Thẩm định giá (Price appraisal) là gì? Qui định chung về thẩm định giá

Thẩm định giá ( tiếng Anh : Price appraisal ) là việc nhìn nhận hay nhìn nhận lại giá trị của gia tài tương thích với thị trường tại một khu vực, thời gian nhất định .book-on-wooden-tableHình minh họa ( Nguồn : Appraisal Buzz )

Thẩm định giá (Price appraisal)

Thẩm định giá – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Price appraisal.

Theo Luật giá năm 2012: “Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo qui định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.”

Qui định chung về thẩm định giá

Hoạt động thẩm định giá

– Tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo qui định pháp luật được hoạt động thẩm định giá.

– Cá nhân không được hoạt động thẩm định giá độc lập.

– Hoạt động thẩm định giá phải tuân thủ qui định về thẩm định giá của pháp luật.

Nguyên tắc hoạt động thẩm định giá

– Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

– Chịu trách nhiệm về hoạt động thẩm định giá theo qui định của pháp luật.

– Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan của hoạt động thẩm định giá và kết quả thẩm định giá.

– Bảo mật thông tin theo pháp luật của pháp lý .

Qui trình thẩm định giá tài sản

– Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.

– Lập kế hoạch thẩm định giá.

– Khảo sát trong thực tiễn, tích lũy thông tin .- Phân tích thông tin .

– Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.

– Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Tài sản thẩm định giá

– Tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.

– Tài sản mà Nhà nước phải thẩm định giá theo qui định của pháp luật về quản lí, sử dụng tài sản nhà nước và qui định khác của pháp luật có liên quan.

Kết quả thẩm định giá

– Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản theo qui định của pháp luật và các bên liên quan xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá đối với tài sản.

– Việc sử dụng kết quả thẩm định giá phải đúng mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá hoặc văn bản yêu cầu thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn có hiệu lực được ghi trong báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá.

Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá

– Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật về hội và qui định của pháp luật về thẩm định giá.

– Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá được tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về thẩm định giá và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thẩm định giá theo qui định của pháp luật. (Theo Luật giá năm 2012)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.