Điều lệ Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Nước Ta hoạt động giải trí tuân thủ theo pháp lý của nước CHXHCN Nước Ta, được sự bảo trợ của Bộ Y tế và là thành viên của Tổng Hội Y dược học Nước Ta. Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Nước Ta hoạt động giải trí trên khoanh vùng phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại TP.HN .

ĐIỀU LỆ
Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

 

CHƯƠNG I: TÊN HỘI- TÔN CHỈ-MỤC ĐÍCH

Điều 1: Tên Hội:

Hội lấy tên là Hội HỒI SỨC-CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

Tên viết bằng tiếng Anh là VIETNAM NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY, INTENSIVE CARE MEDICINE AND CLINICAL TOXICOLOGY.

Điều 2: Tôn chỉ của Hội:

Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Nước Ta là một tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác làm việc trong nghành nghề dịch vụ Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp thêm phần vào việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe thể chất của nhân dân .

Điều 3: Mục đích của Hội:

Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Nước Ta hoạt động giải trí tuân thủ theo pháp lý của nước CHXHCN Nước Ta, được sự bảo trợ của Bộ Y tế và là thành viên của Tổng Hội Y dược học Nước Ta. Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Nước Ta hoạt động giải trí trên khoanh vùng phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại TP. Hà Nội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có thông tin tài khoản riêng và cơ quan ngôn luận ( ra báo hoặc tạp chí chuyên ngành ), tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của mình .

CHƯƠNG II : NHIỆM VỤ CỦA HỘI

Điều 4:  Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Động viên và trợ giúp những cán bộ trong ngành Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc cùng nhau giữ gìn phát huy truyền thống lịch sử y đức, nâng cao không ngừng trình độ trình độ, tăng nhanh công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học kĩ thuật và nhiệm vụ, góp thêm phần chăm nom, bảo vệ và tăng cường sức khỏe thể chất nhân dân, kiến thiết xây dựng ngành Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc từng bước tân tiến theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa .
2. Thực hiện tính năng tư vấn, phản biện giám định khoa học, công nghệ tiên tiến về y dược có tương quan đến chyên ngành Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc nói riêng và nền y học nói chung .
3. Tổ chức và lan rộng ra những hoạt động giải trí thông tin, trao đổi về trình độ nhiệm vụ, đào tạo và giảng dạy tu dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng về Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc .
4. Bảo vệ quyền hạn hợp pháp của những hội viên theo đúng điều lệ của Tổng hội y dược học Nước Ta .
5. Hợp tác với những cơ quan, tổ chức triển khai, những hội quần chúng của quốc tế, của khu vực và quốc tế về Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc .
6. Khen thưởng và yêu cầu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng cho hội viên cá thể và hội viên tập thể có thành tích trong việc nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc .

CHƯƠNG III: HỘI VIÊN

Điều 5:  Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn sau đây, tự nguyện tham gia đều có thể được công nhận là hội viên:

– Là bác sỹ, dược sỹ, y sỹ trong hoặc ngoài biên chế Nhà nước, hoạt động giải trí trong chuyên ngành Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc, làm đơn tự nguyện xin gia nhập Hội .
– Bác sỹ và dược sỹ là người Nước Ta học tập công tác làm việc ở quốc tế nếu tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội hoàn toàn có thể xem xét là hội viên danh dự .

Điều 6:  Nhiệm vụ và quyền lợi của hội viện

I. Hội viên có nhiệm vụ:

1. Tôn trọng điều lệ hội, nghiêm chỉnh chấp hành những thông tư, nghị quyết của Ban Chấp hành Hội, tuyên truyền tăng trưởng hội viên, hoạt động quần chúng hưởng ứng hoạt động giải trí của Hội .
2. Chăm lo thiết kế xây dựng đoàn kết trong nội bộ những hội viên, đoàn kết vói những đồng nghiệp chuyên ngành khác để cùng nhau kiến thiết xây dựng một nền y dược học Việt nam tiến bộ, từng bước đi lên chính quy văn minh .
3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa truyền thống, trình độ, thông dụng kinh nghiệm tay nghề phòng bệnh chữa bệnh của nhân dân, thừa kế và phát huy kinh nghiệm tay nghề tốt của y học truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ khoa học Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc văn minh .
4. Phát huy ý thức tự lực cánh sinh, tự hào dân tộc bản địa, tính phát minh sáng tạo, sẵn sàng chuẩn bị góp sức toàn bộ năng lực kiến thức và kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề trình độ của mình để ship hàng nhân dân, đấu tranh chống những tư tưởng và hành vi có hại đến uy tín của Hội, đến trách nhiệm của Hội .

5. Hoạt động chuyên môn theo đúng chủ trương đường lối y học và y tế của Đảng và Nhà
nước.

6. Đóng Hội phí theo đúng lao lý .

II. Hội viên có quyền lợi:

1. Thảo luận và biểu quyết mọi việc làm của Hội, ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành những cấp của Hội .
2. Được tu dưỡng về chính trị, tư tưởng về quy định và trình độ, được khuyến khích phát huy năng lực để ship hàng nhân dân .
3. Được trình diễn những đề tài điều tra và nghiên cứu của mình trong những buổi hoạt động và sinh hoạt khoa học kĩ thuật của Hội để những đồng nghiệp hoàn toàn có thể trợ giúp, bổ trợ cho đề tài của mình thêm hoàn hảo .
4. Được Hội nhận xét về những khu công trình của mình, khi thiết yếu được tinh lọc đề xuất khen thưởng hoặc được công nhận và bảo vệ quyền tác giả, sáng tác .
5. Được ra mắt đăng những khu công trình của mình vào những tạp chí, nội san của Hội .

6. Được Hội bảo vệ những quyền lợi hợp pháp chính đáng trong hoạt động nghề nghiệp nếu xét thấy bị xâm hại.

7. Được cấp thẻ Hội viên của Hội .
8. Được tự nguyện xin ra khỏi Hội .

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
 

Điều 7 : Hội được tổ chức va hoạt động theo nguyên tắc tự nguyên, tự quản, tự trang trải về tài chính và làm việc theo nguyên tắc đoàn kết, dân chủ và khoa học.
Điều 8: Tổ chức của Hội gồm:

Ở Trung ương : Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Việt nam Các phân Hội chuyên ngành, Chi Hội cơ sở và những tổ chức triển khai thường trực Hội được xây dựng theo lao lý của pháp lý .

Ở Tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ( sau đây gọi chung là Tỉnh) nếu có nhu cầu thì thành lập Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Tỉnh. Việc thành lập Hội ở Tỉnh do UBND Tỉnh quyết định. Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Tỉnh nếu tự nguyện xin gia nhập Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt nam thì được công nhận là thành viện của Hội.
 

Điều 9: Cơ quan lãnh đạo cao cấp của Hội là Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội toàn quốc 5 năm họp một lần, do Ban Chấp hành Trung ương Hội triệu tập. Đại hội họp bất thường được triệu tập khi có quá 2/3 ủy viên Ban Chấp hành Hội yêu cầu. Việc cử đại biểu đi dự đại hội toàn quốc do Ban Chấp hành qui định. Đại hội toàn quốc có nhiệm vụ:

1. Thảo luận báo cáo giải trình tổng kết nhiệm kì hoạt động giải trí của Hội .
2. Quyết định trách nhiệm và phương hướng của Hội .
3. Sửa đổi điều lệ ( Nếu có )
4. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội, Các Chi Hội cơ sở thực thi Đại hội 2 năm rưỡi một lần

Điều 10: Cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kì đại hội là Ban Chấp hành Trung ương Hội. Số lượng ủy viên Ban Chấp Hành Trưng ương Hội do Đại hội toàn quốc quyết định. Trường hợp cần thiết hoặc khuyết ủy viên thì ban Chấp hành Trung ương có thể bầu bổ sung. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành được bầu không quá 20% số ủy viên Ban Chấp hành được đại hội bầu. Ban Chấp hành Trung ương họp thường kì một năm một lần. Kì họp bất thường do ban thường vụ quyết định.

Điều 11: Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Trung ương bầu ra, gồm có: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư kí và một số ủy viên. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ do ban Chấp hành Trung ương quyết định. Ban Thường vụ họp bất thường do Chủ tịch Hội quyết định.

Ban Thường vụ có trách nhiệm : Tổ chức thực thi những quyết định hành động của Ban Chấp hành TW giữa 2 kì họp cửa Ban Chấp hành. Thay mặt ban Chấp hành TW Hội quyết đinh những việc giữa hai kì họp thường kì và báo cáo giải trình Ban Chấp hành Trung ương Hội tại kì họp gần nhất. Quản lí kinh tế tài chính của Hội .

Điều 12:  Chủ tịch Hội là người lãnh đạo cao nhất của Hội và chịu trách nhiệm trước Nhà nước và trước Hội về mọi hoạt dộng của Hội, chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương và Ban Thường vụ Hội, lãnh đạo thực hiện các nghị quyết và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và Ban Thường vụ Hội.

Điều 13:  Các Phó chủ tịch Hội được Ban Chấp hành trung ương Hội thống nhất phân công lãnh đạo từng mặt của Hội.

Điều 14:  Tổng Thư kí Hội là người giúp Chủ tịch Hội lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Ban Chấp hành trung ương Hội, tổ chức quản lí và điều hành hoạt động của cơ quan Hội, giúp chủ tịch Hội chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội.

Điều 15: Cơ quan giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội và ban Thường vụ Hội là văn phòng Hội và các Ban chuyên môn. Tổ chức và hoạt động của các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội do ban Thường vụ Hội qui định.

Điều 16:  Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu ra ban kiểm tra Trung ương Hội gồm một trưởng ban là ủy viên ban Thường vụ và một số ủy viên. Số lượng ủy viên Ban kiểm tra do Ban Chấp hành Chấp hành Trung ương Hội quyết định. Ban kiểm tra Trung ương Hội có nhiệm vụ giúp ban Chấp hành trung ương Hội kiểm tra việc chấp hành điều lệ Hội, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội và của Ban chấp hành trung ương Hội, các hoạt dộng kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của Hội và các tổ chức trực thuộc, xem xét và giải quyết đơn thư khiếu tố. Ban Kiểm tra trung ương Hội họp thường kì 6 tháng một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội hoặc trưởng ban Kiểm tra.

Điều 17: Đình chỉ hoạt động và giải thể Hội .

Việc đình chỉ hoạt động giải trí và giải thể Hội theo pháp luật của pháp lý

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 

Điều 18: Nguồn tài chính của Hội gồm có: Hội phí hàng năm do hội viên đóng góp. Mức hội phí do ban Chấp hành Trung ương qui định. Thu nhập từ các hoạt động khoa học, gây quĩ của Hội.

Ủng hộ bằng tiền và hiện vật của cá thể, tổ chức triển khai trong và ngoài nước. Các khoản chi của Hội gồm có : Chi cho những hoạt động giải trí của Hội, những hội nghị, hội thảo chiến lược, những ấn phẩm thông tin của Hội. Phụ cấp cho một số ít cán bộ chuyên trách của Hội do Ban Chấp hành quyết định hành động. Mua sắm trang thiết bị. vật dụng văn phòng Giao hàng hoạt động giải trí của Hội. Các khoản chi khác do ban Thường vụ Hội quyết định hành động .

Điều 19:  Tài chính, tài sản của Hội được quản lí theo pháp lệnh kế toán thống kê và các luật pháp có liên quan khác của Nhà nước.

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG KỈ LUẬT
 

Điều 20: Hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội hoặc có công trình nghiên cứu, sáng kiến, phát minh có giá trị sẽ được Hội khen thưởng hoặc đề nghị các cấp thẩm quyền khen thưởng. Hội viên hoạt động trái với điều lệ Hội, với chủ trương, nghị quyết của Hội hoặc làm tổn hại đến uu tín và danh dự của Hội thì tùy theo mức độ khuyết điểm, có thể được nhắc nhở, phê bình, dến khai trừ ra khổi Hội. Hình thức khen thưởng hoặc kỉ luật do Ban Chấp Hành qui định.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21: Điều lệ này gồm 7 Chương và 22 điều đã được đại hội đại biểu toàn quốc của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam thông qua và có hiệu lực khi được cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt.

Điều 22: Giao Ban chấp hành trung ương Hội hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ này

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *