Công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Legal work in higher education institutions in Vietnam

DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG, NGUYỄN NGỌC DƯƠNG,
NGUYỄN THỊ THẮM, VŨ HỘI KHÁNH HÀ, NGUYỄN MINH THU
(Phòng Hành chính -Tổng hợp,Trường Đại học Mỏ – Địa chất, Việt Nam)

TÓM TẮT

Công tác pháp chế là một trong những quy trình tổ chức triển khai thực thi để đưa pháp lý vào đời sống. Việc vận dụng pháp lý của những cơ quan hoặc cán bộ viên chức thực thi trách nhiệm không chỉ là biết pháp lý cho làm gì mà còn phải biết làm như thế nào cho đúng. Công tác pháp chế ở những cơ sở giáo dục ĐH có vai trò quan trọng góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ cho những trường ĐH triển khai tốt nguyên tắc pháp chế, tuân thủ pháp lý. Đối với những trường ĐH, nhà nước đã phát hành Nghị định số 55/2011 / NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 pháp luật về công tác pháp chế trong Nhà trường. Bài viết nêu và nghiên cứu và phân tích nhìn nhận tình hình triển khai công tác pháp chế trong những cơ sở giáo dục ĐH ở Nước Ta trong thời hạn gần đây và đề xuất kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu suất cao công tác pháp chế ở trường ĐH trong thời hạn tới .

ABSTRACT

Legal mission is one of the organizational processes undertaken to bring the law into life. The application of the law by agencies or officials who perform the task is not only knowing what the law allows to do but also how to do it properly. Legal work at higher education institutions plays an important role in improving the effectiveness of management activities, ensuring implementation of legality and law. The government has issued Decree No. 55/2011 / ND-CP dated July 4, 2011 regulating the legal work in education institutions. This paper trình làng current status of legal work and proposes some solutions to improve the effectiveness of legal work in higher education institutions in Vietnam .

x
x x

1. Mở đầu

Theo từ điển Tiếng Việt, “ Pháp chế là mạng lưới hệ thống luật lệ của nhà nước nói chung hoặc mạng lưới hệ thống luật lệ vận dụng trong một ngành nghề nhất định ”. Theo Từ điển Luật học, “ pháp chế là hàng loạt pháp lý của một nhà nước, một thời kỳ của một nhà nước hay hàng loạt pháp lý về một nghành nghề dịch vụ của đời sống ” ( Từ điển tiếng Việt, 2000 ). Theo TS. Đỗ Khánh Tặng, “ Pháp chế là việc chấp hành pháp lý một cách đúng đắn và nghiêm chỉnh của toàn bộ những cơ quan nhà nước, những tổ chức triển khai xã hội, những nhà chức trách và của mọi công dân ” ( Tìm hiểu về pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Giáo dục đào tạo lý luận, số2 / 1985 ). Theo PGS.TS Nguyễn Minh Đoan “ Pháp chế là sự hiện hữu của một mạng lưới hệ thống Pháp luật triển khai xong và sự tôn trọng, thực thi pháp lý hiện hành một cách đúng mực, tiếp tục, thống nhất bởi nhà nước và xã hội, nhằm mục đích thiết kế xây dựng một xã hội có trật tự kỷ cương, bảo vệ cho hoạt động giải trí của toàn xã hội thống nhất, đồng nhất, vì một xã hội công minh, văn minh ” ( Nhà nước và Pháp luật – Những vẫn đề Lý luận thực tiễn, NXB Hồng Đức 2013 ). Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rằng hiện đang sống sót những quan điểm khác nhau về pháp chế. Đáng chú ý quan tâm là có những ý niệm đã giống hệt pháp chế với mạng lưới hệ thống pháp lý hay ngành luật hoặc với trạng thái triển khai pháp lý của những chủ thể. Theo chúng tôi, có pháp lý rồi mới có pháp chế-pháp luật là tiền đề của pháp chế nhưng pháp chế không giống hệt với trạng thái tốt hay xấu của quy trình thực thi pháp lý. Vì vậy, hoàn toàn có thể hiểu pháp chế là sự nhu yếu, yên cầu mọi chủ thể của pháp lý ( những cơ quan, công chức, viên chức nhà nước, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai xã hội và mọi công dân ) phải triển khai một cách bình đẳng, nghiêm minh và thống nhất pháp lý. Công tác pháp chế là một trong những quy trình tổ chức triển khai để đưa pháp lý vào đời sống. Muốn thực thi pháp lý tốt, đặc biệt quan trọng là việc vận dụng pháp lý của những cơ quan hoặc cán bộ nhà nước thì điều quan trọng không chỉ là biết pháp lý cho làm gì mà còn phải biết làm như thế nào. Từ khâu nhìn nhận tình hình thực tiễn, lựa chọn quy phạm pháp luật tương thích, ra văn bản vận dụng pháp lý, tổ chức triển khai thực thi văn bản đều phải theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền do pháp lý pháp luật. Công tác pháp chế ở những cơ sở giáo dục ĐH là công tác bảo vệ việc tuân thủ và thực thi khá đầy đủ những chủ trương, lao lý của pháp lý, quy định của trường ĐH trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường, góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao và hiệu lực hiện hành quản trị ở những trường ĐH. Căn cứ Nghị định số 55/2011 / NĐ-CP ngày 04/7/2011 của nhà nước pháp luật về công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai cỗ máy của tổ chức triển khai pháp chế và tính năng, trách nhiệm của trường ĐH được lao lý tại Điều lệ trường Đại học phát hành theo quyết định hành động số 70/2014 / QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng nhà nước và những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hoàn toàn có thể xác lập rằng nội dung đa phần của công tác pháp chế ở trường ĐH gồm thanh tra rà soát văn bản, đánh giá và thẩm định dự thảo văn bản, tư vấn pháp lý, thông dụng pháp lý .

