Chỉ định thầu rút gọn có phải lập hồ sơ yêu cầu và thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu này không?


Tôi xin hỏi chỉ định thầu có phải lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh không? Nếu có phải lập hồ sơ yêu cầu thì có phải thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu không?

Chỉ định thầu có phải lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh không?

Theo pháp luật tại Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 về chỉ định thầu như sau :

“1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;”

Tại khoản 30 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 pháp luật :

“30. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

Theo đó, gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để tiến hành công tác làm việc phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách thuộc một trong những trường hợp chỉ định thầu. Và hồ sơ yêu cầu là hàng loạt tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu gồm có những yêu cầu cho một dự án Bất Động Sản, gói thầu, làm địa thế căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ đề xuất kiến nghị và để bên mời thầu tổ chức triển khai nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị nhằm mục đích lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư .

Như vậy, chỉ định thầu phải lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách.

Chỉ định thầu

Chỉ định thầu (Hình từ Internet)

Chỉ định thầu rút gọn có phải lập hồ sơ yêu cầu và thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu này không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 56. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

1. Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.”

Theo đó, quy trình tiến độ chỉ định thầu rút gọn so với gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để tiến hành công tác làm việc phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách được thực thi theo lao lý nêu trên, không cần lập hồ sơ yêu cầu và thẩm định và đánh giá, phê duyệt hồ sơ yêu cầu này .

Trường hợp phải thẩm định hồ sơ yêu cầu thì cần chuẩn bị những giấy tờ và thẩm định những nội dung gì?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 105 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP pháp luật như sau :

“Điều 105. Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

1. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu;

b) Dự thảo hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

c) Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

d) Tài liệu khác có liên quan.

2. Nội dung thẩm định bao gồm:

a) Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Kiểm tra sự phù hợp về nội dung của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện của dự án, gói thầu; so với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); so với biên bản trao đổi giữa bên mời thầu với các nhà thầu tham dự thầu trong giai đoạn một (đối với gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn); so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

c) Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

d) Các nội dung liên quan khác.”

Hồ sơ và nội dung đánh giá và thẩm định hồ sơ yêu cầu thực thi theo pháp luật nêu trên .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.