Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 cần phải hướng đến những mục tiêu và nhiệm vụ gì?


Cho tôi hỏi việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước được Nhà nước hướng dẫn thực hiện như thế nào? Anh Tân (Lào Cai) thắc mắc

Những cơ quan nào thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước?

Căn cứ theo pháp luật tại tiểu mục 2 Mục I Kế hoạch phát hành kèm theo Quyết định 1085 / QĐ-TTg năm 2022 lao lý cơ quan thực thi thống kê, thanh tra rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong mạng lưới hệ thống hành chính Nhà nước đơn cử như sau :

Các bộ, cơ quan ngang bộ:

– Thống kê, thanh tra rà soát, trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước được lao lý tại những văn bản do bộ, cơ quan tham mưu phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền .

– Thống kê, rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong bộ, cơ quan được quy định tại các văn bản do bộ, cơ quan ban hành theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh):

Thống kê, thanh tra rà soát, phê duyệt và thực thi giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh ( gồm : thủ tục hành chính giữa những cơ quan hành chính nhà nước những cấp trong tỉnh ; thủ tục hành chính giữa những sở, ngành và tương tự thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ) do Ủy Ban Nhân Dân / quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành theo thẩm quyền .

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025?

Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong mạng lưới hệ thống hành chính Nhà nước tiến trình 2022 – 2025 cần phải hướng đến những tiềm năng và trách nhiệm gì ?

Mục tiêu của việc thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước là gì?

Đối với pháp luật về tiềm năng của việc thống kê, thanh tra rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong mạng lưới hệ thống hành chính Nhà nước thì tại Mục II Kế hoạch phát hành kèm theo Quyết định 1085 / QĐ-TTg năm 2022 pháp luật :

Về thống kê, công bố, công khai

Trước ngày 01 tháng 4 năm 2023, 100 % thủ tục hành chính nội bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của những bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố ( lần đầu ) và 100 % thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước được công khai minh bạch trên Cơ sở tài liệu vương quốc về thủ tục hành chính .

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa

* Đối với thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước :Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, 100 % thủ tục hành chính nội bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của những bộ, cơ quan ngang bộ được thanh tra rà soát, đơn giản hóa, bảo vệ đạt tỷ suất cắt giảm tối thiểu 20 % thủ tục hành chính và 20 % ngân sách tuân thủ thủ tục hành chính. Trong đó :- Trước ngày 01 tháng 10 năm 2023 : Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thanh tra rà soát, trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên những nghành trọng tâm ưu tiên thanh tra rà soát, đơn giản hóa tại Phụ lục phát hành kèm theo Kế hoạch này .- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 : Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thanh tra rà soát, trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt giải pháp đơn giản hóa so với tối thiểu 50 % thủ tục hành chính nội bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 : Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thanh tra rà soát, trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt giải pháp đơn giản hóa so với 100 % thủ tục hành chính nội bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .

* Đối với thủ tục hành chính nội bộ trong 01 bộ, cơ quan, địa phương:

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, 100 % thủ tục hành chính nội bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị bộ, cơ quan, địa phương được thanh tra rà soát, đơn giản hóa, bảo vệ đạt tỷ suất cắt giảm tối thiểu 20 % thủ tục hành chính và 20 % ngân sách tuân thủ thủ tục hành chính. Trong đó :- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 : Các bộ, cơ quan, địa phương thanh tra rà soát và phê duyệt giải pháp đơn giản hóa so với tối thiểu 50 % thủ tục hành chính nội bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 : Các bộ, cơ quan, địa phương thanh tra rà soát và phê duyệt giải pháp đơn giản hóa so với 100 % thủ tục hành chính nội bộ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .

Nhiệm vụ của việc thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước bao gồm những gì?

Tại Mục IV Kế hoạch phát hành kèm theo Quyết định 1085 / QĐ-TTg năm 2022 pháp luật về trách nhiệm của việc thống kê, thanh tra rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong mạng lưới hệ thống hành chính Nhà nước đơn cử như sau :

Xây dựng tài liệu, công cụ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, ban hành Kế hoạch

– Xây dựng, phát hành văn bản hướng dẫn bộ, cơ quan, địa phương kiến thiết xây dựng Kế hoạch thanh tra rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ ; hướng dẫn khoanh vùng phạm vi, phương pháp, quá trình, thời hạn thực thi thống kê, công bố, công khai minh bạch, thanh tra rà soát, kiến thiết xây dựng giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ .+ Cơ quan chủ trì : Văn phòng nhà nước .+ Cơ quan phối hợp : Các bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác làm việc .+ Thời hạn triển khai xong : Trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 .+ Sản phẩm : Văn bản hướng dẫn của Văn phòng nhà nước .- Nâng cấp Cơ sở tài liệu vương quốc về thủ tục hành chính trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ công quốc gia ; tăng trưởng tính năng thanh tra rà soát thủ tục hành chính nội bộ trên những mạng lưới hệ thống thông tin của Văn phòng nhà nước để phân phối nhu yếu tiến hành Kế hoạch .+ Cơ quan chủ trì : Văn phòng nhà nước .+ Cơ quan phối hợp : Các bộ, cơ quan, địa phương .+ Thời hạn triển khai xong : Trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 .+ Sản phẩm : Cơ sở tài liệu vương quốc về thủ tục hành chính, những mạng lưới hệ thống thông tin được tăng cấp, tăng trưởng, tương hỗ những bộ, cơ quan, địa phương quản trị, thực thi công khai minh bạch, thanh tra rà soát thủ tục hành chính nội bộ .- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhiệm vụ thống kê, công bố, công khai minh bạch, thanh tra rà soát, yêu cầu giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ cho những bộ, cơ quan, địa phương .+ Cơ quan chủ trì : Văn phòng nhà nước .+ Cơ quan phối hợp : Các bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác làm việc .+ Thời hạn triển khai xong : Trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 .+ Sản phẩm : Các hội nghị tập huấn được tổ chức triển khai .- Ban hành Kế hoạch thanh tra rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ tiến trình 2022 – 2025 của bộ, cơ quan, địa phương :+ Cơ quan chủ trì : Các bộ, cơ quan, địa phương .+ Thời hạn triển khai xong : Trước ngày 01 tháng 11 năm 2022 .+ Sản phẩm : Kế hoạch của những bộ, cơ quan, địa phương được phát hành .

Thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính nội bộ

– Cơ quan chủ trì :+ Các bộ, cơ quan ngang bộ thống kê, công bố thủ tục hành chính nội bộ theo khoanh vùng phạm vi tại mục I Kế hoạch này, công khai minh bạch thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước .+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW thống kê, công bố thủ tục hành chính nội bộ theo khoanh vùng phạm vi tại mục I Kế hoạch này .- Cơ quan phối hợp : Văn phòng nhà nước, Tổ công tác làm việc ( so với thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước ) .- Thời hạn triển khai xong : Trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 .- Sản phẩm :+ Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ ( lần đầu ) thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của những bộ, cơ quan, địa phương .+ Thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của bộ, cơ quan ngang bộ đã công bố được công khai minh bạch trên Cơ sở tài liệu vương quốc về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng nhà nước .

Tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên

– Danh mục thủ tục hành chính / nhóm thủ tục hành chính trên những nghành trọng tâm ưu tiên thanh tra rà soát, đơn giản hóa, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp : Tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này .- Quy trình, phương pháp, tiêu chuẩn, thời hạn thanh tra rà soát, nghĩa vụ và trách nhiệm của những đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan, địa phương : Theo hướng dẫn của Văn phòng nhà nước .- Thời hạn hoàn thành xong :+ Trình phê duyệt giải pháp : Trước ngày 01 tháng 10 năm 2023 .+ Thực thi giải pháp : Theo thời hạn xác lập tại Quyết định của Thủ tướng nhà nước phê duyệt giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của từng bộ, cơ quan .- Sản phẩm :+ Quyết định của Thủ tướng nhà nước phê duyệt giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của bộ, cơ quan .+ Các văn bản thực thi giải pháp đơn giản hóa được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trình cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền .

Tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước không thuộc lĩnh vực trọng tâm ưu tiên

– Cơ quan chủ trì : Các bộ, cơ quan .- Cơ quan phối hợp : Các bộ, cơ quan, địa phương tương quan, Văn phòng nhà nước, Tổ công tác làm việc .- Thời hạn triển khai xong :+ Trình phê duyệt giải pháp :Lần 1 : Trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 ;Lần 2 : Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 .+ Thực thi giải pháp : Theo thời hạn xác lập tại Quyết định của Thủ tướng nhà nước phê duyệt giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của từng bộ, cơ quan .- Sản phẩm :+ Quyết định của Thủ tướng nhà nước phê duyệt giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa những cơ quan hành chính nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của bộ, cơ quan .+ Các văn bản thực thi giải pháp đơn giản hóa được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trình cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền .

Tổ chức rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong từng bộ, cơ quan, địa phương

– Cơ quan chủ trì : Các bộ, cơ quan, địa phương .- Thời hạn triển khai xong :+ Phê duyệt giải pháp :Lần 1 : Trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 ;Lần 2 : Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 .+ Thực thi giải pháp :Lần 1 : Trước ngày 01 tháng 07 năm 2024 ;Lần 2 : Trước ngày 01 tháng 07 năm 2025 .Thời hạn đơn cử xác lập tại Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW phê duyệt giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong từng bộ, cơ quan, địa phương .

– Sản phẩm:

+ Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW phê duyệt giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong bộ, cơ quan, địa phương .+ Các văn bản thực thi giải pháp đơn giản hóa được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW phát hành theo thẩm quyền .

Trên đây là một số ít thông tin chúng tôi phân phối gửi tới bạn. Trân trọng !

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *