Cục Bản quyền tác giả (Copyright office of Vietnam) là gì?

Cục Bản quyền tác giả ( tiếng Anh : Copyright office of Vietnam ) là tổ chức triển khai tham mưu giúp Bộ trưởng thực thi quản lí nhà nước về bảo lãnh quyền tác giả, quyền tương quan và công nghiệp văn hóa truyền thống .copyright-3-thingsHình minh họa ( Nguồn : pinterest )

Cục Bản quyền tác giả

Khái niệm

Cục Bản quyền tác giả trong tiếng Anh gọi là: Copyright office of Vietnam.

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lí nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chủ trương, kế hoạch về bảo lãnh quyền tác giả, quyền tương quan và tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống ;Dự thảo giải pháp đàm phán những Điều ước quốc tế, cam kết quốc tế, chương trình hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền tương quan, công nghiệp văn hóa truyền thống và tổ chức triển khai triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt .2. Trình Bộ trưởng pháp luật về việc tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống ; cung ứng, hợp tác, đặt hàng và bảo vệ quyền tác giả so với tác phẩm, quyền tương quan so với cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tổ chức triển khai triển khai sau khi được phê duyệt .3. Tổ chức thực thi những giải pháp tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống ; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể về quyền tác giả, quyền tương quan .4. Quản lí quyền tác giả so với tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và khoa học, quyền tương quan so với cuộc trình diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc Nhà nước theo lao lý của pháp lý .5. Xây dựng và quản lí cỗ máy về quyền tác giả, quyền tương quan, về công nghiệp văn hóa truyền thống ; tổ chức triển khai tu dưỡng cán bộ về quyền tác giả, quyền tương quan, tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống .6. Hướng dẫn nhiệm vụ bảo lãnh quyền tác giả, quyền tương quan và tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức của những Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những ngành, địa phương, doanh nghiệp và những tổ chức triển khai xã hội .7. Quản lí những hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể quyền tác giả, quyền tương quan theo lao lý của pháp lý

8. Quản lí hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, hoạt động đại diện, tư vấn dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan theo qui định của pháp luật.

9. Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy ghi nhận đăng kí quyền tương quan .10. Phối hợp tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và kỹ năng pháp lý, chính sách, chủ trương về quyền tác giả, quyền tương quan và tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống .11. Tổ chức những hoạt động giải trí thông tin, thống kê, xuất bản Niên giám đăng kí về quyền tác giả, quyền tương quan và về công nghiệp văn hóa truyền thống .12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền tương quan theo pháp luật của pháp lý .13. Đề xuất khen thưởng những tổ chức triển khai và cá thể có thành tích trong công tác làm việc bảo lãnh quyền tác giả, quyền tương quan và tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống theo pháp luật của pháp lý .14. Thực hiện hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền tương quan và công nghiệp văn hóa truyền thống theo quyết định hành động của Bộ trưởng .15. Giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiến thiết xây dựng những chủ trương, chủ trương, pháp lý chung về bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ, tổng hợp thông tin chung về sở hữu trí tuệ, thực thi những dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế chung về sở hữu trí tuệ và những việc làm chung khác có tương quan .16. Giúp Bộ trưởng chủ trì và phối hợp với những Bộ, ngành tương quan kiến thiết xây dựng những chủ trương, chủ trương pháp lý chung về tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống, tổng hợp thông tin chung về công nghiệp văn hóa truyền thống, triển khai những dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế chung về tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống .17. Thực hiện những nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ .

18. Quản lí tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lí Cục; quản lí, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

19. Thực hiện những trách nhiệm khác do Bộ trường giao .

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.