Danh từ, Động từ, Tính từ trong Tiếng Anh

Cũng như những ngôn từ khác, Tiếng Anh có rất nhiều từ ngữ khác nhau. Chính cho nên vì thế người ta phải nhóm những từ này thành những từ loại khác nhau. Mỗi từ loại đóng vai trò và công dụng riêng không liên quan gì đến nhau. Cơ bản và quan trọng nhất trong Tiếng Anh hoàn toàn có thể nói đến là từ loại : danh từ, động từ, tính từ. Có một thực sự là không phải ai cũng hoàn toàn có thể phân biệt, sử dụng 3 từ loại này một cách đúng mực nhất. Hãy cùng American Links tổng hợp lại kiến thức và kỹ năng, hướng dẫn cách sử dụng như tín hiệu phân biệt và vị trí của chúng .

1. Khái niệm, dấu hiệu nhận biết, vị trí của Danh từ:

Danh từ Động từ Tính từ

Danh từ trong Tiếng Anh là từ loại chỉ người, đồ vật, sự việc, nơi chốn hay địa điểm. Danh từ là Nouns, viết tắt (n).

E.g : Mr. Long, doctor, TOEIC, Paris …

Dấu hiệu để nhận biết Danh từ

Danh từ thường có hậu tố là:

 • ce:difference, independence, peace … … … ..

 • er/or: động từ + ( er / or ) thành danh từ chỉ người : driver, player, swimmer, runner, visitor, worker …

 • ment:environment, movement, pavement, …

 • ness: friendliness, kindless …

 • sion:impression, passion, question, television …

 • tion: education, instruction, nation …

 • y:army, beauty, democracy ( nền dân chủ ) …

Vị trí của Danh từ

 • Đầu câu làm chủ ngữ

  .

 • Sau To be :

  I am a doctor .

 • Sau tính từ :

  nice hair …

 • Sau: a / an, the, this, that, these, those …

 • Sau ( adj ) chiếm hữu

  : her, his, my, their, your …

 • Sau

  : a lot of / lots of, many, plenty of …

 • + ( Adj ) N … of + ( adj ) N …

2. Khái niệm, tín hiệu nhận ra, vị trí của Động từ :

Khái niệm, dấu hiệu nhận biết và vị trí của Động từ
Động từ trong tiếng Anh là từ loại diễn đạt hành vi, một cảm hứng hay một thực trạng. Động từ giúp xác lập chủ ngữ đang làm hay chịu đựng điều gì .

Động từ là Verb, viết tắt (v).

E.g : buy, listen, walk, read, run, walk …

Dấu hiệu để nhận ra Động từ

Tiền tố :

 • – en: encourage, enlarge, enrich

Các hậu tố :

Vị trí của Động từ

 • Thường đứng sau Chủ ngữ :

  He plays football everyday .

 • Có thể đứng sau adverb ( trạng từ ) chỉ mức độ tiếp tục, liên tục

  : I usually play football on Monday

3. Khái niệm, tín hiệu phân biệt, vị trí của Tính từ :

Khái niệm, dấu hiệu nhận biết và vị trí của Tính từ

Tính từ trong tiếng Anh là từ loại chỉ tính chất của sự vật, sự việc và hiện tượng. Tính từ là Adjective, viết tắt là (adj).

Ví dụ : beautiful, small, strong, thin …

Dấu hiệu để nhận ra Tính từ

Tính từ thường có hậu tố như sau :

 • able: comfortable, miserable …

 • al:national, cultural …

 • cult:difficult …

 • ed: bored, interested, excited …

 • ful:beautiful, careful, useful, peaceful …

 • ive:active, attractive, impressive … … ..

 • ish:selfish, childish …

 • ous:dangerous, serious, humorous, continuous, famous …

 • y: danh từ + Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy …

Vị trí của Tính từ

 • Trước danh từ: pretty boy, lovely house … Exp : Son Tung MTP is afamoussinger .

 • Sau TO BE: She is fat, He is intelligent, You are friendly …

 • Sau (V) chỉ cảm xúc: become, get, feel, hear, look, seem, sound, turn … ( We feel tired )

 • Sau các từ: anyone, anything, someone, something … ( He’ll tell you something new )

 • Sau make/keep + (o) + (adj)… : Let’s keep our class clean .

Trên đây là Khái niệm, tín hiệu nhận ra, vị trí của Danh từ, Động từ, Tính từ đi kèm ví dụ. Mong rằng với bài viết này sẽ giúp những bạn hiểu rõ được 3 từ loại này. Chúc những bạn học vui !

Đọc thêm :

Phrasal Verb là gì

1.9 / 5 – ( 135 bầu chọn )

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.