Giá trị bảo đảm dự thầu tối đa là bao nhiêu? [Cập nhật 2023]

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đấu thầu đã trở thành một hoạt động thương mại phổ biến. Chính vì vậy, hoạt động này được Nhà nước quan tâm điều chỉnh bằng những chính sách pháp luật đấu thầu cụ thể. Một trong những vấn đề trọng tâm của đấu thầu là giá trị bảo đảm dự thầu. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về giá trị bảo đảm dự thầu.

gia tri bao dam du thau

Giá trị bảo đảm dự thầu (Cập nhật 2021)

1. Bảo đảm dự thầu áp dụng trong những trường hợp nào?

Pháp luật nước ta có quy định bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối đầu so với gói thầu phân phối dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp ;
– Đấu thầu thoáng rộng và chỉ định thầu so với lựa chọn nhà đầu tư .
Theo đó, nhà thầu, nhà đầu tư phải thực thi giải pháp bảo đảm dự thầu trước thời gian đóng thầu so với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị ; trường hợp vận dụng phương pháp đấu thầu hai tiến trình, nhà thầu thực thi giải pháp bảo đảm dự thầu trong quá trình hai .

2. Chỉ định thầu có phải nộp bảo đảm dự thầu không?

Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu lao lý những trường hợp phải bảo đảm dự thầu gồm :
– Đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối đầu với gói thầu phân phối dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp .
– Đấu thầu thoáng rộng và thực thi chỉ định thầu với lựa chọn nhà đầu tư. Trong khi đó, chỉ định thầu là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu bên cạnh đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối đầu, shopping trực tiếp hoặc tự thực thi ( địa thế căn cứ Điều 53 Luật Đấu thầu năm 2013 ) .

Như vậy, việc bảo đảm dự thầu được thực hiện khi chỉ định thầu với lựa chọn nhà đầu tư theo quy định nêu trên.

Đồng thời, với hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu, nhà thầu, nhà đầu tư phải bảo đảm dự thầu trước khi đóng thầu. Riêng phương pháp đấu thầu hai tiến trình thì việc bảo đảm dự thầu được triển khai trong tiến trình hai .

3. Giá trị bảo đảm dự thầu là bao nhiêu?

Tại Khoản 3 Điều 11 Luật Đấu thầu 2013 có quy định về giá trị bảo đảm dự thầu như sau:

– Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;

– Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.

4. Một số lưu ý về bảo đảm dự thầu

– Thời gian có hiệu lực hiện hành của bảo đảm dự thầu được lao lý trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu bằng thời hạn có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu cộng thêm 30 ngày .
– Trường hợp gia hạn thời hạn có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu sau thời gian đóng thầu, bên mời thầu phải nhu yếu nhà thầu, nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo đảm dự thầu .
– Trong trường hợp này, nhà thầu, nhà đầu tư phải gia hạn tương ứng thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo đảm dự thầu và không được biến hóa nội dung trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu đã nộp .
– Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư phủ nhận gia hạn thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu sẽ không còn giá trị và bị loại ; bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản khước từ gia hạn .
– Trường hợp liên danh tham dự thầu, từng thành viên trong liên danh hoàn toàn có thể thực thi bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận hợp tác để một thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi bảo đảm dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh .
– Tổng giá trị của bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị nhu yếu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu. Trường hợp có thành viên trong liên danh thuộc một trong những trường hợp không được hoàn trả bảo đảm dự thầu thì bảo đảm dự thầu của toàn bộ thành viên trong liên danh không được hoàn trả .

5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả khi nào?

Theo pháp luật tại khoản 7 Điều 11 Luật Đấu thầu, bên mời thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn lao lý trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày hiệu quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt .
Còn với nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu, nhà đầu tư thực thi giải pháp bảo đảm thực thi hợp đồng .

Tuy nhiên, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì bảo đảm dự thầu không được hoàn trả:

1 – Nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị sau thời gian đóng thầu và trong thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị ;
2 – Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp lý về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu ;
3 – Nhà thầu, nhà đầu tư không thực thi giải pháp bảo đảm triển khai hợp đồng ;
4 – Nhà thầu không thực thi hoặc khước từ thực thi hoàn thành xong hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thành xong hợp đồng nhưng khước từ ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng ;
5 – Nhà góp vốn đầu tư không thực thi hoặc phủ nhận thực thi triển khai xong hợp đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thành xong hợp đồng nhưng khước từ ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng .

6. Những câu hỏi thường gặp

6.1 Giá trị bảo đảm dự thầu là bao nhiêu?

Theo pháp luật tại Khoản 3, Điều 11 Luật Đấu thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được pháp luật trong hồ sơ mời thầu theo một mức xác lập từ 1 % đến 3 % giá gói thầu địa thế căn cứ quy mô và đặc thù của từng gói thầu đơn cử .

6.2 Có được hoàn trả bảo đảm dự thầu không?

Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong những trường hợp sau : Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong những trường hợp sau đây :

  • Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
  • Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu
  • Nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
  • Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

6.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về giá trị bảo đảm dự thầu không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về giá trị bảo đảm dự thầu uy tín, trọn gói cho khách hàng.

6.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về giá trị bảo đảm dự thầu của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn làm giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn bảo vệ triển khai xong việc làm mà người mua nhu yếu ; cam kết hoàn tiền nếu không thực thi đúng, đủ, đúng chuẩn như những gì đã giao kết khởi đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết .

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã gửi tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về giá trị bảo đảm dự thầu. Mong rằng những thông tin về giá trị bảo đảm dự thầu này sẽ giúp ích được cho quý khách hàng khi tham gia vào quá trình dự thầu trên thực tế.

Đánh giá post

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *