Tên các bộ, ngành, cơ quan trong Tiếng Anh

Bộ Ngoại giao đã phát hành Thông tư Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị chức năng và chức vụ chỉ huy, cán bộ công chức sang tiếng Anh để thuận tiện cho việc thanh toán giao dịch đối ngoại và tiếp xúc Tiếng Anh. Dưới đây là hàng loạt tên những Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng, và chức vụ tương quan đã được Bộ Ngoại giao phê duyệt và được sử dụng trong tổng thể những văn bản chính quy. Vui lòng nhấn CTRL + F để tìm kiếm tên của bộ ngành bạn chăm sóc. Trong dịch thuật, dịch tiếng Anh bản việc dịch đúng và đủ là rất quan trọng, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá ở bài này. dịch tiếng anh văn bản Những gợi ý hay cho Phiên dịch tiếng Trung Quốc, Phiên dịch tiếng Nhật, phiên dịch tiếng Pháp để trở thành phiên dịch tiếng Anh suất sắc

dịch thuật tên các bộ ngành trong tiếng Anh

 

1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

 Tên tiếng Việt

 Tên tiếng Anh

  Viết tắt (nếu    có)

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Socialist Republic of Viet Nam SRV
quản trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó quản trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Government of the Socialist Republic of Viet Nam GOV
Bộ Quốc phòng Ministry of National Defence MND
Bộ Công an Ministry of Public Security MPS
Bộ Ngoại giao Ministry of Foreign Affairs MOFA
Bộ Tư pháp Ministry of Justice MOJ
Bộ Tài chính Ministry of Finance MOF
Bộ Công Thương Ministry of Industry and Trade MOIT
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs MOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ Ministry of Transport MOT
Bộ Xây dựng Ministry of Construction MOC
Bộ tin tức và Truyền thông Ministry of Information and Communications MIC
Bộ Giáo dục và Đào tạo Ministry of Education and Training MOET
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ministry of Agriculture and Rural Development MARD
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ministry of Planning and Investment MPI
Bộ Nội vụ Ministry of Home Affairs MOHA
Bộ Y tế Ministry of Health MOH
Bộ Khoa học và Công nghệ Ministry of Science and Technology MOST
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ministry of Culture, Sports and Tourism MOCST
Bộ Tài nguyên và Môi trường Ministry of Natural Resources and Environment MONRE
Thanh tra Chính phủ Government Inspectorate GI
Ngân hàng Nhà nước Nước Ta The State Bank of Viet Nam SBV
Ủy ban Dân tộc Committee for Ethnic Affairs CEMA
Văn phòng Chính phủ Office of the Government GO

3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

Ban Quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Mausoleum Management HCMM
Bảo hiểm xã hội Nước Ta Viet Nam Social Security VSI
Thông tấn xã Nước Ta Viet Nam News Agency VNA
Đài Tiếng nói Nước Ta Voice of Viet Nam VOV
Đài Truyền hình Nước Ta Viet Nam Television VTV
Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration HCMA
Viện Khoa học và Công nghệ Nước Ta Viet Nam Academy of Science and Technology VAST
Viện Khoa học Xã hội Nước Ta Viet Nam Academy of Social Sciences VASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng Deputy Prime Minister
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Minister of National Defence
Bộ trưởng Bộ Công an Minister of Public Security
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Minister of Justice
Bộ trưởng Bộ Tài chính Minister of Finance
Bộ trưởng Bộ Công Thương Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ Minister of Transport
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Minister of Education and Training
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Minister of Agriculture and Rural Development
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Minister of Planning and Investment
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Minister of Home Affairs
Bộ trưởng Bộ Y tế Minister of Health
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Minister of Science and Technology
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Thanh tra Chính phủ Inspector-General
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta Governor of the State Bank of Viet Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Minister, Chairman / Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Minister, Chairman / Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng quản trị nước Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước Chairman / Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước Vice Chairman / Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý quản trị nước Assistant to the President

6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

Văn phòng Bộ Ministry Office
Thanh tra Bộ Ministry Inspectorate
Tổng cục Directorate
Ủy ban Committee / Commission
Cục Department / Authority / Agency
Vụ Department
Học viện Academy
Viện Institute
Trung tâm Centre
Ban Board
Phòng Division
Vụ Tổ chức Cán bộ Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thứ trưởng Thường trực Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng Deputy Minister
Tổng Cục trưởng Director General
Phó Tổng Cục trưởng Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực Permanent Vice Chairman / Chairwoman
Phó Chủ nhiệm Vice Chairman / Chairwoman
Trợ lý Bộ trưởng Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban Chairman / Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Vice Chairman / Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng Bộ

