Hệ số tự tài trợ là gì? Phân loại và ý nghĩa của hệ số tự tài trợ?

Hệ số tự tài trợ được hiểu chính là chỉ tiêu phản ánh năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính và mức độ độc lập kinh tế tài chính doanh nghiệp. Chỉ tiêu hệ số tự tài trợ này cho biết trong tổng số nguồn vốn tài trợ gia tài của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm mấy phần. Trị số của chỉ tiêu càng lớn, cũng sẽ chứng tỏ rằng năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính càng cao, mức độ độc lập về mặt kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng tăng và ngược lại, trị số của những chỉ tiêu càng nhỏ, năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng thấp thì mức độ độc lập về kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng giảm. Hệ số tự tài trợ cũng chính là một trong sáu chỉ số nằm trong nhóm những chỉ tiêu phản ánh nguồn vốn của doanh nghiệp hay còn gọi là nhóm chỉ tiêu về đòn kích bẩy kinh tế tài chính. Các chỉ số còn lại gồm :

– Hệ số đòn bẩy tài chính:

Hệ số đòn kích bẩy kinh tế tài chính được tính bằng tổng tài sản trung bình trên số vốn chủ sở hữu trung bình. Hệ số này bộc lộ vốn vay và vốn chủ sở hữu trung bình trong cả một thời kỳ. Hệ số đòn kích bẩy kinh tế tài chính cho biết năng lực tự chủ kinh tế tài chính của doanh nghiệp. – Hệ số gia tài cố định và thắt chặt : Hệ số gia tài cố định và thắt chặt trên thực tiễn được xác lập bằng số gia tài cố định và thắt chặt trên số vốn chủ sở hữu cho biết mức độ góp vốn đầu tư của doanh nghiệp cho gia tài cố định và thắt chặt. Hệ số gia tài cố định và thắt chặt khi càng lớn, sự bảo đảm an toàn của doanh nghiệp càng giảm và ngược lại, hệ số gia tài cố định và thắt chặt càng thấp thì sự bảo đảm an toàn của doanh nghiệp càng cao. – Hệ số thích ứng dài hạn : Hệ số thích ứng dài hạn được xác lập dựa trên tỷ suất giữa gia tài dài hạn với tổng của vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn. Chỉ số hệ số thích ứng dài hạn phản ánh năng lực chi trả cho gia tài dài hạn của doanh nghiệp dựa trên những nguồn vốn vĩnh viễn ( ở đây là vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn ). – Tỷ số nợ trên gia tài : Tỷ số nợ trên gia tài được tính bằng tổng nợ trên tổng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ số nợ trên gia tài cho tất cả chúng ta biết được số vốn mà doanh nghiệp thực sự chiếm hữu là bao nhiêu. Chỉ số tỷ số nợ trên gia tài càng nhỏ thì năng lực tự chủ kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng lớn và ngược lại, chỉ số tỷ số nợ trên gia tài càng lớn cho thấy năng lực tự chủ kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng thấp.

Công thức tính hệ số tự tài trợ cụ thể như sau:

Tỷ suất tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu / Tổng số nguồn vốn.

Hệ số tự tài trợ bao nhiêu là tốt?

Tỷ số tự tài trợ có giá trị càng cao, khả năng tự chủ của doanh nghiệp càng lớn. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy doanh nghiệp chưa tận dụng đòn bẩy tài chính nhiều.

3. Phân loại và ý nghĩa của hệ số tự tài trợ:

Phân loại hệ số tự tài trợ:

Dưới đây sẽ là phân loại hệ số tự tài trợ. Hệ số tự tài trợ được phân làm hai loại. Cụ thể đó chính là hệ số tự tài trợ gia tài dài hạn và hệ số tự tài trợ gia tài cố định và thắt chặt. Công thức tính và khái niệm của nó sẽ được trình diễn ngay sau đây. – Hệ số tự tài trợ gia tài dài hạn : Hệ số tự tài trợ gia tài dài hạn ( hay tất cả chúng ta còn gọi là hệ số vốn chủ sở hữu trên gia tài dài hạn ) thực ra chính là chỉ tiêu phản ánh năng lực giàn trải gia tài thời gian ngắn bằng vốn chủ chiếm hữu. Chỉ tiêu này được xác lập như sau : Tỷ suất tự tài trợ gia tài dài hạn = Vốn chủ sở hữu / Tài sản dài hạn. – Hệ số tự tài trợ gia tài cố định và thắt chặt : Hệ số tự tài trợ gia tài cố định và thắt chặt ( hay tất cả chúng ta còn gọi là hệ số vốn chủ sở hữu trên gia tài cố định và thắt chặt ) là chỉ tiêu phản ánh năng lực cung ứng bộ phận gia tài cố định và thắt chặt ( đã và đang góp vốn đầu tư ) bằng vốn chủ chiếm hữu. Tỷ suất tự tài trợ gia tài cố định và thắt chặt = Vốn chủ sở hữu / gia tài cố định và thắt chặt đã và đang góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa của hệ số tự tài trợ:

Hệ số tự tài trợ đã cho biết tỷ lệ phần trăm của nguồn vốn sở hữu trên tổng tài sản của doanh nghiệp (bởi trong một doanh nghiệp, tổng giá trị của nguồn vốn bằng với tổng giá trị của tài sản).

Rất khó để những chủ thể sẽ hoàn toàn có thể xác lập được một số lượng tương thích cho hệ số này với doanh nghiệp. Và cũng không có một số lượng nào được cho là số lượng vàng cho tỷ suất này giúp những doanh nghiệp tăng trưởng. Hệ số tự tài trợ nhỏ cũng sẽ chỉ hoàn toàn có thể cho thấy được doanh nghiệp đó chưa tận dụng hết được đòn kích bẩy kinh tế tài chính này hoặc hệ số tự chủ kinh tế tài chính không phải là đòn kích bẩy kinh tế tài chính trọng tâm của doanh nghiệp. Trong một số ít trường hợp đơn cử, khi doanh nghiệp biết cách tận dụng đòn kích bẩy kinh tế tài chính tốt hơn thì cũng sẽ làm cho doanh nghiệp đó hoàn toàn có thể từ đó nhanh gọn tăng trưởng vượt sự mong đợi .

Độ lớn của hệ số tự tài trợ trên thực tiễn cũng sẽ nhờ vào vào rất nhiều yếu tố như chủ trương kinh doanh thương mại, quy mô doanh nghiệp, hướng tăng trưởng và từng nghành kinh doanh thương mại. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những số lượng vàng khác nhau cho doanh nghiệp của mình dựa theo những đo lường và thống kê của ban chỉ huy.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.