Định nghĩa các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Tiếng Anh doanh nghiệp là một lĩnh vực phổ biến mà người đi làm sử dụng tiếng Anh thường xuyên tiếp xúc. Trong bài viết này, aroma giới thiệu đến bạn các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh và một số kiến thức cơ bản về các loại hình doanh nghiệp này. Cùng khám phá nhé.

các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Giới thiệu các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Sau đây aroma xin san sẻ với bạn định nghĩa những mô hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh để bạn quan tâm và ghi nhớ :

Private enterprise: Doanh nghiệp tư nhân.

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his / her entire property .
( Doanh nghiệp tư nhân là mô hình doanh nghiệp do một cá thể làm chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về hàng loạt hoạt động giải trí của doanh nghiệp ) .

>>> Tìm hiểu thêm: Tiếng Anh doanh nghiệp tư nhân

State – owned enterprise: Doanh nghiệp nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over 50 % of charter capital isowned by the State .
( Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước có chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ. )

>>> Tìm hiểu thêm: Doanh nghiệp nhà nước tiếng Anh là gì

Parnership: công ty hợp danh.

Parnership is a legal form of business operation between two or more individuals who share management and profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred to as unlimited liability partners); in addition to unlimited liability partners there may be limited liability partners.

( Công ty hợp danh là hình thức hoạt động giải trí kinh doanh hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá thể có cùng quyền quản trị và doanh thu. Cần phải có tối thiểu hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung ( sau đây gọi là thành viên hợp danh ) ; ngoài những thành viên hợp danh hoàn toàn có thể có thành viên góp vốn. )

Shareholding companies: Công ty cổ phần.

A shareholding company is an enterprise in which : The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed to the enterprise and shareholders may freely assign their shares to other persons .
( Công ty CP là mô hình doanh nghiệp, trong đó : Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là CP. Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp và cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho những người khác ) .

A limited liability company: công ty trách nhiệm hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which : A member shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken to contribute to the enterprise ;
( Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó : Thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp )

One member limited liability companies: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred to as company owner); the company owner shall be liable for all debts and other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

( Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên là mô hình doanh nghiệp do một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ sở hữu ( sau đây gọi là chủ sở hữu công ty ) ; chủ sở hữu công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của công ty ) .

Trên đây là giới thiệu sơ lược về cac loai hinh doanh nghiep bang tieng Anh dựa theo những quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014. Ở những hệ thống pháp luật của những quốc gia khác, quy định về những loại hình doanh nghiệp này sẽ có những khác biệt nhất định. Aroma chúc bạn có những trải nghiệm học tiếng Anh bổ ích.

Xem thêm :

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.