Luật Du lịch 2017, Luật số 09/2017/QH14 mới nhất 2021

Tình trạng : Đã biếtHiệu lực : Đã biết

QUỐC HỘI
——–

Luật số: 09/2017/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

LUẬT

DU LỊCH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Du lịch.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta hoạt động giải trí du lịch trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta và ở quốc tế .

2. Tổ chức, cá thể quốc tế hoạt động giải trí du lịch trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

3. Cơ quan quản trị nhà nước về du lịch, cơ quan khác, tổ chức triển khai, cá thể, hội đồng dân cư có hoạt động giải trí tương quan đến du lịch .

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Du lịch là những hoạt động giải trí có tương quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú tiếp tục trong thời hạn không quá 01 năm liên tục nhằm mục đích cung ứng nhu yếu du lịch thăm quan, nghỉ ngơi, vui chơi, khám phá, mày mò tài nguyên du lịch hoặc phối hợp với mục tiêu hợp pháp khác .

2. Khách du lịch là người đi du lịch hoặc tích hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, thao tác để nhận thu nhập ở nơi đến .

3. Hoạt động du lịch là hoạt động giải trí của khách du lịch, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại du lịch và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, hội đồng dân cư có tương quan đến du lịch .

4. Tài nguyên du lịch là cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống làm cơ sở để hình thành mẫu sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhằm mục đích phân phối nhu yếu du lịch. Tài nguyên du lịch gồm có tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa truyền thống .

5. Sản phẩm du lịch là tập hợp những dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của khách du lịch .

6. Khu du lịch là khu vực có lợi thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, góp vốn đầu tư tăng trưởng nhằm mục đích phân phối nhu yếu phong phú của khách du lịch. Khu du lịch gồm có khu du lịch cấp tỉnh và khu du lịch vương quốc .

7. Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được góp vốn đầu tư, khai thác Giao hàng khách du lịch .

8. Chương trình du lịch là văn bản biểu lộ lịch trình, dịch vụ và giá cả được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi .

9. Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc kiến thiết xây dựng, bán và tổ chức triển khai triển khai một phần hoặc hàng loạt chương trình du lịch cho khách du lịch .

10. Hướng dẫn du lịch là hoạt động giải trí phân phối thông tin, liên kết dịch vụ, dẫn khách du lịch, tương hỗ khách du lịch sử dụng những dịch vụ theo chương trình du lịch .

11. Hướng dẫn viên du lịch là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch .

12. Cơ sở lưu trú du lịch là nơi phân phối dịch vụ Giao hàng nhu yếu lưu trú của khách du lịch .

13. Xúc tiến du lịch là hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu thị trường, tổ chức triển khai tuyên truyền, tiếp thị, hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm, thôi thúc thời cơ tăng trưởng và lôi cuốn khách du lịch .

14. Phát triển du lịch vững chắc là sự tăng trưởng du lịch cung ứng đồng thời những nhu yếu về kinh tế tài chính – xã hội và thiên nhiên và môi trường, bảo vệ hài hòa quyền lợi của những chủ thể tham gia hoạt động giải trí du lịch, không làm tổn hại đến năng lực phân phối nhu yếu về du lịch trong tương lai .

15. Du lịch hội đồng là mô hình du lịch được tăng trưởng trên cơ sở những giá trị văn hóa truyền thống của hội đồng, do hội đồng dân cư quản trị, tổ chức triển khai khai thác và hưởng lợi .

16. Du lịch sinh thái xanh là mô hình du lịch dựa vào vạn vật thiên nhiên, gắn với truyền thống văn hóa truyền thống địa phương, có sự tham gia của hội đồng dân cư, tích hợp giáo dục về bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

17. Du lịch văn hóa truyền thống là mô hình du lịch được tăng trưởng trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa truyền thống, góp thêm phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mới của trái đất .

18. Môi trường du lịch là thiên nhiên và môi trường tự nhiên và thiên nhiên và môi trường xã hội nơi diễn ra những hoạt động giải trí du lịch .

Điều 4. Nguyên tắc phát triển du lịch

1. Phát triển du lịch bền vững và kiên cố, theo kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm .

2. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, tài nguyên vạn vật thiên nhiên, khai thác lợi thế của từng địa phương và tăng cường link vùng .

3. Bảo đảm chủ quyền lãnh thổ vương quốc, quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, lan rộng ra quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tiếp thị hình ảnh quốc gia, con người Nước Ta .

4. Bảo đảm quyền lợi vương quốc, quyền lợi hội đồng, quyền và quyền lợi hợp pháp của khách du lịch, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại du lịch .

5. Phát triển đồng thời du lịch trong nước và du lịch quốc tế ; tôn trọng và đối xử bình đẳng so với khách du lịch .

Điều 5. Chính sách phát triển du lịch

1. Nhà nước có chủ trương kêu gọi mọi nguồn lực cho tăng trưởng du lịch để bảo vệ du lịch trở thành ngành kinh tế tài chính mũi nhọn của quốc gia .

2. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại du lịch được hưởng mức khuyến mại, tương hỗ góp vốn đầu tư cao nhất khi Nhà nước phát hành, vận dụng những chủ trương về tặng thêm và tương hỗ góp vốn đầu tư .

3. Nhà nước ưu tiên sắp xếp kinh phí đầu tư cho những hoạt động giải trí sau đây :

a ) Điều tra, nhìn nhận, bảo vệ, tôn tạo, tăng trưởng giá trị tài nguyên du lịch ;

b ) Lập quy hoạch về du lịch ;

c ) Xúc tiến du lịch, kiến thiết xây dựng tên thương hiệu du lịch vương quốc, địa phương ;

d ) Xây dựng kiến trúc ship hàng tăng trưởng du lịch .

4. Nhà nước có chủ trương khuyến khích, tương hỗ cho những hoạt động giải trí sau đây :

a ) Đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch chất lượng cao ;

b ) Nghiên cứu, xu thế tăng trưởng mẫu sản phẩm du lịch ;

c ) Đào tạo và tăng trưởng nguồn nhân lực du lịch ;

d ) Đầu tư tăng trưởng loại sản phẩm du lịch mới có ảnh hưởng tác động tích cực tới môi trường tự nhiên, lôi cuốn sự tham gia của hội đồng dân cư ; góp vốn đầu tư tăng trưởng loại sản phẩm du lịch biển, hòn đảo, du lịch sinh thái xanh, du lịch hội đồng, du lịch văn hóa truyền thống và mẫu sản phẩm du lịch đặc trưng khác ;

đ ) Ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến văn minh ship hàng quản trị và tăng trưởng du lịch ;

e ) Phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng du lịch ; sử dụng nhân lực du lịch tại địa phương ;

g ) Đầu tư hình thành khu dịch vụ du lịch phức tạp, có quy mô lớn ; mạng lưới hệ thống shop miễn thuế, TT shopping ship hàng khách du lịch .

5. Nhà nước có chủ trương tạo điều kiện kèm theo thuận tiện về đi lại, cư trú, thủ tục xuất cảnh, nhập cư, hải quan, hoàn thuế giá trị ngày càng tăng và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp khác cho khách du lịch .

Điều 6. Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch

1. Cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng quyền lợi hợp pháp từ hoạt động giải trí du lịch ; có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, truyền thống văn hóa truyền thống địa phương ; giữ gìn bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

2. Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện kèm theo để góp vốn đầu tư tăng trưởng du lịch, Phục hồi và phát huy những mô hình văn hóa truyền thống, thẩm mỹ và nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất sản phẩm & hàng hóa của địa phương Giao hàng khách du lịch, góp thêm phần nâng cao đời sống vật chất và ý thức của người dân địa phương .

Điều 7. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch

1. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý về hội .

2. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Tuân thủ pháp lý và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của hội viên ;

b ) Tham gia kiến thiết xây dựng, thông dụng, giáo dục, giám sát việc triển khai những pháp luật của pháp lý, chủ trương về du lịch ;

c ) Tham gia triển khai du lịch, giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về du lịch ; nhìn nhận, tư vấn, thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ, chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp và lao động trong ngành du lịch ; thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại lành mạnh cho những hội viên ; kêu gọi những nguồn lực xã hội để tiến hành hoạt động giải trí du lịch theo lao lý của pháp lý ;

d ) Tổ chức tiến hành việc triển khai quy tắc đạo đức nghề nghiệp, hoạt động hội viên kinh doanh thương mại du lịch bảo vệ chất lượng dịch vụ ;

đ ) Phát hiện và đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về du lịch, bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Điều 8. Bảo vệ môi trường du lịch

1. Môi trường du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo và tăng trưởng theo hướng xanh, sạch, đẹp, bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn, lành mạnh và văn minh .

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, phát hành pháp luật nhằm mục đích bảo vệ, tôn tạo và tăng trưởng thiên nhiên và môi trường du lịch .

3. Chính quyền địa phương những cấp có giải pháp bảo vệ, tôn tạo và tăng trưởng thiên nhiên và môi trường du lịch tương thích với thực tiễn của địa phương .

4. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm thu gom, giải quyết và xử lý những loại chất thải phát sinh trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; khắc phục tác động ảnh hưởng xấu đi do hoạt động giải trí của mình gây ra so với thiên nhiên và môi trường ; có giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình .

5. Khách du lịch, hội đồng dân cư và tổ chức triển khai, cá thể khác có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh sắc, môi trường tự nhiên, truyền thống văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc bản địa ; có thái độ ứng xử văn minh, nhã nhặn nhằm mục đích nâng cao hình ảnh quốc gia, con người và du lịch Nước Ta .

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

1. Làm phương hại đến chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi vương quốc, quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa .

2. Lợi dụng hoạt động giải trí du lịch để đưa người từ Nước Ta ra quốc tế hoặc từ quốc tế vào Nước Ta trái pháp lý .

3. Xâm hại tài nguyên du lịch, thiên nhiên và môi trường du lịch .

4. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi phạm pháp từ khách du lịch ; tranh giành khách du lịch, nài ép khách du lịch mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .

5. Kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại, không có giấy phép kinh doanh thương mại hoặc không duy trì điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại trong quy trình hoạt động giải trí theo lao lý của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

6. Sử dụng giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành khác hoặc cho tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

7. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện kèm theo hành nghề .

8. Quảng cáo không đúng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ; quảng cáo về loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận .

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo pháp luật của luật khác có tương quan .

Chương II
KHÁCH DU LỊCH

Điều 10. Các loại khách du lịch

1. Khách du lịch gồm có khách du lịch trong nước, khách du lịch quốc tế đến Nước Ta và khách du lịch ra quốc tế .

2. Khách du lịch trong nước là công dân Nước Ta, người quốc tế cư trú ở Nước Ta đi du lịch trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

3. Khách du lịch quốc tế đến Nước Ta là người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế vào Nước Ta du lịch .

4. Khách du lịch ra quốc tế là công dân Nước Ta và người quốc tế cư trú ở Nước Ta đi du lịch quốc tế .

Điều 11. Quyền của khách du lịch

1. Sử dụng dịch vụ du lịch do tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại du lịch phân phối hoặc tự đi du lịch .

2. Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại du lịch cung ứng thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch theo hợp đồng đã ký kết .

3. Được tạo điều kiện kèm theo thuận tiện về xuất cảnh, nhập cư, quá cảnh, hải quan, lưu cư trú, đi lại trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta tương thích với pháp luật của pháp lý và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

4. Được bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp theo hợp đồng đã giao kết với tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại, cung ứng dịch vụ du lịch .

5. Được đối xử bình đẳng ; được bảo vệ bảo đảm an toàn về tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài khi sử dụng dịch vụ du lịch ; được tôn trọng danh dự, nhân phẩm ; được cứu hộ cứu nạn, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp .

6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp lý về du lịch .

7. Kiến nghị với tổ chức triển khai, cá thể quản trị khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí du lịch .

8. Được bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý .

Điều 12. Nghĩa vụ của khách du lịch

1. Tuân thủ pháp lý Nước Ta và pháp lý của vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ nơi đến du lịch ; ứng xử văn minh, tôn trọng phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa truyền thống địa phương, bảo vệ và giữ gìn tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên du lịch ; không gây phương hại đến hình ảnh vương quốc, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa của Nước Ta .

2. Thực hiện nội quy của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch .

3. Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng, phí, lệ phí và những khoản thu khác theo lao lý của pháp lý .

4. Bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý về dân sự .

Điều 13. Bảo đảm an toàn cho khách du lịch

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội tại khu du lịch, điểm du lịch .

2. Tổ chức, cá thể quản trị khu du lịch, điểm du lịch có giải pháp phòng, tránh rủi ro đáng tiếc và tổ chức triển khai bộ phận bảo vệ, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn cho khách du lịch .

3. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm cảnh báo nhắc nhở rủi ro tiềm ẩn gây nguy khốn cho khách du lịch ; thông tin, hướng dẫn kịp thời cho khách du lịch trong trường hợp khẩn cấp ; vận dụng giải pháp thiết yếu, phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan trong việc cứu hộ cứu nạn, cứu nạn cho khách du lịch .

Điều 14. Giải quyết kiến nghị của khách du lịch

1. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại du lịch, quản trị khu du lịch, điểm du lịch tổ chức triển khai đảm nhiệm và xử lý kịp thời đề xuất kiến nghị của khách du lịch trong khoanh vùng phạm vi quản trị .

2. Ủy ban nhân dân những cấp, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, tổ chức triển khai tiếp đón, xử lý yêu cầu của khách du lịch trên địa phận .

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, đảm nhiệm, xử lý hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đề xuất kiến nghị của khách du lịch .

Chương III
TÀI NGUYÊN DU LỊCH, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH

Mục 1. TÀI NGUYÊN DU LỊCH

Điều 15. Các loại tài nguyên du lịch

1. Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm có cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, những yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và những yếu tố tự nhiên khác hoàn toàn có thể được sử dụng cho mục tiêu du lịch .

2. Tài nguyên du lịch văn hóa truyền thống gồm có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng, khảo cổ, kiến trúc ; giá trị văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, liên hoan, văn nghệ dân gian và những giá trị văn hóa truyền thống khác ; khu công trình lao động phát minh sáng tạo của con người hoàn toàn có thể được sử dụng cho mục tiêu du lịch .

Điều 16. Điều tra tài nguyên du lịch

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan nhà nước có tương quan tìm hiểu, nhìn nhận, phân loại tài nguyên du lịch để làm địa thế căn cứ lập quy hoạch về du lịch ; quản trị, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch và tăng trưởng mẫu sản phẩm du lịch .

2. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 17. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch

1. Nhà nước có chủ trương quản trị, bảo vệ, tôn tạo, khai thác hài hòa và hợp lý, phát huy giá trị tài nguyên du lịch trong khoanh vùng phạm vi cả nước để tăng trưởng du lịch bền vững và kiên cố .

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản trị, bảo vệ, tôn tạo, khai thác hài hòa và hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch .

3. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, hội đồng dân cư quản trị tài nguyên du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, góp vốn đầu tư, tôn tạo tài nguyên du lịch, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho khách du lịch thăm quan, thụ hưởng giá trị của tài nguyên du lịch ; phối hợp với cơ quan quản trị nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch cho những tiềm năng kinh tế tài chính khác .

4. Khách du lịch, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại du lịch, hội đồng dân cư có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch .

Mục 2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH

Điều 18. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

1. Tổ chức, cá thể có quyền phát minh sáng tạo, tăng trưởng, kinh doanh thương mại những loại sản phẩm du lịch cung ứng nhu yếu của khách du lịch và tương thích với pháp luật của pháp lý .

2. nhà nước có chủ trương tương hỗ tăng trưởng mẫu sản phẩm du lịch chủ yếu so với từng vùng và trong khoanh vùng phạm vi toàn nước theo từng quy trình tiến độ, phân phối nhu yếu của thị trường trên cơ sở nhìn nhận, phân loại tài nguyên du lịch .

3. nhà nước lao lý những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn cho khách du lịch so với những mẫu sản phẩm du lịch có rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng tác động đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của khách du lịch .

Điều 19. Phát triển du lịch cộng đồng

1. Cá nhân, hộ mái ấm gia đình nơi tăng trưởng du lịch hội đồng được khuyễn mãi thêm, khuyến khích phân phối dịch vụ lưu trú, nhà hàng ; hướng dẫn khách du lịch thăm quan, thưởng thức văn hóa truyền thống, nếp sống tại hội đồng ; sản xuất sản phẩm & hàng hóa, hàng thủ công truyền thống và những dịch vụ khác Giao hàng khách du lịch .

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn khu vực có tiềm năng tăng trưởng du lịch hội đồng ; có chủ trương tương hỗ về trang thiết bị thiết yếu bắt đầu và tu dưỡng kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức Giao hàng khách du lịch cho cá thể, hộ mái ấm gia đình trong hội đồng tham gia cung ứng dịch vụ du lịch ; tương hỗ triển khai mẫu sản phẩm du lịch hội đồng .

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tăng trưởng du lịch hội đồng tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ cập, nâng cao nhận thức của hội đồng ; chủ trì kiến thiết xây dựng cam kết của hội đồng nhằm mục đích giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng xử văn minh so với khách du lịch .

4. Tổ chức, cá thể khai thác, tăng trưởng du lịch hội đồng có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng văn hóa truyền thống, nếp sống và san sẻ quyền lợi từ hoạt động giải trí du lịch với hội đồng .

Mục 3. QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH

Điều 20. Nguyên tắc lập quy hoạch về du lịch

1. Phù hợp với kế hoạch và quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh của quốc gia ; kế hoạch tăng trưởng ngành du lịch và những quy hoạch khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo từng thời kỳ .

2. Khai thác, sử dụng hài hòa và hợp lý, hiệu suất cao tài nguyên du lịch và bảo tồn những di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, di sản vạn vật thiên nhiên hướng tới tiềm năng tăng trưởng vững chắc gắn với bảo vệ thiên nhiên và môi trường và ứng phó với đổi khác khí hậu .

3. Bảo đảm tính link giữa những địa phương trong vùng, giữa những vùng trong cả nước ; khai thác, sử dụng tối đa kiến trúc hiện có ; phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương để tăng trưởng mẫu sản phẩm du lịch .

4. Giảm thiểu những tác động ảnh hưởng xấu đi do tăng trưởng du lịch đến kinh tế tài chính – xã hội và thiên nhiên và môi trường .

5. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức triển khai, hội đồng dân cư và cá thể trong quy trình lập quy hoạch ; tích hợp hài hòa giữa quyền lợi của Nhà nước và quyền lợi của hội đồng, giữa quyền lợi của vùng và địa phương .

6. Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến văn minh trong quy trình lập quy hoạch ; phân phối tiêu chuẩn, quy chuẩn và tương thích với nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và hội nhập quốc tế của quốc gia .

Điều 21. Nội dung quy hoạch về du lịch

1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch trong tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vương quốc, vùng và địa phương .

2. Phân tích, nhìn nhận tiềm năng, thực trạng tài nguyên và môi trường tự nhiên du lịch, thị trường du lịch ; năng lực lôi cuốn góp vốn đầu tư, nguồn lực tăng trưởng du lịch .

3. Xác định quan điểm, tiềm năng tăng trưởng du lịch ; dự báo những chỉ tiêu và luận chứng những giải pháp tăng trưởng du lịch .

4. Định hướng tổ chức triển khai khoảng trống du lịch, mạng lưới hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch .

5. Định hướng tăng trưởng loại sản phẩm du lịch, thị trường du lịch .

6. Định hướng góp vốn đầu tư tăng trưởng du lịch ; xác lập hạng mục những khu vực, những dự án Bất Động Sản ưu tiên góp vốn đầu tư, vốn góp vốn đầu tư .

7. Định hướng bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường tự nhiên theo lao lý của pháp lý .

8. Đề xuất chủ trương, giải pháp quản trị, tăng trưởng du lịch theo quy hoạch .

Điều 22. Lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch

1. Việc lập quy hoạch về du lịch phải tuân thủ nguyên tắc, nội dung lập quy hoạch về du lịch pháp luật tại Điều 20 và Điều 21 của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

2. nhà nước pháp luật việc lập, quản trị và triển khai quy hoạch về du lịch .

Chương IV
ĐIỂM DU LỊCH, KHU DU LỊCH

Điều 23. Điều kiện công nhận điểm du lịch

1. Điều kiện công nhận điểm du lịch gồm có :

a ) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác lập ;

b ) Có kiến trúc, dịch vụ thiết yếu bảo vệ ship hàng khách du lịch ;

c ) Đáp ứng điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý .

2. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 24. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch

1. Hồ sơ đề xuất công nhận điểm du lịch gồm có :

a ) Đơn ý kiến đề nghị công nhận điểm du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) Bản thuyết minh về điều kiện kèm theo công nhận điểm du lịch pháp luật tại khoản 1 Điều 23 của Luật này .

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ý kiến đề nghị công nhận điểm du lịch được pháp luật như sau :

a ) Tổ chức, cá thể chiếm hữu, quản trị điểm du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi quản trị nhà nước về du lịch ( sau đây gọi chung là cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh ) nơi có điểm du lịch ;

b ) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh đánh giá và thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;

c ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hiệu quả đánh giá và thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động công nhận điểm du lịch ; trường hợp khước từ, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tịch thu quyết định hành động công nhận điểm du lịch trong trường hợp điểm du lịch không còn bảo vệ điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 23 của Luật này .

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch

1. Tổ chức, cá thể quản trị điểm du lịch có quyền sau đây :

a ) Đầu tư, khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch ;

b ) Ban hành nội quy ; tổ chức triển khai kinh doanh thương mại dịch vụ ship hàng khách du lịch ;

c ) Tổ chức dịch vụ hướng dẫn ; pháp luật, quản trị việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch du lịch trong khoanh vùng phạm vi quản trị ;

d ) Được thu phí theo pháp luật của pháp lý .

2. Tổ chức, cá thể quản trị điểm du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Bảo đảm điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều 23 của Luật này ;

b ) Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho khách du lịch đến du lịch thăm quan ;

c ) Quản lý, giám sát hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch trong khoanh vùng phạm vi quản trị ;

d ) Bảo đảm bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên tại điểm du lịch ;

đ ) Tổ chức đảm nhiệm và xử lý kịp thời yêu cầu của khách du lịch trong khoanh vùng phạm vi quản trị .

Điều 26. Điều kiện công nhận khu du lịch

1. Điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh gồm có :

a ) Có tài nguyên du lịch với lợi thế về cảnh sắc vạn vật thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa truyền thống, có ranh giới xác lập ;

b ) Có kiến trúc, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ cung ứng nhu yếu lưu trú, nhà hàng và những nhu yếu khác của khách du lịch ;

c ) Có liên kết với mạng lưới hệ thống hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông vương quốc ;

d ) Đáp ứng điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên theo pháp luật của pháp lý .

2. Điều kiện công nhận khu du lịch vương quốc gồm có :

a ) Có tài nguyên du lịch phong phú, đặc biệt quan trọng mê hoặc với lợi thế về cảnh sắc vạn vật thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa truyền thống, có ranh giới xác lập ;

b ) Có trong hạng mục những khu vực tiềm năng tăng trưởng khu du lịch vương quốc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;

c ) Có kiến trúc, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng điệu, cung ứng nhu yếu lưu trú, ẩm thực ăn uống và những nhu yếu khác của khách du lịch ;

d ) Các điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này .

3. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh

1. Hồ sơ đề xuất công nhận khu du lịch cấp tỉnh gồm có :

a ) Đơn ý kiến đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật ;

b ) Bản thuyết minh về điều kiện kèm theo công nhận khu du lịch cấp tỉnh lao lý tại khoản 1 Điều 26 của Luật này .

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh được pháp luật như sau :

a ) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức triển khai quản trị khu du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh nơi có khu du lịch ;

b ) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh đánh giá và thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;

c ) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hiệu quả thẩm định và đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động công nhận khu du lịch cấp tỉnh ; trường hợp phủ nhận, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

3. Đối với khu du lịch nằm trên địa phận từ 02 đơn vị chức năng hành chính cấp huyện trở lên, cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh lập hồ sơ ý kiến đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định và đánh giá, quyết định hành động công nhận khu du lịch cấp tỉnh .

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tịch thu quyết định hành động công nhận khu du lịch cấp tỉnh trong trường hợp khu du lịch không còn bảo vệ điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều 26 của Luật này .

Điều 28. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị công nhận khu du lịch vương quốc gồm có :

a ) Đơn đề xuất công nhận khu du lịch vương quốc theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật ;

b ) Bản thuyết minh về điều kiện kèm theo công nhận khu du lịch vương quốc pháp luật tại khoản 2 Điều 26 của Luật này .

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch vương quốc được lao lý như sau :

a ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch ;

b ) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch đánh giá và thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;

c ) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tác dụng thẩm định và đánh giá, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định hành động công nhận và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai công bố khu du lịch vương quốc ; trường hợp phủ nhận, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

3. Đối với khu du lịch nằm trên địa phận từ 02 đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh trở lên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề xuất công nhận khu du lịch vương quốc trình Thủ tướng nhà nước công nhận .

4. Người có thẩm quyền công nhận khu du lịch vương quốc tịch thu quyết định hành động công nhận trong trường hợp khu du lịch không còn bảo vệ điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 2 Điều 26 của Luật này .

Điều 29. Quản lý khu du lịch

1. Nội dung quản trị khu du lịch gồm có :

a ) Quản lý công tác làm việc quy hoạch và góp vốn đầu tư tăng trưởng ;

b ) Quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, hoạt động giải trí của hướng dẫn viên du lịch du lịch ;

c ) Quản lý việc góp vốn đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch ;

d ) Bảo đảm bảo đảm an toàn cho khách du lịch ; bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong khu du lịch ;

đ ) Xây dựng mạng lưới hệ thống biển báo, biển hướng dẫn, điểm phân phối thông tin Giao hàng khách du lịch ;

e ) Các nội dung khác theo pháp luật của pháp lý .

2. nhà nước lao lý quy mô quản trị khu du lịch vương quốc ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý quy mô quản trị khu du lịch cấp tỉnh .

Chương V
KINH DOANH DU LỊCH

Mục 1. DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Điều 30. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước Giao hàng khách du lịch trong nước .

2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế ship hàng khách du lịch quốc tế đến Nước Ta và khách du lịch ra quốc tế .

3. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành trong nước, trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều này .

4. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế chỉ được kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế ship hàng khách du lịch quốc tế đến Nước Ta, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác .

Điều 31. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Điều kiện kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước gồm có :

a ) Là doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý về doanh nghiệp ;

b ) Ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước tại ngân hàng nhà nước ;

c ) Người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp tầm trung trở lên chuyên ngành về lữ hành ; trường hợp tốt nghiệp tầm trung trở lên chuyên ngành khác phải có chứng từ nhiệm vụ quản lý du lịch trong nước .

2. Điều kiện kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế gồm có :

a ) Là doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp ;

b ) Ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng nhà nước ;

c ) Người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành ; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng từ nhiệm vụ điều hành quản lý du lịch quốc tế .

3. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều này được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

4. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể về việc ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành lao lý tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này .

5. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật cụ thể về người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành ; nội dung huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, tổ chức triển khai thi, cấp chứng từ nhiệm vụ điều hành quản lý du lịch trong nước và nhiệm vụ quản lý du lịch quốc tế .

Điều 32. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước gồm có :

a ) Đơn đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) Bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ;

c ) Giấy ghi nhận ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành ;

d ) Bản sao có xác nhận quyết định hành động chỉ định hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành với người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành ;

đ ) Bản sao có xác nhận văn bằng, chứng từ của người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật này .

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước được lao lý như sau :

a ) Doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở ;

b ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh đánh giá và thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước cho doanh nghiệp ; trường hợp khước từ, phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật mẫu Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước .

Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

1. Hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế gồm có :

a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật ;

b ) Bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ;

c ) Giấy ghi nhận ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành ;

d ) Bản sao có xác nhận văn bằng, chứng từ của người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này ;

đ ) Bản sao có xác nhận quyết định hành động chỉ định hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành với người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành .

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế được pháp luật như sau :

a ) Doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch ;

b ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định và đánh giá, cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông tin cho cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở ; trường hợp phủ nhận, phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật mẫu Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế .

Điều 34. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Doanh nghiệp đề xuất cấp lại giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng .

2. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành được pháp luật như sau :

a ) Doanh nghiệp gửi đơn đề xuất cấp lại giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Điều 35. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Doanh nghiệp đề xuất cấp đổi giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong những trường hợp sau đây :

a ) Thay đổi Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ;

b ) Thay đổi khoanh vùng phạm vi kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế .

2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành gồm có :

a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp ;

c ) Bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư trong trường hợp pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này ; giấy ghi nhận ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành tương thích với khoanh vùng phạm vi kinh doanh thương mại trong trường hợp lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này .

3. Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành được lao lý như sau :

a ) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Điều 36. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Doanh nghiệp bị tịch thu giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong những trường hợp sau đây :

a ) Chấm dứt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản ;

b ) Không cung ứng một trong những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành lao lý tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này ;

c ) Không đổi giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo lao lý tại khoản 1 Điều 35 của Luật này ;

d ) Làm phương hại đến chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi vương quốc, quốc phòng, bảo mật an ninh ;

đ ) Lợi dụng hoạt động giải trí du lịch để đưa người từ Nước Ta ra quốc tế hoặc từ quốc tế vào Nước Ta trái pháp lý ;

e ) Cho tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;

g ) Không triển khai không thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại điểm i khoản 1 Điều 37 của Luật này, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài của khách du lịch ;

h ) Giả mạo hồ sơ đề xuất cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành .

2. Doanh nghiệp đã bị tịch thu giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này chỉ được ý kiến đề nghị cấp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành sau 06 tháng kể từ ngày quyết định hành động tịch thu giấy phép có hiệu lực thực thi hiện hành. Doanh nghiệp đã bị tịch thu giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo pháp luật tại những điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này chỉ được đề xuất cấp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành sau 12 tháng kể từ ngày quyết định hành động tịch thu giấy phép có hiệu lực hiện hành .

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật trình tự, thủ tục tịch thu giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành .

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức triển khai triển khai những dịch vụ du lịch, chương trình du lịch cho khách du lịch theo khoanh vùng phạm vi kinh doanh thương mại pháp luật trong giấy phép ;

b ) Bảo đảm duy trì những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo lao lý tại khoản 1 Điều 31 của Luật này ; công khai minh bạch tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, Trụ sở, văn phòng thanh toán giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong thanh toán giao dịch điện tử ;

c ) Thông báo về việc đổi khác người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành, gửi hồ sơ về người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành thay thế sửa chữa cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ khi biến hóa ;

d ) Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch ;

đ ) Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời hạn triển khai chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho hàng loạt chương trình du lịch ;

e ) Sử dụng hướng dẫn viên du lịch du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của hướng dẫn viên du lịch du lịch trong thời hạn hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng ;

g ) Chấp hành, thông dụng, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp lý, lao lý của nơi đến du lịch ; ứng xử văn minh, tôn trọng truyền thống văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán của Nước Ta và nơi đến du lịch ; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp lý của khách du lịch trong thời hạn tham gia chương trình du lịch ;

h ) Thực hiện chính sách báo cáo giải trình, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo pháp luật của pháp lý ;

i ) Áp dụng giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài của khách du lịch ; kịp thời thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn thương tâm, rủi ro đáng tiếc xảy ra với khách du lịch và có giải pháp khắc phục hậu quả ;

k ) Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận hợp tác với khách du lịch .

2. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế Giao hàng khách du lịch quốc tế đến Nước Ta có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại những điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều này ;

b ) Bảo đảm duy trì điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo pháp luật tại khoản 2 Điều 31 của Luật này ; công khai minh bạch tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, Trụ sở, văn phòng thanh toán giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong thanh toán giao dịch điện tử ;

c ) Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cư, xuất cảnh, quá cảnh, hải quan .

3. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế Giao hàng khách du lịch ra quốc tế có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những điểm a, c, d, đ, g, h, i và k khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều này ;

b ) Sử dụng hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế để đưa khách du lịch ra quốc tế theo hợp đồng lữ hành ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của hướng dẫn viên du lịch du lịch trong thời hạn đưa khách du lịch ra quốc tế .

Điều 38. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế được góp vốn với đối tác chiến lược Nước Ta để xây dựng doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

2. Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp đổi, tịch thu giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành so với doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế triển khai theo pháp luật tại những điều 31, 33, 34, 35 và 36 của Luật này .

3. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại khoản 2 Điều 37 của Luật này .

Điều 39. Hợp đồng lữ hành

1. Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch.

2. Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản .

3. Hợp đồng lữ hành phải có những nội dung sau đây :

a ) Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời hạn, phương pháp cung ứng dịch vụ trong chương trình du lịch ;

b ) Giá trị hợp đồng và phương pháp thanh toán giao dịch ;

c ) Điều khoản loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng ;

d ) Điều kiện và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính tương quan đến việc đổi khác, bổ trợ, hủy bỏ hợp đồng ;

đ ) Điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch .

Điều 40. Kinh doanh đại lý lữ hành

1. Kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức triển khai, cá thể nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng .

2. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại đại lý lữ hành phải ĐK kinh doanh thương mại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành .

3. Trường hợp khách du lịch mua chương trình du lịch trải qua đại lý lữ hành thì hợp đồng lữ hành được giao kết giữa khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành giao đại lý ; trong hợp đồng phải ghi tên, địa chỉ của đại lý lữ hành .

Điều 41. Hợp đồng đại lý lữ hành

1. Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại đại lý lữ hành .

2. Hợp đồng đại lý lữ hành phải có những nội dung sau đây :

a ) Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý ;

b ) Chương trình du lịch, giá cả chương trình du lịch được giao cho đại lý, mức hoa hồng đại lý, thời gian giao dịch thanh toán ;

c ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ;

d ) Thời hạn hiệu lực hiện hành của hợp đồng đại lý .

Điều 42. Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành

1. Kiểm tra, giám sát việc thực thi hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành .

2. Tổ chức triển khai chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với khách du lịch về chương trình du lịch giao cho bên nhận đại lý lữ hành .

3. Hướng dẫn, phân phối cho bên nhận đại lý lữ hành thông tin tương quan đến chương trình du lịch .

Điều 43. Trách nhiệm của đại lý lữ hành

1. Thông báo cho cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh thời gian mở màn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, khu vực kinh doanh thương mại, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành .

2. Thực hiện việc bán chương trình du lịch đúng nội dung và đúng giá như hợp đồng đại lý ; không được tổ chức triển khai thực thi chương trình du lịch .

3. Lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo lao lý của pháp lý .

4. Treo biển đại lý lữ hành ở vị trí dễ nhận ra tại trụ sở đại lý .

Điều 44. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

1. Việc xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế được triển khai theo lao lý của pháp lý về thương mại .

2. Cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh đảm nhiệm, đánh giá và thẩm định hồ sơ, cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, gia hạn, tịch thu Giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế .

Mục 2. VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH

Điều 45. Kinh doanh vận tải khách du lịch

1. Kinh doanh vận tải đường bộ khách du lịch là việc phân phối dịch vụ vận tải đường bộ đường hàng không, đường thủy, đường thủy trong nước, đường tàu, đường đi bộ chuyên Giao hàng khách du lịch theo chương trình du lịch, tại khu du lịch, điểm du lịch .

2. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại vận tải đường bộ khách du lịch lao lý tại khoản 1 Điều này phải cung ứng điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ; quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường tự nhiên của phương tiện đi lại vận tải đường bộ ; điều kiện kèm theo của người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại vận tải đường bộ, nhân viên cấp dưới ship hàng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện đi lại vận tải đường bộ theo pháp luật của pháp lý .

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ pháp luật điều kiện kèm theo của người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại, nhân viên cấp dưới Giao hàng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ khách du lịch sau khi có quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

Điều 46. Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

1. Phương tiện vận tải đường bộ khách du lịch được cấp biển hiệu khi cung ứng những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 2 Điều 45 của Luật này .

2. Phương tiện vận tải đường bộ khách du lịch có biển hiệu được vận tải đường bộ hành khách theo hợp đồng và được ưu tiên sắp xếp nơi neo đậu, dừng, đỗ để đón, trả khách du lịch tại trường bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, trong khu du lịch, gần điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và được hoạt động giải trí không hạn chế thời hạn trên những tuyến giao thông vận tải dẫn tới những điểm thăm quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm đáp ứng dịch vụ du lịch theo lao lý của chính quyền sở tại địa phương .

3. nhà nước lao lý trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp biển hiệu phương tiện đi lại vận tải đường bộ khách du lịch .

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch

1. Vận tải khách du lịch theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành, với khách du lịch theo hành trình dài, tuyến đường tương thích .

2. Mua bảo hiểm cho khách du lịch theo phương tiện đi lại vận tải đường bộ .

3. Bảo đảm những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo theo lao lý trong suốt quy trình khai thác, sử dụng phương tiện đi lại vận tải đường bộ .

4. Gắn biển hiệu vận tải đường bộ khách du lịch ở nơi dễ nhận ra trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ .

Mục 3. LƯU TRÚ DU LỊCH

Điều 48. Các loại cơ sở lưu trú du lịch

1. Khách sạn .

2. Biệt thự du lịch .

3. Căn hộ du lịch .

4. Tàu thủy lưu trú du lịch .

5. Nhà nghỉ du lịch .

6. Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê .

7. Bãi cắm trại du lịch .

8. Các cơ sở lưu trú du lịch khác .

Điều 49. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

1. Điều kiện kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch gồm có :

a ) Có ĐK kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý ;

b ) Đáp ứng điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo đảm an toàn thực phẩm theo lao lý của pháp lý ;

c ) Đáp ứng điều kiện kèm theo tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ Giao hàng khách du lịch .

2. nhà nước pháp luật cụ thể điểm c khoản 1 Điều này .

Điều 50. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

1. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện ĐK xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

2. Khách sạn, biệt thự cao cấp du lịch, căn hộ chung cư cao cấp du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn vương quốc về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hạng cơ sở lưu trú du lịch gồm có 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao .

3. Thẩm quyền thẩm định và đánh giá, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được lao lý như sau :

a ) Tổng cục Du lịch đánh giá và thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao và hạng 05 sao ;

b ) Cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh đánh giá và thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao .

4. Hồ sơ ĐK công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch gồm có :

a ) Đơn ý kiến đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) Bản tự nhìn nhận chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo lao lý trong tiêu chuẩn vương quốc về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch ;

c ) Danh sách người quản trị và nhân viên cấp dưới trong cơ sở lưu trú du lịch ;

d ) Bản sao có xác nhận văn bằng, chứng từ, giấy ghi nhận tu dưỡng nhiệm vụ và giấy ghi nhận thời hạn thao tác trong nghành nghề dịch vụ du lịch của người quản trị, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch .

5. Trình tự, thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được pháp luật như sau :

a ) Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật tại khoản 3 Điều này. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nhu yếu sửa đổi, bổ trợ ;

b ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp về du lịch đánh giá và thẩm định và ra quyết định hành động công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch ; trường hợp không công nhận, phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

6. Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 05 năm. Sau khi hết thời hạn, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch có nhu yếu ĐK xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch triển khai theo lao lý tại những khoản 4, 5 và 7 Điều này .

7. Phí đánh giá và thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được thực thi theo pháp luật của pháp lý về phí và lệ phí .

8. Biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được gắn ở khu vực cửa chính của cơ sở lưu trú du lịch.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Điều 51. Công bố, kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch

1. Tổng cục Du lịch công bố list cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền ; hướng dẫn, kiểm tra việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh ; tổ chức triển khai kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên toàn nước .

2. Cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh công bố list cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền ; tổ chức triển khai kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa phận .

Điều 52. Thu hồi quyết định công nhận hạng, thay đổi hạng cơ sở lưu trú du lịch

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tịch thu quyết định hành động công nhận hạng so với cơ sở lưu trú du lịch không duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công nhận .

2. Khi có sự đổi khác về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại cơ sở lưu trú du lịch ý kiến đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá và thẩm định lại để công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hồ sơ, trình tự, thủ tục biến hóa hạng cơ sở lưu trú du lịch thực thi theo lao lý tại những khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 50 của Luật này .

Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

1. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch có quyền sau đây :

a ) Từ chối tiếp đón khách du lịch có hành vi vi phạm pháp lý, vi phạm nội quy của cơ sở lưu trú du lịch hoặc khi cơ sở lưu trú du lịch không còn năng lực phân phối nhu yếu của khách du lịch ;

b ) Hủy bỏ hợp đồng phân phối dịch vụ so với khách du lịch có hành vi vi phạm pháp lý, vi phạm nội quy của cơ sở lưu trú du lịch .

2. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Bảo đảm duy trì điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch theo pháp luật tại khoản 1 Điều 49 của Luật này ;

b ) Niêm yết công khai minh bạch giá bán sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ, nội quy của cơ sở lưu trú du lịch ;

c ) Bồi thường thiệt hại cho khách du lịch theo pháp luật của pháp lý về dân sự ;

d ) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú du lịch khi có sự biến hóa về tên cơ sở, quy mô, địa chỉ, người đại diện thay mặt theo pháp lý ;

đ ) Chỉ được sử dụng từ “ sao ” hoặc hình ảnh ngôi sao 5 cánh để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch ;

e ) Thực hiện chính sách báo cáo giải trình, thống kê, kế toán theo pháp luật của pháp lý .

3. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch đã được công nhận hạng có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ;

b ) Treo biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và quảng cáo đúng với loại, hạng đã được công nhận ;

c ) Duy trì chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo đúng loại, hạng đã được công nhận .

Mục 4. DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC

Điều 54. Các loại dịch vụ du lịch khác

1. Dịch vụ nhà hàng .

2. Thương Mại Dịch Vụ shopping .

3. Dịch Vụ Thương Mại thể thao .

4. Thương Mại Dịch Vụ đi dạo, vui chơi .

5. Dịch Vụ Thương Mại chăm nom sức khỏe thể chất .

6. Dịch Vụ Thương Mại tương quan khác ship hàng khách du lịch .

Điều 55. Phát triển các loại dịch vụ du lịch khác
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Đầu tư, thiết kế xây dựng những chuỗi nhà hàng quán ăn siêu thị nhà hàng, khu nhà hàng siêu thị, lễ hội ẩm thực nhằm mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị nhà hàng truyền thống cuội nguồn, tiếp thu tinh hoa nhà hàng siêu thị quốc tế ;

2. Đầu tư, kiến thiết xây dựng những thành phố shopping, TT shopping, chuỗi shop kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, đồ lưu niệm, hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc trong nước, shop miễn thuế ; tổ chức triển khai những chương trình khuyến mại hằng năm ;

3. Đầu tư phát triển dịch vụ du lịch gắn với thể thao trên cơ sở tài nguyên du lịch và lợi thế về địa hình của Nước Ta ; tổ chức triển khai những sự kiện thể thao để lôi cuốn khách du lịch ;

4. Xây dựng và tổ chức triển khai những chương trình thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn truyền thống cuội nguồn và đương đại ; liên kết mạng lưới hệ thống kho lưu trữ bảo tàng, nhà hát với hoạt động giải trí du lịch ; khai thác game show dân gian, tiệc tùng truyền thống cuội nguồn mê hoặc khách du lịch ; kiến thiết xây dựng những khu vui chơi giải trí công viên chủ đề, TT vui chơi ;

5. Cung cấp những dịch vụ y tế, chăm nom sức khỏe thể chất, chăm nom vẻ đẹp trên cơ sở khai thác giá trị y học truyền thống, y học tân tiến ;

6. Cung cấp những dịch vụ có tương quan khác theo nhu yếu của khách du lịch và tương thích với pháp luật của pháp lý .

Điều 56. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

1. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác được tự nguyện ĐK công nhận cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

2. Hồ sơ ĐK công nhận gồm có :

a ) Đơn đề xuất theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật ;

b ) Bản thuyết minh cung ứng những tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch .

3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận được lao lý như sau :

a ) Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh nơi đặt cơ sở kinh doanh thương mại ;

b ) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh đánh giá và thẩm định và công nhận ; trường hợp không công nhận, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

4. Phí đánh giá và thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn Giao hàng khách du lịch được triển khai theo lao lý của pháp lý về phí và lệ phí .

5. Quyết định công nhận cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn Giao hàng khách du lịch có thời hạn 03 năm. Sau khi hết thời hạn, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác có nhu yếu ĐK công nhận lại cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch thực thi theo pháp luật tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này .

6. Cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra chất lượng cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Giao hàng khách du lịch trên địa phận ; tịch thu quyết định hành động công nhận trong trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch không bảo vệ những tiêu chuẩn Giao hàng khách du lịch theo lao lý của pháp lý .

7. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành tiêu chuẩn và mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch cho cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác .

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

1. Được đưa vào cơ sở tài liệu thực thi du lịch vương quốc .

2. Được ưu tiên tham gia những hoạt động giải trí thực thi du lịch do cơ quan quản trị nhà nước về du lịch ở TW và địa phương tổ chức triển khai .

3. Được treo biển hiệu đạt tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch và sử dụng thương hiệu này để quảng cáo, lôi cuốn khách du lịch .

4. Phải bảo vệ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại, tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan trong suốt quy trình kinh doanh thương mại .

Chương VI
HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Điều 58. Hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch

1. Hướng dẫn viên du lịch gồm có hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước và hướng dẫn viên du lịch du lịch tại điểm .

2. Phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch du lịch được pháp luật như sau :

a ) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch trong nước, khách du lịch quốc tế đến Nước Ta trong khoanh vùng phạm vi toàn nước và đưa khách du lịch ra quốc tế ;

b ) Hướng dẫn viên du lịch trong nước được hướng dẫn cho khách du lịch trong nước là công dân Nước Ta trong khoanh vùng phạm vi toàn nước ;

c ) Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong khoanh vùng phạm vi khu du lịch, điểm du lịch .

3. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch du lịch gồm có :

a ) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch ;

b ) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp phân phối dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch so với hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước ;

c ) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch ; so với hướng dẫn viên du lịch du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức triển khai, cá thể quản trị khu du lịch, điểm du lịch .

4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.

5. Phí đánh giá và thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch được thực thi theo pháp luật của pháp lý về phí và lệ phí .

