1. Điều kiện để có công cơ học? Công thức tính công? 2. Công suất là gì? công thức tính công suất? 3. phát biểu định l… – Hoc24

Câu 1. Phát biểu định luật về công. Câu 2. Nêu khái niệm hiệu suất. Viết công thức tính, nêu tên gọi và ý nghĩa những đại lượng có trong công thức, đơn vị chức năng của hiệu suất. Câu 3. a. Khi nào vật có cơ năng. Cho ví dụ vật có cả thế năng và động năng. b. Thế năng gồm mấy dạng ? Nêu đặc thù và sự nhờ vào của mỗi dạng. Ứng với mỗi dạng, cho ví dụ minh họa. c. Khi nào vật có động năng ? Động năng của vật phụ thuộc vào vào những yếu tố nào ? Cho ví dụ về vật có động năng. Câu 4. a. Các châ …

Câu 1. Phát biểu định luật về công.

Câu 2. Nêu khái niệm công suất. Viết công thức tính, nêu tên gọi và ý nghĩa các đại lượng có trong công thức, đơn vị của công suất.

Câu 3.

a. Khi nào vật có cơ năng. Cho ví dụ vật có cả thế năng và động năng .

b. Thế năng gồm mấy dạng ? Nêu đặc thù và sự nhờ vào của mỗi dạng. Ứng với mỗi dạng, cho ví dụ minh họa .

c. Khi nào vật có động năng ? Động năng của vật phụ thuộc vào vào những yếu tố nào ? Cho ví dụ về vật có động năng .

Câu 4.

a. Các chất được cấu trúc như thế nào ?

b. Nêu 2 đặc thù của nguyên tử và phân tử cấu trúc nên những chất đã học ở chương II .

c. Giữa nhiệt độ của vật và hoạt động của những nguyên tử, phân tử cấu trúc nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

Câu 5.

     a. Nhiệt năng của một vật là gì ? Khi nhiệt độ tăng (giảm) thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

b. Nêu những cách làm đổi khác nhiệt năng của một vật. Tìm một ví dụ cho mỗi cách .

Câu 6.

a. Nêu những hình thức truyền nhiệt và đặc thù của mỗi hình thức. Ứng với mỗi hình thức cho ví dụ minh họa .

b. Nêu những hình thức truyền nhiệt đa phần của những chất rắn, lỏng, khí

Câu 7

a. Nhiệt lượng là gì ? Ký hiệu, đơn vị chức năng nhiệt lượng .

b. Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên, ý nghĩa, đơn vị chức năng những đại lượng có trong công thức .

c. Nêu khái niệm nhiệt dung riêng. Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J / kg. K có nghĩa là gì ?

Câu 8.

a. Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt .b. Viết phương trình cân đối nhiệtHeo mii

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.