Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Vietnam Competition and Consumer Authority – VCCA) là gì?

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ( tiếng Anh : Vietnam Competition and Consumer Authority – VCCA ) là tổ chức triển khai thuộc Bộ Công Thương hoạt động giải trí trong nghành cạnh tranh, bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng .GTeE3n_Viet%20NamHình minh họa ( Nguồn : aseanconsumer )

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Khái niệm

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trong tiếng Anh gọi là: Vietnam Competition and Consumer Authority – VCCA.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là tổ chức thuộc Bộ Công Thương có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lí nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

Tổ chức, quản lí hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lí của Cục theo qui định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng phát hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phát hành những văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng .2. Tổ chức triển khai những văn bản quy phạm pháp luật sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phát hành. Phát hiện và đề xuất kiến nghị cơ quan có tương quan xử lý theo thẩm quyền về những văn bản đã phát hành có nội dung không tương thích với pháp luật của pháp lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng .3. Ban hành theo thẩm quyền những văn bản hướng dẫn trình độ, nhiệm vụ về cạnh tranh, bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng theo pháp luật của pháp lý .4. Về cạnh tranh :a ) Thụ lí, tổ chức triển khai tìm hiểu những vấn đề cạnh tranh tương quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh để Hội đồng cạnh tranh xử lí theo lao lý của pháp lý ;b ) Thụ lí, tổ chức triển khai tìm hiểu, xử lí hoặc yêu cầu giải pháp xử lí so với những hành vi cạnh tranh không lành mạnh và những hành vi vi phạm pháp lý cạnh tranh khác theo pháp luật của pháp lý ;c ) Thẩm định hồ sơ ý kiến đề nghị hưởng miễn trừ theo những lao lý của pháp lý để trình Bộ trưởng quyết định hành động ;d ) Kiểm soát tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính ;đ ) Xây dựng, quản lí mạng lưới hệ thống thông tin về những doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, những doanh nghiệp độc quyền, về quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội, về những trường hợp miễn trừ ;e ) Quản lí hoạt động giải trí bán hàng đa cấp theo lao lý của pháp lý .

5. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

a ) Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch chung theo lao lý của pháp lý ;b ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền ; xử lí hoặc yêu cầu giải pháp xử lí vi phạm pháp lý về bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng ;c ) Công khai list tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại vi phạm quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng trên những phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục theo lao lý của pháp lý ;6. Hợp tác quốc tế trong việc kiến thiết xây dựng và thực thi pháp lý cạnh tranh và bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng .7. Tuyên truyền, giáo dục, phổ cập pháp lý và những chủ trương có tương quan đến những nghành nghề dịch vụ cạnh tranh và bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng .8. Tổ chức tu dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ cho tổ chức triển khai, cá thể tương quan tới công tác làm việc quản lí cạnh tranh và bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng .9. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai trách nhiệm quản lí nhà nước so với những hội / hiệp hội ngành nghề hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ được phân công đảm nhiệm theo lao lý của pháp lý .10. Tổ chức, kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu, quản lí và phân phối thông tin cho những cơ quan nhà nước, những tổ chức triển khai cá thể có nhu yếu theo lao lý của pháp lý về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng .11. Tổ chức thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc triển khai những pháp luật của pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí quản lí cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng ; xử lý khiếu nại, tố cáo theo lao lý của pháp lý và phân cấp quản lí của Bộ .12. Chủ trì hoặc phối hợp với những cơ quan tương quan tham gia đàm phán yếu tố cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng trong những điều ước quốc tế về thương mại theo phân công của Bộ trưởng .13. Xây dựng và thực thi chương trình cải cách hành chính của Cục theo tiềm năng và nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ .

14. Quản lí tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ về thi đua, khen thưởng, kỉ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc Cục theo qui định của pháp luật và phân cấp quản lí của Bộ.

15. Quản lí kinh tế tài chính, gia tài được giao, tổ chức triển khai triển khai ngân sách được phân chia theo pháp luật của pháp lý .16. Thực hiện những trách nhiệm khác do Bộ trưởng giao .

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 3808/QĐ-BCT Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.