Điều 59. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước gồm có :

a ) Có quốc tịch Nước Ta, thường trú tại Nước Ta ;

b ) Có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ ;

c ) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy ;

d ) Tốt nghiệp tầm trung trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch ; trường hợp tốt nghiệp tầm trung trở lên chuyên ngành khác phải có chứng từ nhiệm vụ hướng dẫn du lịch trong nước .

2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế gồm có :

a ) Điều kiện pháp luật tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này ;

b ) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch ; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng từ nhiệm vụ hướng dẫn du lịch quốc tế ;

c ) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ ĐK hành nghề .

3. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch tại điểm gồm có :

a ) Điều kiện pháp luật tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này ;

b ) Đạt nhu yếu kiểm tra nhiệm vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh tổ chức triển khai .

4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý chi tiết cụ thể về mẫu thẻ, nội dung đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, tổ chức triển khai thi, cấp chứng từ nhiệm vụ hướng dẫn du lịch ; nội dung kiểm tra nhiệm vụ hướng dẫn du lịch tại điểm ; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ .

Điều 60. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước gồm có :

a ) Đơn đề xuất cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú ;

c ) Bản sao có xác nhận những văn bằng, chứng từ tương ứng với điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm d khoản 1 hoặc điểm b và điểm c khoản 2 Điều 59 của Luật này ;

d ) Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ ;

đ ) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm .

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước được pháp luật như sau :

a ) Người đề xuất cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh ;

b ) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch cho người đề xuất ; trường hợp khước từ, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Điều 61. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

1. Hồ sơ đề xuất cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch tại điểm gồm có :

a ) Đơn đề xuất cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) Giấy tờ pháp luật tại những điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 của Luật này .

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch tại điểm được pháp luật như sau :

a ) Cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh định kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ chức triển khai kiểm tra nhiệm vụ hướng dẫn du lịch tại điểm ;

b ) Người đề xuất cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch tại điểm nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh ;

c ) Cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh tổ chức triển khai kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch tại điểm so với người đã đạt nhu yếu kiểm tra nhiệm vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có tác dụng kiểm tra .

Điều 62. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

1. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước làm thủ tục đề xuất cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng .

2. Hồ sơ đề xuất cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch gồm có :

a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) Giấy tờ pháp luật tại những điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 của Luật này ;

c ) Bản sao có xác nhận giấy ghi nhận đã qua khóa update kỹ năng và kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ;

d ) Thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch đã được cấp .

3. Trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch được lao lý như sau :

a ) Người đề xuất cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ ;

b ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch cho người ý kiến đề nghị ; trường hợp khước từ, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý cụ thể về khóa update kỹ năng và kiến thức, giấy ghi nhận khóa update kiến thức và kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước .

Điều 63. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

1. Thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hư hỏng hoặc biến hóa thông tin trên thẻ. Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch được cấp lại bằng thời hạn còn lại của thẻ đã được cấp .

2. Hồ sơ đề xuất cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch gồm có :

a ) Đơn đề xuất cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm ;

c ) Bản sao có xác nhận sách vở tương quan đến nội dung đổi khác trong trường hợp cấp lại thẻ do biến hóa thông tin trên thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch .

3. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch được lao lý như sau :

a ) Người ý kiến đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ ;

b ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch cho người đề xuất ; trường hợp khước từ phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Điều 64. Thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch

1. Thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch bị tịch thu trong trường hợp hướng dẫn viên du lịch du lịch có một trong những hành vi sau đây :

a ) Làm phương hại đến chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi vương quốc, quốc phòng, bảo mật an ninh ;

b ) Cho cá thể khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch để hành nghề ;

c ) Không bảo vệ điều kiện kèm theo hành nghề, điều kiện kèm theo cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch theo pháp luật của Luật này ;

d ) Giả mạo hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch .

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch quyết định hành động tịch thu thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch và công bố công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử quản trị hướng dẫn viên du lịch du lịch của Tổng cục Du lịch và cơ quan tịch thu thẻ .

3. Hướng dẫn viên du lịch đã bị tịch thu thẻ chỉ được đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch sau 12 tháng kể từ ngày bị tịch thu thẻ .

Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch

1. Hướng dẫn viên du lịch có quyền sau đây :

a ) Tham gia tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch ;

b ) Nhận tiền lương và khoản thù lao khác theo hợp đồng ;

c ) Tham gia những khóa tu dưỡng kỹ năng và kiến thức, trình độ, nhiệm vụ, kỹ năng và kiến thức hành nghề hướng dẫn du lịch ;

d ) Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng, được quyền biến hóa chương trình du lịch, kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch .

2. Hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Hướng dẫn khách du lịch theo trách nhiệm được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn ;

b ) Tuân thủ, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp lý Nước Ta, pháp lý nơi đến du lịch, nội quy nơi đến thăm quan ; tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương ;

c ) tin tức cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và những quyền, quyền lợi hợp pháp của khách du lịch ;

d ) Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách du lịch ; báo cáo giải trình người đảm nhiệm kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quyết định hành động đổi khác chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có nhu yếu ;

đ ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ trong việc bảo vệ bảo đảm an toàn tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài của khách du lịch ;

e ) Tham gia khóa update kỹ năng và kiến thức theo lao lý tại khoản 4 Điều 62 của Luật này ;

g ) Đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch ;

h ) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước phải mang theo sách vở phân công trách nhiệm của doanh nghiệp tổ chức triển khai chương trình du lịch và chương trình du lịch bằng tiếng Việt trong khi hành nghề. Trường hợp hướng dẫn khách du lịch quốc tế thì hướng dẫn viên du lịch du lịch phải mang theo chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế .

Điều 66. Trách nhiệm quản lý hướng dẫn viên du lịch

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động giải trí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch, hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn du lịch và hoạt động giải trí hướng dẫn du lịch trên khoanh vùng phạm vi toàn nước .

2. Cơ quan trình độ về du lịch cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn du lịch và hoạt động giải trí hướng dẫn du lịch trên địa phận .

3. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hướng dẫn du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của hướng dẫn viên du lịch du lịch trong việc tuân thủ pháp lý và hợp đồng đã ký với doanh nghiệp ;

b ) Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, trình độ, nhiệm vụ, kỹ năng và kiến thức hành nghề hướng dẫn du lịch .

Chương VII
XÚC TIẾN DU LỊCH, QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Mục 1. XÚC TIẾN DU LỊCH

Điều 67. Nội dung xúc tiến du lịch

1. Quảng bá, trình làng về quốc gia, con người Nước Ta, di sản văn hóa truyền thống, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, khu công trình lao động phát minh sáng tạo của con người, truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa nhằm mục đích tăng cường lôi cuốn khách du lịch .

2. Xây dựng, tăng trưởng tên thương hiệu du lịch vương quốc, vùng, địa phương, doanh nghiệp ; điều tra và nghiên cứu thị trường du lịch, thiết kế xây dựng, tiếp thị loại sản phẩm du lịch tương thích với thị hiếu của khách du lịch .

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, góp thêm phần bảo vệ môi trường tự nhiên du lịch bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn, lành mạnh, văn minh, phát huy truyền thống cuội nguồn mến khách của dân tộc bản địa .

4. Vận động, tìm kiếm thời cơ, tập trung chuyên sâu nguồn lực góp vốn đầu tư tăng trưởng kiến trúc, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch .

Điều 68. Hoạt động xúc tiến du lịch

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, kế hoạch, chương trình triển khai du lịch vương quốc ; điều phối những hoạt động giải trí thực thi du lịch liên vùng, liên tỉnh .

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân những cấp, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, chương trình thực thi du lịch theo nghành và địa phận quản trị tương thích với kế hoạch, kế hoạch, chương trình thực thi du lịch vương quốc .

3. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch, doanh nghiệp, tổ chức triển khai và cá thể tương quan dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, chương trình thực thi du lịch trong nước và quốc tế tương thích với kế hoạch, kế hoạch, chương trình triển khai du lịch vương quốc, xây dựng văn phòng triển khai du lịch tại quốc tế. Ngân sách chi tiêu hoạt động giải trí thực thi du lịch của doanh nghiệp được hạch toán vào ngân sách của doanh nghiệp .

Điều 69. Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

1. Cơ quan du lịch quốc tế, tổ chức triển khai du lịch quốc tế và khu vực được xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta .

2. Hồ sơ đề xuất xây dựng văn phòng đại diện thay mặt phải được hợp pháp hóa lãnh sự, gồm có :

a ) Đơn đề xuất xây dựng văn phòng đại diện thay mặt theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý ;

b ) Quyết định xây dựng cơ quan du lịch quốc tế, tổ chức triển khai du lịch quốc tế và khu vực ;

c ) Quyết định xây dựng văn phòng đại diện thay mặt của cơ quan du lịch quốc tế, tổ chức triển khai du lịch quốc tế và khu vực ;

d ) Quyết định chỉ định người đứng đầu văn phòng đại diện thay mặt .

3. Trình tự, thủ tục xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta được lao lý như sau :

a ) Người đứng đầu văn phòng đại diện thay mặt nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;

b ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định và đánh giá, trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động ;

c ) Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quan điểm của Thủ tướng nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện thay mặt .

Mục 2. QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Điều 70. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

1. Quỹ tương hỗ tăng trưởng du lịch là quỹ kinh tế tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu, thông tin tài khoản riêng, do Thủ tướng nhà nước xây dựng, phê duyệt Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động giải trí .

2. Quỹ tương hỗ tăng trưởng du lịch được miễn nộp thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước theo pháp luật của pháp lý .

3. Quỹ tương hỗ tăng trưởng du lịch được hình thành từ những nguồn sau đây :

a ) Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp ;

b ) giá thành nhà nước bổ trợ hằng năm một phần trích từ nguồn thu phí thăm quan, phí cấp thị thực và những sách vở có tương quan đến xuất cảnh, nhập cư Nước Ta cho người quốc tế ;

c ) Nguồn hỗ trợ vốn, góp phần tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế ;

d ) Các nguồn thu hợp pháp khác theo pháp luật của pháp lý .

4. nhà nước lao lý cụ thể khoản 3 Điều này .

Điều 71. Mục đích của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

1. Xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế .

2. Hỗ trợ nghiên cứu và điều tra thị trường và tăng trưởng loại sản phẩm du lịch .

3. Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng tăng trưởng nguồn nhân lực du lịch .

4. Hỗ trợ hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo du lịch trong hội đồng .

Điều 72. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

1. Không vì mục tiêu doanh thu ; bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp ngân sách quản trị .

2. Thực hiện thu, chi, quyết toán, công khai minh bạch kinh tế tài chính, gia tài và công tác làm việc kế toán theo lao lý của pháp lý .

3. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán của cơ quan quản trị nhà nước về kinh tế tài chính và truy thuế kiểm toán nhà nước về những hoạt động giải trí kinh tế tài chính của Quỹ tương hỗ tăng trưởng du lịch .

4. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch, tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao, sử dụng đúng mục tiêu và tương thích với pháp luật của pháp lý .

5. Số dư kinh phí đầu tư năm trước của Quỹ tương hỗ tăng trưởng du lịch được chuyển sang năm sau để liên tục sử dụng .

Chương VIII
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

Điều 73. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Chính phủ

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về du lịch .

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối giúp nhà nước triển khai quản trị nhà nước về du lịch và có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :

a ) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và tổ chức triển khai triển khai văn bản quy phạm pháp luật về du lịch ; kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương tăng trưởng du lịch ; hạng mục những khu vực tiềm năng tăng trưởng khu du lịch vương quốc ;

b ) Điều phối, link những hoạt động giải trí du lịch liên vương quốc, liên vùng, liên tỉnh ;

c ) Xây dựng tiêu chuẩn vương quốc, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về du lịch ; thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu quản trị về du lịch ;

d ) Phối hợp với những cơ quan có tương quan, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp về du lịch phổ cập, giáo dục pháp lý về du lịch ;

đ ) Tổ chức, quản trị hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nguồn nhân lực du lịch ; điều tra và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ du lịch ; hướng dẫn về thanh toán giao dịch điện tử trong nghành du lịch ;

e ) Tổ chức tìm hiểu, nhìn nhận tài nguyên du lịch ;

g ) Thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch ; hoạt động giải trí thực thi du lịch ở trong nước và quốc tế ;

h ) Quản lý, tổ chức triển khai thực thi việc cấp, tịch thu giấy phép, thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch và những văn bản ghi nhận khác về hoạt động giải trí du lịch ;

i ) Xã hội hóa hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, tăng trưởng loại sản phẩm du lịch, triển khai du lịch, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nguồn nhân lực du lịch ;

k ) Kiểm tra, thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về du lịch .

Điều 74. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai quản trị nhà nước về du lịch .

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan nhà nước có tương quan phát hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành chủ trương khuyến mại, tương hỗ góp vốn đầu tư trong nghành nghề dịch vụ du lịch ; kêu gọi nguồn lực, lôi cuốn góp vốn đầu tư tăng trưởng du lịch ; lồng ghép những nội dung tương quan đến tăng trưởng du lịch trong những kế hoạch, chương trình, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan nhà nước có tương quan phát hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành chủ trương về kinh tế tài chính, thuế và hải quan nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo tăng trưởng du lịch ; bảo vệ nguồn lực kinh tế tài chính cho những hoạt động giải trí triển khai du lịch vương quốc .

4. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan nhà nước có tương quan phát hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành chủ trương khuyến khích sản xuất, phân phối sản phẩm & hàng hóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công bằng tay, dịch vụ chất lượng cao để tăng trưởng du lịch, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống shop miễn thuế ship hàng khách du lịch tại 1 số ít địa phận du lịch trọng điểm ; lồng ghép triển khai du lịch trong triển khai thương mại .

5. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan nhà nước có tương quan tuyên truyền, tiếp thị hình ảnh, quốc gia, con người Nước Ta ; tham mưu chủ trương về thị thực ship hàng tăng trưởng du lịch .

Điều 75. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, triển khai quản trị nhà nước về du lịch tại địa phương ; cụ thể hóa kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương tăng trưởng du lịch tương thích với trong thực tiễn tại địa phương .

2. Ủy ban nhân dân những cấp có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :

a ) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành những chủ trương tặng thêm, lôi cuốn góp vốn đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương ; tương hỗ tăng trưởng du lịch hội đồng ;

b ) Quản lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại du lịch và hướng dẫn du lịch trên địa phận ;

c ) Bảo đảm bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, thiên nhiên và môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung chuyên sâu nhiều khách du lịch ;

d ) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của dân cư để bảo vệ môi trường tự nhiên du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh ;

đ ) Tổ chức sắp xếp nơi dừng, đỗ cho những phương tiện đi lại giao thông vận tải đã được cấp biển hiệu phương tiện đi lại vận tải đường bộ khách du lịch để tiếp cận điểm du lịch thăm quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch ; tổ chức triển khai thanh tra rà soát, lắp ráp biển báo, biển hướng dẫn vào khu du lịch, điểm du lịch ;

e ) Tổ chức đảm nhiệm và xử lý đề xuất kiến nghị của khách du lịch ;

g ) Thực hiện những trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này .

Chương IX
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 76. Sửa đổi, bổ sung Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 Sửa đổi, bổ sung – Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 như sau:

3.1

Phí đánh giá và thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch .

Bộ Tài chính

3.2

Phí đánh giá và thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước .

Bộ Tài chính

Điều 77. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 .

2. Luật Du lịch số 44/2005 / QH11 hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .

Điều 78. Quy định chuyển tiếp

1. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải bảo vệ phân phối đủ những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại theo pháp luật của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .

2. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước phải làm thủ tục đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành. Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước .

3. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành được liên tục hành nghề cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ .

4. Cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng hạng đã được công nhận cho đến hết thời hạn theo quyết định.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.