2. Cơ cấu tổ chức của bộ phận pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học

Nghị định số 55/2011 / NĐ-CP không lao lý đơn cử về tổ chức triển khai pháp chế so với những cơ sở giáo dục ĐH. Tuy nhiên, địa thế căn cứ Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19/3/2008 của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo và dựa trên tình hình trong thực tiễn của những cơ sở giáo dục ĐH được giao tự chủ triển khai những trách nhiệm tuyển sinh, đào tạo và giảng dạy, cấp văn bằng …. ; đồng thời, nhằm mục đích tăng cường công tác pháp chế trong những cơ sở giáo dục ĐH ; bảo vệ cho những cơ sở giáo dục ĐH triển khai trách nhiệm được giao theo đúng những lao lý của pháp lý, được sự ủng hộ của Bộ Tư pháp, ngày 24/7/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 3878 / BGDĐT-PC hướng dẫn tổ chức triển khai làm công tác pháp chế trong những cơ sở giáo dục ĐH. Công văn nói trên, cùng với việc chỉ rõ tầm quan trọng, nội dung … của công tác pháp chế, đã chỉ rõ : “ Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quyết định hành động xây dựng tổ chức triển khai pháp chế hoặc sắp xếp cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế. Đối với những trường ĐH, cao đẳng thành viên của ĐH vương quốc, ĐH vùng hoàn toàn có thể sắp xếp cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế ”. Trên trong thực tiễn, hầu hết cơ sở giáo dục ĐH đã sắp xếp cán bộ làm công tác pháp chế kiêm nhiệm hoặc chuyên trách ; 1 số ít trường đã xây dựng phòng pháp chế hoặc ban pháp chế .

Bảng 1. Tình hình tổ chức pháp chế tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
(Số liệu thống kê của Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016)

TT

Tổ chức, bộ máy

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1 Có xây dựng phòng / ban pháp chế 45 20,2
2 Chỉ có cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế 75 33,6
3 Chỉ có cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế 103 46,2
Tổng số cơ sở giáo dục ĐH 223 100

Như vậy, việc xây dựng phòng pháp chế và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác này tại những cơ sở giáo dục ĐH lúc bấy giờ còn rất hạn chế so với nhu yếu thực thi trách nhiệm pháp chế theo lao lý tại Nghị định số 55/2011 / NĐ-CP và Công văn số 3878 / BGDĐT-PC. Đáng quan tâm là mặc dầu 1 số ít cơ sở đã phát hành quyết định hành động xây dựng phòng ( ban ) nhưng không xây dựng được do không có biên chế hoặc khó khăn vất vả về cán bộ. Theo lao lý, cán bộ làm công tác pháp chế phải có bằng cử nhân luật. Việc không xây dựng phòng pháp chế hoặc không có cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế có ảnh hưởng tác động không nhỏ đến quy trình thực thi những lao lý của pháp lý trong mọi mặt hoạt động giải trí của nhà trường, khiến cho việc tư vấn, góp ý và tham mưu phát hành văn bản chỉ huy, quản lý và điều hành, thông dụng giáo dục pháp lý, kiểm tra, giải quyết và xử lý, theo dõi tình hình thi hành pháp lý còn gặp nhiều khó khăn vất vả, không hề thực thi khá đầy đủ theo pháp luật … .

3. Tình hình thực hiện công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2011 -2016

Trên cơ sở báo cáo giải trình Tổng kết tình hình triển khai Nghị định số55 / 2011 / NĐ-CP ngày 04/7/2011 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai cỗ máy của tổ chức triển khai pháp chế ; Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 55 và Đề án “ Nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí về công tác pháp chế tại những cơ sở giáo dục ĐH ở Nước Ta quá trình năm nay – 2020 ”, hoàn toàn có thể rút ra những nhận xét cơ bản về công tác pháp chế trong những cơ sở giáo dục ĐH Nước Ta lúc bấy giờ như sau :

     3.1. Về ưu điểm

     Thứ nhất, về công tác tư vấn với các bộ phận liên quan trong đảm bảo các quy định của luật giáo dục trong triển khai các hoạt động của nhà trường. Bộ phận pháp chế của các cơ sở giáo dục đại học đã tham gia chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hội đồng đại học, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị và Giám đốc, Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị; của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học; giúp Hội đồng đại học, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của cơ sở giáo dục đại học soạn thảo trước khi trình Hội đồng đại học, hội đồng trường, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Hiệu trưởng ký ban hành.

     Thứ hai, về công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật. Các cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ viên chức và sinh viên thông qua việc lồng ghép các cuộc họp, tổ chức hội nghị như hội nghị cán bộ viên chức, học tập nghị quyết, hội chợ việc làm cho sinh viên trong toàn trường, tuyên truyền phổ biến thông qua các cuộc giao ban Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể; các buổi họp của Ban cán sự lớp, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Đoàn Thanh niên của các trường đại học, cao đẳng đã tổ chức các cuộc thi tiểu phẩm về phòng chống ma túy, Luật an toàn giao thông. Các trường đại học và cao đẳng cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức với các nội dung như: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng; các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, những vấn đề cơ bản gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụcủa nhà trường (Chỉ thị số10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo đại học); tuyên truyền, phổ biến Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, đặc biệt các nội dung có liên quan đến giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự, một số vụ việc cụ thể, đồng thời góp ý đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015”. Đồng thời, bộ phận pháp chế cũng phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi đơn vị.

     Thứ ba, về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản. Bộ phận pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện quyết định của các Hiệu trưởng về việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quản lý nội bộ, tiến hành rà soát văn bản quản lý nội bộ trong năm nhằm phát hiện các vi phạm trong việc thực hiện nội quy, quy chế, đồng thời có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng đại học, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường và của đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường và đơn vị. Ngoài ra, tất cả các trường đại học đều thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và thủ trưởng đơn vị theo quy định.

     Thứ tư, về công tác tham gia góp ý kiến và thẩm định dự thảo văn bản. Bộ phận pháp chế một số trường đại học đã tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý có liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học; tham gia góp ý các văn bản do các đơn vị, các cơ sở giáo dục đại học soạn thảo, đồng thời hướng dẫn và triển khai đến các đơn vị trong trường góp ý và tổng hợp ý kiến. Đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến, bộ phận pháp chế đã tham mưu để nhà trường xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, triển khai đến các đơn vị trong trường góp ý, chỉnh sửa, bổ sung, tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét; tổ chức thẩm định văn bản quản lý nội bộ do các đơn vị gửi đến trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

     3.2. Về hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế

– Chưa có bộ phận pháp chế độc lập, hoạt động giải trí chưa đạt hiệu suất cao cao. Thực tế chỉ ra rằng công tác pháp chế tại những cơ sở giáo dục ĐH mới được chăm sóc hơn trong khoảng chừng 5 năm gần đây nên vẫn còn khá nhiều trường chưa có tổ chức triển khai pháp chế riêng mà mới chỉ có cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế. Chính vì thế, trên bình diện chung, hoạt động giải trí pháp chế ở nhiều trường ĐH còn chưa thực sự pháp huy hiệu quả. Kinh nghiệm ở 1 số ít trường ĐH ở Thành Phố Hà Nội đã có tổ chức triển khai pháp chế cho thấy, hiệu suất cao công tác pháp chế đã được nâng lên đáng kể khi có một bộ phận chuyên biệt thực thi công tác này. Bộ phận đó đã có vai trò đáng kể trong việc giúp cho trường ĐH hoạt động giải trí đúng trong khuôn khổ pháp lý, tham mưu, tư vấn cho chỉ huy nhà trường về những yếu tố pháp lý tương quan đến tổ chức triển khai, quản trị và hoạt động giải trí của nhà trường, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà trường, đơn vị chức năng, cán bộ, giảng viên, nhân viên cấp dưới và người học ; giúp chỉ huy nhà trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai những văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản trị, chỉ huy quản lý và điều hành của nhà trường và đơn vị chức năng. Song, việc có bộ phận pháp chế riêng không liên quan gì đến nhau không có nghĩa là hoạt động giải trí pháp chế đã tối đa hiệu suất cao. Hiệu quả hoạt động giải trí của công tác pháp chế còn nhờ vào vào nhiều tác nhân như : sự chỉ huy, chỉ huy của những cấp ủy đảng, chính quyền sở tại trong những cơ sở giáo dục ĐH so với công tác pháp chế ; năng lượng, trình độ của cán bộ pháp chế ; công tác phối hợp giữa những bộ phận tương quan trong thưc hiện những lao lý của pháp lý trong hoạt động giải trí của những cơ sở giáo dục ĐH v.v.. Từ năm năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn nhìn nhận những cơ sở giáo dục ĐH so với trào lưu thi đua triển khai trách nhiệm năm học, trong đó công tác pháp chế có 05 tiêu chuẩn / 10 điểm nhìn nhận về phương pháp tổ chức triển khai và từng mục hoạt động giải trí của bộ phận pháp chế trong trương ĐH. Việc nhìn nhận hiệu suất cao công tác pháp chế qua chấm điểm những tiêu chuẩn tương quan đến hoạt động giải trí pháp chế tại trường cho thấy, những trường đã có bộ phận pháp chế độc lập đạt điểm khá cao ở mức 8,5 – 9,5 điểm còn những trường mới có cán bộ pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm có mức điểm thấp, chỉ đạt ở mức 6-7 điểm .
– Chưa hệ thống hóa được những văn bản của đơn vị chức năng ; chưa hệ thống hóa được hết những văn bản quy phạm pháp luật cấp trên làm địa thế căn cứ pháp lý để thanh tra rà soát, nhìn nhận tình hình trong thực tiễn của đơn vị chức năng nhằm mục đích phát hiện, giải quyết và xử lý hoặc yêu cầu giải quyết và xử lý những lao lý trái pháp lý, xích míc, chồng chéo, hết hiệu lực thực thi hiện hành hoặc không còn tương thích ;
– Chưa phân phối được nhu yếu tham mưu cho chỉ huy đơn vị chức năng về những yếu tố pháp lý ; chưa đưa ra được những đề xuất kiến nghị về những giải pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý, vi phạm nội quy, quy định ;
– Công tác tuyên truyền, thông dụng pháp lý chưa đạt tác dụng cao ; chưa triển khai đồng điệu, triệt để toàn bộ những nội dung về công tác pháp chế theo pháp luật của Nhà nước v.v Những hạn chế trên đây bắt nguồn từ nhiều nguyên do khách quan và chủ quan. Về nguyên do khách quan : Do nội dung và hình thức của mạng lưới hệ thống văn bản pháp lý về giáo dục ĐH hiện hành chưa ngang tầm với yên cầu của thực tiễn về số lượng và đặc biệt quan trọng về chất lượng. Các văn bản phát hành còn thiếu tổng lực, chưa vừa đủ, đồng nhất, thậm chí còn chồng chéo, xích míc, nhiều nghành nghề dịch vụ bức xúc của những hoạt động giải trí giáo dục vẫn chưa được kiểm soát và điều chỉnh và đa phần được pháp luật bằng những văn bản dưới luật. Điều này dẫn đến thực trạng thiếu đồng nhất, thống nhất giữa những văn bản ; giá trị pháp lý cũng như hiệu lực thực thi hiện hành kiểm soát và điều chỉnh không cao thiếu tính không thay đổi của những văn bản. Việc phát hành những văn bản quy phạm pháp luật còn chậm chưa đồng điệu nên việc tiến hành triển khai gặp khó khăn vất vả. Các văn bản pháp lý tương quan đến công tác pháp chế còn nhiều hạn chế, chưa ổn, chưa phân phối được nhu yếu, nhất là những nhu yếu ngày càng cao của việc thực thi quản trị nhà nước bằng pháp lý. Việc tuyên truyền, thông dụng giáo dục pháp lý đã được chăm sóc nhưng hiệu suất cao chưa cao ; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi những văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản trị, chỉ huy quản lý và điều hành của nhà trường chưa tiếp tục. Cơ chế chủ trương cho cán bộ làm công tác pháp chế còn chưa thỏa đáng do đó chưa lôi cuốn được nhân lực, kinh phí đầu tư bảo vệ cho công tác pháp chế của nhiều trường ĐH còn hạn hẹp .
Nguyên nhân chủ quan : Do trình độ về pháp lý, pháp chế của cán bộ làm công tác pháp chế còn hạn chế ( Bảng 2 ). Các kỹ năng và kiến thức chuyên ngành khác về kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước và những chuyên ngành giáo dục cho việc làm thì còn rất thiếu, đặc biệt quan trọng là những kiến thức và kỹ năng pháp lý về hội nhập quốc tế. Trong khi đó, nhiều cơ sở giáo dục ĐH chưa chăm sóc đúng mức đến công tác pháp chế nên chưa tạo điều kiện kèm theo để cán bộ làm công tác pháp chế được đào tạo và giảng dạy sâu hơn về công tác này cũng như chưa sắp xếp thêm nhân lực thực thi công tác pháp chế. Vì vậy, chất lượng việc làm của cán bộ pháp chế tại trường chưa cung ứng được nhu yếu đặt ra, đặc biệt quan trọng, trong toàn cảnh hội nhập kinh tế tài chính quốc tế .

Bảng 2: Tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp chế ở các cơ sở giáo dục đại học
(Số liệu thống kê của Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016)

TT

Tình hình đào tạo, bồi dưỡng

Tỷ lệ

Người

%
1 Đã được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng 121 47.3
2 Chưa được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng Có nhu yếu đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng 124 48.4
Không có nhu yếu giảng dạy, tu dưỡng 11 4.3
Tổng 256 100

Số liệu nêu trên cho thấy, số cán bộ làm công tác pháp chế cần đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lại và chưa qua huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng khá đông so với nhu yếu của thực tiễn. Do đó, việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức công tác pháp chế là việc làm cấp bách và rất thiết yếu lúc bấy giờ, nhằm mục đích cung ứng với nhu yếu việc làm tại những cơ sở giáo dục ĐH .

4. Một số giải giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

     4.1. Hoàn thiện quy định pháp luật về công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học

nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm phát hành nghị định thay thế Nghị định số 55/2011 / NĐ-CP ( Tờ trình Dự thảo sửa đổi Nghị định này đã được triển khai từ năm năm ngoái đến nay vẫn chưa được triển khai xong ) ; triển khai xong mạng lưới hệ thống văn bản lao lý về công tác pháp chế ngành giáo dục ; tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho cán bộ trực tiếp tiến hành thực thi trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động giải trí công tác pháp chế và đưa hoạt động giải trí công tác pháp chế cơ sở giáo dục ĐH vào nề nếp ; triển khai xong mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí của những trường ĐH, cao đẳng theo hướng lao lý đơn cử, bảo vệ tính khả thi, pháp luật rõ nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của từng chủ thể. Đảm bảo khi văn bản được phát hành là hoàn toàn có thể thực thi được ngay ; liên tục tổ chức triển khai, thanh tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để qua đó phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực hiện hành cần sửa chữa thay thế, sửa đổi .

     4.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế

Trước hết, để công tác pháp chế đạt hiệu suất cao tốt những trường ĐH cần phải có tổ chức triển khai cấp phòng làm công tác pháp chế chuyên nghiệp tương ứng với vị trí, vai trò của công tác này. Việc chỉ có một cán bộ kiêm nhiệm hoặc cán bộ chuyên trách về công tác pháp chế như lúc bấy giờ ở nhiều trường ĐH khó hoàn toàn có thể giúp cho hoạt động giải trí pháp chế được chuyên nghiệp và hiệu suất cao. Phòng Pháp chế cần có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và một số ít nhân viên, nhân viên cấp dưới kiêm nhiệm, cộng tác viên. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Pháp chế hoàn toàn có thể theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Việc chỉ định, không bổ nhiệm cán bộ chỉ huy phòng Pháp chế triển khai theo pháp luật chung ; hoàn toàn có thể là cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Cán bộ Phòng pháp chế cần được tuyển chọn từ những người có phẩm chất đạo đức tốt, nhân viên làm công tác pháp chế phải có bằng cử nhân luật hoặc phải được tu dưỡng kiến thức và kỹ năng pháp lý .

     4.3. Hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa đơn vị làm công tác pháp chế với các đơn vị khác

Công tác pháp chế gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của tổng thể những đơn vị chức năng và cá thể thế cho nên để công tác này đạt hiệu suất cao cao, những trường ĐH cần kiến thiết xây dựng chính sách hoạt động giải trí phối hợp ngặt nghèo giữa phòng và những đơn vị chức năng hữu quan trong trường. Các đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, cá thể trong trường có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp, hợp tác với đơn vị chức năng làm công tác pháp chế, thực thi những nhu yếu, pháp luật về công tác pháp chế, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho đơn vị chức năng chuyên trách pháp chế làm trách nhiệm .

     4.4. Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục đại học

Công tác tuyên truyền của những cơ sở giáo dục ĐH hiện đều đã được thực thi nhưng còn chưa đạt hiệu suất cao cao, nhiều nơi còn làm mang tính hình thức. Để hoạt động giải trí thực sự có hiệu suất cao, những trường cần nâng cao hơn nữa niềm tin và nghĩa vụ và trách nhiệm của bộ phận pháp chế nói riêng và những phòng ban, bộ phận khác nói chung của trường so với công tác này. Cần không cho kịp thời những Nghị quyết, văn bản chỉ huy của Đảng tương quan đến công tác giáo dục, giảng dạy trong trường ĐH. Tiếp tục tiến hành, tuyên truyền phổ cập Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29 – NQ / TW, Nghị quyết 77 – NQ / CP về thử nghiệm thay đổi chính sách hoạt động giải trí so với những cơ sở giáo dục ĐH công lập tiến trình năm trước – 2017, Quyết định số 2653 / QĐ-BGDĐT, Luật Phổ biến, giáo dục pháp lý, Luật Giáo dục ĐH, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường ĐH, Điều lệ trường cao đẳng những văn bản chỉ huy về thay đổi quản trị giáo dục ĐH, những văn bản pháp lý mới về giáo dục, những chính sách chủ trương mới có tương quan và những lao lý, quy định của từng trường ĐH, những nội quy, pháp luật của đơn vị chức năng cho cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, người học v.v …

     4.5. Xây dựng chiến lược cho công tác pháp chế trong giai đoạn 5 năm và kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của từng năm học

Bộ phận pháp chế độc lập của những cơ sở giáo dục ĐH cần kiến thiết xây dựng kế hoạch cho công tác pháp chế trong tiến trình 5 năm và kế hoạch thực thi công tác pháp chế của từng năm học để hoàn toàn có thể dữ thế chủ động trong công tác và những hoạt động giải trí tương quan đến pháp chế được thực thi theo hướng chuyên nghiệp, đúng chuẩn. Nói tóm lại, tăng cường công tác pháp chế trong quản trị giáo dục là tiền đề, là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy của những cơ sở giáo dục ĐH trong tiến trình lúc bấy giờ và tương lai. Công tác pháp chế trong cơ sở giáo dục ĐH có vị trí, vai trò rất quan trọng so với hoạt động giải trí quản trị của nhà trường, giúp cho nhà trường tuân thủ pháp lý trong hoạt động giải trí góp thêm phần thực thi pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các trường ĐH, cao đẳng một khi đã kiến thiết xây dựng được đơn vị chức năng, đội ngũ cán bộ pháp chế vững mạnh thì vị thế của nhà trường được nâng lên, nhất là trong những cuộc đàm phán với đối tác chiến lược, đặc biệt quan trọng là với đối tác chiến lược quốc tế. Điều này còn khẳng định chắc chắn “ tầm ” là một đơn vị chức năng sự nghiệp minh bạch, chất lượng, luôn tuân thủ pháp lý và rất đáng đáng tin cậy bởi những hồ sơ tài liệu, những rủi ro đáng tiếc pháp lý đã được lường trước, giảm bớt và hoàn toàn có thể được vô hiệu bởi sự thẩm định và đánh giá của cán bộ pháp chế .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

     Cẩm Tú, 2016. Công tác pháp chế. Bài toán khó cần tháo gỡ,
http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/ hoat-dong-cua-tu-phap-dia-phuong.aspx? ItemID=6781.

Chỉ thị số10 / CT-TTg, 2013. Đưa nội dung giảng dạy về phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại những cơ sở giáo dục giảng dạy ĐH. nhà nước .
Công văn số 3878 / BGDĐT – PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức triển khai làm công tác pháp chế trong cơ sở giáo dục ĐH, năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo .
Điều lệ Trường Đại học phát hành kèm theo Quyết định số70 / năm trước / QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng nhà nước, nhà nước năm trước .
Đỗ Khánh Tặng, 1985. Tìm hiểu về pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Giáo dục đào tạo lý luận 2 .
Hiến pháp 2013, Luật Giáo dục ĐH, Luật giáo dục nghề nghiệp. Quốc hội .

     Lê Văn, 2016. 8 Đại học Việt Nam lọt top 100 trường đại học Đông Nam Á,
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc /8-dh-viet-nam-lot-top-100-truong-dh-dong-nam-a-318485.html.

Lý luận chung về nhà nước và pháp lý, 2004. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Thành Phố Hà Nội .
Nghị định số 55/2011 / NĐ-CP, 2011. nhà nước .
Nghị định số 55/2011 / NĐ-CP, 2011. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai cỗ máy của tổ chức triển khai pháp chế. nhà nước .
Nghị định số 55/2011 / NĐ-CP, 2011. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai cỗ máy của tổ chức triển khai pháp chế. nhà nước .
Nghị quyết 29 – NQ / TW, 2013. Ban chấp hành Trung ương .
Nghị quyết 77 – NQ / CP, năm trước. Thí điểm thay đổi chính sách hoạt động giải trí so với những cơ sở giáo dục ĐH công lập. nhà nước .
Nguyễn Minh Đoan, 2013. Nhà nước và Pháp luật – Những yếu tố Lý luận thực tiễn, Nhà xuất bản Hồng Đức .
Quyết định số 2653 về việc tiến hành nghị quyết số 29 – NQ / CP, năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo .

     Quyết định số798/QĐ -BGD&ĐT, 2014. Phê duyệt đề án: Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai đoạn 2014-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014.

Từ điển Luật học, 1999. Nhà xuất bản Bách khoa, Thành Phố Hà Nội. Từ điển tiếng Việt, 2000. Nhà xuất bản Thành Phố Đà Nẵng .
Nguồn : Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 59 ( 2 ), 87-92

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thaiphuongthuy.com)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *