Quá trình chuyển hóa và cố định nitơ trong đất>

I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY

Nitơ là một trong những nguyên tố phổ cập nhất trong tự nhiên, hầu hết sống sót trong không khí và trong đất .

  Nitơ trong không khí Nitơ trong đất
Dạng tồn tại Chủ yếu tồn tại ở dạng nitơ phân tử. Ngoài ra có ở dạng NO và NO2 Tồn tại ở 2 dạng: nitơ khoáng trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật
Đặc điểm

– Cây không hấp thụ được nitơ phân tử

– Nitơ phân tử sau khi được những vi sinh vật cố định nitơ chuyển hóa thành NH3 thì cây mới đồng nhất được .
– Nitơ ở dạng NO và NO2 trong không khí là độc với thực vật

– Cây chỉ hấp thụ được nitơ khoáng từ đất dưới dạng NH4 + và NO3 –
– Cây không trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Nitơ phải được vi sinh vật đất khoáng hóa thành NH4 + và NO3 –

II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ TRONG ĐẤT

1. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

Cây không trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Nitơ phải trải qua con đường chuyển hóa thành NH4 + và NO3 – nhờ hoạt động giải trí của những vi sinh vật đất :

Con đường chuyển hóa diễn ra theo 2 giai đoạn:

– Amôn hóa là quy trình chuyển hóa nitơ hữu cơ trong xác thực vật thành amôni ( NH4 + ) nhờ vi trùng amôn hóa :- Quá trình nitrat hóa là quy trình chuyển hóa từ dạng nitơ ôxi hóa ( NH4 + ) sang dạng nitơ khử là NO3 – nhờ vi trùng nitrat hóa :Ngoài ra trong đất còn xảy ra quy trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử ( NO3 – → N2 ). Quá trình này do những vi sinh vật kị khí thực thi, diễn ra mạnh khi đất thiếu không khí. Do đó, để ngăn ngừa sự mất mát nitơ cần bảo vệ độ thoáng cho đất

2. Quá trình cố định nitơ phân tử

– Quá trình link N2 với H2 để hình thành nên NH3 gọi là quy trình cố định nitơ

– Trong tự nhiên, hoạt động của nhóm vi sinh vật cố định nitơ có vai trò quan trọng trong việc bù đắp lại lượng nitơ của đất đã bị lấy đi.

– Vi sinh vật cố định nitơ gồm 2 nhóm : vi sinh vật sống tự do như vi trùng lam và nhóm cộng sinh với thực vật, nổi bật là những vi trùng thuộc chi Rhizobium tạo nốt sần ở rễ cây họ Đậu .- Vi khuẩn cố định nitơ có được năng lực như vậy là do nó có enzim nitrôgenaza có năng lực bẻ gẫy link ba vững chắc trong N2 để nitơ link với hiđrô tạo thành amoniac ( NH3 ). Trong thiên nhiên và môi trường nước NH3 chuyển thành NH4 + .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.