Giá trị gia tăng là gì?

Học thuật

Giá trị gia tăng là phần chênh lệch giữa lệch giá hay sản lượng của một doanh nghiệp và ngân sách nguyên vật liệu và dịch vụ hay nguồn vào trung gian để sản xuất ra nó .

Giá trị gia tăng (value added) Thường viết tắt là VA. Giá trị gia tăng là phần chênh lệch giữa doanh thu hay sản lượng của một doanh nghiệp và chi phí nguyên liệu và dịch vụ hay đầu vào trung gian để sản xuất ra nó. Nếu ký hiệu giá trị gia tăng là VA, doanh thu hay sản lượng (tính theo giá bán) của một doanh nghiệp là TO và giá trị đầu vào trung gian (tính theo giá mua) là II, chúng ta có thể viết :

VA=TO-II

Bạn đang đọc: Giá trị gia tăng là gì?

Dựa vào công thức này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính được tổng giá trị gia tăng mà nền kinh tế tài chính sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định bằng cách lấy tổng của cả hai về như sau :

∑VA=∑TO – ∑II

Nếu chú ý rằng ∑TO bao gồm sản phẩm cuối cùng (FO) và sản phẩm trung gian (IO) và ∑TO = ∑II, tức đầu vào trung gian của doanh nghiệp này cũng là sản phẩm trung gian của doanh nghiệp khác và chúng phải bằng nhau nếu tính cho toàn bộ nền kinh tế, thì chúng ta có thể suy ra:

∑VA=GDP

Đây  chính là cơ sở  cho việc vận dụng phương pháp giá trị gia tăng để tính GDP.

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Thuế giá trị gia tăng (viết tắt là VAT của từ tiếng Anh Value Added Tax) là một dạng của thuế bán hàng. Tại một số quốc gia, như Australia, Canada, New Zealand, Singaporethì thuế này được gọi là “goods and services tax” (viết tắt GST) nghĩa là thuế hàng hóa và dịch vụ; còn tại Nhật Bản thì nó được biết đến dưới tên gọi “thuế tiêu thụ”. VAT là một loại thuế gián thu, bởi vì người thực sự chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó cho cơ quan thu là các doanh nghiệp. Do VAT có mục đích là một khoản thuế đối với việc tiêu thụ, cho nên hàng xuất khẩu (theo định nghĩa này thì người tiêu dùng ở nước ngoài) thường không phải chịu thuế VAT hoặc cách khác, VAT đối với người xuất khẩu được hoàn lại.

Người tiêu dùng sau cuối của sản phẩm sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ không hề được hoàn trả Hóa Đơn đỏ VAT khi mua hàng, nhưng những doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể được hoàn trả Hóa Đơn đỏ VAT so với nguyên vật liệu và dịch vụ mà họ mua để tạo ra những sản phẩm hay dịch vụ tiếp theo để trực tiếp hay gián tiếp bán cho người sử dụng cuối. Theo cách này, tổng số thuế phải thu ở mỗi quy trình trong dây chuyền sản xuất kinh tế tài chính là một tỷ suất cố định và thắt chặt so với phần giá trị gia tăng được quy trình kinh doanh thương mại thêm vào trong sản phẩm, và phần nhiều ngân sách trong phần thu thuế được sinh ra bởi việc kinh doanh thương mại chứ không phải bởi nhà nước. VAT được nghĩ ra chính bới những mức thuế suất đánh thuế trên doanh thu bán hàng rất cao là động cơ để người ta buôn lậu và gian lận. Nó bị phê phán vì nguyên do nó là một loại thuế lũy thoái .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *