Hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư

          ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            

                            *                                             Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2021

                 Số 03-HD/ĐU

HƯỚNG DẪN

kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư

—–

Thực hiện Quyết định số 85-QĐ/TW, ngày 6/10/2003 của Ban
Bí thư về ban hành mẫu thẻ đảng viên mới, Quyết định số 99-QĐ/BTCTW, ngày
22/3/2021 và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 23/3/2021 của Ban Tổ chức Trung
ương và Công văn số 294- CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra kỹ
thuật thẻ đảng viên lần thứ tư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn thực hiện
kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư như sau:

1. Mục
đích, yêu cầu

– Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên nhằm kiểm tra tính
pháp lý để xác nhận giá trị sử dụng của thẻ đảng viên và việc bảo quản, sử dụng
thẻ của đảng viên. Đồng thời, thực hiện đối khớp để phát hiện, xử lý số lượng đảng
viên chênh lệch (nếu có).

– Tại thời điểm kiểm tra, các đảng viên chính thức (có
đảng số) và đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời (đảng số ở nơi chi bộ giới thiệu
đi) ở chi bộ nào, thì chi bộ đó kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

– Việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng
viên phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác từ chi bộ.

– Chỉ đóng dấu kiểm tra kỹ thuật đối với thẻ đảng của
đảng viên được chi bộ, Đảng bộ Trường kiểm tra, xác nhận là đảng viên; đảng
viên đã ra khỏi Đảng không được đóng dấu kiểm tra (thay cho việc thu lại thẻ đảng
viên).

– Đợt kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng
viên lần thứ tư được thực hiện từ 15/4/2021
đến hết ngày 15/5/2021. Từ ngày 16/5/2021 trở đi, thẻ đảng viên chưa được
kiểm tra kỹ thuật và đóng dấu kiểm tra thì không có giá trị sử dụng.

– Đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức
từ sau thời điểm chi bộ lập danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng
viên (ngày 01/4/2021) trở đi, sau khi
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ra quyết định phát thẻ đảng viên, Ban Tổ chức Đảng
uỷ Trường đóng dấu kiểm tra kỹ thuật vào ô số 4 trên thẻ đảng viên trước khi
trao cho đảng viên.

– Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy
định về bảo quản, sử dụng thẻ đảng viên.

2. Nội
dung và phương pháp tiến hành

2.1. Các chi bộ

– Tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của
việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên cho đảng viên.

– Thu và kiểm tra thẻ của đảng viên, lập biểu báo cáo
tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên (theo mẫu 1-KTTĐV); lập danh sách đề
nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (theo mẫu 2-KTTĐV).

– Lập danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên hỏng
(theo mẫu 3-KTTĐV), danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (theo mẫu
4-KTTĐV), danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên
(theo mẫu 5-KTTĐV).

– Gửi biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng
viên và danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (kèm theo thẻ
đảng của đảng viên); danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (kèm theo bản
trình bày về việc mất thẻ và ảnh của đảng viên); danh sách đề nghị đổi lại thẻ
đảng viên bị hỏng (kèm theo thẻ đảng hỏng và ảnh của đảng viên); danh sách đảng
viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên lên đảng uỷ cơ sở.

2.2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

– Hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ và đảng viên thực hiện
mục đích, yêu cầu, nội dung của việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

– Kiểm tra, thu nhận thẻ đảng viên, ảnh của đảng viên,
biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên và danh sách đề nghị
đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên, danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng
viên bị mất, danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng, danh sách đảng
viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên của các chi bộ; thẩm định kỹ
các danh sách đề nghị của chi bộ và lập biểu báo cáo tổng hợp (theo mẫu 7 và mẫu
8-KTTĐV), các danh sách đề nghị gửi kèm thẻ đảng viên và ảnh của đảng viên lên Ban
Thường vụ Đảng uỷ Trường trước ngày 23/4/2021.

– Nhận lại thẻ đảng viên đã đóng dấu kiểm tra kỹ thuật,
giao lại cho các chi bộ để trao lại cho đảng viên.

2.3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

– Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thực hiện
đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

– Chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Trường kiểm
tra, thu nhận thẻ đảng viên, ảnh của đảng viên, biểu báo cáo và các loại danh
sách đề nghị của các chi bộ; tổ chức thẩm định và tổng hợp, lập biểu báo cáo và
các loại danh sách trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xem xét, quyết định. Cụ
thể:

+ Danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ
thuật thẻ đảng viên để Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phê duyệt.

+ Danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên
bị hỏng, kèm theo dự thảo quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng của Ban Thường
vụ Đảng uỷ Trường.

+ Danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên
bị mất, kèm theo dự thảo quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất của Ban Thường
vụ Đảng uỷ Trường.

  – Sau khi được
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phê duyệt và ban hành quyết định, Ban Tổ chức Đảng
uỷ Trường tiến hành các công việc sau:

+ Đóng dấu kiểm tra kỹ thuật vào thẻ đảng
viên theo quy định (chú ý: đối với thẻ ép nhựa bảo vệ chưa đạt yêu cầu cần được
ép lại trước khi đóng dấu kiểm tra).

+ Đổi lại hoặc cấp lại
thẻ đảng viên bị hỏng, bị mất; đóng dấu kiểm tra kỹ thuật vào ô số 3 và ô số 4;
hoặc ô số 2, ô số 3 và ô số 4; hoặc ô số 1, ô số 2, ô số 3 và ô số 4 trên thẻ đảng
viên.

+ Giao lại thẻ đảng
viên đã đóng dấu kiểm tra kỹ thuật cho các chi bộ.

+ Lập biểu báo cáo tổng hợp kết quả đóng dấu
kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên và tình hình sử dụng, bảo quản thẻ đảng viên
(theo mẫu 6-KTTĐV) gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An trước ngày 10/5/2021.

3. Sử dụng, quản lý thiết bị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật
thẻ đảng viên

– Dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên là dấu
nổi, bên trong vành tròn có chữ “KT”
kèm theo “số hiệu” đảng bộ tỉnh,
thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương, được đóng vào ô kiểm tra kỹ thuật đã
in trên thẻ đảng viên. Dấu kiểm tra lần thứ tư được đóng vào ô số 4.

– Thiết bị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ
đảng viên do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường trực tiếp quản lý theo
chế độ mật. Cán bộ được giao sử dụng thiết bị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng
viên phải thực hiện theo nội dung hướng dẫn đã gửi kèm theo thiết bị; đóng xong
dấu kiểm tra vào thẻ đảng viên, cán bộ phải giao thiết bị đó cho đồng chí Trưởng
Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường quản lý.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày ký và được
phổ biến tới chi bộ. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc, các chi bộ
phản ánh về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Trường).

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

 

Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  – Ban Giám hiệu Nhà trường;

  – Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  – Các Ban của Đảng uỷ;

  – Các đơn vị, các đoàn thể;

 
– Lưu Văn phòng Đảng – HĐT – Đoàn thể.      

 

                                                         
                                 Nguyễn
Ngọc Hiền
               

Xem file đính kèm03_2021 _huong_dan_kiem_tra_the_dang_vien. docx

03_2021_bieu_mau_huong_dan_kiem_tra_the_dang_vien.xlsx        

 

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *