ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG – CÔNG TY LUẬT NGUYỄN LÊ TRẦN & CỘNG SỰ

Theo pháp luật của pháp lý Doanh nghiệp, thì Đại hội đồng cổ đông gồm tổng thể cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định hành động cao nhất của công ty CP. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông hoàn toàn có thể họp bất thường. Vậy khi nào cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và quá trình triệu tập như thế nào ? Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần Và Cộng sự xin được tư vấn yếu tố này như sau :
Theo lao lý tại khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm trước thì Đại hội đồng cổ đông họp bất thường trong trường hợp :

 • Hội đồng quản trị xét thấy thiết yếu vì quyền lợi của công ty ;
 • Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

 • Theo nhu yếu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông lao lý tại khoản 2 Điều 114 của Luật này ;
 • Theo nhu yếu của Ban trấn áp ;
 • Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ công ty .

Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm trước pháp luật : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 10 % tổng số CP đại trà phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục tối thiểu 06 tháng có quyền nhu yếu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp :

 • Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản trị hoặc ra quyết định hành động vượt quá thẩm quyền được giao ;
 • Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu sửa chữa thay thế ;
 • Trường hợp khác theo pháp luật của Điều lệ công ty .

Theo đó, địa thế căn cứ vào lao lý của pháp lý thì trường hợp triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường hoàn toàn có thể thấy là linh động hơn so với trường hợp triệu tập của Đại hội đồng cổ đông thường niên .

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông:

Khoản 4,5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm ngoái lao lý về việc triêu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau :

 • Trường hợp Điều lệ công ty không lao lý khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo pháp luật của pháp lý hoặc nhận được nhu yếu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 10 % tổng số CP đại trà phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục tối thiểu 06 tháng hoặc theo nhu yếu của Ban trấn áp .

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo lao lý thì quản trị Hội đồng quản trị và những thành viên Hội đồng quản trị phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty .

 • Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban trấn áp thay thế sửa chữa Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật .

Trường hợp Ban trấn áp không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo lao lý thì Ban trấn áp phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty .

 • Trường hợp Ban trấn áp không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 10 % tổng số CP đại trà phổ thông có quyền đại diện thay mặt công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật .

Như vậy, người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng. 

Sau khi xác định được thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải (Khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014):

 • Lập list Cổ đông có quyền dự họp : Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không pháp luật thời hạn dài hơn .
 • Cung cấp thông tin và xử lý khiếu nại tương quan đến list cổ đông : Người quản trị công ty phải phân phối kịp thời thông tin sổ ĐK cổ đông, sửa đổi, bổ trợ thông tin rơi lệch theo nhu yếu của cổ đông ; đồng thời chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung ứng hoặc cung ứng không kịp thời, không đúng mực thông tin sổ ĐK cổ đông theo nhu yếu .
 • Lập chương trình và nội dung cuộc họp : Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải sẵn sàng chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp .
 • Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp .
 • Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp ; list và thông tin cụ thể của những ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ;
 • Xác định thời hạn và khu vực họp ;
 • Gửi thông tin mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo pháp luật của Luật này : Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông tin mời họp đến toàn bộ những cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không lao lý thời hạn dài hơn .
 • Các việc làm khác Giao hàng cuộc họp .

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Mọi vướng mắc cần được tư vấn của quý khách xin vui mừng liên hệ qua số điện thoại thông minh, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được tương hỗ .

CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0938343384 (Ls Binh) – 0938132982 (Ls Quyền) – 0977761893 (Ls Huy)

Email: [email protected]

Web: citylawyer.vn

Luật sư hàng đầu tại ILAW:

http://i-law.vn/luat-su/nguyen-duy-binh-301?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *