Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?

Thi hành án là gì ? Đặc điểm của thi hành án ? Thi hành án dân sự là gì ? Đặc điểm của thi hành án dân sự ? Vai trò, ý nghĩa của thi hành án dân sự ?

Quá trình bảo vệ quyền, quyền lợi của những nhân trong hoạt động giải trí tố tụng được thực thi trong nhiều quy trình tiến độ khác nhau. Việc xử lý một vấn đề tại Tòa án tuy rất quan trọng nhưng đây mới chỉ là quy trình tiến độ đầu là quy trình bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của những cá thể. Trong quy trình tiến độ này, TANDTC chỉ làm những diễn biến của vấn đề và vận dụng những quy phạm pháp luật quyết định hành động quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cá thể. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cá thể trong vụ án được TANDTC, trọng tài, hội đồng giải quyết và xử lý vấn đề cạnh tranh đối đầu quyết định hành động muốn trở thành hiện thức thì phải trải qua thi hành án.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ trợ năm năm trước.

1. Thi hành án là gì?

Dưới góc nhìn ngôn từ, thì thi hành là việc thực thi điều đã chính thức quyết định hành động. Trong thuật ngữ luật học thì thi hành án được hiểu là triển khai bản án, quyết định hành động của tòa án nhân dân, là việc đưa những bản án, quyết định hành động của TANDTC đã có hiệu lực hiện hành pháp lý ra thi hành trên trong thực tiễn. Bản án, quyết định hành động là văn bản pháp lý của Tòa án tuyên tại phiên tòa xét xử, xử lý những yếu tố trong vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, lao động, hành chính, … Tuy nhiên, dưới góc nhìn này thì góc nhìn tiếp cận thi hành án còn hẹp, vì không chỉ có bản án, quyết định hành động của Tòa án cần được thi hành mà còn có quyết định hành động của Trọng tài, Hội đồng giải quyết và xử lý vấn đề cạnh tranh đối đầu cũng cần được thi hành. Quan điểm tiếp cận thi hành án với góc nhìn bao quát nhất thì Thi hành án là thủ tục tổ tụng tư pháp do cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền triển khai để thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án hoặc quyết định hành động của cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai khác do pháp lý lao lý nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp cả những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể.

2. Đặc điểm của thi hành án:

Thứ nhất, cơ sở hoạt động của Thi hành án chủ yếu là các bản án, quyết định dân sự của Tòa án. Các bản án, quyết định dân sự có hiệu lực thi hành bao gồm bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên tranh chấp phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại.

Thứ hai, thi hành án là giai đoạn kế tiếp sau giai đoạn xét xử, có mối quan hệ mật thiết, đan xen với các giai đoạn tố tụng trước đó. Tuy nhiên, thi hành án lại có tính độc lập tương đối thể hiện ở chỗ hoạt động này được bắt đầu bằng quyết định thi hành án của người có thẩm quyền. Những quyết định này mang tính bắt buộc chấp hành đối với tất cả chủ thể có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án .

Thứ ba, thi hành án và các giai đoạn tố tụng trước đó có mối quan hệ nhân quả với nhau. Nếu bản án, quyết định của Tòa án tuyên rõ ràng, cụ thể thì việc thi hành án sẽ dễ dàng, nhanh chóng. Ngược lại, nếu bản án, quyết định đó không rõ ràng, không khách quan, thiếu tính khả thi Ngây khó khăn cho việc thi hành án. Đồng thời, việc thi hành án nhanh chóng, kịp thời sẽ có tác động tích cực trở lại đối với hoạt động xét xử, góp phần củng cố, tăng cường uy tín của cơ quan xét xử .

Thứ tư, bản chất của thi hành án là dạng hoạt động chấp hành nhưng là chấp hành phán quyết của cơ quan xét xử với các cách thức và biện pháp khác nhau nhằm buộc người có nghĩa vụ được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án phải thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình. Mục đích cuối cùng của thi hành án là bảo đảm cho các quyết định của Tòa án được ghi trong bản án, quyết định được thực thi trên thực tế chứ không phải là ra văn bản áp dụng pháp luật hoặc quyết định có tính điều hành.

3. Thi hành án dân sự là gì?

Thi hành án dân sự xuất phát và gắn liền với hoạt động giải trí xét xử của Tòa án, trọng tài, hội đồng xử lí vấn đề cạnh tranh đối đầu. Thi hành án dân sự gắn liền với hoạt động giải trí xét xử, xử lý tranh chấp vì xét xở, xử lý tranh chấp và thi hành án dân sự là hai mặt của quy trình bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự. Xét xử, xử lý tranh chấp là tiền đề của thi hành án dân sự, không có xét xử thì không có thi hành án dân sự. Thi hành án dân sự tiếp nối với xét xử làm cho bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành trên thực tiễn .

Từ đó có thể hiểu thi hành án dân sự là một dạng hoạt động tư pháp trong việc thực hiện bản án, quyết định dân sự của Tòa án và các quyết định của các cơ quan, tổ chức khác được đưa ra thi hành theo quy định của pháp luật.

Thông qua thi hành án dân sự, người phải thi hành án phải triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của họ và người được thi hành án dân sự sẽ nhận được những quyền, quyền lợi về gia tài.

4. Đặc điểm của thi hành án dân sự:

Bên cạnh những đặc thù chung của thi hành án, thì thi hành án dân sự còn có những đặc thù riêng như :

Thứ nhất, thi hành án dân sự là một dạng hoạt động mang tính hành chính – tư pháp của nhà nước, thể hiện quyền lực nhà nước, do Chi cục thi hành án dân sự và Thừa phát lại thực hiện, bảo đảm hiệu lực thực tế của các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước. Tính quyền lực nhà nước trong thi hành án dân sự được thể hiện chỗ, cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự có quyền ra quyết định thi hành án dân sự, buộc các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan phải tuần thủ, nghiêm chỉnh chấp hành. Trong trường hợp người phải thi hành án dân sự không tự nguyện thi hành án dân sự thì cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án dân sự, buộc người phải thi hành án dân sự phải chấp hành bản án, quyết định dân sự có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, thi hành án dân sự chủ yếu là thi hành các quyết định của Tòa án mang tính chất tải sản – đặc trưng của quan hệ dân sự, vì vậy, quyền tự định đoạt của đương sự luôn được tôn trọng trong suốt quá trình thi hành án. Điều này khác với thi hành án hình sự, người được thi hành án trong thi hành án dân sự luôn giữ vai trò chủ động, có quyền quyết định việc có đưa ra yêu cầu thi hành án hay không ? Đưa ra quyết định vào thời điểm nào ( miễn là trong thời hiệu quy định), yêu cầu thi hành án một phần hay toàn bộ quyết định của bản án,… Trong thi hành án dân sự, các bên có quyền thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm, phương thức thi hành án, song việc thỏa thuận đó phải phù hợp, không trái pháp luật và không trái đạo đức xã hội .

Thứ ba, chủ thể thực hiện hoạt động thi hành án dân sự là cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự mà cụ thể là các chấp hành viên hoặc các thừa phát lại.

Thứ tư, Cơ quan thi hành án có thể lựa chọn biện pháp thích hợp để việc thi hành án được nhanh chóng, đạt hiệu quả trên cơ sở thỏa thuận của các đương sự. Trong những trường hợp này việc thi hành án không nhất thiết phải theo đúng như nội dung quyết định của bản án mà Tòa án đã trên.

Đối tượng thi hành án dân sự trước hết phải là những bản án, quyết định hành động xử lý những vấn đề dân sự, hình phạt tiền, tịch thu gia tài, truy thu tiền, gia tài thu lợi bất chính, xử lí vật chứng, gia tài, án phí và quyết định hành động dân sự trong bản án, quyết định hành động hình sự, phần gia tài trong bản án, quyết định hành động hành chính của TANDTC, bản án, quyết định hành động dân sự của tòa án nhân dân quốc tế, quyết định hành động của trọng tài quốc tế được Tòa án công nhận và cho thi hành ở Nước Ta, quyết định hành động xử lí vấn đề cạnh tranh đối đầu có tương quan đến gia tài của bên phải thi hành án của hội động xử lí vấn đề cạnh tranh đối đầu và quyết định hành động của trọng tài Nước Ta .
Thi hành án dân sự là tiến trình sau đó sau quá trình xét xử, có mối quan hệ mật thiết, xen kẽ với những tiến trình tố tụng trước đó. Thi hành án dân sự là hoạt động giải trí có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức triển khai như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công án, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán – ngân hàng nhà nước, cơ quan – đơn vị chức năng người phải thi hành án thao tác, …

5. Vai trò, ý nghĩa của thi hành án dân sự:

Thi hành có dân sự có vai trò, ý nghĩa quan trọng, theo đó,

Bản án, quyết định hành động của Tòa án chỉ thực sực có giá trị khi được thi hành trên thực tiễn nhằm mục đích bảo vệ tính nghiêm minh của pháp lý, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể và nhà nước, góp thêm phần giữ vững không thay đổi chính trị – xã hội, tăng cường hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao của cỗ máy nhà nước. Đồng thời giúp cho việc tăng trưởng những khiếm khuyết của những pháp luật của pháp lý trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ trợ những pháp luật pháp lý, đồng thời kiểm tra lại quy trình xét xử trước đó để rút kinh nghiệm tay nghề, năng cao chất lượng và hiệu suất cao công tác xét xử. Thi hành án dân sự góp thêm phần thôi thúc và giải phóng những nguồn lực để thôi thúc sự tăng trưởng kinh tế tài chính .

Thi hành án dân sự có tính năng quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý, năng cao ý thức chấp hành pháp lý cho người dân, nâng cao vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai, tạo niềm tin của của người sân vào tính nghiêm minh của pháp lý, củng cố quyền lực tối cao nhà nước.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *