Cơ sở hạ tầng viễn thông là gì? Doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trong những trường hợp nào?


Cho tôi hỏi chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông là gì, doanh nghiệp viễn thông phải chia sẻ cơ sở hạ tầng trong những trường hợp nào? Khi thực hiện chia sẻ cơ sở hạ tầng thì có cần tuân thủ những nguyên tắc hay điều kiện gì hay không? Câu hỏi của chị Hoa từ Hà Nội.

Cơ sở hạ tầng viễn thông là gì?

Căn cứ Điều 3 Luật Viễn thông 2009 lao lý về cơ sở hạ tầng viễn thông như sau :

Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

15. Điểm kết cuối của mạng viễn thông công cộng là điểm đấu nối vật lý thuộc mạng viễn thông theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm việc đấu nối thiết bị đầu cuối vào mạng viễn thông và phân định ranh giới kinh tế, kỹ thuật giữa doanh nghiệp viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông.

16. Kết nối viễn thông là việc liên kết vật lý và lô gích các mạng viễn thông, qua đó người sử dụng dịch vụ viễn thông của mạng này có thể truy nhập đến người sử dụng hoặc dịch vụ của mạng kia và ngược lại.

17. Công trình viễn thông là công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể) và thiết bị mạng được lắp đặt vào đó.

18. Cơ sở hạ tầng viễn thông là tập hợp thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và công trình viễn thông.

19. Phương tiện thiết yếu là bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng viễn thông do một hoặc một số doanh nghiệp viễn thông độc quyền chiếm giữ hoặc chiếm giữ phần lớn trên thị trường viễn thông và việc thiết lập mới bộ phận cơ sở hạ tầng này để thay thế là không khả thi về kinh tế, kỹ thuật.

20. Tài nguyên viễn thông là tài nguyên quốc gia, bao gồm kho số viễn thông, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh thuộc quyền quản lý của Việt Nam.

Theo đó, cơ sở hạ tầng viễn thông là tập hợp thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và khu công trình viễn thông .

Doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trong những trường hợp nào?

Căn cứ Điều 45 Luật Viễn thông 2009 pháp luật về việc san sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông như sau :

Chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông

1. Chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông là việc sử dụng chung một phần mạng, công trình, thiết bị viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm bảo đảm thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng hoặc bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị.

2. Việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông được thực hiện thông qua hợp đồng trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp viễn thông.

3. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông quyết định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng chung phương tiện thiết yếu nếu các doanh nghiệp viễn thông không đạt được thỏa thuận;

b) Sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị;

c) Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông để phục vụ hoạt động viễn thông công ích.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông.

Chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông là việc sử dụng chung một phần mạng, công trình, thiết bị viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm bảo đảm thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng hoặc bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị.

Doanh nghiệp viễn thông cần san sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trong những trường hợp như :- Sử dụng chung phương tiện đi lại thiết yếu nếu những doanh nghiệp viễn thông không đạt được thỏa thuận hợp tác ;- Sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để bảo vệ nhu yếu về cảnh sắc, thiên nhiên và môi trường và quy hoạch đô thị ;- Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông để ship hàng hoạt động giải trí viễn thông công ích .

Doanh nghiệp khi chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trong những trường hợp nào?

Doanh nghiệp viễn thông san sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trong những trường hợp nào ? ( Hình từ Internet )

Khi thực hiện chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông thì doanh nghiệp viễn thông cần đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 42 Luật Viễn thông 2009 lao lý về nguyên tắc khi san sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông như sau :

Nguyên tắc kết nối viễn thông

1. Doanh nghiệp viễn thông có quyền kết nối mạng viễn thông của mình với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác, có nghĩa vụ cho doanh nghiệp viễn thông khác kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của mình.

2. Việc kết nối mạng, dịch vụ viễn thông được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Thông qua thương lượng trên cơ sở bảo đảm công bằng, hợp lý, phù hợp với quyền, lợi ích của các bên tham gia;

b) Sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông và cơ sở hạ tầng viễn thông;

c) Bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về kết nối viễn thông và an toàn, thống nhất của các mạng viễn thông;

d) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ pháp luật trên thì trong việc chia sẽ cơ sở hạ tầng viễn thông thì doanh nghiệp viễn thông cần tuân thủ một số ít nguyên tắc như :

– Thông qua thương lượng trên cơ sở bảo đảm công bằng, hợp lý, phù hợp với quyền, lợi ích của các bên tham gia;

– Sử dụng hiệu tài nguyên viễn thông và cơ sở hạ tầng viễn thông ;- Bảo đảm nhu yếu kỹ thuật về liên kết viễn thông và bảo đảm an toàn, thống nhất của những mạng viễn thông ;

– Bảo đảm quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.