Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý. Dịch vụ thẩm định, soạn thảo các loại hợp đồng.

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ || DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH, SOẠN THẢO CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG  * 0913092912 * 0982 69 29 12

1. Hợp đồng vô hiệu.

Hợp đồng vô hiệu là những Hợp đồng không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực do pháp luật quy định nên không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.
Hợp đồng dân sự là một dạng của giao dịch dân sự, nên Điều 407 BLDS 2015 có quy định: “Quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 123 đến Điều 133 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu”.

Hợp đồng vô hiệu

Theo quy định tại Điều 122 BLDS các giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện quy định tại Điều 117 thì vô hiệu, cụ thể các giao dịch dân sự muốn có hiệu lực phải có đủ các điều kiện sau:

– Chủ thể có năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự tương thích với thanh toán giao dịch dân sự được xác lập ;
– Chủ thể tham gia thanh toán giao dịch dân sự trọn vẹn tự nguyện ;
– Mục đích và nội dung của thanh toán giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội .

2. Phân hoại hợp đồng vô hiệu.

a. Căn cứ vào thủ tục tố tụng .
Căn cứ vào đặc thù trái pháp lý của Hợp đồng xâm phạm đến quyền lợi và nghĩa vụ của ai, pháp lý sẽ lao lý những thủ tục tố tụng và thời hiệu khởi kiện dân sự tương ứng với từng loại Hợp đồng vô hiệu đó .
Các Hợp đồng xâm phạm đến quyền lợi công thì đương nhiên vô hiệu .
Các Hợp đồng xâm phạm tới quyền lợi tư thì có 2 nhu yếu : ( i ) khi có đơn nhu yếu của người có quyền, quyền lợi tương quan ; ( ii ) có quyết định hành động của Tòa án. Dựa vào địa thế căn cứ phân loại này, người ta chia hợpp đồng vô hiệu thành 2 loại : Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối và Hợp đồng vô hiệu tương đối .

* Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối.

Là những Hợp đồng bị xem là đương nhiên vô hiệu do việc xác lập Hợp đồng là trái pháp lý, xâm phạm tới quyền lợi của nhà nước hoặc quyền lợi công cộng .
Hơp đồng thuộc một trong những trường hợp sau thì bị coi là vô hiệu tuyệt đối :
– Hợp đồng vô hiệu do giả tạo ;
– Hợp đồng có nội dung, mục tiêu vi phạm điều cấm của pháp lý ;
– Hợp đồng có nội dung, mục tiêu trái đạo đức xã hội ;
– Hợp đồng không đúng hình thức do pháp lý pháp luật và đã được Tòa án cho những bên thời hạn để triển khai đúng lao lý về hình thức này nhưng hết thời hạn đó mà những bên vẫn chưa triển khai ; hoặc trường hợp pháp lý có lao lý về Hợp đồng vi phạm hình thức nhưng những bên chưa triển khai Hợp đồng và những bên có tranh chấp thì Hợp đồng bị xem là vô hiệu .
Một Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối thì không xử lý theo nhu yếu của những bên. Mọi trường hợp đều xử lý theo lao lý của pháp lý và không được hòa giải, không có quyền công nhận giá trị pháp lý của Hợp đồng trong quy trình thụ lý và xử lý tranh chấp về Hợp đồng hoặc những nội dung pháp lý có tương quan .

Lưu ý: Thời hiệu kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối là không hạn chế.

* Hợp đồng vô hiệu tương đối.

Là những Hợp đồng được xác lập, nhưng hoàn toàn có thể bị Tòa án công bố là vô hiệu theo nhu yếu của người có quyền và quyền lợi tương quan .
Các trường hợp dẫn đến hợp đồng dân sự vô hiệu tương đối :
– Hợp đồng dân sự vô hiệu do người xác lập không có năng lượng hành vi tương ứng với yên cầu của pháp lý so với loại thanh toán giao dịch đó ;
– Hợp đồng dân sự vô hiệu do bị rình rập đe dọa ;

– Hợp đồng dân sự vô hiệu do lừa dối;

– Hợp đồng dân sự vô hiệu do nhầm lẫn ;
– Hợp đồng dân sự vô hiệu do một người xác lập trong thực trạng người đó không nhận thức, tinh chỉnh và điều khiển được hành vi của mình .

Lưu ý: thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu tương đối là 02 năm tính từ ngày giao dịch dân sự đó được xác lập (khoản 1 Điều 132 BLDS 2015).

b. Căn cứ vào khoanh vùng phạm vi bị vô hiệu .

* Hợp đồng vô hiệu toàn bộ.

Là Hợp đồng có hàng loạt nội dung vô hiệu, hoặc tuy chỉ có một phần nội dung vô hiệu nhưng phần đó lại ảnh hưởng tác động đến hiệu lực thực thi hiện hành của hàng loạt Hợp đồng .
Căn cứ làm cho Hợp đồng vô hiệu hoàn toàn có thể xuất phát từ sự vi phạm nội dung Hợp đồng, nhưng cũng hoàn toàn có thể là những địa thế căn cứ khác như : mục tiêu, năng lượng giao kết Hợp đồng, Hợp đồng giả tạo, …

* Hợp đồng vô hiệu từng phần.

Là những Hợp đồng được xác lập mà có một phần nội dung của nó không có giá trị pháp lý nhưng không ảnh hưởng tác động đến hiệu lực thực thi hiện hành của những phần khác của Hợp đồng đó .
Đối với một Hợp đồng vô hiệu từng phần, ngoài phần vô hiệu không được vận dụng, những phần còn lại vẫn có giá trị thi hành, nên những bên vẫn phải liên tục thi hành trong khoanh vùng phạm vi phầm Hợp đồng vẫn còn hiệu lực hiện hành .

3. Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu.

a. Về giá trị pháp lý của Hợp đồng .
Hợp đồng vô hiệu có hệ quả là : ( i ) không làm phát sinh, đổi khác, chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên kể từ thời gian giao kết ; ( ii ) làm cho Hợp đồng không có giá trị pháp lý kể từ thời gian giao kết, mặc dầu Hợp đồng đã được thực thi trên trong thực tiễn hay chưa .
b. Về mặt quyền lợi vật chất .
Khi Hợp đồng bị vô hiệu thì những bên phải Phục hồi lại thực trạng bên đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác hoặc pháp lý có qua định khác .

c. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Hợp đồng bị vô hiệu.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Hợp đồng không bao gồm việc bồi thường các thiệt hại về tinh thần. Việc bồi thường thiệt hại do Hợp đồng vô hiệu không phải là một loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Hợp đồng.

d. Xử lý những khoản lợi thu được từ Hợp đồng vô hiệu .
Hoàn trả những quyền lợi thu được từ Hợp đồng vô hiệu .
Những hoa lợi, cống phẩm thu được từ việc công bố Hợp đồng vô hiệu, nếu thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu thì chủ sở hữu được nhận lại, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .
đ. Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của người thứ ba ngay tình khi Hợp đồng bị vô hiệu .
Trong 1 số ít trường hợp, tuy bên có quyền bị vi phạm được nhu yếu Tòa án bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của mình nhưng Tòa án hoàn toàn có thể xem xét để bảo vệ quyền hạn của người ngay tính ( Điều 133 BLDS năm ngoái ) :
– Trong trường hợp thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu nhưng gia tài thanh toán giao dịch là động sản không phải ĐK quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một thanh toán giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì thanh toán giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 167 BLDS .
– Trong trường hợp gia tài thanh toán giao dịch là hoặc là động sản phải ĐK mà chưa được ĐK quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một thanh toán giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì thanh toán giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được gia tài này trải qua bán đấu giá hoặc thanh toán giao dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định hành động bị hủy, sửa .

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007. Chúng tôi, hãng luật hàng đầu tại Hà nội với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn, cung ứng các dịch vụ pháp lý về thẩm định hợp đồng, soạn thảo hợp đồng. Chúng tôi luôn nghiêm túc nghiên cứu, xem xét cẩn trọng nhu cầu của khách hàng để đưa ra các tham vấn, phương án, giải pháp tích hợp tối ưu, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Quý khách có nhu cầu về tư vấn, thẩm định, soạn thảo các loại hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động… xin vui lòng liên hệ với chúng tôi – HÃNG LUẬT ANH BẰNG để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo.

Luật-sư-và-công-lý02

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | since 2007
VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1, Phố Dương Đình Nghệ,Cầu Giấy, Hà Nội
Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn
Email: [email protected] | [email protected]
Điện thoại: 0243.7.645.594 – 0243.7.673.930 – Fax: 0243.7.675.594
Hotline trưởng Hãng luật: Luật sư Bằng: 0913 092 912 * 0982 69 29 12

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.