Chief of the Ministry Office

Phó Chánh Văn phòng Bộ Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng Director General
Phó Cục trưởng Deputy Director General
Vụ trưởng Director General
Phó Vụ trưởng Deputy Director General
Giám đốc Học viện President of Academy
Phó Giám đốc Học viện Vice President of Academy
Viện trưởng Director of Institute
Phó Viện trưởng Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm Director of Centre
Phó giám đốc Trung tâm Deputy Director of Centre
Trưởng phòng Head of Division
Phó trưởng phòng Deputy Head of Division
Chuyên viên hạng sang Senior Official
Chuyên viên chính Principal Official
Chuyên viên Official
Thanh tra viên hạng sang Senior Inspector
Thanh tra viên chính Principal Inspector
Thanh tra viên Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

Trưởng ban Quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nước Ta General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nước Ta Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Nước Ta General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Nước Ta Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Nước Ta General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Nước Ta Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Nước Ta General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Nước Ta Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
quản trị Viện Khoa học và Công nghệ Nước Ta President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Phó quản trị Viện Khoa học và Công nghệ Nước Ta Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
quản trị Viện Khoa học Xã hội Nước Ta President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó quản trị Viện Khoa học Xã hội Nước Ta Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Văn phòng Office
Chánh Văn phòng Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng Deputy Chief of Office
Cục Department
Cục trưởng Director
Phó Cục trưởng Deputy Director
Vụ Department
Vụ trưởng Director
Phó Vụ trưởng Deputy Director
Ban Board
Trưởng Ban Head
Phó Trưởng Ban Deputy Head
Chi cục Branch
Chi cục trưởng Manager
Chi cục phó Deputy Manager
Phòng Division
Trưởng phòng Head of Division
Phó Trưởng phòng Deputy Head of Division

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

Thủ đô TP. Hà Nội TP. Hà Nội Capital
Thành phố
Ví dụ : Thành phố Hồ Chí Minh
City
Ví dụ : Ho Chi Minh City
Tỉnh :
Ví dụ : Tỉnh Hà Nam
Province
Ví dụ : Ha Nam Province
Quận, Huyện :
Ví dụ : Quận Ba Đình
District
Ví dụ : Ba Dinh District
Xã :
Ví dụ : Xã Quang Trung
Commune
Ví dụ : Quang Trung Commune
P. :
Ví dụ : P. Tràng Tiền
Ward
Ví dụ : Trang Tien Ward
Thôn / Ấp / Bản / Phum Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân ( những cấp từ thành phố thường trực Trung ương, tỉnh đến xã, phường ) People’s Committee
Ví dụ :
– Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh
– Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thành Phố Lạng Sơn
– Ủy Ban Nhân Dân huyện Đông Anh
– Ủy Ban Nhân Dân xã Mễ Trì
– Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền
Ví dụ :
– People’s Committee of Ho Chi Minh City
– People’s Committee of Lang Son Province
– People’s Committee of Dong Anh District
– People’s Committee of Me Tri Commune
– People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng Office
Sở
Ví dụ : Sở Ngoại vụ TP.HN
Department
Ví dụ : Ha Noi External Relations Department
Ban Board
Phòng ( thường trực Ủy Ban Nhân Dân ) Committee Division
Thị xã, Thị trấn :
Ví dụ : Thị xã Sầm Sơn
Town
Ví dụ : Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

quản trị Ủy ban nhân dân Chairman / Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ :
– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố TP.HN
Ví dụ :
– Chairman / Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Chairman / Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam – Chairman / Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế – Chairman / Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh – Chairman / Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng – Chairman / Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền – Chairman / Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân Permanent Vice Chairman / Chairwoman of the People’s Committee
Phó quản trị Ủy ban nhân dân Vice Chairman / Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân Member of the People’s Committee
Giám đốc Sở Director of Department
Phó Giám đốc Sở Deputy Director of Department
Chánh Văn phòng Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng Deputy Chief of Office
Chánh Thanh tra Chief Inspector
Phó Chánh Thanh tra Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng Head of Division
Phó Trưởng phòng Deputy Head of Division
Chuyên viên hạng sang Senior Official
Chuyên viên chính Principal Official
Chuyên viên Official

* Ghi chú :
– “ Nước Ta ” chuyển sang tính từ là “ Vietnamese ”
– “ Người Nước Ta ” dich sang tieng Anh là “ Vietnamese ”
– Sở hữu cách của danh từ “ Viet Nam ” là “ Viet Nam’s ”
– Cùng khám phá :

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG BA ĐÌNH

Tel: 0916 187 189

Add: Số 6/12 Ngõ 5 – Phố Láng Hạ – Phường Thành Công – Quận Ba Đình – Hà Nội

Email:[email protected]                www. dichthuatbadinh.com

  

GIỜ LÀM VIỆC

  • Sáng từ 8 giờ – 12 giờ và 13 giờ – 18 giờ (Thứ hai đến Thứ bảy)
  • Sáng từ 8g – 12g(chủ Nhật)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.