Thế nào là hội đồng phúc tra sức khỏe nghĩa vụ? Hội đồng khám phúc tra sức khỏe bao gồm những ai?


Cho tôi hỏi Hội đồng khám phúc tra sức khỏe là gì? Do ai thành lập ra? – Câu hỏi của anh Minh tại Gia Lai.

Hội đồng phúc tra sức khỏe là gì? Do ai thành lập?

– Đối với việc khám sức khỏe thể chất nghĩa vụ quân sự thì địa thế căn cứ khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP lao lý Hội đồng khám phúc tra sức khỏe thể chất như sau :

Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

6.Hội đồng khám phúc tra sức khỏe là Hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Thủ trưởng đơn vị (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ nhiệm Quân y đơn vị.

Theo đó, Hội đồng khám phúc tra sức khỏe thể chất nghĩa vụ quân sự do Thủ trưởng đơn vị chức năng ( cấp trung đoàn và tương tự trở lên ) quyết định hành động xây dựng .- Còn so với việc khám sức khỏe thể chất nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì địa thế căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư 45/2019 / TT-BCA pháp luật Hội đồng khám phúc tra sức khỏe thể chất như sau :

Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

6.Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là Hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh) quyết định thành lập.

Theo đó, Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

Thế nào là hội đồng phúc tra sức khỏe nghĩa vụ? Hội đồng khám phúc tra sức khỏe bao gồm những ai?

Thế nào là hội đồng phúc tra sức khỏe thể chất nghĩa vụ ? Hội đồng khám phúc tra sức khỏe thể chất gồm có những ai ? ( Hình từ Internet )

Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự bao gồm những ai?

Căn cứ Điều 7 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có quy định như sau về Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

Khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

1. Hội đồng khám phúc tra sức khỏe

a) Thành phần Hội đồng khám phúc tra sức khỏe, gồm: cán bộ, nhân viên quân y của trung đoàn và tương đương trở lên. Khi cần thiết, Hội đồng được tăng cường thêm lực lượng chuyên môn của quân y tuyến trên;

b) Nhiệm vụ của Hội đồng khám phúc tra sức khỏe

– Tổ chức, triển khai khám, phân loại và kết luận lại sức khỏe cho toàn bộ chiến sỹ mới theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Tổng hợp báo cáo kết quả khám phúc tra sức khỏe.

2. Nội dung khám phúc tra sức khỏe

a) Theo quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Bộ Quốc phòng;

b) Phân loại sức khỏe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

3. Quy trình khám phúc tra sức khỏe

a) Thông báo thời gian, địa điểm khám phúc tra sức khỏe;

b) Tổ chức khám phúc tra sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều này; đối với các trường hợp, phiếu sức khỏe có ghi chữ “T” (tạm thời), Hội đồng khám phúc tra sức khỏe phải kết luận:

– Nếu bệnh khỏi thì bỏ chữ “T” và chuyển loại sức khỏe;

– Nếu không khỏi hoặc có chiều hướng tiến triển xấu, cần phải tổ chức khám lại và có kết luận đủ sức khỏe hoặc không đủ sức khỏe gọi nhập ngũ phải trả về địa phương.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả khám phúc tra sức khỏe theo Mẫu 4d Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, thành phần Hội đồng khám phúc tra sức khỏe thể chất nghĩa vụ quân sự gồm có : cán bộ, nhân viên cấp dưới quân y của trung đoàn và tương tự trở lên. Và thực thi những trách nhiệm sau :

– Tổ chức, triển khai khám, phân loại và kết luận lại sức khỏe cho toàn bộ chiến sỹ mới theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Tổng hợp báo cáo giải trình hiệu quả khám phúc tra sức khỏe thể chất .

Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bao gồm những ai?

Căn cứ Điều 11 Thông tư 45/2019 / TT-BCA có pháp luật như sau :

Khám phúc tra

1. Đối tượng phúc tra: Toàn bộ công dân được Hội đồng nghĩa vu quân sự cấp huyện kết luận đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Hội đồng phúc tra sức khỏe

a) Hội đồng phúc tra:

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương ra quyết định thành lập Hội đồng trên cơ sở đề nghị của cơ quan Tổ chức cán bộ sau khi đã thống nhất ý kiến với cơ quan y tế. Mỗi đơn vị, địa phương tổ chức 01 Hội đồng phúc tra sức khỏe, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

b) Thành phần Hội đồng:

Hội đồng có từ 3 đến 5 bác sĩ, có tối thiểu 01 bác sĩ nội khoa và 01 bác sĩ ngoại khoa;

Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc bệnh viện, Trưởng Phòng Y tế hoặc Bệnh xá trưởng;

Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc bệnh viện, Phó Trưởng Phòng Y tế hoặc Phó Bệnh xá trưởng;

Các thành viên Hội đồng.

3. Nội dung khám phúc tra sức khỏe

Toàn bộ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này. Riêng đối với các kết quả cận lâm sàng đã được thực hiện tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ cấp huyện, chỉ tiến hành phúc tra những nội dung cận lâm sàng không có trong hồ sơ khám sức khỏe.

Theo đó, Hội đồng phúc tra sức khỏe thể chất nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm có từ 3 đến 5 bác sĩ, có tối thiểu 01 bác sĩ nội khoa và 01 bác sĩ ngoại khoa ; quản trị Hội đồng : Giám đốc bệnh viện, Trưởng Phòng Y tế hoặc Bệnh xá trưởng ; Phó quản trị Hội đồng : Phó Giám đốc bệnh viện, Phó Trưởng Phòng Y tế hoặc Phó Bệnh xá trưởng ; Các thành viên Hội đồng .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *