nợ TK 221 : Mệnh giá trái phiếu
Có TK 34311 : Mệnh giá trái phiếu .
– Nếu giao dịch thanh toán bằng trái phiếu có chiết khấu, hạch toán :
Nợ TK 221 : Đầu tư vào công ty con ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Nợ TK 34312 : Trị giá phần chiết khấu
Có TK 34311 : Mệnh giá trái phiếu .
– Nếu giao dịch thanh toán bằng trái phiếu có phụ trội, hạch toán :
Nợ TK 221 : Đầu tư vào công ty con ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Có TK 34311 : Mệnh giá trái phiếu
Có TK 34313 : Trị giá phần phụ trội .

Hạch toán khi phát sinh những ngân sách tương quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh thương mại .

Khi phát sinh những ngân sách tương quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh thương mại. như : Chi tiêu tư vấn pháp lý, thẩm định giá …, kế toán bên mua hạch toán :
Nợ TK 221 : Đầu tư vào công ty con
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 331, … : Tổng trị giá phải trả .

Hạch toán trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con khi được chia cổ tức, doanh thu bằng tiền hoặc gia tài phi tiền tệ .

– Khi được chia cổ tức, doanh thu cho quy trình tiến độ sau ngày đầu tư từ công ty con, hạch toán :
Nợ TK 1388 : Phải thu khác
Có TK 515 : Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .
– Khi nhận được cổ tức, doanh thu được chia, hạch toán :
Nợ những TK 111, 112, … : Trị giá cổ tức, doanh thu được chia ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Có TK 1388 : Trị giá cổ tức, doanh thu được chia .
– Khi được chia cổ tức, doanh thu cho quá trình trước ngày đầu tư từ công ty con, hạch toán :
Nợ TK 1388 : Trị giá cổ tức, doanh thu được chia
Có TK 221 : Trị giá cổ tức, doanh thu được chia .
– Khi nhận được khoản cổ tức, doanh thu mà khoản cổ tức, doanh thu đó đã sử dụng để nhìn nhận lại giá trị khoản đầu tư vào công ty con khi xác lập giá trị doanh nghiệp ( công ty mẹ ) để cổ phần hóa và ghi tăng vốn Nhà nước .
Nợ TK 1388 : Phải thu khác
Có TK 221 : Đầu tư vào công ty con .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con khi đầu tư thêm để những khoản đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link, công cụ kinh tế tài chính trở thành khoản đầu tư vào công ty con .

Hạch toán :
Nợ TK 221 : Trị giá khoản đầu tư thêm và giá trị khoản đầu tư sàn chứng khoán kinh doanh thương mại, những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, khoản đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link và những khoản đầu tư khác chuyển sang
Có những TK 121, 128, 222, 228 : Trị giá khoản giảm giá gốc sàn chứng khoán kinh doanh thương mại, những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, khoản đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link và những khoản đầu tư khác
Có những TK 111, 112, … : Trị giá những khoản đầu tư bổ trợ tăng thêm .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con khi thanh lý một phần hoặc hàng loạt khoản đầu tư vào công ty con .

Nợ những TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, … : Trị giá thanh lý, nhượng bán thu được bằng tiền hoặc gia tài
Nợ TK 222 : Trị giá đầu tư vào công ty con còn lại không còn thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo đầu tư vào công ty con, chuyển thành đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link
Nợ TK 228 : Trị giá đầu tư vào công ty con còn lại không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo đầu tư vào công ty con, chuyển thành đầu tư khác
Nợ TK 635 : Trị giá khoản lỗ
Có TK 221 : Trị giá ghi sổ khoản đầu tư
Có TK 515 : Trị giá khoản lãi .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty con khi giải thể công ty con để sáp nhập hàng loạt gia tài và nợ phải trả vào công ty mẹ .

Hạch toán :
Nợ những TK phản ánh gia tài ( theo giá trị hài hòa và hợp lý tại ngày sáp nhập )
Nợ TK 635 : Trị giá phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản đầu tư lớn hơn giá trị hài hòa và hợp lý của gia tài và nợ phải trả nhận sáp nhập
Có những TK phản ánh nợ phải trả ( giá trị hài hòa và hợp lý tại ngày sáp nhập )

Có TK 221: Đầu tư vào công ty con (giá trị ghi sổ)

Có TK 515 : Trị giá phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản đầu tư nhỏ hơn giá trị hài hòa và hợp lý của gia tài và nợ phải trả nhận sáp nhập .
Trên đây, Kế toán TP. Hà Nội đã hướng dẫn những bạn về Kế toán Đầu tư vào công ty con theo TT 200. Cảm ơn những bạn đã theo dõi .

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *