Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa?

Đại đoàn kết dân tộc là gì ? Nội dung, vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc ? Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. Vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc .

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính kế hoạch trong tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Nước Ta. Bài học đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng mang tính thời sự, có ý nghĩa rất là quan trọng trong toàn cảnh quốc gia đang chuyển mình can đảm và mạnh mẽ để tiếp đón những thời cơ cùng thử thách lớn của quy trình hội nhập ngày một sâu, rộng.

1. Đại đoàn kết dân tộc là gì?

Đại đoàn kết toàn dân tộc – di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Lịch sử mấy ngàn năm sống sót và tăng trưởng của dân tộc ta đã chứng tỏ truyền thống cuội nguồn đại đoàn kết toàn dân tộc dù trong bất kể thực trạng nào cũng đều kết thành sức mạnh vô địch, đưa Nước Ta vượt qua mọi khó khăn vất vả, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Nhờ ý thức đoàn kết, nhân dân ta đã vượt qua mọi gian lao, thử thách, đánh thắng mọi quân địch xâm lược, giữ vững giang sơn bờ cõi, viết nên những trang sử vàng hào hùng của dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc trong tiếng Anh được hiểu là Great national unity.

Trong cuộc sống hoạt động giải trí cách mạng của mình, với tinh thần nhân văn cao quý và nhãn quan chính trị sắc bén, quản trị Hồ Chí Minh không ngừng thiết kế xây dựng và triển khai xong tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền bá và giáo dục tư tưởng đó trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Người nhận thức thâm thúy đoàn kết là để tạo nên sức mạnh quyết định hành động thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống quân địch. Thực tế lịch sử vẻ vang đã chứng tỏ : Nhờ sức mạnh của đại đoàn kết mà cách mạng Nước Ta dưới sự chỉ huy của Đảng ta và quản trị Hồ Chí Minh vĩ đại, đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết cần trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, nhân ái, gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình, có sự nhất trí về mục tiêu và lập trường rõ ràng. Đoàn kết phải trên cơ sở thừa kế truyền thống cuội nguồn yêu nước – nhân nghĩa của dân tộc. Muốn đoàn kết phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, quy tụ mọi lực lượng. Bác Hồ cũng nhiều lần chứng minh và khẳng định trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng đều là đồng bào ta, không ít họ đều có lòng yêu nước. Vì thế nên quy tụ mọi người bằng lòng chân thành, thương dân. Ngay cả “ với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết … ”

2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc :

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc:

1 – Truyền thống yêu nước, nhân ái, niềm tin cố kết hội đồng của dân tộc Nước Ta. Đề cập đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, quản trị Hồ Chí Minh viết : ” Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống lịch sử quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì niềm tin ấy lại sôi sục, nó kết thành một làn sóng vô cùng can đảm và mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy khốn, khó khăn vất vả, nó nhấn chìm toàn bộ lũ bán nước và cướp nước ”. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ý thức yêu nước gắn liền với ý thức hội đồng, ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc Nước Ta đã hình thành và củng cố, tạo thành một truyền thống cuội nguồn bền vững và kiên cố. Tinh thần ấy, tình cảm ấy theo thời hạn đã trở thành lẽ sống của mỗi con người Nước Ta, làm cho vận mệnh mỗi cá thể gắn chặt vào vận mệnh của hội đồng, vào sự sống còn và tăng trưởng của dân tộc. Nó là cơ sở của ý chí kiên cường, quật cường, niềm tin gan góc quyết tử vì dân, vì nước của mỗi con người Nước Ta, đồng thời là giá trị ý thức thôi thúc sự tăng trưởng của hội đồng và của mỗi cá thể trong quy trình dựng nước và giữ nước, tạo ra sự truyền thống lịch sử yêu nước, đoàn kết của dân tộc. Dù lúc thăng, lúc trầm nhưng chủ nghĩa yêu nước và truyền thống cuội nguồn đoàn kết của dân tộc Nước Ta khi nào cũng là tinh hoa đã được hun đúc và thử nghiệm qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc chinh phục vạn vật thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta. Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống lịch sử đoàn kết, hội đồng của dân tộc Nước Ta là cơ sở tiên phong, sâu xa cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc .
2 – Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin Chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người phát minh sáng tạo lịch sử vẻ vang ; giai cấp vô sản muốn thực thi vai trò là chỉ huy cách mạng phải trở thành dân tộc, liên minh công nông là cơ sở để thiết kế xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã ch ra cho những dân tộc bị áp bức con đường tự giải phóng. Lê-nin cho rằng, sự link giai cấp, trước hết là liên minh giai cấp công nhân với nông dân là rất là thiết yếu, bảo vệ cho thắng lợi của cách mạng vô sản. Rằng nếu không có sự ưng ý và ủng hộ của hầu hết nhân dân lao động với đội ngũ tiên phong của nó, tức giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không hề thực thi được. 3 – Tổng kết những kinh nghiệm tay nghề thành công xuất sắc và thất bại của những trào lưu cách mạng Nước Ta và quốc tế.

Không chỉ được hình thành từ những cơ sở lý luận suông, tư tưởng này còn xuất phát từ thực tiễn lịch sử của dân tộc và nhiều năm bôn ba khảo nghiệm ở nước ngoài của Hồ Chí Minh.

a-Thực tiễn cách mạng Nước Ta Là một người am hiểu thâm thúy lịch sử dân tộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc mình, Hồ Chí Minh nhận thức được trong thời phong kiến ch có những cuộc đấu tranh đổi khác triều đại nhưng chúng đã ghi lại những tấm gương tận tâm của ông cha ta với tư tưởng “ Vua tôi đồng lòng, đồng đội hòa thuận, cả nước góp phần ” và “ Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước ”. Chính chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cuội nguồn đoàn kết của dân tộc trong chiều sâu và bề dày của lịch sử dân tộc này đã ảnh hưởng tác động can đảm và mạnh mẽ đến Hồ Chí Minh và được người ghi nhận như những bài học kinh nghiệm lớn cho sự hình thành tư tưởng của mình. b – Thực tiễn cách mạng quốc tế Từ 1911 đến 19 1 Hồ Chí Minh đã đi đầu khắp hết những lục địa. Cuộc khảo nghiệm thực tiễn to lớn và công phu đã giúp Người nhận thức một sự thực :
“ Các dân tộc thuộc địa tiềm ẩn một sức mạnh vĩ đại, tuy nhiên cuộc đấu tranh của họ chưa đi đến thắng lợi chính bới những dân tộc bị áp bức chưa biết tập hợp lại, chưa có sự link ngặt nghèo với giai cấp công nhân ở những nước tư bản, đế quốc, chưa có tổ chức triển khai và chưa biết tổ chức triển khai … ”

Những quan điểm cơ bản về đại đoàn kết dân tộc.

– Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố kế hoạch, bảo vệ thành công xuất sắc của cách mạng – Đoàn kết dân tộc là tiềm năng, trách nhiệm số 1 của cách mạng – Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân – Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất có tổ chức triển khai là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự chỉ huy của Đảng

3. Vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc :

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra và trong suốt 90 năm chỉ huy cách mạng, Đảng luôn xác lập đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối kế hoạch, là nguồn sức mạnh, động lực đa phần và là tác nhân có ý nghĩa quyết định hành động thắng lợi của cách mạng Nước Ta. Dưới sự chỉ huy tài tình của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy cao độ với quyết tâm “ mang sức ta giải phóng cho ta ”, “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng nhất quyết giành cho được độc lập ”, khi thời cơ đến, dưới sự chỉ huy của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu người dân Nước Ta đã đứng dậy giành chính quyền sở tại làm ra cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đem lại nền độc lập cho dân tộc và quyền tự do cho nhân dân. Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế sống sót suốt 2000 năm trong lịch sử dân tộc Nước Ta.

Trong kháng chiến chống Pháp, với khẩu hiệu: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ…” và sự đồng lòng của toàn dân tộc: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc… ” đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc để làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong quy trình thay đổi, triển khai tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế lúc bấy giờ, quốc gia ta đang đứng trước nhiều yếu tố mới đặt ra, ảnh hưởng tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng tác động không nhỏ tới sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ngày càng nóng bức ; tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xâm phạm quyền, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân … còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận cùng với những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ. Các thế lực thù địch vẫn liên tục chĩa mũi nhọn tiến công, hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tế này đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân, trở thành thử thách so với mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thực tiễn yên cầu phải liên tục củng cố vững chãi khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Kết luận: Có thể khẳng định, đoàn kết là bài học vô cùng quý giá không bao giờ cũ trong mọi thời kỳ. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, để đánh bại các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nếu chỉ có tinh thần yêu nước thì chưa đủ; cách mạng muốn thành công và thành công đến nơi, phải tập hợp được tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp, xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc bền vững như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *