Đơn vị tiền tệ trong kế toán có phải là đồng Việt nam không? Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu chi chủ yếu bằng ngoại tệ có quyền lựa chọn đơn vị tiền tệ hay không?


Đơn vị tiền tệ trong kế toán có phải là đồng Việt nam không? Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu chi chủ yếu bằng ngoại tệ có quyền lựa chọn đơn vị tiền tệ hay không? Căn cứ theo quy định nào vậy, tôi cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thảo đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tiền tệ trong kế toán có phải là đồng Việt nam không?

Căn cứ theo lao lý tại Điều 3 Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC như sau :

Đơn vị tiền tệ trong kế toán

Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

Theo đó, “ Đơn vị tiền tệ trong kế toán ” là Đồng Việt Nam ( ký hiệu vương quốc là “ đ ” ; ký hiệu quốc tế là “ VND ” ) .Như vậy, đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam .

Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ

Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu chi chủ yếu bằng ngoại tệ có quyền lựa chọn đơn vị tiền tệ hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán

1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:

a) Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và

b) Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí đó.

3. Các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung cấp bằng chứng về đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị:

a) Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực tài chính (như phát hành cổ phiếu, trái phiếu);

b) Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và được tích trữ lại.

4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán phản ánh các giao dịch, sự kiện, điều kiện liên quan đến hoạt động của đơn vị. Sau khi xác định được đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đơn vị không được thay đổi trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong các giao dịch, sự kiện và điều kiện đó.

Theo đó, doanh nghiệp có nhiệm vụ thu, chi đa phần bằng ngoại tệ địa thế căn cứ vào lao lý của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định hành động lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động đó trước pháp lý .

Chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

1. Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ) còn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam khi công bố và nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, trình bày thông tin so sánh được thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư này.

3. Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

Theo đó, việc quy đổi báo cáo giải trình kinh tế tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ thực thi theo pháp luật trên .

Thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác được thực hiện khi nào?

Căn cứ theo lao lý tại Điều 7 Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC như sau :

Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thoả mãn các tiêu chuẩn nêu tại khoản 2, 3 Điều 4 Thông tư này thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán. Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

Theo đó, việc đổi khác từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực thi tại thời gian khởi đầu niên độ kế toán mới .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.