Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn tiếng anh mới nhất

hợp đồng lao đông không thời hạn tiếng anh
Trong thời đại hội nhập quốc tế ngày càng được tăng nhanh hợp đồng lao động ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động có yếu tố quốc tế ngày càng tăng cao .
Khi đó, hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động được soạn bằng tiếng anh ngày càng thông dụng .

Luật Rong Ba xin cung cấp mẫu hợp đồng lao động không thời hạn tiếng anh để hỗ trợ người lao động cũng như người sử dụng lao động khi ký kết hợp đồng lao động. 

Hợp đồng lao động là gì

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương thích với những lao lý của pháp lý lao động .
Trong thời hạn triển khai hợp đồng lao động những bên ký kết hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động .
Trong trường hợp có sự biến hóa của một trong những nội dung hầu hết về điều kiện kèm theo lao động thì người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới .

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không thời hạn là mẫu hợp đồng lao động trong đó không quy định ngày chấm dứt hợp đồng.

Nếu một trong hai bên muốn chấm hết hợp đồng thì phải tuân thủ đúng thời hạn báo trước và những pháp luật lao lý về việc thanh lý hợp đồng như đã ký kết .

Khi nào ký hợp đồng không xác định thời hạn

Theo pháp luật của lao lý Nước Ta, sau một lần gia hạn hợp đồng có thời hạn mà bên sử dụng lao động muốn liên tục sử dụng lao động thì phải triển khai ký hợp đồng lao động vô thời hạn .
Hoặc trong trường hợp đàm phán thỏa thuận hợp tác từ trước mà hai bên muốn ký hợp đồng không có thời hạn thì hoàn toàn có thể ký ngay mà không cần ký hợp đồng xác lập thời hạn trước .

Hiện nay, có nhiều công ty thực hiện ký kết hợp đồng cho người lao động sai quy định của pháp luật. Ví dụ: Ký hợp đồng lao động thời vụ đối với các công việc dài hạn; Ký hợp đồng có thời hạn quá số lần quy định thay vì phải chuyển sang ký hợp đồng lao động vô thời hạn

Trong những trường hợp chủ sử dụng lao động ký sai loại hợp đồng gây ảnh hưởng tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ thì người lao động có quyền khởi kiện bên sử dụng lao động .

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn tiếng anh

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOR CONTRACT

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ………………………..…………………………………….
We are, from one side: Mr/Ms…………………………………………..………………

Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nationality : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..
Position:………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho: Công ty …………………………………………………………………….
On behalf of: …………………………………………………………………………..……….

Địa chỉ: ………………………………………………………..……………………………..
Address: ………………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà: .………………………………………………………………………
And from other side Mr/Ms: ………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………
Date of birth: …………………………………………………………………………………..

Trình độ:…………………………………………….… Chuyên môn: ………………………..
Degree: ………………………………………………….Profession: …………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..
Permanent address:……………………………………………………………………………

CMND số: ………………………………Cấp ngày: …………………………..Tại: ……………..
ID card no : ……………………………..Issued on:………………………….. Issued at: ………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………….
Tel: ………………………………………………………………………………..…………

Đồng ý ký hợp đồng lao động này ( Hợp đồng ) và cam kết làm đúng những lao lý sau đây :
Agreed to enter into this labor contract ( the “ Contract ” ) and commit to implement the folowing provisions :

Điều 1: Thời hạn và phạm vi công việc – Section 1: Term and scope of work

1.1. Loại Hợp đồng: Hợp đồng lao động xác định thời hạn, tính từ………………. …….…..…..đến: …………………
Kind of Contract: Definite-term labour contract, from……………………………. …………………to:………………………

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.
The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………
Working place: ………………………………………………………………………………………..

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn: ……………………… Bộ phận:……… ………
Position/Profession:…………………………………………..Department:………………………..

1.4. Mô tả công việc:…………………………………………………………………………………….
Job description:……………………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc – Section 2: Work regime

2.1. Thời giờ thao tác :
Work schedule :
2.2. Được cấp phép những dụng cụ thao tác gồm :
Working equipment / tool provided :

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động – Section 3: Rights and obligations of the Employee

3.1. Quyền lợi – Rights

 1. Đồng phục : Được trang bị đồng phục và bảo lãnh lao động
  Uniform : Provided with uniform and labor safety facility
 2. Phương tiện đi lại : Mean of Transportation :
 3. Mức lương hoặc tiền công tổng :
  Monthly gross salary or wages :
 4. Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm : … … …. Executive allowance : … … … … .
 5. Hình thức trả lương : chuyển khoản qua ngân hàng Method of Payment : ngân hàng tranfer
 6. Chế độ nâng lương :
  Salary review :
 7. Tiền thưởng : Bonus :
 8. Đào tạo :
  Training :
 9. Chế độ nghỉ ngơi :
  Time of Rest :
 1. Chế độ nghỉ phép năm : Annual leave :
 2. Nghỉ hàng tuần : Weekly day off :
 3. Nghỉ lễ tết : Holidays :
 1. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp : theo pháp luật của Bộ luật Lao động .
  Social insurance, medical insuarance, unemployment insuarance : according to the Labour Code .

3.2. Nghĩa vụ – Obligations

+ Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao.
+ Fulfillmenting all the work as undertaken according to this contract, complying with production and business orders, protecting the properties of the Company and shall compensate for damage or lossing properties due to carelessness, negligence or stolen.

+ Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.
+ Strictly following and respecting the term of and commiment in the Labor contract. Compensating to the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

+ Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của các cấp lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.
+ Strictly following and respecting the instructions of management levels, rules and regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động – Section 4: Rights and obligations of the Employer

4.1. Quyền – Rights

+ Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn.
+ Having the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work..

+ Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.
+ Employer reserves the right to transfer the Employee to other property which is owned or managed by the Employer in accordance to the law and regulations.

4.2. Nghĩa vụ – Obligations

+ Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng
+ Ensuring the work and completely fulfillmenting all the commitment in the Contract.

+ Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.
+ Making fully and timely payment of all remuneration to the Employee in accordance with the Contract.

Điều 5: Điều khoản chung – Section 5: General provisions

5.1. Hợp đồng này được làm và ký ngày: …………….tại Hà Nội
This contract is made and signed on: …………………..in Hanoi

5.2. Hợp đồng này được làm thành 02 bản, Người sử dụng lao động giữ 01 bản và Người lao động giữ 1 bản.
This Contract is made in 02 copies, 01 copy will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

Người sử dụng lao động
Employer

Người lao động
Employee

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn những yếu tố pháp lý trong hoạt động giải trí của Doanh nghiệp :

 • Cơ cấu tổ chức triển khai, chính sách, chủ trương và pháp luật nội bộ ;
 • Sản xuất ;
 • Thương mại ;
 • Thuế ;
 • Đầu tư ;
 • Xây dựng ;
 • Đất đai và ;
 • Lao động, Bảo hiểm ;
 • Sở hữu trí tuệ – Chuyển giao công nghệ tiên tiến ;
 • Các hoạt động giải trí tương quan đến hoạt động giải trí của doanh nghiệp

Thẩm tra pháp lý những hợp đồng, tài liệu thanh toán giao dịch giữa doanh nghiệp với bên thứ ba bảo vệ không vi phạm điều cấm của pháp lý ( không gồm có soạn thảo mới hợp đồng ) ;
Đại diện và tham gia những cuộc họp do doanh nghiệp tổ chức triển khai để đàm phán và xử lý những vấn đề ở mức độ đơn thuần ngoài tố tụng ( Các vấn đề chưa đưa ra xử lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, TANDTC hoặc trọng tài ) ;
Tư vấn, triển khai những thủ tục chuyển nhượng ủy quyền mua và bán, quy đổi công ty, biến hóa ĐK kinh doanh thương mại, ĐK thương hiệu, cấp giấy phép con hoặc thực thi những thủ tục pháp lý riêng không liên quan gì đến nhau tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền …
Đại diện cho doanh nghiệp thao tác với cá thể, tổ chức triển khai, cơ quan nhà nước tương quan đến những yếu tố về pháp lý .
Và 1 số ít việc làm khác như

 • Cập nhật, cung ứng những pháp luật mới của pháp lý tương quan đến nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, doanh nghiệp
 • Hỗ trợ thanh tra rà soát, hoàn thành xong những văn bản quản trị nội bộ, những mạng lưới hệ thống form, mẫu dùng cho công tác làm việc quản trị nội bộ và thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, doanh nghiệp
 • Giải đáp hoặc cho quan điểm pháp lý ( bằng miệng hoặc bằng văn bản ) về những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, doanh nghiệp
 • Hỗ trợ soạn thảo những văn bản, công văn, thư từ trao đổi giữa tổ chức triển khai, doanh nghiệp với người mua / đối tác chiến lược và / hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Hỗ trợ soạn thảo những hợp đồng kinh tế tài chính, thương mại, dân sự để tổ chức triển khai, doanh nghiệp ký kết với người mua / đối tác chiến lược hoặc thanh tra rà soát, chính sửa dự thảo hợp đồng do người mua / đối tác chiến lược gửi cho tổ chức triển khai, doanh nghiệp
 • Thay mặt hoặc cùng tổ chức triển khai, doanh nghiệp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với người mua / đối tác chiến lược
 • Đại diện doanh nghiệp trong quy trình thao tác với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba tương quan đến hoạt động giải trí của doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tay nghề, am hiểu thâm thúy pháp lý và thực tiễn pháp lý cùng mối quan hệ ngặt nghèo với những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai phi chính phủ, tổ chức triển khai quốc tế, Luật Rong Ba có đủ năng lượng tư vấn pháp lý trên mọi nghành cho những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước .
Thế mạnh của Luật Rong Ba không chỉ dừng lại ở việc phân phối những giải pháp pháp lý bảo đảm an toàn, chuẩn mực cho người mua mà chúng tôi còn tư vấn những giải pháp thực tiễn thiết thực và tương hỗ xử lý mọi vướng mắc về những thủ tục hành chính – pháp lý mà người mua gặp phải với hiệu suất cao cao nhất. Các nghành nghề dịch vụ tư vấn Luật Rong Ba đang triển khai gồm có :

 • Tư vấn pháp lý về doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý về góp vốn đầu tư tại Nước Ta
 • Tư vấn pháp lý về hợp đồng
 • Tư vấn pháp lý về góp vốn đầu tư ra quốc tế
 • Tư vấn pháp lý về mua và bán, sáp nhập ( M&A )
 • Tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn pháp lý về đấu thầu
 • Tư vấn pháp lý về tố tụng
 • Tư vấn pháp lý cho Việt kiều và người quốc tế
 • Tư vấn pháp lý tiếp tục
 • Tư vấn, triển khai xin những giấy phép con doanh nghiệp
 • Tham gia xử lý tranh chấp kinh doanh thương mại
 • Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho cho những cá thể, tổ chức triển khai trong Hình sự
 • Đại diện, thực thi tư vấn tịch thu nợ công
 • Tư vấn việc thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án …

Tư vấn doanh nghiệp

Doanh nghiệp vừa là hạt nhân vừa là động lực của nền kinh tế tài chính. Sự tăng trưởng lành mạnh và không thay đổi của những doanh nghiệp chính là yếu tố bảo vệ cho sự thịnh vượng của vương quốc, góp thêm phần nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống người dân. Tiền thân là một hãng luật chuyên tư vấn về góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại ,
Luật Rong Ba luôn coi trọng việc bảo vệ quyền hạn của những doanh nghiệp, coi những doanh nghiệp là những người bạn sát cánh, đối tác chiến lược đáng tin cậy của mình .
Những năm qua Luật Rong Ba đã nỗ lực triển khai xong những dịch vụ tư vấn pháp lý tổng lực nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn pháp lý cho doanh nghiệp, giúp hội đồng doanh nghiệp yên tâm với những kế hoạch góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại của mình trong toàn cảnh thị trường có nhiều dịch chuyển, rủi ro đáng tiếc .
Bên cạnh đó, Luật Rong Ba luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu suất cao những dịch vụ tư vấn để làm hài lòng người mua, được người mua nhìn nhận cao. Các dịch vụ tư vấn của Luật Rong Ba liên quan đến doanh nghiệp gồm có :

 • Tư vấn về xây dựng và ĐK doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục xin những loại giấy phép kinh doanh thương mại
 • Tư vấn pháp lý về quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý về lao động, tiền lương
 • Tư vấn pháp lý về kinh tế tài chính
 • Tư vấn pháp lý về thuế, bảo hiểm
 • Tư vấn về thủ tục xuất nhập khẩu, thanh toán giao dịch quốc tế
 • Tư vấn về thủ tục tạm ngừng hoạt động giải trí, giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn những yếu tố về tái cấu trúc doanh nghiệp, mua và bán, sát nhập …

Tư vấn đầu tư tại Việt Nam

Toàn cầu hóa cùng với quy trình cải cách và hội nhập kinh tế tài chính của Nước Ta đã tạo môi trường tự nhiên thuận tiện cho những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư trong nước diễn ra sôi động và đa dạng và phong phú .
Bên cạnh đó, hàng loạt tập đoàn lớn xuyên vương quốc và nhà đầu tư quốc tế đang tìm đến Nước Ta như thể một địa chỉ góp vốn đầu tư bảo đảm an toàn cho dòng vốn của mình và hứa hẹn năng lực sinh lời cao .
Do vậy, nhu yếu khám phá về chủ trương pháp lý, môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư và tương hỗ những thủ tục pháp lý cho những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư tại Nước Ta của hội đồng doanh nghiệp, những nhà đầu tư đang ngày một ngày càng tăng .
Với thế mạnh và kinh nghiệm tay nghề của một đơn vị chức năng đi tiên phong trong nghành tư vấn về góp vốn đầu tư, Luật Rong Ba đang phân phối những dịch vụ tư vấn trọn gói cho những nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu yếu góp vốn đầu tư tại Nước Ta .
Bên cạnh đó, Luật Rong Ba còn có thế mạnh tư vấn cho những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại ( BCC ), những hình thức BOT, BTO, BT và hình thức hợp tác công tư ( PPP ) giữa những cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những doanh nghiệp. Các dịch vụ tư vấn góp vốn đầu tư tại Nước Ta do Luật Rong Ba cung cấp gồm có :

 • Tư vấn về nghành nghề dịch vụ, địa phận, hình thức góp vốn đầu tư và lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư
 • Tư vấn thủ tục góp vốn đầu tư tại Nước Ta
 • Tư vấn thủ tục thuê đất, nhà xưởng góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản
 • Tư vấn thủ tục tiến hành dự án Bất Động Sản tại Nước Ta

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn Hợp đồng là một thế mạnh điển hình nổi bật của Luật Rong Ba đã được thị trường khẳng định chắc chắn. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn tên tuổi, đứng vị trí số 1 về tư vấn, phong cách thiết kế, soạn thảo hợp đồng trong nước và hợp đồng có yếu tố quốc tế, đặc biệt quan trọng là những hợp đồng trong nghành góp vốn đầu tư, thiết kế xây dựng .
hợp đồng lao đông không thời hạn tiếng anh
Ngoài việc soạn thảo Hợp đồng, Luật Rong Ba luôn thành công xuất sắc trong việc chớp lấy được mong ước, nhu yếu của người mua, thị trường từ đó tư vấn cho người mua về hình thức, phương pháp và lộ trình xác lập và thực thi thanh toán giao dịch tương thích, vừa bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người mua trong suốt quy trình thực thi hợp đồng và xử lý những tranh chấp phát sinh .
Các loại hợp đồng thuộc thế mạnh tư vấn của Luật Rong Ba gồm có :

 • Tư vấn Hợp đồng thương mại trong nước và quốc tế ;
 • Tư vấn những loại Hợp đồng trong nghành kiến thiết xây dựng, đặc biệt quan trọng là Hợp đồng thiết kế-cung cấp thiết bị công nghệ tiên tiến và thiết kế khu công trình ( EPC ), Hợp đồng chìa khóa trao tay, Hợp đồng phong cách thiết kế và kiến thiết kiến thiết xây dựng ( EC ), Hợp đồng phong cách thiết kế và phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến ( EP ), Hợp đồng phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến và xây đắp khu công trình kiến thiết xây dựng ( PC ) và những Hợp đồng kiến thiết xây dựng khác ;
 • Tư vấn Hợp đồng hợp tác, liên kết kinh doanh, link trong nước và quốc tế tương quan đến nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư ;
 • Tư vấn Hợp đồng theo hình thức hợp tác công tư và những Hợp đồng link, hợp tác liên kết kinh doanh khác giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư ;
 • Tư vấn Hợp đồng tín dụng thanh toán ;
 • Tư vấn những loại Hợp đồng tương quan đến thanh toán giao dịch bảo vệ, …

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Cùng với làn sóng góp vốn đầu tư quốc tế vào Nước Ta, toàn thế giới hóa cũng đưa những doanh nghiệp, nhà đầu tư Nước Ta hội nhập với quốc tế và đi tìm kiếm thời cơ góp vốn đầu tư tại những nước khác .
Bên cạnh đó, những tầng lớp trung lưu và những người có thu nhập cao ở Nước Ta cũng đang có khuynh hướng lựa chọn những vương quốc tăng trưởng với mạng lưới hệ thống giáo dục tiên tiến và phát triển, thiên nhiên và môi trường sống trong lành và dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội tuyệt vời và hoàn hảo nhất để sinh sống và cho con cháu học tập, kéo theo làn sóng góp vốn đầu tư định cư ở quốc tế ngày càng tăng can đảm và mạnh mẽ trong những năm gần đây .
Luật Rong Ba tự hào là đơn vị chức năng tư vấn đi tiên phong trong nghành nghề dịch vụ tư vấn góp vốn đầu tư ra quốc tế cho những doanh nghiệp, cá nhân công dân Nước Ta. Các dịch vụ tư vấn góp vốn đầu tư ra quốc tế do Luật Rong Ba cung cấp gồm có :

 • Tư vấn lựa chọn nghành, địa phận và hình thức góp vốn đầu tư ở quốc tế
 • Tư vấn thủ tục góp vốn đầu tư ra quốc tế
 • Tư vấn thủ tục tiến hành dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ra quốc tế

Tư vấn mua bán sáp nhập (M&A)

Những năm gần đây, bên cạnh những hình thức góp vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Nước Ta, góp vốn đầu tư trải qua hoạt động giải trí mua và bán sáp nhập ( M&A ) đang trở thành một làn sóng góp vốn đầu tư mới đầy tiềm năng .
Các thanh toán giao dịch M&A không ngừng ngày càng tăng giữa những đối tác chiến lược trong và ngoài nước, đồng thời quy mô và giá trị của những thương vụ làm ăn ngày càng lớn .
Mỗi thương vụ làm ăn M&A là cả một quy trình phức tạp và lê dài gồm nhiều quy trình tiến độ và tương quan đến rất nhiều yếu tố từ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, lao động, đất đai đến pháp lý, trong đó vai trò của tư vấn pháp lý và nhìn nhận về pháp lý là không hề thiếu so với bất kể thương vụ làm ăn M&A nào .
Các hoạt động giải trí tư vấn M&A mà Luật Rong Ba triển khai gồm có :

 • Tư vấn M&A doanh nghiệp
 • Tư vấn M&A dự án Bất Động Sản

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tài sản trí tuệ nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng là chìa khóa thành công xuất sắc của những doanh nghiệp trong thời đại toàn thế giới hóa .
Đăng ký bảo lãnh sở hữu trí tuệ là giải pháp pháp lý thiết yếu để bảo vệ quyền sở hữu và khai thác những đối tượng người tiêu dùng chiếm hữu trí tuệ của chủ sở hữu nhằm mục đích tạo ra giá trị, lợi thế cạnh tranh đối đầu về mẫu sản phẩm, dịch vụ và khẳng định chắc chắn tên thương hiệu của doanh nghiệp .
Nắm bắt được nhu yếu đó, Luật Rong Ba đang tập trung chuyên sâu mọi nguồn lực để kiến thiết xây dựng và cung ứng cho người mua những gói dịch vụ khép kín trong nghành sở hữu trí tuệ, từ ĐK bảo lãnh cho đến khai thác thương mại và bảo vệ quyền hạn hợp pháp của những chủ văn bằng bảo lãnh sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ do Luật Rong Ba cung cấp gồm có :

 • Tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn thủ tục ĐK bảo lãnh quyền sở hữu công nghiệp
 • Tư vấn thủ tục ĐK bảo lãnh quyền tác giả
 • Tư vấn, giải quyết và xử lý những tranh chấp về gia tài sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng
 • Tư vấn quản trị những đối tượng người dùng sở hữu trí tuệ

Tư vấn đấu thầu

Đấu thầu là một phương pháp minh bạch để lựa chọn đơn vị chức năng cung ứng hoặc xây đắp tốt nhất ( trong những gói thầu shopping hoặc xây lắp ), giúp bên mời thầu giảm được ngân sách và nâng cao hiệu suất cao góp vốn đầu tư .
Đấu thầu còn là thủ tục bắt buộc vận dụng so với những gói thầu shopping, đáp ứng dịch vụ hoặc xây lắp khu công trình được pháp luật tại Luật đấu thầu và những văn bản hướng dẫn thi hành .
Để phân phối nhu yếu của người mua trong nghành tư vấn về đấu thầu, Luật Rong Ba đã kiến thiết xây dựng được một đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm tay nghề và kiến thức và kỹ năng, nhiệm vụ sâu xa, cung ứng những nhu yếu của Luật đấu thầu và có chứng từ huấn luyện và đào tạo về nhiệm vụ đấu thầu và chứng từ hành nghề tư vấn đấu thầu do Cục quản trị đấu thầu cấp .
Với lợi thế về đội ngũ nhân sự và quan hệ sâu rộng với những cơ quan chức năng trong nghành đấu thầu, Luật Rong Ba có đủ năng lượng phân phối cho những cơ quan, đơn vị chức năng dịch vụ đấu thầu một cách nhanh gọn, hiệu suất cao nhất. Các dịch vụ tư vấn tương quan đến đấu thầu do Luật Rong Ba cung cấp gồm có :

 • Tư vấn chung về thủ tục đấu thầu
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
 • Tư vấn lập hồ sơ dự thầu / hồ sơ đề xuất kiến nghị
 • Tư vấn đánh giá và thẩm định, nhìn nhận hồ sơ dự thầu / hồ sơ đề xuất kiến nghị
 • Tư vấn tương hỗ thương thảo, ký kết hợp đồng
 • Tư vấn giải quyết và xử lý những trường hợp trong đấu thầu

Tư vấn tố tụng

Trong hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại cũng như trong đời sống hàng ngày, việc phát sinh những xích míc và tranh chấp về quyền lợi giữa những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cá thể là điều không hề tránh khỏi .
Với tác động ảnh hưởng từ những mặt trái của cơ chế thị trường và sự đổi khác phức tạp của những quan hệ xã hội thì những xích míc, tranh chấp phát sinh ngày càng nhiều trong mọi nghành nghề dịch vụ của đời sống, với mức độ ngày càng nóng bức .
Các tranh chấp này nếu không được xử lý kịp thời, thỏa đáng sẽ làm thiệt hại đến những quyền và quyền lợi hợp pháp của những bên tranh chấp cũng như quyền lợi của nhà nước và xã hội, gây cản trở môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại và sự không thay đổi xã hội .
Với đội ngũ luật sư tranh tụng có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành tố tụng, Luật Rong Ba đã và đang phân phối những dịch vụ tư vấn cho những đương sự trong những vụ án về tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, việc xử lý những nhu yếu dân sự tại tòa án nhân dân hoặc trọng tài ( gồm có cả những tranh chấp và nhu yếu dân sự có yếu tố quốc tế và xử lý những tranh chấp có thỏa thuận hợp tác về cơ quan trọng tài quốc tế và vận dụng pháp lý quốc tế ) và những vụ án hình sự .
Các dịch vụ tư vấn tố tụng do Luật Rong Ba cung cấp gồm có :

 • Tư vấn tố tụng những vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, thương mại, hành chính, lao động
 • Tư vấn những nhu yếu về dân sự
 • Tư vấn tố tụng những vụ án hình sự
 • Tư vấn tố tụng trọng tài
 • Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

Tư vấn pháp lý cho việt kiều và người nước ngoài tại Việt Nam

Với chủ trương Open và hội nhập của Nhà nước Nước Ta trong những năm qua, ngày càng có nhiều Việt kiều trở về nước góp vốn đầu tư, mua nhà ở và người quốc tế đến Nước Ta để kinh doanh thương mại, thao tác, sinh sống, kết hôn …
Hiện nay pháp lý Nước Ta đã có những định tương đối “ cởi mở ” cho Việt kiều và người ngoài góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại, sinh sống, thao tác cũng như bảo vệ những quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của họ về gia tài và nhân thân tại Nước Ta .
Tuy nhiên, do đặc trưng của những đối tượng người dùng này nên pháp lý vẫn lao lý những điều kiện kèm theo ràng buộc kèm theo trình tự thủ tục pháp lý ngặt nghèo, khiến cho không ít người cảm thấy kinh ngạc hoặc rắc rối khi chưa nắm rõ những pháp luật của pháp lý và thực tiễn pháp lý ở Nước Ta .
Nhằm trợ giúp Việt kiều và người quốc tế vượt qua những rào cản pháp lý và hành chính để nhanh gọn hòa nhập xã hội Nước Ta, tiết kiệm ngân sách và chi phí tối đa thời hạn và ngân sách và yên tâm với đời sống tại Nước Ta ,
Luật Rong Ba đã và đang phân phối những dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục pháp lý tổng lực cho Việt kiều, người quốc tế tại Nước Ta, với những gói dịch vụ đơn cử như sau :

 • Tư vấn thủ tục góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại tại Nước Ta
 • Tư vấn thủ tục mua nhà tại Nước Ta
 • Tư vấn thủ tục tương quan đến thao tác và sinh sống tại Nước Ta
 • Tư vấn thủ tục nhận con nuôi Nước Ta

Các gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên do Luật Rong Ba cung cấp:

Tư vấn những yếu tố pháp lý trong hoạt động giải trí của Doanh nghiệp ;
Thẩm tra pháp lý những hợp đồng, tài liệu thanh toán giao dịch giữa bên B với bên thứ ba bảo vệ không vi phạm điều cấm của pháp lý ;
Đại diện và tham gia những cuộc họp do Bên B tổ chức triển khai để đàm phán và xử lý những vấn đề ở mức độ đơn thuần ngoài tố tụng ( Các vấn đề chưa đưa ra xử lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tòa án nhân dân hoặc trọng tài ) ;
Theo tháng Gói dịch vụ 01 : Nếu 01 tháng doanh nghiệp dưới 10 nhu yếu tư vấn. Luật sư có nghĩa vụ và trách nhiệm thao tác trực tiếp tối đa 01 buổi tại khu vực doanh nghiệp nhu yếu .
Gói dịch vụ 02 : Nếu 01 tháng doanh nghiệp dưới 20 nhu yếu tư vấn. Luật sư có nghĩa vụ và trách nhiệm thao tác trực tiếp tối đa 03 buổi tại khu vực doanh nghiệp nhu yếu .
Gói dịch vụ 03 : Nếu 01 tháng doanh nghiệp dưới 30 nhu yếu tư vấn. Luật sư có nghĩa vụ và trách nhiệm thao tác trực tiếp tối đa 10 buổi tại khu vực doanh nghiệp nhu yếu .
Tư vấn, thực thi những thủ tục chuyển nhượng ủy quyền mua và bán, quy đổi công ty, biến hóa ĐK kinh doanh thương mại, ĐK thương hiệu, cấp giấy phép con hoặc thực thi những thủ tục pháp lý riêng không liên quan gì đến nhau tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền … Theo vấn đề đơn cử Đối với mỗi dịch vụ đơn cử Luật Rong Ba sẽ có làm giá cho doanh nghiệp ( Đối với doanh nghiệp đã sử dụng gói liên tục được giảm 20 % phí dịch vụ trong làm giá chung của Luật Rong Ba ) .
Đại diện doanh nghiệp thao tác với cá thể, tổ chức triển khai, cơ quan nhà nước tương quan đến những yếu tố về pháp lý . Theo vấn đề đơn cử Đối với mỗi dịch vụ đơn cử Luật Rong Ba sẽ có làm giá cho doanh nghiệp ( Đối với doanh nghiệp đã sử dụng gói tiếp tục được giảm 20 % phí dịch vụ trong làm giá chung của Rong Ba ) .

Dịch Vụ Thương Mại tư vấn pháp lý liên tục tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba tiếp tục là một trong những dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật .

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp vướng mắc của những doanh nghiệp còn do dự Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn .

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra thực trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, thanh tra rà soát những yếu tố pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, những thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, những yếu tố pháp lý nội bộ của doanh nghiệp .
Tư vấn giải pháp xử lý những sống sót ở góc nhìn pháp lý của doanh nghiệp .
Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội
Luật sư tương hỗ lý giải, nghiên cứu và phân tích qua điện thoại thông minh, email và thông tin tài khoản mạng xã hội .

Tư vấn pháp lý về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi mạng lưới hệ thống hợp đồng và những văn bản tương quan đến quy trình xử lý
Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và những văn bản mẫu tương quan đến ký kết, thực thi hợp đồng
Tư vấn, hướng dẫn giải pháp xử lý tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực thi những thủ tục hành chính thiết yếu cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung ĐK doanh nghiệp ;
Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ ;
Đăng ký gia tài doanh nghiệp ;
Tạm dừng, chấm hết hoạt động giải trí ;
Thủ tục ĐK, thông tin nội quy lao động ;
Các thủ tục hành chính khác ;
Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về nghành nghề dịch vụ tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực thi tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp lý Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi mạng lưới hệ thống văn bản chủ trương quản trị lao động
Cung cấp biểu mẫu chuẩn, tương thích pháp luật pháp lý về lao động
Tư vấn xử lý tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn nghành kinh tế tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực thi tư vấn những thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ tương thích cho những doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, gồm có những thông tin cơ bản sau :

Kiểm tra thực trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản
Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và những văn bản tương quan đến việc ký kết, thực thi, chấm hết hợp đồng
Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và những văn bản mẫu tương quan đến ký kết, thực thi hợp đồng theo nhu yếu của doanh nghiệp
Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn giải pháp xử lý tranh chấp hợp đồng

Tư vấn những Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực thi những thủ tục hành chính thiết yếu cho hoạt động giải trí của doanh nghiệp :
Các thủ tục tại gói cơ bản
Các pháp luật pháp lý về môi trường tự nhiên ;
Các pháp luật về pháp lý đất đai trong doanh nghiệp ;
Thủ tục thiết kế xây dựng khu công trình
Hỗ trợ thực thi ( người mua gửi thêm công tác phí ) .
Tư vấn, soạn thảo những văn bản thực thi thủ tục khiếu nại, khởi kiện so với những hành vi hành chính, quyết định hành động hành chính trái lao lý pháp lý gây thiệt hại cho doanh nghiệp .

Tư vấn thực thi Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp ;
Tư vấn thủ tục mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, CP ;
Tư vấn thủ tục mua và bán gia tài doanh nghiệp
Tư vấn xử lý tranh chấp giữa những thành viên trong doanh nghiệp ;
Tư vấn xử lý tranh chấp trong hoạt động giải trí chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp ;
Tư vấn xử lý tranh chấp trong hoạt động giải trí mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, CP doanh nghiệp
Tư vấn xử lý tranh chấp trong hoạt động giải trí mua và bán gia tài doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi mạng lưới hệ thống văn bản chủ trương quản trị lao động
Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, tương thích lao lý pháp lý và chủ trương công ty về lao động
Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quy trình xử lý tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục kinh tế tài chính doanh nghiệp

Tư vấn những thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp
Tư vấn về chủ trương và điều kiện kèm theo tiếp cận vốn, gồm có những thủ tục cấp tín dụng thanh toán của ngân hàng nhà nước và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác
Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để xử lý tranh chấp tín dụng thanh toán với ngân hàng nhà nước cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp lý liên tục mà những doanh nghiệp quốc tế liên tục sử dụng, có 1 số ít nội dung như sau :

Kiểm tra thực trạng pháp lý

Kiểm tra, thanh tra rà soát những yếu tố pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, những thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, những yếu tố pháp lý nội bộ của doanh nghiệp .
Tư vấn giải pháp xử lý những sống sót ở góc nhìn pháp lý của doanh nghiệp. Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội
Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp ;
Thư tư vấn song ngữ ( Anh Việt ) qua mail

Tư vấn pháp lý về Hợp đồng

Các việc làm tại gói nâng cao nhưng gồm có SONG NGỮ ANH VIỆT
Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp ;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn triển khai những thủ tục hành chính thiết yếu cho hoạt động giải trí của doanh nghiệp có yếu tố quốc tế
Các thủ tục tại gói nâng cao
Thay mặt người mua thực thi
Tư vấn, soạn thảo những văn bản thực thi thủ tục khiếu nại, khởi kiện so với những hành vi hành chính, quyết định hành động hành chính trái lao lý pháp lý gây thiệt hại cho doanh nghiệp ( SONG NGỮ ANH VIỆT ) .

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các việc làm trong gói nâng cao nhưng gồm có SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp lý về Lao động

Các việc làm trong gói nâng cao nhưng gồm có SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp lý về kinh tế tài chính doanh nghiệp

Các việc làm trong gói nâng cao nhưng gồm có SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp lý về thương mại – Quảng cáo

Tất cả những việc làm dưới đây ( gồm có SONG NGỮ VIỆT – ANH ) :
Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá
Tư vấn về thủ tục lưu thông sản phẩm & hàng hóa trong nước
Tư vấn về thủ tục hải quan
Tư vấn về phòng vệ thương mại
Tư vấn về những chủ trương cạnh tranh đối đầu và xử lý tranh chấp cạnh tranh đối đầu không lành mạnh

Quy trình tiếp đón và cung ứng dịch vụ

Cách thức tiếp đón hồ sơ và triển khai việc làm cho người mua
Bước 1 : Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và nhu yếu của người mua ;
Bước 2 : Hội đồng luật sư tiếp đón và báo phí dịch vụ nếu hoàn toàn có thể tương hỗ theo nhu yếu của người mua ;

Bước 3: Khách hàng và Luật Rong Ba ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

Bước 4 : Luật sư trình độ đảm nhiệm nghiên cứu và điều tra và giải quyết và xử lý những việc làm tư vấn cho người mua cũng như thực thi việc làm tại TANDTC những cấp ;
Bước 5 : Luật sư trình độ đảm nhiệm thông tin quá trình giải quyết và xử lý tại TANDTC và tư vấn hướng xử lý tiếp theo cho đến khi tranh chấp được xử lý .

Vì sao nên chọn Luật Rong Ba làm đơn vị tư vấn luật

So với những công ty phân phối cùng dịch vụ, Luật Rong Ba có những ưu điểm nổi trội như :

Tư vấn nhanh chóng, chính xác

Không để người mua phải đợi chờ lâu, ngay khi nhận được vướng mắc những luật sư, nhân viên tiếp đón sẽ gần như ngay lập tức giải đáp thông tin một cách đúng chuẩn và nhanh gọn .
Không dừng lại ở đó, Luật Rong Ba còn tư vấn cho người mua hướng xử lý tốt nhất để giảm thiểu rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra .

Dịch vụ toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng

Sau khi nhận được tư vấn luật của các chuyên gia, trong một vài trường hợp khách hàng sẽ cần phải xử lý bằng văn bản, hồ sơ hay thậm chí đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Gặp phải trường hợp này, nhiều người mua cảm thấy hoảng sợ và không biết phải giải quyết và xử lý như thế nào. Nhưng khi đến với Luật Rong Ba, người mua trọn vẹn không phải lo ngại, bởi bên cạnh tương hỗ, tư vấn, chúng tôi còn cung ứng những dịch vụ tương quan .
Việc người mua cần làm duy nhất chỉ là phân phối những thông tin, hồ sơ theo nhu yếu. Còn lại mọi việc Luật Rong Ba đều sẽ thay mặt đại diện người mua xử lý .
Kể cả khi nhận hiệu quả, thông tin, chúng tôi cũng sẽ cử nhân viên đến giao tận nơi địa chỉ người mua nhu yếu ( so với nội thành của thành phố TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ) .

Tư vấn luật tận tình, chuyên nghiệp

Chúng tôi trân trọng những người mua đã tin yêu lựa chọn mình. Vì thế bất kể bạn là ai, bạn như thế nào, khi đến với Luật Rong Ba đều được ship hàng tận tình và chu đáo .
Bên cạnh đó, Chúng tôi còn tư vấn gần như 24/7 nên dù ở đâu, dù thời hạn nào chúng tôi đều hoàn toàn có thể giúp bạn giải quyết và xử lý những vướng mắc .

Các dịch vụ khác của Luật Rong Ba

Ngoài ra, Luật Rong Ba còn phân phối dịch vụ tư vấn pháp lý trực tuyến nhiều nghành pháp lý nâng cao khác, vui vẻ tìm hiểu thêm :
Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình mái ấm gia đình ;
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự ;
Luật sư tư vấn pháp lý dân sư, thừa kế ;
Luật sư tư vấn pháp lý đất đai ;
Luật sư tư vấn pháp lý thuế ;
Tư vấn pháp lý lao động, Tư vấn luật bảo hiểm xã hội ;
Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp ;
Luật sư tư vấn pháp lý góp vốn đầu tư quốc tế ;
Luật sư tư vấn pháp lý sở hữu trí tuệ ;

Cam kết chất lượng dịch vụ

Với tôn chỉ “Tận tâm – uy tín – hiệu quả”, Luật Rong Ba cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đảm bảo về chất lượng dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và an tâm đến quý khách hàng.

Không chỉ thế, dịch vụ luật sư hình sự của Luật Rong Ba luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, góp sức tri thức pháp lý và mang lại hiệu suất cao việc làm cao nhất cho người mua .

Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, Luật Rong Ba còn có một ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty đó là chính sách hậu mãi.

Cụ thể là khi đã người sử dụng đã sử dụng qua dịch vụ của công ty luật chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, người sử dụng hoàn toàn có thể sẽ được tư vấn và tương hỗ những yếu tố pháp lý MIỄN PHÍ .

Phí dịch vụ luật sư được tính thế nào

Quý khách hàng nếu có nhu yếu tư vấn sâu xa, đơn cử hơn, phí dịch vụ phụ thuộc vào vào đặc thù phức tạp của vấn đề, và nhu yếu của người sử dụng .

Luật Rong Ba đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng tốt nhất với mức giá phù hợp nhất.

Tiêu chí để đưa ra mức phí : Phù hợp với đặc thù, mức độ phức tạp của ĐK kinh doanh thương mại, ĐK doanh nghiệp, thực trạng của người mua ;
Thời gian, ngân sách góp vốn đầu tư công sức của con người của luật. Trường hợp người mua cần tương hỗ nâng cao về yếu tố đơn cử, mức phí, biếu phí thuê sẽ được update tương thích, có HỖ TRỢ giảm phí để bảo vệ quyền và quyền lợi cho người mua .
Trong trường hợp phát sinh, tác động ảnh hưởng đến đối tượng người tiêu dùng hợp đồng, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác lại về mức phí dịch vụ bằng PHỤ LỤC hợp đồng
Cách thức thanh toán giao dịch : Bằng TIỀN MẶT hoặc CHUYỂN KHOẢN trải qua thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của công ty .
Giá dịch vụ sẽ không gồm có thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà người mua phải nộp theo lao lý của pháp lý .

Bên cạnh đó, căn cứ theo Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Rong Ba sẽ miễn phí dịch vụ pháp lý trong một số trường hợp sau:

 • Hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả
 • Người cao tuổi có thực trạng khó khăn vất vả
 • Theo diện được chỉ định ( so với những vụ án hình sự )
 • Học sinh, sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả
 • Người khuyết tật có thực trạng neo đơn, khó khăn vất vả
 • Các vụ án có tín hiệu oan sai mà người dân có thực trạng khó khăn vất vả không có ngân sách theo đuổi công lý

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong toàn bộ những hình thức tư vấn pháp lý lúc bấy giờ, giải pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh gọn, tiết kiệm chi phí, không số lượng giới hạn khoảng cách địa lý và thời hạn. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba thao tác 24/7 luôn sẵn sàng chuẩn bị giải đáp bất kể thông tin nào của bạn .

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được những Luật sư và nhân viên pháp lý tư vấn về chính sách thai sản, người mua sẽ triển khai những bước sau :
Bước 1 : Khách hàng sử dụng điện thoại cảm ứng cố định và thắt chặt hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài
Bước 2 : Sau khi liên kết tới tổng đài tư vấn, người mua sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào
Bước 3 : Khách hàng liên kết trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề xuất được giải đáp vướng mắc tương quan đến bảo hiểm xã hội ;
Bước 4 : Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc tương quan
Bước 5 : Kết thúc nội dung tư vấn, người mua chú ý quan tâm hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại cảm ứng để thuận tiện cho những lần tư vấn tiếp theo ( nếu có )

Thời gian thao tác của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian thao tác của Tổng đài Luật Rong Ba như sau :
Ngày thao tác : Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần
Thời gian thao tác : Từ 8 h sáng đến 12 h trưa và từ 1 h chiều đến 9 h tối
Lưu ý : Chúng tôi sẽ nghỉ vào những ngày chủ nhật, ngày lễ hội, tết theo lao lý của Bộ luật lao động và những pháp luật hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài :

Nếu bạn có nhu yếu tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp lý bạn vui mừng Gọi số nghe hướng dẫn và lựa chọn nghành nghề dịch vụ cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia trình độ về Bảo hiểm Thai sản .

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được :
Tư vấn ngay lập tức : Ngay sau khi gửi thắc mắc, thanh toán giao dịch phí tư vấn những Luật sư sẽ tiếp đón và giải quyết và xử lý nhu yếu tư vấn của bạn ngay lập tức !
Tư vấn đúng chuẩn, không thiếu địa thế căn cứ pháp lý : Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được những Luật sư tư vấn đúng chuẩn dựa trên những pháp luật của pháp lý. Nội dung vấn đáp gồm có cả trích dẫn lao lý của pháp lý đúng chuẩn cho từng trường hợp .
Hỗ trợ xử lý hàng loạt, toàn vẹn yếu tố : Cam kết tương hỗ xử lý tận gốc yếu tố, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng hoàn toàn có thể sử dụng hiệu quả tư vấn để xử lý trường hợp trong thực tiễn đang vướng phải
Do Luật sư trực tiếp vấn đáp : Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư vấn đáp ! Chúng tôi bảo vệ đó là Luật sư đúng trình độ, nhiều kinh nghiệm tay nghề, có năng lực tư vấn và xử lý trường hợp của bạn !
Phí tư vấn là : 300.000 VNĐ / E-Mail tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vấn đề mà bạn đưa ra cho chúng tôi .
Nếu cần những địa thế căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, hoàn toàn có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để xử lý vấn đề thì tư vấn pháp lý qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn !
Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe quan điểm tư vấn trực tiếp từ những Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp lý qua tổng đài điện thoại thông minh là sự lựa chọn tương thích dành cho bạn !

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin quan điểm tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi !
Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn tương thích với trình độ bạn đang cần tư vấn tương hỗ bạn !

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư tương thích trình độ để Giao hàng bạn theo giờ bạn nhu yếu !

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu yếu tư vấn pháp lý trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin quan điểm trực tiếp với Luật sư nhưng việc làm lại quá bận, ngại chuyển dời thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý trực tiếp tại địa chỉ người mua nhu yếu của chúng tôi .
Đây là dịch vụ tư vấn – tương hỗ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo cụ thể đơn cử khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ hoàn toàn có thể cung ứng dịch vụ tư vấn pháp lý trực tiếp tại nơi người mua nhu yếu .
Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ người mua nhu yếu để Giao hàng tư vấn – tương hỗ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý trực tiếp tại địa chỉ theo nhu yếu, bạn hoàn toàn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo những phương pháp sau :

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư tương thích trình độ xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn phân phối để tư vấn – tương hỗ !

Luật Rong Bacam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung ứng và trao đổi qua điện thoại thông minh cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật thông tin tuyệt đối, chúng tôi có những giải pháp kỹ thuật và bảo mật an ninh để ngăn ngừa truy vấn trái phép nhằm mục đích tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của người sử dụng .

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lượng pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực thi việc tư vấn đúng pháp lý và bảo vệ cao nhất quyền và quyền lợi hợp pháp của người mua. Chúng tôi tư vấn dựa trên những lao lý của pháp lý và trên ý thức thượng tôn pháp lý .
Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng trưởng con người, tăng cấp mạng lưới hệ thống để Giao hàng người mua ngày càng tốt hơn !

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật số 1 Nước Ta

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.